Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈ң мүмк≥н болатын диагнозыңыз қандай?
* ‘анкони синдромы

* Ѕарттер синдромы

* √иттельмана синдромы

*+ѕсевдогипоальдостеронизм

* –еналды тубул€рлық ацидоз

 

! 2 жастағы балада, жүрмейд≥, отырмайды, ауыр сүйек бұзылыстары мен өзгер≥стер. «ертханалық көрсетк≥штер: қанда кальций мен фосфаттар төмендеген, с≥лт≥л≥ фосфатаза мен ѕ“√ жоғарылаған, б≥рақ 25(ќЌ)D қалыпты, 1,25(ќЌ2)D деңгей≥ төмендеген.

јталған болжам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н?

* ƒ-витамин резистентт≥ рахит

* √ипофосфатеми€лық рахит

*+ƒ-витамин тәуелд≥ рахит

* –еналды глюкозури€

* јминоцидури€

 

! 2 жастағы балада, жүрмейд≥, отырмайды, ауыр сүйек бұзылыстары мен өзгер≥стер. «ертханалық көрсетк≥штер: қанда кальций мен фосфаттар төмендеген, с≥лт≥л≥ фосфатаза мен ѕ“√ жоғарылаған, б≥рақ 25(ќЌ)D қалыпты, 1,25(ќЌ2)D деңгей≥ төмендеген.

Қандай препаратты тағайындаған мейл≥нше дұрыс?

* Ќейтралд≥ фосфаттар

*  альций препараттары

* ‘осфат-биндерлер

*+ альцитриол

*  альцидиол

 

! 4 жастағы ұл бала. јйқын варустық деформаци€сы, бұлшық ет гипотони€сы, Ђб≥лез≥ктерї, қабырғалық Ђтаспиықтарї, т≥зе және тобық буындарының ұлғаюы. јнамнез≥нен: 1 жас 3 айында балада балтырының аздаған деформаци€сы қалыптасқан, Ђүйрек жүр≥с≥ї пайда болды. –ахитке қарсы шаралар жүрг≥з≥лген: витамин D2, массаж, ≈‘ , кальций препараттары. “ексергенде: Қанда — ‘ - 952 ≈д (N - до 600), —а жалпы - 2,3 ммоль/л, —а ионизир - 1,02 ммоль/л, – - 0,75 ммоль/л. Ќесепте: – - 46 мг/кг/сут (N - до 20), кальций - 3,9 мг/кг/сут (N -1,5-4,0).  альциноз белг≥лер≥ жоқ. Ѕүйрек ”ƒ«-≥: өзгер≥стер жоқ. “үт≥кт≥ сүйектерд≥ң р ентгенографи€сы: жалпы остеопороз, метафиздер≥ кеңейген, медиалдық бөл≥мдерде басымырақ, диафиздерд≥ң склероздануы.

јталғандардан ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н болатын диагноз қандай?

* ƒ-витамин резистентт≥ рахит

* ƒ-витамин тапшылықты рахит

*+√ипофосфатеми€лық рахит

* ƒ-витамин тәуелд≥ рахит

* –еналды тубул€рлық ацидоз

 

! 4 жастағы ұл бала. јйқын варустық деформаци€сы, бұлшық ет гипотони€сы, Ђб≥лез≥ктерї, қабырғалық Ђтаспиықтарї, т≥зе және тобық буындарының ұлғаюы. јнамнез≥нен: 1 жас 3 айында балада балтырының аздаған деформаци€сы қалыптасқан, Ђүйрек жүр≥с≥ї пайда болды. –ахитке қарсы шаралар жүрг≥з≥лген: витамин D2, массаж, ≈‘ , кальций препараттары. Ѕүйрек ”ƒ«-≥: өзгер≥стер жоқ. “үт≥кт≥ сүйектерд≥ң р ентгенографи€сы: жалпы остеопороз, метафиздер≥ кеңейген, медиалдық бөл≥мдерде басымырақ, диафиздерд≥ң склероздануы.

јталған зерттеу әд≥стер≥н≥ң қайсысын жүрг≥зген мейл≥нше дұрыс?

* Қандағы рЌ анықтау

*  алийд≥, натрийд≥, хлорды зерттеу

* Ќесепте калийд≥, натрийд≥, хлорды зерттеу

*+Қандағы кальций, фосфор, —‘ анықтау

* Қандағы креатининд≥ анықтап, Ў‘∆ есептеу

! Ѕала 6 жаста. Қанда: гипокалиеми€, гиперхлореми€, метаболикалық ацидоз. Ќесепте: с≥лт≥л≥ реакци€, бикарбонаттар деңгей≥ жоғарылағған.

јталған боложам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н?

* √ипергликеми€лық –“ј

* ѕсевдогипоальдостеронизм

* Ќефрогенд≥ қантсыз диабет

* ƒисталды реналды тубул€рлық ацидоз

*+ѕроксималды реналды тубул€рлық ацидоз

 

! Ѕала 5 жаста. јнасы баласындағы әлс≥зд≥кт≥, кезеңд≥к полиури€ны байқады. “ексергенде: глюкозури€ анықталды. Қанда: глюкоза Ц 4,2ммоль/л.

јталаған зерттеу жұмыстарының қайсысын ең б≥р≥нш≥ кезекте жүрг≥зу керек?

*+Қант қисығы

* “ұздардың тәул≥кт≥к экскреци€сы

* √люкозаға тәул≥кт≥к зәр

* √енетикалық зерттеу

* ”льтрадыбыстық зерттеу

 

! Ұл бала, 2 жас 9ай. ‘изикалық дамуы артта қалған, кей кезде несеп шығаруының бұзылысы, интоксикаци€, ден қызуының жоғарылауы байқалады. Ќесепте гематури€, лейкоцитури€ және протеинури€, несеб≥ үнем≥ қышқыл, рЌ-4-4,5. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц көптеген тастар анықталды.

јталған боложам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н?

* ‘анкони синдромы

* ’артнуп ауруы

*+÷истинури€

* ÷истиноз

* –ахит

 

! Ұл бала, 2 жас 9ай. ‘изикалық дамуы артта қалған, кей кезде несеп шығаруының бұзылысы, интоксикаци€, ден қызуының жоғарылауы байқалады. Ќесепте гематури€, лейкоцитури€ және протеинури€, несеб≥ үнем≥ қышқыл, рЌ-4-4,5. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц көптеген тастар анықталды.

јталған зерттеу әд≥стер≥н≥ң қайсысын ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ жүрг≥зген дұрыс?

* Қышқылдарды биохими€лық анықтау

* —≥лт≥лерд≥ биохими€лық анықтау

* ’лорды биохими€лық анықтау

* Ѕиохими€лық қан талдауы

*+“ас құрамын зерттеу

 

! Ұл бала, 2 жас 9ай. ‘изикалық дамуы артта қалған, кей кезде несеп шығаруының бұзылысы, интоксикаци€, ден қызуының жоғарылауы байқалады. Ќесепте гематури€, лейкоцитури€ және протеинури€, несеб≥ үнем≥ қышқыл, рЌ-4-4,5. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц көптеген тастар анықталды. Ќесеп арқылы цистин экскреци€сы жоғарылаған. Ќесепте цистинд≥ кристаллдар анықталды.

јталған емдеу тактикаларының қайсысы ≈Ң маңызды болып табылады?

* ‘осфор прпеараттары, витамин ƒ

* Ёлектролиттерд≥ коррекци€лау

* √ипотиазид тағайындау

*+Ќесепт≥ с≥лт≥ленд≥ру

* јнтибиотиктер

 

! 1,6 жастағы балада полиури€, полидипси€, дегидратаци€ белг≥лер≥, кезеңд≥к гипертерми€, мышечна€ гипотони€, адинами€, сүйектер деформаци€сы. «ертханалық өзгер≥стер: Ќесеп талдауы Ц глюкозури€, аминоацидури€, фосфатури€, бикарбонаттар экскреци€сы жоғарылаған; Ѕј  Ц гипофосфатеми€, гипокалиеми€, шамалы гипокальциеми€, —‘ жоғарылаған, гиперхлореми€лық ацидоз, ѕ“√ жоғарылаған.

јталған боложам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н?

* √иттельман синдромы

*+‘анкони синдромы

* Ѕарттер синдромы

* Ћиддл синдромы

* Ћоу синдромы

 

! 5 жастағы балада Ц жи≥ несеп шығару байқалуда, ешқандай ауру-сез≥м≥ жоқ. ∆Ќ“ Ц қалыпты.

Қандай визуалды зерттеу әд≥с≥ мейл≥нше жасау көрсет≥лген?

* Ёкскреторлық урографи€

* ћагнитт≥-резонансты томографи€

*+Ѕүйрек және қуық ”ƒ« несеп шығарғанға дей≥н және кей≥н

* ƒинамикалық нефросцинтиграфи€

* Ќесепт≥ бак.себу

 

! 5 жастағы балада Ц жи≥ несеп шығару байқалуда, ешқандай ауру-сез≥м≥ жоқ. ∆Ќ“ Ц қалыпты. Қуықты ”ƒ«-де Ц қуық жиырылды, аз мөлшерде қалдық зәр бар.

≈ң мүмк≥н болатын диагноз қандай?

* ∆едел пиеит

* ∆едел пиелонефрит

* —озылмалы интерстициалды нефрит

* Қуықтың гипотони€лық нейрогенд≥ дисфункци€сы

*+Қуықтың гиперрефлекторлық нейрогенд≥ дисфункци€сы

 

! 3 жастағы бала сирек зәр шығарады. јуру-сез≥м≥ жоқ. ∆Ќ“ Ц қалыпты. –ебенок. Қуықты ”ƒ«-де Ц қуықтың көлем≥ үлкен. Ќесеп шығарғаннан кей≥н қалдық зәр анықталды.

≈ң мүмк≥н болатын диагноз қандай?

* ∆едел пиелонефрит

* созылмалы пиелонефрит

* —озылмалы интерстициалды нефрит

*+Қуықтың гипотони€лық нейрогенд≥ дисфункци€сы

* Қуықтың гиперрефлекторлық нейрогенд≥ дисфункци€сы

 

! 7 жастағы балада (ек≥нш≥ сынып оқушысы) оқу жылы басталғаннан бер≥ энурез байқалуда, күнд≥з жи≥ несеп шығаратын болды. Ќесепте өзгер≥стер жоқ және бүйрек ”ƒ« қалыпты.

Қандай қосымша зерттеу әд≥с≥н мейл≥нше жасау қажет?

* ћагнитт≥-резонансты томографи€

*  омпьютерл≥к томографи€

* Ёкскреторлық урографи€

*+Қуықты ”ƒ«

* Ќесепт≥ бак.себу

 

! 7 жастағы балада (ек≥нш≥ сынып оқушысы) оқу жылы басталғаннан бер≥ энурез байқалуда, күнд≥з жи≥ несеп шығаратын болды. Ќесепте өзгер≥стер жоқ және бүйрек ”ƒ« қалыпты.Қуық ”ƒ«-де Ц несеп шығарғаннан кей≥н қалдық зәр анықталды.

Қандай зерттеу жасаған мейл≥нше дүрыс?

*+—понтанды несеп шығару ритм≥

* Ќечипоренко бойынша несеп талдау

* јддис- аковский сынамасы

* «имницкий сынамамсы

* Ќесепт≥ бак.себу

 

! 4 жастағы бала жи≥ несеп шығаруға шағымданады, ауру-сез≥м≥нс≥з. ∆Ќ“ өзгер≥сс≥з.

Қандай зерттеу әд≥с≥н жүрг≥зу қажет?

*+—понтанды несеп шығару ритм≥

*ћагнитт≥-резонансты томографи€

* омпьютерл≥к томографи€

*Ёкскреторлы урографи€

*Ќесепт≥ бак.себу

 

! 2 жастағы қызда Ц қызба, өкпе жағынан патологи€ жоқ. Ќесеп талдауларында Ц лейкоциттер көру аймағын түгел жапқан. Ѕүйрек ”ƒ« Ц бүйрек өлшемдер≥ ұлғайған, оң жақтан Ц астаушалар кеңейген 17мм-ге дей≥н. Өлшем≥ 0,2 см болатын эхогенд≥л≥г≥ тығыздалған қосындылар анықталды.

Қандай визуалды белг≥лер жедел пиелонефрит жайында мейл≥нше дәлел беру≥ мүмк≥н?

* —ол бүйрек өлшем≥н≥ң к≥ш≥рею≥

* Ёхотығыз қосындылар 0,2-0,5см

* Ѕүйрек ”ƒ«-де ј“∆ң деформаци€сы

* јстаушалардың кеңею≥

*+Ѕүйрек өлшем≥н≥ң ұлғаюы

 

! 3 жастағы қызда дене қызуының жоғарылауы. Ќесеп талдауларында Ц лейкоциттер көру аймағын түгел жапқан. Ѕүйрек ”ƒ« Ц бүйрек өлшемдер≥ ұлғайған, оң жақтан Ц астаушалар кеңейген 20 мм-ге дей≥н. ≈к≥ жақтан да өлшем≥ 0,2 см болатын эхогенд≥л≥г≥ тығыздалған қосындылар анықталды.

јстаушалардың кеңею≥ нен≥ б≥лд≥ред≥?

* ∆едел циститт≥

* ∆едел пиелонефритт≥

* Ѕүйрек-тас ауруын

* —оызлмалы пиелонефритт≥

*+Қуық-несепағар рефлюкс≥н

 

! 2 жастағы қызда Ц қызба. Ќесеп талдауларында Ц лейкоциттер көру аймағын түгел жапқан. Ѕүйрек ”ƒ« Ц бүйрек өлшемдер≥ ұлғайған, оң жақтан Ц астаушалар кеңейген 17мм-ге дей≥н. Өлшем≥ 0,2 см болатын эхогенд≥л≥г≥ тығыздалған қосындылар анықталды.

јстаушалардың кеңею≥ келес≥ аурулардың белг≥лер≥ болып табылмайды.

*ќрганикалық обструкци€

*ҚЌ–

*+ѕиелонефрит

*‘ункционалды обструкци€

*Ќесепағардың кеңею≥мен б≥рге жүред≥

 

! 2 жастағы қызда Ц қызба. Ќесеп талдауларында Ц лейкоциттер көру аймағын түгел жапқан. Ѕүйрек ”ƒ« Ц бүйрек өлшемдер≥ ұлғайған, оң жақтан Ц астаушалар кеңейген 17мм-ге дей≥н. Өлшем≥ 0,2 см болатын эхогенд≥л≥г≥ тығыздалған қосындылар анықталды.

јстаушалардың кеңею≥ аталған зерттеулерд≥ң қайсысын жасау мейл≥нше көрсет≥лген?

*  “

* ћ–“

* Ёкскреторлық урографи€

* ÷истографи€

* јнгиографи€

 

!! 2 жастағы қызда Ц қызба. Ќесеп талдауларында Ц лейкоциттер көру аймағын түгел жапқан. Ѕүйрек ”ƒ« Ц бүйрек өлшемдер≥ ұлғайған, оң жақтан Ц астаушалар кеңейген 17мм-ге дей≥н. Өлшем≥ 0,2 см болатын эхогенд≥л≥г≥ тығыздалған қосындылар анықталды. ”ƒ«-де астаушалардың кеңею≥ анықталуына байланысты қандай әд≥ст≥ң көмег≥мен тексеру жүрг≥зген мейл≥нше дұрыс (инфекци€ны емдегеннен кей≥н)?

*  “

* ћ–“

*+Ќефросцинтиграфи€ статикалық

* јнгиографи€

*  “ контрастпен

 

! 2 жастағы қызда Ц қызба. Ќесеп талдауларында Ц лейкоциттер көру аймағын түгел жапқан. Ѕүйрек ”ƒ« Ц бүйрек өлшемдер≥ ұлғайған, оң жақтан Ц астаушалар кеңейген 17мм-ге дей≥н. Өлшем≥ 0,2 см болатын эхогенд≥л≥г≥ тығыздалған қосындылар анықталды. Ќ∆» рецидивтер≥ қайталанды. ”ƒ«-де астаушалардың кеңею≥ анықталуына байланысты қандай әд≥ст≥ң көмег≥мен тексеру жүрг≥зген мейл≥нше дұрыс (инфекци€ны емдегеннен кей≥н)?

 

*  “

* ћ–“

*+Ќефросцинтиграфи€ динамикалық

* јнгиографи€

*  “ с контрастированием

 

! 14 жастағы ұл балада анамнез≥нен Ц 3 айлығында алғаш рет қызба болып, несепте өзгер≥стер анықталды (лейкоцитури€), цистограммада уретерогидронефроз анықталды, оң жақты ҚЌ– 4 дәрежес≥ анықталды. ќта жасалған. јры қарай нефрологтарда бақыланбаған. Қаз≥рг≥ уақытта јҚҚ -140/100. ∆Ќ“ Ц белок 0,3г/л. Ћейкоцит, эритроциттер жоқ.

Ќауқас жағдайына сәйке бүйрек ”ƒ«-де қандай өзгер≥стер мейл≥нше анықталуы мүмк≥н?

а) Ѕүйрек өлшемдер≥н≥ң ұлғаюы және эхогенд≥л≥г≥н≥ң жоғарылауы

б) +Өлшемдер≥ндег≥ өзгер≥стер, паренхима эхогенд≥л≥г≥н≥ң жоғарылауы

в)  онкременты в полости лоханки 0,6х0,3

г) ћикролиты размером 0,2х0,3

д) ƒеормаци€ „Ћ—

 

! 14 жастағы ұл балада анамнез≥нен Ц 3 айлығында алғаш рет қызба болып, несепте өзгер≥стер анықталды (лейкоцитури€), цистограммада уретерогидронефроз анықталды, оң жақты ҚЌ– 4 дәрежес≥ анықталды. ќта жасалған. јры қарай нефрологтарда бақыланбаған. Қаз≥рг≥ уақытта јҚҚ -140/100. ∆Ќ“ Ц белок 0,3г/л. Ћейкоцит, эритроциттер жоқ.

Ѕұндай науқастарды отадан кей≥н жүрг≥згенде қандай зерттеуд≥ өтк≥зген мейл≥нше дұрыс? *  “ с контрастпен

*+Ќефросцинтиграфи€

* јнгиографи€

* ÷истографи€

* ”рографи€

 

! 14 жастағы ұл балада анамнез≥нен Ц 3 айлығында алғаш рет қызба болып, несепте өзгер≥стер анықталды (лейкоцитури€), цистограммада уретерогидронефроз анықталды, оң жақты ҚЌ– 4 дәрежес≥ анықталды. ќта жасалған. Қайталап жасалған зерттеулер (экскреторлық урографи€, цистографи€) пиелоэктази€ның сақталғанын көрсетт≥, ҚЌ– жоқ.

Үнем≥ жасалып отыратын ең маңызды зерттеу жұмыстары қандай?

* ∆ыл сайын цистографи€

*  омпьютерл≥к томографи€

* ћагнитт≥-резонансты томографи€

* ∆ыл сайын экскреторлы урографи€

*+јльбуминури€ мен қандағы креатининд≥ анықтау

 

! 4 жастағы ұл бала. ≤штег≥ ауру-сез≥м≥не байланысты, гастроэнтерологи€лық зерттеулер, бүйрек ауруларына тексерулер жасалды. Ќесеп және қан талдаулары қалыпты. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц оң бүйрек тостағаншаларының жоғары топтарының гидрокаликозы. ≈к≥ жақтан да микролиттер (тұздар).

≈ң мүмк≥н болатын диагнозыңыз және с≥зд≥ң тактикаңыз.

* Ѕүйрек ”ƒ« Ц Ђ—озылмалы пиелонефритї

* ќксалури€ға тексеру қажет

* Ѕүйректас ауруы жоққа шығарылмайды

* Ќесепт≥ң рЌ-ын анықтап, емдәм жүрг≥зу

*+Ѕүйрек патологи€сы жоқ, көп сұйықтық және бақылау

 

! 4 жастағы ұл бала. ≤штег≥ ауру-сез≥м≥не байланысты, гастроэнтерологи€лық зерттеулер, бүйрек ауруларына тексерулер жасалды. Ќесеп және қан талдаулары қалыпты. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц оң бүйрек тостағаншаларының жоғары топтарының гидрокаликозы. ≈к≥ жақтан да микролиттер (тұздар).

Ѕүйректег≥ Ђмикролиттерд≥ңї мейл≥нше дұрыс түс≥нд≥рмс≥

* Ѕүйректас ауруы

* “уа б≥ткен кристаллури€

* —озылмалы пиелонефрит

*+ѕатологи€ болып табылмайды

* ∆үре пайда болған кристаллури€

 

! ƒен≥ сау 4,5 жастағы бала сирек зәр шығарады. —ұйықтықты аз ≥шед≥. Ќесеп талдаулары қалыпты. Ѕүйрек ”ƒ« Ц өлшемдер≥, паренхима қалыңдығы қалыпты, ј“∆ деформаци€сы, Ђқұмї. ƒиагноз: Ђ—озылмалы пиелонефритї.

Ѕұл жағдайдағы клиницистт≥ң ең дұрыс шеш≥м≥?

*+Ѕүйрек паологи€сы жоқ, көп сұйықтық және жи≥ зәр шығару

* “астың бар-жоғын анықтау үш≥н компьютерл≥к томографи€

* Ќесептег≥ тұздардың құрамын анықтау

* Ёкскреторлы урографи€ өтк≥зу

* ÷истографи€ жасау

 

! ƒен≥ сау 4,5 жастағы бала сирек зәр шығарады. —ұйықтықты аз ≥шед≥. Ќесеп талдаулары қалыпты. Ѕүйрек ”ƒ« Ц өлшемдер≥, паренхима қалыңдығы қалыпты, ј“∆ деформаци€сы, Ђқұмї. ƒиагноз: Ђ—озылмалы пиелонефритї.

ћейл≥нше қандай зерттеу жасаған дұрыс?

* ћагнитт≥-резонансты томографи€

*+Қуық ”ƒ« жасау

*  омпьютерл≥к томографи€

* Ёкскреторна€ урографи€

* ÷истографи€

 

!  ардиоревматологи€ бөл≥мшес≥нде ем қабылдап жатқан 12 жастағы қызда бүйрек ”ƒ«-де (қайталанған) ек≥ жақ бүйректен де мөлшер≥ 0,4х0,5см болатындай 2 киста анықталды. Ѕүйрек өлшемдер≥, паренхима қалыңдығы, астауша өлшемдер≥ Ц қалыпты. “алдаулар Ц өзгер≥сс≥з. Қандағы креатинин қалыпты.

≈ң б≥р≥нш≥ кезекте және қандай зерттеу әд≥с≥н жасаған дұрыс?

* ÷истографи€ жасау

* Ёкскреторлы урографи€

*+ќтбасындағыларға бүйрек ”ƒ« жүрг≥зу, бүйрек ”ƒ« және креатининд≥ бақылап отыру

*  истаға оталық ем көрсет≥лген

* ћ–“,  “ өтк≥зу

 

!  ардиоревматологи€ бөл≥мшес≥нде ем қабылдап жатқан 12 жастағы қызда бүйрек ”ƒ«-де (қайталанған) ек≥ жақ бүйректен де мөлшер≥ 0,4х0,5см болатындай 2 киста анықталды. Ѕүйрек өлшемдер≥, паренхима қалыңдығы, астауша өлшемдер≥ Ц қалыпты. “алдаулар Ц өзгер≥сс≥з. Қандағы креатинин қалыпты.

≈ң мүмк≥н болатын диагнозыңыз қандай?

* Ѕүйрек мультикистозы

* Ѕалалардың бүйрек поликистозы

*+≈ресектерд≥ң бүйрек поликистозы

*  ездейсоқ жай кисталар

* ∆асқа байланысты дамыған кисталар

 

!  ардиоревматологи€ бөл≥мшес≥нде ем қабылдап жатқан 15 жастағы қызда бүйрек ”ƒ«-де (қайталанған) ек≥ жақ бүйректен де мөлшер≥ 0,4х0,5см болатындай 2 киста анықталды. Ѕүйрек өлшемдер≥, паренхима қалыңдығы, астауша өлшемдер≥ Ц қалыпты. “алдаулар Ц өзгер≥сс≥з. Қандағы креатинин қалыпты.

Ѕұл науқаста ћейл≥нше үмк≥н болатын болжам қандай?

* Өм≥р≥н≥ң 20 жасына қарай тЅ—∆ дамуы

*+50-60 жастан кей≥н тЅ—∆ дамуы

*  исталардың инволюци€сы

* “ас түз≥лумен асқынуы

* Ѕ≥р бүйрект≥ң толықтай бүр≥су≥

 

 

!  ардиоревматологи€ бөл≥мшес≥нде ем қабылдап жатқан 15 жастағы қызда бүйрек ”ƒ«-де (қайталанған) ек≥ жақ бүйректен де мөлшер≥ 0,4х0,5см болатындай 2 киста анықталды. Ѕүйрек өлшемдер≥, паренхима қалыңдығы, астауша өлшемдер≥ Ц қалыпты. “алдаулар Ц өзгер≥сс≥з. Қандағы креатинин қалыпты. јнасында бүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақтан да кисталар анықталды.

Ѕалаға қандай ұсыныс берген мейл≥нше дұрыс болып табылады?

*+јј‘ тежег≥штер≥ јҚҚ және креатининд≥ бақылай отырып

* ∆едел ота жасау

* јнтибактериалды ем

* ‘итотерапи€ тағайындау

* ”ролог кеңес≥

 

! Қышқыл-с≥лт≥л≥к тепе-теңд≥к жағдайы қалай анықталады?

*+рЌ, Ќ—ќ3Чанықтау

* Ёлектролиттерд≥ биохими€лық анықтау

* —≥лт≥лерд≥ биохими€лық анықтау

* Қышқылдарды биохими€лық анықтау

* ’лоржы биохими€лық анықтау

 

! јминоацидури€ны анықтау әд≥с≥ қандай?

*+’роматографи€лық

* »ммуноферментт≥

* –адиоизотопты

* Ѕиохими€лық

* ’ими€лық

 

! 1 жастағы балада аминоацидури€, глюкозури€ анықталды. Ќефронның қай бөл≥м≥ мейл≥нше зақымдалуы мүмк≥н?

*+ѕроксималды өзекше

* ∆инақтағыш түт≥кше

* ƒисталды өзекше

* √енле ≥лмег≥

* Ўумақтар

 

! Ѕалада несепте төмен молекулалы белоктардың экскреци€сының жоғарылауы анықталды. Ќефронның қай бөл≥м≥ мейл≥нше зақымдалуы мүмк≥н?

*+ѕроксималды өзекше

* ∆инақтағыш түт≥кше

* ƒисталды өзекше

* √енле ≥лмег≥

* Ўумақтар

 

! Ѕүйрек зақымдалуымен байланысты ацидоз немесе алкалоз қалай аталады?

* “егер≥лмеген

* “еңгер≥лген

*+ћетаболикалық

* Ќефрогенд≥

* “ыныстық

 

! –еналды дисталды ацидозмен науқастарда несептег≥ рЌ қандай?

* Қышқыл жүктемес≥не байланысты

* Қалыпты

*+6,0-дан төмен емес

* “өмен

* 4,5 Ц 5,5

 

! јнтидиуретикалық гормон ықпал етед≥:

*+∆инақтағыш түт≥кшелерде судың реабсорбци€сының жоғарылауына

* ∆инақтағыш түт≥кшелерде су реабсорбци€сының төмендеу≥не

* ѕроксималды өзекшелерде натрий реабсорбци€сының төмендеу≥не

* ѕроксималды өзекшелерде натрий реабсорбци€сының жоғарылауына

* √енле ≥лмег≥н≥ң жоғарылаушы бөл≥м≥нде хлор реабсорбци€сының төмендеу≥не

 

! Ѕикарбонаттардың нег≥зг≥ реабсорбци€сы жүред≥:

* √енле ≥лмег≥нде

* Ѕеллини өзег≥нде

* ƒисталды өзекшеде

* ∆инақтағыш түт≥кшеде

*+ѕроксималды өзекшеде

 

! Ѕелоктар мен амин қышқылдарының реабсорци€сы жүзеге асады:

* √енле ≥лмег≥нде

* Ѕеллини өзег≥нде

* ∆инақтағыш түт≥кшеде

*+ѕроксималды өзекшеде

* »ректелген дисталды өзекшелерде

 

! 1,5 жастағы балада айқын сүйект≥ң рахитт≥к өзгер≥стер≥. ≈рте анамнез≥нен Ц табиғи тамақтандыру болды, күт≥м≥ жақсы, ƒ витамин≥мен алдын алу жүрг≥з≥лд≥. Ѕүйрек ”ƒ« Ц туа б≥ткен бүйрек патологи€сы жоқ. Ќесеп талдауы Ц ерекшел≥ктерс≥з. Ѕүйрек қызмет≥ сақталған. Қанның биохими€сы: – Ц 0,6 ммоль/л, —а Ц 2,5 ммоль/л.

—≥зд≥ң диагнозыңыз қандай:

а) ¬итамин ƒ Ц тапшылықты рахит, қалдық өзгер≥стер

б) +√ипофосфатеми€лық рахит (фосфат-диабет)

в) –еналды остеопати€ Ѕ—∆ сатысында

г) ∆едел гломерулонефрит

д) ’ондродистрофи€

 

! 2 жастағы балада сүйект≥ң рахитт≥к өзгер≥стер≥не байланысты зерттеулер жүрг≥з≥лд≥. Қанда: фосфор 0,9ммоль/л, кальций 2,5ммоль/л, —‘ Ц 1000.

—≥зд≥ң ең мүмк≥н болатын диагнозыңыз қандай және с≥зд≥ң тактикаңыз?

а) –ахит, витамин ƒ, 2 тыс/сут

б) + ипофосфатеми€лық рахит, фосфор препараттар

в) Қалыпты, тек бақылау

г) —үйектер патологи€сы, ортопед бақылауы

д) ¬итамин ƒ-тәуелд≥ рахит, ƒ витамин≥мен емдеу

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған сүйектердег≥ ауру-сез≥м≥ бар 6 жастағы балада остеопороз анықталды. ҚандаЦ ацидоз (қанның рЌ-ы 7,22, Ќ—ќз-- - 15ммоль/л. ¬≈ Ц 10. Қанның б/х: хлор-120ммоль/л, —а-2,5ммоль/л, Na-140ммоль/л, калий Ц 3,0

ћейл≥нше дұрыс диагнозыңыз және ем≥?

а) ‘осфат-диабет, фосфор препаратар

б) √иперпаратиреоидизм, паратиреоидэктоми€

в) +–еналды ацидоз. ÷итраттармен, содамен емдеу, ƒ витамин≥ Ц абайлап

г) Ѕ—∆, бүйрек дисплази€сы нәтижес≥нде

д) √ломерулонефрит нәтижес≥нде дамыған Ѕ—∆

 

! Ѕалада Ќ∆»-ң рецидивтер≥, тексергенде оң жақтан ҚЌ– IV дәрежес≥ анықталды. ∆Ќ“-да лейкоциттер 15-20 к/а.

ќсы жағдайда жасалатын ең дұрыс тактика қандай?

* “ез арада антирефлюкст≥ ота жасап, урологтардың бақылауында қалдыру

*+»нфекци€ны емдеп алып, ота жасау, сосын Ц нефрологтың бақылауы

* “ек консервативт≥ антибактериалды ем

* Ёкскреторлы урографи€, ота

* Ќефрэктоми€

 

! ‘осфат-диабет кез≥нде фосфор балансының бұзылысының себеб≥ болып табылады:

* √иперпаратиреоз

* ≤шектерде фосфор реабсорбци€сының бұзылысы

*+‘осфаттардың бүйрект≥к реабсорбци€сының бұзылысы

* ‘осфордың тағам арқылы көп түсу≥

*  альций препараттарын көп қабылдау

 

! D витамин≥мен емдеу кез≥нде дамуы мүмк≥н

* гипокалиеми€

* гиперкалиеми€

* гипофосфатеми€

* гипокальциеми€

*+гиперкальциеми€

 

! Ѕүйрект≥к өзекшел≥к ацидоз кез≥нде калий балансының бұзылсының себеб≥:

* ∆асуша ≥ш≥л≥к және сыртындағы кең≥ст≥ктен калийд≥ң шығуы

* ≤шекте калий реабсорбци€сының бұзылысы

*+Ќефрондарда калийд≥ң калий реабсорбци€сының төмендеу≥

* Ќефрондарда калий секреци€сының жоғарылауы

*  алийд≥ жетк≥л≥кс≥з қабылдау

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған 3 жастағы балада а€қтары қақсайды, тексергенде несепт≥ң с≥лт≥л≥г≥ анықталды (рЌ не ниже 5,5). Қанда ацидоз Ц рЌ-7,2, Ќ—ќ3-- - 14. ’лор Ц 120, Na-141ммоль/л.

Ѕұл балада калий деңгей≥ мейл≥нше қандай болуы мүмк≥н?

* Қалыпты

*+“өмендеген

* ∆оғарылаған

* “амақ қабылдағанына байланысты

* ƒ витамин тағайындағанда қалыпты болады

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған 3 жастағы балада а€қтары қақсайды, тексергенде несепт≥ң с≥лт≥л≥г≥ анықталды (рЌ не ниже 5,5). Қанда ацидоз Ц рЌ-7,2, Ќ—ќ3-- - 14. ’лор Ц 120, Na-141ммоль/л, калий-2,1ммоль/л.

Қандай визуалды зерттеу әд≥с≥н тағайындаған мейл≥нше дұрыс?

*+Ѕүйрек ”ƒ«

* ÷истографи€

* Қуық ”ƒ«

* ћ–“

*  “

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған 3 жастағы балада а€қтары қақсайды, тексергенде несепт≥ң с≥лт≥л≥г≥ анықталды (рЌ не ниже 5,5). Қанда ацидоз Ц рЌ-7,2, Ќ—ќ3-- - 14. ’лор Ц 120, Na-141ммоль/л, калий-2,1ммоль/л.

Ѕұл жағдайда бүйрек ”ƒ«-де мейл≥нше қандай өзгер≥стер табылуы мүмк≥н?

*+Ќефрокальциноз

* Ѕүйрек тас ауруы

* ЂҚұмї анықталуы

* ј“∆ леформаци€сы

* Ѕүйрек бүр≥су≥

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған 3 жастағы балада а€қтары қақсайды, тексергенде несепт≥ң с≥лт≥л≥г≥ анықталды (рЌ не ниже 5,5). Қанда ацидоз Ц рЌ-7,2, Ќ—ќ3-- - 14. ’лор Ц 120, Na-141ммоль/л, калий-2,1ммоль/л. Ѕүйрек ”ƒ« Ц нефрокальциноз.

“ағы қандай диагностикалық маңызды зерттеуд≥ тағайындау қажет?

*+Қышқыл-с≥лт≥л≥к тепе-теңд≥к

* Қандағы –, —а, —‘ анықтау

* ∆алпы қан талдауы

* Қуықтың ”ƒ«

* ÷истографи€

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған 3 жастағы балада а€қтары қақсайды, тексергенде несепт≥ң с≥лт≥л≥г≥ анықталды (рЌ не ниже 5,5). Қанда ацидоз Ц рЌ-7,2, Ќ—ќ3-- - 14. ’лор Ц 120, Na-141ммоль/л, калий-2,1ммоль/л. Ѕүйрек ”ƒ« Ц нефрокальциноз.

Ќефронда қандай б≥р≥нш≥л≥к бұзылыстарды мейл≥нше болжауға болады?

*+Ќарушение Ќ+ экскреци€сының бұзылысы

*  алий реабсорбци€сының бұзылысы

*  альций реабсорбци€сының б≥р≥нш≥л≥к бұзылысы

* ‘осфор реабсорбци€сының б≥р≥нш≥л≥к бұзылысы

* Ќ+ и  + реабсорбци€сының проксималды бұзылыстары

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған 3 жастағы балада а€қтары қақсайды, тексергенде несепт≥ң с≥лт≥л≥г≥ анықталды (рЌ не ниже 5,5). Қанда ацидоз Ц рЌ-7,2, Ќ—ќ3-- - 14. ’лор Ц 120, Na-141ммоль/л, калий-2,1ммоль/л. Ѕүйрек ”ƒ« Ц нефрокальциноз.

ƒ–“ј дамығанда мейл≥нше болатын өзгер≥стер қандай?

*  алийд≥ б≥р≥нш≥л≥к жоғалту

*+Ќ+ экскреци€сының б≥р≥нш≥л≥к бұзылысы

* Ѕ≥р генетикалық ақау ацидоз тудырып, гипокалиеми€ дамытады

* јлғашында кальций реабсорбци€сы бұзылып, содан нефрокальциноз дамиды

* јлғашында фосфор реабсорбци€сы бұзылып, содан нефрокальциноз дамиды

 

! ‘изикалық дамуы артта қалған 3 жастағы балада а€қтары қақсайды, тексергенде несепт≥ң с≥лт≥л≥г≥ анықталды (рЌ не ниже 5,5). Қанда ацидоз Ц рЌ-7,2, Ќ—ќ3-- - 14. ’лор Ц 120, Na-141ммоль/л, калий-2,1ммоль/л. Ѕүйрек ”ƒ« Ц нефрокальциноз.

Ѕұл жердег≥ нефрокальциноздың даму механизм≥ қандай?

*+јцидоз сүйектен кальцийд≥ң шығып кету≥не алып келед≥

* √ипокалиеми€

* √ипервитаминоз ƒ

* ¬итамин ƒ тапшылық

* √иперкальциеми€

 

! ѕроксималды өзекшел≥к бұзылыстарға жатады

* бүйрект≥к глюкозори€

* фосфат-диабет

* јминоацидури€

* проксималды өзекшел≥к ацидоз

*+барлық аталғандар

 

! ƒисталды өзекшел≥к бұзылыстарға жатады

*+дистальный өзекшел≥к ацидоз

* бүйрект≥к қантсыз диабет

* аминацидури€

* глюкозури€

* Ѕарттер синдромы

 

! ƒисталды реналды өзекшел≥к ацидоз сипатталады

* гиперхлоремическим ацидозом

* щелочной реакцией мочи

* повышением экскреции бикарбонатов

* снижение экскреции ионов аммони€

*+всем перечисленным

 

! ≈к≥нш≥л≥к дисталды реналды тубул€рлық ацидоз дамуы мүмк≥н

* —озылмалы активт≥ гепатитте

* Ѕ≥р≥нш≥л≥к билиарлы бауыр циррозында

* ‘иброздаушы альвеолитте

* ∆үйел≥ қызыл жег≥

*+јталғандардың барлығында

 

! Ѕүйрект≥к қантсыз диабет қандай гормонның жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ кез≥нде дамиды?

* јльдостеронның

*+јƒ√-ның

* јнгиотензинн≥ң

* –енинн≥ң

* Ёритропоэтинн≥ң

 

! √ипофосфатеми€лық рахитт≥ ƒ витамин тапшылық рахиттен ажырату диагнозын жүрг≥згенде ең маңызды критерий болып табылады:

*+D витамин≥н≥ң әдеттег≥ мөлшер≥н тағайындау ти≥мс≥з

* —үйект≥ң рентгенологи€лық өзгер≥стер≥

* Қаңқа деформаци€сы

*  альций деңгей≥

* —≥лт≥л≥ фосфатаза деңгей≥

 

!  альцийл≥к нефролитиаз кез≥нде қандай затты шектей отырып емдәм жүрг≥з≥лед≥:

*+ѕуриндерд≥

*  альцийд≥

* ‘осфорды

* ќксалаттарды

*  алийд≥

 

Ѕалада кальциноз, нефролитиаз. ≈ң мақсатты ем қандай болу керек?

*+√ипотиазид, көп сұйықтық, күн≥не б≥р рет сүт тағамдары

* ‘уросемид және көп сұйықтық, сүтс≥з тағамдар

* —үт өн≥мдер≥н толығымен шектеу

* “ек оталық ем

* “ек көп сұйықтық

 

! √ипофосфатеми€ дамуымен прокисмалды өзекшелерде фосфаттардың реабсорбци€сының бұзылысымен сипатталатын 1 жастағы балада тұқым қуалайтын рахит тәр≥зд≥ ауру.

≈ң мүмк≥н болатын диагнозыңыз қандай?

* Ѕүйрект≥ң туа пайда болған ауруы Ѕ—∆ дамуымен

* ¬итамин ƒ тапшылықты рахит

*+√ипофосфатеми€лық рахит

* ¬итамин ƒ тәуелд≥ рахит

* ‘анкони синдромы

 

! Ұл бала 3 жаста. јнасы баласының көп сұйық қабылдайтынын, жи≥ несеп шығаратынын, кезеңд≥к дене қызуының жоғарылауын, құсатынын байқады. Қарағанда: бала сусызданған, бой өсу≥ тежелген, гипотрофи€, тер≥ қабаттары құрғақ, тер≥ тургоры төмендеген. Қатты шөлдеу бар, диурез≥ тәул≥г≥не 5 литрден асады. “алдауларда: Ќb115 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц натрий 126 ммоль/л,   2,9 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л, Na-150ммоль/л. ∆Ќ“-да Ц салыст.тығ-1002, қант, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақтан да гидронефроз.

Ѕүйрек ”ƒ«-дег≥ өзгер≥стерд≥ң ең мүмк≥н болатын себеб≥ қандай?

* ҚЌ–

*+ѕолиури€

* —ебепс≥з

* јртқы уретра клапаны

* ќрганикалық обструкци€

 

! ‘анкони синдромын диагностикалау үш≥н жүрг≥з≥лет≥н ең маңызды зерттеу әд≥с≥ қандай?

* Қандағы және несептег≥ креатинин

*+Қандағы және несептег≥ +  , Na, –, —а, глюкоза, рЌ, аминоацидури€

* јудиометри€, генеалоги€лық анамнез, қандағы, несептег≥ электролиттер

* ”ƒ«, цистографи€, бүйрек  “

* Ў—∆, белок фракци€лары, қандағы және несептег≥  , Na, тәул≥кт≥к диурез

 

! Ќәресте. Ѕарттер синдромына күд≥к туды. јуруға тән диагностикалық-зертханалық белг≥лер қандай?

* √люкозури€, ацидоз, гиперкалиеми€

*+√ипокалиеми€, гипонатриеми€, алкалоз

* √иперфосфатеми€, ацидоз, анури€

* √иперкальциури€, гипофосфатеми€, ацидоз

* √ипонатриеми€, гипокалиеми€, ацидоз

 

! Ѕалада Ѕарттер синдромы. Ѕұл кезде хлор деңгей≥ қандай болады?

* ∆оғарылаған

*+“өмендеген

* Өзгер≥сс≥з

* —алыстырмалы төмендеген

* —алыстырмалы жоғарылаған

 

! 5 жастағы балада кезеңд≥к ұстама тәр≥зд≥ ≥штег≥ ауру-сез≥м≥ мазалайды. —оған байланысты тексерулер жасалды. Ќесепте Ёр-25 к/а, белок 0,165 г/л, лейкоцит Ц 10-15 к/а, цистин кристалдары ++++. ≈ң мүмк≥н болатын болжам диагнозыңыз қандай?

* “убулоинтерстициалды нефрит

* јльпорт —индромы

* IgA нефропати€

* Ќесеп жолдарының инфекци€сы

*+÷истинури€

 

! ѕсевдогипоальдостеронизмге тән зертханалық белг≥лерд≥ көрсет≥ң≥з:

* √иперкалиеми€

*+√ипонатриеми€

* √ипернатриеми€

* ћетаболикалық ацидоз

* ѕлазмадағы альдостерон деңгей≥н≥ң жоғарылауы

 

! Ѕала 2 жаста. јнасының айтуынша балада әлс≥зд≥к, аштық сез≥м≥, шөлдег≥ш. ‘изикалық дамуы артта қалған. “әул≥г≥не 2 литрге дей≥н зәр бөлед≥. «ертханалық көрсетк≥штер:   3,7 ммоль/л, натрий 140 ммоль/л, —а 1,3 ммоль/л, фосфор 1,5 ммоль/л, қант 4,0 ммоль/л, креатинин 25 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц салыст.тығ 1025, белок жоқ, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а, глюкоза+++. Қант қисығы қалыпты.

јталған боложам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ болуы мүмк≥н?

* Қант диабет

* Ѕарттер синдромы

* ‘анкони синдромы

* –еналды ацидоз

*+–еналды глюкозури€

 

! Ѕала 2 жаста. јнасының айтуынша балада әлс≥зд≥к, аштық сез≥м≥, шөлдег≥ш. ‘изикалық дамуы артта қалған. “әул≥г≥не 2 литрге дей≥н зәр бөлед≥. «ертханалық көрсетк≥штер:   3,7 ммоль/л, натрий 140 ммоль/л, —а 1,3 ммоль/л, фосфор 1,5 ммоль/л, қант 4,0 ммоль/л, креатинин 25 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц салыст.тығ 1025, белок жоқ, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а, глюкоза+++.

ƒиагнозды нақтылау үш≥н аталған зерттеулерд≥ң қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ ең б≥р≥нш≥ кезекте жүрг≥з≥лед≥?

*+Қант қисығы

* √енетическое зерттеу

* ”льтрадыбыстық зерттеу

* “ұздардың тәул≥кт≥к экскреци€сы

* √люкозаны тәул≥кт≥к зәрде анықтау

 

! Ұл бала 5 жаста. јнасы баласының көп сұйық қабылдайтынын, жи≥ несеп шығаратынын, кезеңд≥к дене қызуының жоғарылауын, құсатынын байқады. Қарағанда: бала сусызданған, бой өсу≥ тежелген, гипотрофи€, тер≥ қабаттары құрғақ, тер≥ тургоры төмендеген. Қатты шөлдеу бар, диурез≥ тәул≥г≥не 5 литрден асады. “алдауларда: Ќb 115 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц натрий 140 ммоль/л,   2,2 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л. ∆Ќ“-да Ц салыст.тығ-1002, қант жоқ, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. «имницкий сынамасы Ц салыст.тығ 1002-1004. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақтан да гидронефроз. ƒесмопрессинмен сынама тер≥с.

јталған боложам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н?

* ‘осфат-диабет

* Қант диабет

* ‘анкони синдромы

* –еналдды глюкозури€

*+Ќефрогенд≥ қантсыз диабет

 

! I типт≥ реналды тубул€рлық ацидоз / дисталды –“ј-ның зертханалық белг≥лер≥ болуы ықтимал емес:

* Ќесепт≥ң рЌ >7,0

* Қандағы рЌ Ц 7,23

*   Ц 2,5 ммоль/л

* —L Ц 110 ммоль/л

*+Ў—∆ Ц 25 мл/мин

 

! II типт≥ реналды тубул€рлық ацидоз / проксималды –“ј-ның зертханалық белг≥лер≥ болуы ықтимал емес:

* Ќесепт≥ң рЌ <6,0

* Қандағы рЌ Ц 7,23

* Na -125 ммоль/л

* —L Ц 120 ммоль/л

*   Ц 4,5 ммоль/л

 

! Ѕала 1,5 жаста, салмағы 7 кг. √астроэнтерологи€ бөл≥мшес≥нде ем қабылдауда. Ѕалада әдс≥зд≥к, тер≥н≥ң құрғақтығы байқалады, кезеңд≥к құсу, ≥ш өту, қызба болады. “ексергенде: Ќв Ц 110г/л,   Ц 2,0ммоль/л, қанның рЌ-ы 7,5, Cl-80ммоль/л, Na-120ммоль/л; Ќесепте лейкоциты 5-7 к/а, Ёр Ц3-5 к/а.

≈Ң мүмк≥н болатын диагнозыңыз қандай?

* ∆≤», эксикоз II

* Ѕүйрект≥к тубул€рлық ацидоз

* Ќефрогенд≥ қантсыз диабет

*+Ѕарттер синдромы

* ∆едел пиелонефрит. јнеми€ I д

 

! 2 жастағы балада ек≥ рет несеппен конкременттерд≥ң бөл≥нген≥ анықталды. Ќесепт≥ң рЌ-ы 4,5. Ќесепте цистин кристаллдары анықталды. —пектроскопи€ жасағанда тастардың цистинд≥ құрамы анықталды.

≈Ң мүмк≥н болатын диагнозыңыз қандай?

*+÷истинури€

* ‘осфат диабет

* ÷истиноз

* √иперкальциури€

* Ѕ≥р≥нш≥л≥к оксалури€

 

! ‘осфат-диабетке тән:

* глюкозури€

* гиперкальциури€

* гиперкальциеми€

*+выраженна€ гипофосфатеми€

* снижение щелочной фосфатазы в крови

 

! Ќефронның қай бөл≥м≥нде глюкозаның реабсорбци€сы жүред≥:

*+ѕроксималды өзекшелерде

* ∆инақтағыш түт≥кшелерде

* ƒисталды өзекшелерде

* Ѕарлық бөл≥м≥нде

* √енле ≥лмег≥нде

 

! √ипергикеми€ болмағанда несепте қанттың пайда болуы нен≥ б≥лд≥ред≥?

*+ѕроксималды өзекшелерде глюкоза реабсорбци€сының бұзылысын

* ѕроксималды өзекшелерде глюкоза секреци€сының бұзылысын

* ƒисталды өзекшелерде глюкоза реабсорбци€сының бұзылысын

* √енле ≥лмег≥нде глюкоза реабсорбци€сының бұзылысын

* Қант диабет≥н

 

јминоацидури€ байланысты:

*+ѕроксималды өзекшелерде реабсорбци€ның бұзылысына

* ∆инақтағыш түт≥кшелерде реабсорбци€ның бұзылысына

* ƒисталды өзекшелерде реабсорбци€ның бұзылысына

* √енле ≥лмег≥нде реабсорбци€ның бұзылысына

* Ўумақтарда фильтраци€ның жоғарылауымен

 

! Ұл бала 1 жаста. јнасы баласының көп су ≥шет≥н≥н, жи≥ несеп шығаратынын, кезеңд≥к дене қызуы жоғарылайтынын, құсатынын айтты. Қарағанда: бала сусызданған, бой өсу≥н≥ң тежелу≥ бар, тер≥ тургоры төмендеген. Ѕала қатты шөлдег≥ш, диурез≥ тәул≥г≥не 2 литрден асады. “алдауларда: Ќb115 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц натрий 155 ммоль/л,   2,9 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц 1002, қант тер≥с, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақты гидронефроз белг≥лер≥.

Ѕалаға қандай ≈Ң ти≥мд≥ емдәм ұсынған жөн?

*+ еудемен тамақтандыру және Na аз қоспалар

* јралас тамақтандыру

* Қосымша тамақ белокты болу керек

* ≈мдәмн≥ң ешқандай мән≥ жоқ

* “уғаннан бер≥ жасанды тамақтандыру

 

! Ұл бала 1 жаста. јнасы баласының көп су ≥шет≥н≥н, жи≥ несеп шығаратынын, кезеңд≥к дене қызуы жоғарылайтынын, құсатынын айтты. Қарағанда: бала сусызданған, бой өсу≥н≥ң тежелу≥ бар, тер≥ тургоры төмендеген. Ѕала қатты шөлдег≥ш, диурез≥ тәул≥г≥не 2 литрден асады. “алдауларда: Ќb115 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц натрий 155 ммоль/л,   2,9 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц 1002, қант тер≥с, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақты гидронефроз белг≥лер≥.

Қандай медикаментозды ем қолданылады?

*+√идрохлортиазид

* ‘уросемид

* Ѕикарбонат per os

* 3% NaCl в/≥

* ‘из ер≥т≥д≥

 

! Ұл бала 1 жаста. јнасы баласының көп су ≥шет≥н≥н, жи≥ несеп шығаратынын, кезеңд≥к дене қызуы жоғарылайтынын, құсатынын айтты. Қарағанда: бала сусызданған, бой өсу≥н≥ң тежелу≥ бар, тер≥ тургоры төмендеген. Ѕала қатты шөлдег≥ш, диурез≥ тәул≥г≥не 2 литрден асады. “алдауларда: Ќb115 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц натрий 155 ммоль/л,   2,9 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц 1002, қант тер≥с, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақты гидронефроз белг≥лер≥. √идрохлортиазид тағайындалған.

√ипотиазидке қосымша қандай медикаментозды ем мейл≥нше жи≥ тағайындалады?

* ‘уросемид

*+јмилорид

* Ётакринова€ кислота

* ¬ерошпирон

* “олваптан

 

! Ұл бала 1 жаста. јнасы баласының көп су ≥шет≥н≥н, жи≥ несеп шығаратынын, кезеңд≥к дене қызуы жоғарылайтынын, құсатынын айтты. Қарағанда: бала сусызданған, бой өсу≥н≥ң тежелу≥ бар, тер≥ тургоры төмендеген. Ѕала қатты шөлдег≥ш, диурез≥ тәул≥г≥не 2 литрден асады. “алдауларда: Ќb115 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц натрий 155 ммоль/л,   2,9 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц 1002, қант тер≥с, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақты гидронефроз белг≥лер≥.

—ұйықтық жоғалтуын азайту үш≥н мейл≥нше тағайындалуы мүмк≥н?

*+»ндометацин

* ‘уросемид

* ¬ерошпирон

* Ётакринова€ кислота

* “олваптан

 

I типт≥ реналды тубул€рлық ацидоз/ дисталды –“ј-ға тән емес зертханалық белг≥н≥ көрсет≥ң≥з:

* Ќесептег≥ рЌ >6,0

*+√люкозури€

* √ипокалиеми€

* √иперхлореми€

* Ќ—ќ3<5% фракци€лық экскреци€

 

II типт≥ реналды тубул€рлық ацидоз/ проксималды –“ј-ға тән емес зертханалық бел≥н≥ көрсет≥ң≥з:

* Ќесептег≥ рЌ <5,5

* Қандағы рЌ <7,35

* √иперхлореми€

*+√иперфосфатеми€

* Ќ—ќ3<5% фракци€лық экскреци€

 

2 жастағы балада, реналды тубул€рлық ацидоз анықталды: рЌ-7,31, Na-135ммоль/л,  -6,1ммоль/л, креатинин Ц 50мкмол/л.

–“ј-ң ең мүмк≥н болатын диагнозы қандай?

* Ѕ∆« кез≥нде ацидоз

* Ѕ—ј кез≥нде ацидоз

* –“ј I тип, дисталды

* –“ј II тип, проксималды

*+–“ј IV, гиперкалиеми€лық

 

÷истинозға тән емес белг≥ қандай?

* √люкозури€

* √ипокалиеми€

*+√ипернатриеми€

* √иперкальциури€

* √иперфосфатури€

 

! Ѕала 2 жаста, реналды тубул€рлы ацидоз анықталды: рЌ-7,31, Na-135ммоль/л,  -6,1ммоль/л, креатинин Ц 50мкмол/л. –“ј IV тип≥н≥ң диагностикалық критерийлер≥

* рЌ>7

* гипокалиеми€

* нефрокальциноз

*+гиперкалиеми€

* Қанда альдостерон жоғарылаған

 

! 2 жастағы балада гипофосфатеми€ анықталды (фосфор 1,0 ммоль/л), кальций 2,5 ммоль/л, сүйект≥ң рахитт≥к өзгер≥стер≥. Қандағы креатинин 60 мкмоль/л. Қандай синдромның көр≥ну≥ цистинозға мейл≥нше тән болып келед≥?

а) +‘анкони синдромы

б) Ѕарттер синдромы

в) √иттельман синдромы

г) јльпорт синдромы

д) ‘абри ауруы

 

! 2 жастағы балада гипофосфатеми€ анықталды (фосфор 1,0 ммоль/л), кальций 2,5 ммоль/л, сүйект≥ң рахитт≥к өзгер≥стер≥. Қандағы креатинин 60 мкмоль/л. ≈ң мүмк≥н болатын диагнозыңыз қандай?

а) +√ипофосфатеми€лық рахит

б) ƒ витамин тапшылықты рахит

в) ƒ витамин тәуелд≥ рахит

г) ƒ витамин резистентт≥ рахит

д) Ѕ—ј -ћ—Ѕ

 

! Ѕүйрек қызмет≥ қалыпты 1,5 жастағы балада ауыр рахитт≥к өзгер≥стер анықталды.

јталған зерттеулерд≥ң қайсысы ең алдымен жүрг≥з≥лед≥?

*+‘осфорды анықтау

* Ќатрийд≥ анықтау

* —≥лт≥л≥ фосфатазаны зерттеу

*  алийд≥ анықтау

* Қ—“ анықтау

 

! 6 жастағы балалада сүйек жағынан өзгер≥стер Ц остеопороз анықталды, қандаЦ ацидоз. Ѕүйрек қызмет≥ сақталған. Ѕүйрек ”ƒ« Ц нефрокальциноз белг≥лер≥.

≈ң мүмк≥н болатын диагноз қандай?

а) Ѕ“ј

б) –ахит

в) +ƒ–“ј

г) ƒиабет

д) ÷истиноз

 

! 6 жастағы –“ј-ға күд≥к туды Ц остеопороз анықталды, қандаЦ ацидоз. Ѕүйрек ”ƒ« Ц нефрокальциноз.

Қандай емдеу тактикасы мейл≥нше дұрыс болып табылады?

* —ұйықтық

* √ипотиазил тағайындау

* »ндометацин тағайындау

*  альций препараттарын тағайындау

*+÷итраттармен, содамен емдеу, ƒ витамин

 

! Ұл бала 1,6 жаста. ќнда Ќ∆»+ҚЌ– ≤≤-≤≤≤ дәрежес≥ анықталды. јнтибактериалды ем жүрг≥згеннен кей≥н клинико-зертханалық көрсетк≥штер қалыпқа келд≥.

ћейл≥нше дұрыс науқасты жүрг≥зуд≥ң кей≥нг≥ тактикасы қандай?

* ’ирурги€лық ем

* ‘итотерапи€ 6-8 ай бойы

* 1-1,5 ай бойы қуыққа физиоем жасау

* ≈шқандай емс≥з нефрологтың бақылауында болу

*+Ќитрофурандардың ½- 1/3 дозасын түнге қарай ұзақ уақыт бойы тағайындау

 

∆ет≥л≥п туылған ұл бала, 25 күн кеудемен тамақтануда. ∆едел ауырды: t- 390—, емшектен бас тартып, құсу болды, ек≥ рет ≥ш≥ өтт≥, шырыш жоқ. ∆Ќ“ Ц пиури€. ∆едел пиелонефрит диагнозы қойылды.

Ѕлаада пиелонефрит дамудың ең мүмк≥н болатын себеб≥ қандай?

* Қ≤» болуы

* ƒисбактериоз

* ∆едел ≥шек инфекци€сы

*+Қуық-несепағар рефлюкс≥

* Ќәресте кезең≥ндег≥ несеп жүйес≥н≥ң ј‘≈

 

! 5 жастағы балада 5-6 л-ге дей≥н полиури€. Қан сарысуындағы натрий Ц 150 ммоль/л, креатинин 45 ммоль/л. Ќесепте Ц белок жоқ, лейк. Ц 2-3 к/а. ‘изикалық және психикалық дамуы артта қалған. Ѕүйрек ”ƒ« Ц пиелоэктази€. јнтидиуретикалық гормонмен сынама- тер≥с. јҚҚ жасына сай.

јталған болжам диагноздардан ең мүмк≥н болатын диагноз қандай?

* ќрталық генезд≥ қантсыз диабет

*+Ќефрогенд≥ қантсыз диабет

* ќбструктит≥ уропати€

* Ѕүйрект≥ң кисталық ауруы

* —озылмалы пиелонефрит

 

! Ѕала 1,6 жаста. јнасы баласындағы әлс≥зд≥кке, ашығу сез≥м≥не, шөлдеуге шағымданады. Ѕала физикалық дамудан артта қалған. “ер≥ қабаттары бозғылт, т≥н тургоры төмендеген, гипотрофи€ланған, ≥с≥нулер жоқ. “әул≥г≥не 2 литрден артық сұйықтық шығарады. «ертханалық:   3,4 ммоль/л, натрий 142 ммоль/л, —а2+ 1,3 ммоль/л, фосфор 1,5 ммоль/л, қант 4,0 ммоль/л, креатинин 25 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц салыст.тығ 1025, белок тер≥с., Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а, глюкоза+++. Қант қисығы қалыпты.

јталған болжам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н?

* Қант диабет≥

* ‘осфат-диабет

* ‘анкони синдромы

*+–еналд≥ глюкозури€

* Ќефрогенд≥ қантсыз диабет

 

! Ѕала 1,5 жаста. јнасының айтуынша балада әлс≥зд≥к, ашығу сез≥м≥, үнем≥ шөлдеу байқалады. Ѕаланың физикалық дамуы артта қалған. “ер≥ қабаттары бозғылт, т≥н тургоры төмендеген, гипотрофи€ланған, ≥с≥нулер жоқ. “әул≥г≥не 2 литр-ге дей≥н сұйықтық шығарады. «ертханалық:   3,4 ммоль/л, натрий 142 ммоль/л, —а2+ 1,3 ммоль/л, фосфор 1,5 ммоль/л, қандағы қант 4,1 ммоль/л, креатинин 32 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц салыст.тығ 1027, белок тер≥с., Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а, глюкоза+++.

ƒиагноз қою үш≥н аталған зерттеулерд≥ң қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ б≥р≥нш≥ жасалады?

*+Қант қисығы

* √енетическое зерттеу

* ”льтрадыбыстық зерттеу

* “ұздардың тәул≥кт≥к экскреци€сы

* “әул≥кт≥к несептен глюкозаны анықтау

 

! 2 жас 8 айлық ұл бала. јнасының айтуынша баласы көп сұйықтық ≥ш≥п, жи≥ зәр шығарады, кейде дене қызуының көтер≥л≥п, құсу болады. Қарағанда: бала сусызданған, бойы өсу≥ тежелген, гипотрофи€, тер≥ қабаттары құрғақ, т≥н тургоры төмендеген. Ѕала қатты шөлдегеннен сұйықтық көп қабылдайды, диурез≥ тәул≥г≥не 5 литрден асады. “алдауларда: Ќb117 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц   2,9 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л, Na-150ммоль/л. ∆Ќ“ Ц 1002, қант жоқ, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақты гидронефроз белг≥лер≥.

јталған болжам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ болуы мүмк≥н?

е) Қант диабет

ж) Ѕарттер синдромы

з) +Қантсыз диабет

и) ‘анкони синдромы

к) √иттельман синдромы

 

! 2 жас 8 айлық ұл бала. јнасының айтуынша баласы көп сұйықтық ≥ш≥п, жи≥ зәр шығарады, кейде дене қызуының көтер≥л≥п, құсу болады. Қарағанда: бала сусызданған, бойы өсу≥ тежелген, гипотрофи€, тер≥ қабаттары құрғақ, т≥н тургоры төмендеген. Ѕала қатты шөлдегеннен сұйықтық көп қабылдайды, диурез≥ тәул≥г≥не 5 литрден асады. “алдауларда: Ќb117 г/л, Ht 50. Ѕј  Ц   2,9 ммоль/л, —а 1,2 ммоль/л, – 1,5 ммоль/л, Na-150ммоль/л. ∆Ќ“ Ц 1002, қант жоқ, Ће 2-3 к/а, Ёр 0-1 к/а. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц ек≥ жақты гидронефроз белг≥лер≥.

ƒиагнозды нақтылау үш≥н аталған зерттеулерд≥ң қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ ең б≥р≥нш≥ кезекте жасалады?

е) Қант қисығы

ж) +ƒесмопрессинмен тест

з) «әрдег≥ тәул≥кт≥к белокты анықтау

и) √енетикалық зерттеу

к) ”льтрадыбыстық зерттеу

 

! Ѕала 1жаста, мазасыз, әлс≥зд≥к бар, салмақ қосуы аз. јнамнез≥нен: туылғандағы салмағы 2650г, 3 айында 5кг болды. 3 айдан бастап бала салмақ қоспады. Ѕалада жи≥ ≥ш өту, құсу байқалды. √астроэнтерологи€ бөл≥мшес≥нде б≥рнеше реет стационарлық ем қабылдаған, ем нәтижес≥з. “үскен кезде баланың салмағы 5,5кг, бойы 59см. «ертханалық: калий 2,7 ммоль/л, натрий 128ммоль/л, хлор 87 ммоль/л. Ѕасқа көрсетк≥штер Ц мочевина, креатинин, кальций қалыпты. Қандағы Қ—“: рЌ 7,6-7,5 (алкалоз). Ѕүйрек ”ƒ« Ц қалыпты.

јталған болжам диагноздардың қайсысы ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ мүмк≥н?

* ‘анкони синдромы

*+Ѕарттер синдромы

* –еналды глюкозури€

* √иттельман синдромы

* Ќефрогенд≥ қантсыз диабет

 

! Ѕала 1жаста, мазасыз, әлс≥зд≥к бар, салмақ қосуы аз. јнамнез≥нен: туылғандағы салмағы 2650г, 3 айында 5кг болды. 3 айдан бастап бала салмақ қоспады. Ѕалада жи≥ ≥ш өту, құсу байқалды. √астроэнтерологи€ бөл≥мшес≥нде б≥рнеше реет стационарлық ем қабылдаған, ем нәтижес≥з. “үскен кезде баланың салмағы 5,5кг, бойы 59см. «ертханалық: калий 2,7 ммоль/л, натрий 128ммоль/л, хлор 87 ммоль/л. Ѕасқа көрсетк≥штер Ц мочевина, креатинин, кальций қалыпты. Қандағы Қ—“: рЌ 7,6-7,5 (алкалоз). Ѕүйрек ”ƒ« Ц қалыпты. ƒиагнозы: Ѕарттер синдромы

≈ң дұрыс болып табылатын нег≥зг≥ патогенетикалық ем≥ қандай?

* ѕреднизолон

*+»ндометацин

* ƒесмопрессин

* ƒриптан

* јспаркам

 

 

! 3 жастағы бала үнем≥ а€қтарының ауыратынын айтады. Қарағанда а€қтарының ’-тәр≥зд≥ қисайғаны байқалады, физикалық дамуы артта қалуда. “ексергенде метаболикалық гиперхлореми€лық ацидоз, с≥лт≥л≥ несеп (рЌ 6,5-тен аз емес), гипокалиеми€, нефрокальцино анықталды.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 606 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1577 - | 1385 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.583 с.