Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истема ≥снуЇ ≥ функц≥онуЇ дл€ дос€гненн€ основноњ, глобальноњ мети, €ка маЇ абсолютний пр≥оритет. який принцип системного п≥дходу характеризуЇ дане визначенн€?
а) принцип Їдност≥ та зв'€зност≥;

б) принцип децентрал≥зац≥њ;

г) принцип невизначеност≥.

¬иокремте зовн≥шн≥ обмеженн€ складних систем:

а) сприйн€тт€;

б) ун≥кальн≥ потреби;

в) конфл≥кти та ≥нерц≥€;

г) турбулентн≥сть.

ўо розум≥ють п≥д функц≥онуванн€м системи?

а) процес посл≥довноњ зм≥ни стан≥в системи;

б) процес дос€гненн€ ц≥лей системою;

в) процес передач≥ ≥нформац≥њ всередин≥ системи;

г) процес обм≥ну ≥нформац≥Їю ≥з зовн≥шн≥м середовищем

‘ормал≥зац≥€ даних - це:

а) нагромадженн€ даних з метою забезпеченн€ повноти т≥Їњ чи ≥ншоњ ≥нформац≥њ дл€ прийн€тт€ р≥шень;

б) зведенн€ даних, здобутих ≥з р≥зних джерел, до однаковоњ форми з метою зробити њх пор≥вн€нними;

в) в≥дс≥юванн€ зайвих даних;

г) впор€дкуванн€ даних за де€ким критер≥Їм з метою њх €комога зручн≥шого використанн€.

«ахист ≥нформац≥њ - це:

а) орган≥зац≥€ збер≥ганн€ даних у зручн≥й, компактн≥й форм≥ з метою зниженн€ економ≥чних витрат на збер≥ганн€ та п≥двищенн€ над≥йност≥ ≥нформац≥йноњ системи;

б) комплекс д≥й, спр€мованих на запоб≥ганн€ втратам, модиф≥кац≥њ або несанкц≥онованому доступу до даних та њх тиражуванню;

в) прийманн€ та передаванн€ даних м≥ж в≥ддаленими учасниками ≥нформац≥йного процесу;

г) перетворенн€ даних з одн≥Їњ форми або структури на ≥ншу, що може бути пов'€зане з≥ зм≥ною типу ф≥зичного нос≥€.

 анал зв'€зку - це:

а) кожна к≥льк≥сна чи €к≥сна визначен≥сть стан≥в динам≥чноњ системи, €ка ф≥ксуЇтьс€ спостереженн€м;

б) ф≥зичний процес, що €вл€Ї собою матер≥альне вт≥ленн€ пов≥домленн

в) система або середовище, де зд≥йснюЇтьс€ передаванн€ сигналу;

г) процес поданн€ ≥нформац≥њ у вигл€д≥ де€коњ посл≥довност≥ символ≥в.

—труктура ≥нформац≥њ - це:

а) в≥дображенн€ взаЇмозв'€зк≥в м≥ж њњ складовими (елементами);

б) орган≥зац≥€ даних з одн≥Їњ форми або структури на ≥ншу

в) нагромадженн€ даних з метою забезпеченн€ повноти т≥Їњ чи ≥ншоњ ≥нформац≥њ дл€ прийн€тт€ р≥шень;

г) правильна в≥дпов≥дь: а) ≥ б).

¬ериф≥кац≥€ модел≥ - це:

а) перев≥рка в≥дпов≥дност≥ здобутих у результат≥ моделюванн€ даних реальному процесу в економ≥ц≥;

б) перев≥рка правильност≥ структури (лог≥ки) модел≥;

в) перев≥рка на ≥дентиф≥кац≥ю;

г) правильн≥ в≥дпов≥д≥: а) ≥ б).

—истема - це:

а) сукупн≥сть елемент≥в ≥ зв'€зк≥в м≥ж ними, €к≥ вид≥л€ютьс€ ≥з середовища, котрим притаманна певна мета та властивост≥, €к≥ не притаманн≥ окремому елементу;

в) внутр≥шн€ орган≥зац≥€, форма взаЇмного розм≥щенн€ та пор€док взаЇмод≥њ елемент≥в системи;

г) множина взаЇмопов'€заних об'Їкт≥в, €к≥ називаютьс€ елементами, здатних запам'€товувати, сприймати ≥ переробл€ти ≥нформац≥ю, а також обм≥нюватис€ нею.

ѕ≥д зовн≥шн≥м середовищем розум≥ють все те, що:

а) не належить систем≥;

б) не впливаЇ на систему;

в) впливаЇ на систему, але не належить њй;

г) формуЇ систему.

¬-6

ћашинна ≥м≥тац≥€ - це:

а) робота з комп'ютером;

б) метод проведенн€ комп'ютерних експеримент≥в ≥з досл≥джуваним об'Їктом;

в) числовий метод проведенн€ на комп'ютер≥ експеримент≥в ≥з математичними ≥ неформал≥зованими модел€ми, що описують повед≥нку складних систем;

г) метод комп'ютерноњ д≥агностики завдань досл≥дженн€.

≈коном≥ко-математична модель - це:

а) формал≥зований засобами математики образ або праобраз економ≥чного об'Їкта та його взаЇмод≥њ з середовищем ≥снуванн€;

б) де€ке математичне сп≥вв≥дношенн€ м≥ж двома економ≥чними зм≥нними;

в) система р≥вн€нь чи нер≥вностей;

г) модель зв'€зку м≥ж економ≥кою та математикою.

ƒв≥ системи ≥зоморфн≥, €кщо:

а) вони складаютьс€ з однаковоњ к≥лькост≥ елемент≥в;

б) кожному елементу та в≥дношенню одн≥Їњ системи в≥дпов≥даЇ Їдиний елемент та в≥дношенн€ ≥ншоњ системи й навпаки;

в) вони мають однакову к≥льк≥сть внутр≥шн≥х зв'€зк≥в;

г) терм≥ни њхнього ≥снуванн€ зб≥гаютьс€.

«а ц≥льовим призначенн€м економ≥ко-математичн≥ модел≥ под≥л€ють на:

а) статичн≥ та динам≥чн≥;

б) теоретичн≥ та прикладн≥;

в) дискретн≥ та неперервн≥;

г) макроеконом≥чн≥ та м≥кроеконом≥чн≥.

—истема, м≥ж елементами €коњ функц≥онують ≥нформац≥йн≥ потоки (тобто процеси отриманн€, збереженн€, переробки та передач≥ ≥нформац≥њ), називаЇтьс€:

а) ≥нформац≥йною;

б) к≥бернетичною;

в) гомеостатичною;

г) економ≥чною.

ѕерех≥д в≥д загального до окремого - це:

а) синтез;

б) ≥ндукц≥€;

в) анал≥з;

г) дедукц≥€.

—истеми под≥л€ютьс€ на:

а) штучн≥ ≥ природн≥;

б) матер≥альн≥ ≥ нематер≥альн≥;

в) штучн≥ ≥ матер≥альн≥;

г) природн≥ ≥ матер≥альн≥.

¬х≥дн≥ зм≥нн≥, €к≥ задаютьс€ ззовн≥, називаютьс€:

а) екзогенними;

б) ендогенними;

в) зовн≥шн≥ми;

«в'€зок м≥ж елементами в систем≥ управл≥нн€ може бути (вкаж≥ть вин€ток):

а) безпосередн≥й ≥ опосередкований;

б) пр€мий ≥ зворотний;

в) позитивний ≥ негативний;

г) цикл≥чний ≥ л≥н≥йний.

—истеми управл≥нн€ можуть функц≥онувати у двох режимах:

а) динам≥чному й стохастичному;

б) економ≥чному й статистичному;

в) статичному й динам≥чному;

—истеми з комб≥нованим управл≥нн€м под≥л€ють на:

а) орган≥зац≥йн≥, нап≥вавтоматизован≥, автоматизован≥, керован≥;

б) керован≥, нап≥вкерован≥, автоматизован≥, нап≥вавтоматизован≥;

в) автоматичн≥, автоматизован≥, керован≥, орган≥зац≥йн≥;

г) автоматичн≥, нап≥вавтоматизован≥, автоматизован≥, орган≥зац≥йн≥.

«акон необх≥дного р≥зноман≥тт€ в к≥бернетиц≥ сформулював:

а) ≈шб≥;

б) ¬≥нер;

в) Ѕ≥р;

г) √лушков.

ѕравильна схема безпосереднього внутр≥шнього зворотного зв'€зку:

а)

 

б)

 

в)

 

г)

—т≥йка впор€дкован≥сть елемент≥в ≥ зв'€зк≥в системи у простор≥ й час≥ - це:

а) мережа;

б) структура системи;

в) ≥Їрарх≥€ системи;

г) жодноњ правильноњ в≥дпов≥д≥.

” кожн≥й структур≥ присутн€ сво€ ≥Їрарх≥€ поток≥в, оск≥льки Ї:

а) потоки м≥ж зовн≥шн≥м середовищем ≥ системою;

б) потоки м≥ж елементами, п≥дсистемами, а також системою ≥ зовн≥шн≥м середовищем;

в) потоки р≥зного типу, €к≥ виконують р≥зн≥ функц≥њ;

г) потоки м≥ж елементами, системою та зовн≥шн≥м середовищем.

¬-7

«а будовою системи класиф≥куютьс€ на:

а) прост≥ - складн≥;

б) ≥Їрарх≥чн≥ - не≥Їрарх≥чн≥;

в) централ≥зован≥ - децентрал≥зован≥;

г) природн≥ - штучн≥.

Quot; ожна система може розгл€датись €к п≥дсистема системи вищого р≥вн€, а кожна п≥дсистема Ї також системою з≥ своЇю структурою". яку властив≥сть складноњ системи характеризуЇ дане визначенн€?

а) екв≥потенц≥альн≥сть;

б) емерджентн≥сть;

в) синерг≥зм;

г) множинн≥сть.

якщо вих≥д системи залежить не лише в≥д входу, але й в≥д стан≥в системи, то таку систему називають:

а) статичною;

б) динам≥чною;

в) адаптивною;

г) неперервною.

‘≥льтрац≥€ даних - це:

а) нагромадженн€ даних з метою забезпеченн€ повноти т≥Їњ чи ≥ншоњ ≥нформац≥њ дл€ прийн€тт€ р≥шень;

б) зведенн€ даних, здобутих ≥з р≥зних джерел, до однаковоњ форми з метою зробити њх пор≥вн€нними;

в) в≥дс≥юванн€ зайвих даних;

г) впор€дкуванн€ даних за де€ким критер≥Їм з метою њх €комога зручн≥шого використанн€.

 

“ранспортуванн€ ≥нформац≥њ - це:

а) орган≥зац≥€ збер≥ганн€ даних у зручн≥й, компактн≥й форм≥ з метою зниженн€ економ≥чних витрат на збер≥ганн€ та п≥двищенн€ над≥йност≥ ≥нформац≥йноњ системи;

б) комплекс д≥й, спр€мованих на запоб≥ганн€ втратам, модиф≥кац≥њ або несанкц≥онованому доступу до даних та њх тиражуванню

в) прийманн€ та передаванн€ даних м≥ж в≥ддаленими учасниками ≥нформац≥йного процесу

г) перетворенн€ даних з одн≥Їњ форми або структури на ≥ншу, що може бути пов'€зане з≥ зм≥ною типу ф≥зичного нос≥€.

—игнал - це:

а) кожна к≥льк≥сна чи €к≥сна визначен≥сть стан≥в динам≥чноњ системи, €ка ф≥ксуЇтьс€ спостереженн€м;

б) ф≥зичний процес, що €вл€Ї собою матер≥альне вт≥ленн€ пов≥домленн€;

в) система або середовище, де зд≥йснюЇтьс€ передаванн€ сигналу;

г) процес поданн€ ≥нформац≥њ у вигл€д≥ де€коњ посл≥довност≥ символ≥в.

≤нформац≥ю, €коњ вистачаЇ дл€ р≥шенн€ тих чи ≥нших задач, називають:

а) повною;

б) адекватною;

в) достов≥рною;

г) правильна в≥дпов≥дь: а) ≥ б).

¬ал≥дац≥€ модел≥ - це:

а) перев≥рка в≥дпов≥дност≥ здобутих у результат≥ моделюванн€ даних реальному процесу в економ≥ц≥;

б) перев≥рка на ≥дентиф≥кац≥ю;

в) перев≥рка правильност≥ структури (лог≥ки) модел≥;

г) вс≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

јбстрактна структура, зображена на рисунку, - це:

а) структура ≥з зворотними зв'€зками;

б) структура з паралельними зв'€зками;

в) матрична структура;

г) структура з посл≥довними зв'€зками.

≈мерджентн≥сть - це властив≥сть складноњ системи, €ка:

а) пол€гаЇ в тому, що система волод≥Ї такими властивост€ми, €кими не волод≥Ї жодна з њњ складових;

б) дозвол€Ї розгл€дати систему €к п≥дсистему вищого р≥вн€;

в) в≥дображаЇ складн≥сть системи;

г) стверджуЇ, що система поводить себе €к Їдине ц≥ле.

ћоделюванн€:

а) не застосовуЇ аналог≥ю зосереджуючись на висуненн≥ г≥потез та перев≥рц≥ њх адекватност≥;

б) залежить лише в≥д досв≥ду досл≥дника;

в) в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших метод≥в п≥знанн€ тим, що об'Їкт вивчаЇтьс€ безпосередньо;

г) опосередковане вивченн€ об'Їкта п≥знанн€ за допомогою ≥нших допом≥жних об'Їкт≥в, €к≥ називаютьс€ модел€ми.

ќсновн≥ пон€тт€ економ≥чноњ к≥бернетики:

а) система, модель, управл≥нн€, наука;

б) система, модель, управл≥нн€, ≥нформац≥€;

в) система, досл≥дженн€, управл≥нн€, ≥нформац≥€;

г) жодноњ правильноњ в≥дпов≥д≥.

јвтоматичне управл≥нн€ - це управл≥нн€, €ке зд≥йснюЇтьс€:

а) без участ≥ людини ≥ комп'ютера;

б) людиною п≥д кер≥вництвом комп'ютера;

в) за участю лише автоматики;

г) за участю людини ≥ автоматики.

—амокерован≥ системи бувають:

а) з програмним управл≥нн€м; з автоматичним управл≥нн€м; з параметричною адаптац≥Їю; з≥ структурною адаптац≥Їю;

б) з≥ структурним управл≥нн€м; ≥з системним управл≥нн€; з адаптивним управл≥нн€м; без управл≥нн€;

в) обидв≥ правильн≥ в≥дпов≥д≥;

г) жодноњ правильноњ в≥дпов≥д≥.

«акон необх≥дного р≥зноман≥тт€:

а) р≥зноман≥тн≥сть росте обернено пропорц≥йно складност≥ системи;

б) р≥зноман≥тт€ необх≥дно обмежити;

в) т≥льки р≥зноман≥тн≥сть може знищити ≥ншу р≥зноман≥тн≥сть;

г) вс≥ твердженн€ в≥рн≥.


¬-21

≈лемент системи - це:

а) об'Їкт, €кий при даному р≥вн≥ розгл€ду системи не може бути розбитий на окрем≥ п≥делементи;

б) головна складова системи;

в) складова системи, що маЇ зв'€зки з ≥ншими складовими системами;

г) де€ка частина системи.

ћодель "темноњ скриньки":

а) це модель, що формуЇ лише зв'€зок м≥ж входом ≥ виходом системи, а не внутр≥шн≥ процеси, що в≥дбуваютьс€ в систем≥;

б) описуЇ зв'€зок м≥ж вих≥дними зм≥нними;

в) модель повн≥стю нев≥домоњ нам системи;

г) модель складноњ динам≥чноњ системи.

—интез системи - це:

а) досл≥дженн€ њњ зв'€зк≥в з ≥ншими системами;

б) визначенн€ структури системи на основ≥ њњ властивостей, тобто створенн€ новоњ структури, що задовольн€Ї вже в≥дом≥ властивост≥;

в) спос≥б з'€суванн€ њњ ефективност≥;

г) здатн≥сть системи до росту ≥ розвитку.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 414 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1319 - | 1262 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.034 с.