Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ макроеконом≥чн≥ показники
—истема нац≥ональних рахунк≥в передба≠чаЇ обчисленн€ багатьох макроеконом≥чних показник≥в. ќсновними з них вважають:

¬аловий випуск (¬¬) Ч це сукупна ринкова варт≥сть товар≥в та послуг, вироблених за р≥к резидентами крањни в базових ц≥нах. ѕри цьому п≥д базовими ц≥нами розум≥ють ц≥ни, €к≥ складаютьс€ ≥з соб≥вартост≥ та прибутку ≥ не включають в себе продуктов≥ податки (акцизний зб≥р, податок на додану варт≥сть, мито та ≥н.).

¬аловий внутр≥шн≥й продукт Ч це сукупна ринкова варт≥сть к≥нцевоњ продукц≥њ та послуг, що вироблен≥ резиден≠тами крањни за р≥к.  ≥нцева продукц≥€ Ч це та частка валового випуску, €ка виходить ≥з сфери виробництва ≥ спр€мовуЇтьс€ на невиробниче споживанн€, ≥нвестуванн€ (нагромадженн€) та експорт. ÷е означаЇ, що при обчис≠ленн≥ ¬¬ѕ не враховуЇтьс€ пром≥жна продукц≥€, тобто продукти та послуги, використан≥ в процес≥ виробництва. ¬ключенн€ до складу ¬¬ѕ пром≥жноњ продукц≥њ означало б повторний рахунок, тому що варт≥сть пром≥жноњ про≠дукц≥њ вже входить до складу к≥нцевоњ продукц≥њ та послуг.

ƒл€ обчисленн€ ¬¬ѕ використовують три методи: виробничий, к≥нцевого використанн€ (за витратами) ≥ розпод≥льчий (за доходами)ю

«г≥дно з виробничим методом ¬¬ѕ обчислюЇтьс€ €к сума валовоњ доданоњ вартост≥ ус≥х галузей економ≥ки плюс продуктов≥ податки за м≥нусом субсид≥й (формула 14.3.1):

¬¬ѕ = (¬¬ - ћ¬) + (ѕѕ - —) (14.3.1)

де ¬¬ Ц валовий випуск окремих галузей;

ћ¬ Ц матер≥альн≥ витрати окремих галузей;

ѕѕ Ц продуктов≥ податки;

— Ц субсид≥њ;

(ѕѕ Ц —) Ц чист≥ продуктов≥ податки.

«г≥дно з методом к≥нцевого використанн€ (за витра≠тами) ¬¬ѕ обчислюЇтьс€ €к сума окремих елемент≥в су≠купних витрат, зд≥йснених всередин≥ крањни ≥ пов'€заних з≥ створенн€м к≥нцевого продукту та послуг. ƒл€ цього використовують формулу 14.3.2:

¬¬ѕ = —¬ + ¬≤ + ƒ« + „≈ (14.3.2)

де —¬ Ч споживч≥ витрати домашн≥х господарств, тобто населенн€;

¬≤ Ч валов≥ внутр≥шн≥ ≥нвестиц≥њ приватного сектора економ≥ки;

ƒ« Ч державн≥ закупки товар≥в ≥ послуг з метою задоволенн€ загальносусп≥льних потреб;

„≈ Ч чистий експорт, тобто р≥зниц€ м≥ж експортом ≥ ≥мпортом товар≥в та послуг.

«г≥дно з розпод≥льчим методом (за доходами) ¬¬ѕ Ц це сума первинних доход≥в, створених резидентами крањни за р≥к. ƒл€ його обчисленн€ використовують формулу 14.3.3:

 

¬¬ѕ = «ѕ + ¬ ѕ + «ƒ + (Ќѕ - —) (14.3.3)

де «ѕ - зароб≥тна плата найманих прац≥вник≥в, включаючи в≥драхуванн€ до страхових фонд≥в;

¬ ѕ Ч валовий корпоративний прибуток;

«ƒ Ч зм≥шаний доход, тобто доход некорпоративного (≥ндив≥дуального) б≥знесу; неприбутков≥ податки, що включають по≠датки на продукти та ≥нш≥ податки на ви≠робництво ≥ ≥мпорт;

— - субсид≥њ на продукти та ≥нш≥ субсид≥њ, по≠в'€зан≥ з виробництвом ≥ ≥мпортом;

(Ќѕ - —) Ч чист≥ неприбутков≥ податки.

„истий внутр≥шн≥й продукт („¬ѕ) розраховують €к р≥зницю м≥ж ¬¬ѕ ≥ споживанн€м основного кап≥талу, тобто сумою амортизац≥њ поточного року (ј) (формула 14.3.4):

 

„¬ѕ = ¬¬ѕ Ц ј (14.3.4)

¬аловий нац≥ональний дох≥д (¬Ќƒ) Ч це сума внутр≥ш≠н≥х первинних доход≥в, тобто ¬¬ѕ плюс чист≥ зовн≥шн≥ первинн≥ доходи, €к≥ отриман≥ резидентами даноњ крањни в≥д ≥нших крањн.

„ист≥ зовн≥шн≥ первинн≥ доходи („ѕƒз) визначаютьс€ €к р≥зниц€ м≥ж первинними доходами, €к≥ отриман≥ в≥д ≥нших крањн, ≥ первинними доходами, €к≥ передан≥ ≥ншим крањнам. ќтже, ¬Ќƒ в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ¬¬ѕ на сальдо первинних доход≥в, отриманих з-за кордону ≥ переданих за кордон („ѕƒз) (формула 14.3.5):

 

¬Ќƒ = ¬¬ѕ + „ѕƒз (14.3.5)

« урахуванн€м руху поточних трансферт≥в у грошов≥й ≥ натуральн≥й формах формуЇтьс€ валовий на€вний нац≥ональний доход (¬Ќƒн) (формула 14.3.6):

 

¬Ќƒн = ¬Ќƒ + „ѕ“з (14.3.6)

де „ѕ“з Ч чист≥ поточн≥ зовн≥шн≥ трансферти, тобто р≥зниц€ м≥ж поточними трансфертами отриманими з-за кордону ≥ переданими за кордон.

Ќаступний показник Ц особистий дох≥д - складаЇтьс€ ≥з первинних доход≥в домашн≥х господарств та њх вторинних доход≥в, €к≥ не зароблен≥, але отриман≥ внасл≥док перерозпод≥лу первинних доход≥в (внутр≥шн≥ соц≥альн≥ трансферти Ч —“¬ та чист≥ зовн≥шн≥ соц≥альн≥ трансферти „—“з) (формула 14.3.7):

 

ќƒ = («ѕ - ¬—‘) + – + „¬ + ƒ + «ƒ + —“в + „—“з (14.3.7)

де ‘—‘ Ч в≥драхуванн€ в≥д зароб≥тноњ плати до страхових фонд≥в;

– Ч рента €к доход в≥д передач≥ прав на викори≠станн€ власност≥ (земл≥, надр тощо);

„¬ Ч чистий в≥дсоток €к доход в≥д ф≥нансових акти≠в≥в (позички, обл≥гац≥њ, терм≥нов≥ внески то≠що), в≥н обчислюЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж отриманими ≥ сплаченими в≥дсотками;

ƒ Ч див≥денди €к доход в≥д участ≥ в акц≥онерному кап≥тал≥;

«ƒ Ч зм≥шаний доход, тобто доход некорпоративного (≥ндив≥дуального) б≥знесу.

¬елике значенн€ в макроеконом≥чному анал≥з≥ маЇ показник особистого безподаткового доходу, або просто безподаткового доходу (Ѕƒ). ¬≥н обчислюЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж особистим доходом ≥ особистими податками (ќѕ) (формула 14.3.8):

Ѕƒ = ќƒ Ц ќѕ (14.3.8)

Ѕезподатковий доход використовуЇтьс€ на особисте споживанн€ та заощадженн€. «азначимо, що особисте споживанн€ охоплюЇ лише споживанн€ домашн≥х госпо≠дарств.  ≥нцеве споживанн€, кр≥м споживанн€ домашн≥х господарств, включаЇ також витрати на споживанн€ орган≥в державного управл≥нн€ ≥ некомерц≥йних орган≥≠зац≥й, що обслуговують домашн≥ господарства.

ќсновн≥ пон€тт€ ≥ терм≥ни:

¬≥дтворенн€ - цебезперервне в≥дновленн€ процесу виробництва това≠р≥в, послуг та духовних благ, на основ≥ €кого зд≥йснюЇтьс€ в≥дтворенн€ вс≥х елемент≥в економ≥чноњ системи - продуктивних сил, техн≥ко-економ≥чних в≥дносин, орган≥зац≥йно-економ≥чних в≥дносин, виробничих в≥дносин та господарського механ≥зму.

—усп≥льне в≥дтворенн€ - це процес сусп≥льного виробництва, вз€тий не €к одноразовий акт, а в пост≥йному повторенн≥ та в≥дновленн≥, €к безперервний ланцюг взаЇмопов'€заних акт≥в щор≥чного створенн€ сусп≥льного продукту.

ѕросте в≥дтворенн€ - процес виробництва ≥ випуск створених благ зд≥й≠снюЇтьс€ щор≥чно у незм≥нному масштаб≥. “аке в≥дтворенн€ було значною м≥рою типове дл€ докап≥тал≥стичних формац≥й. «д≥йснюЇтьс€ переважно на незм≥нн≥й техн≥чн≥й основ≥.

–озширене в≥дтворенн€ - процес виробництва щор≥чно в≥дновлю≠Їтьс€ у зростаючих розм≥рах. “аке в≥дтворенн€ зд≥йснюЇтьс€ переважно на б≥льш досконал≥й техн≥чн≥й основ≥.

—истема нац≥ональних рахунк≥в (—Ќ–) Ч це система взаЇмопов'€заних економ≥чних показник≥в, €к≥ в≥добра≠жають загальн≥ й найб≥льш важлив≥ аспекти економ≥чного розвитку, пов'€зан≥ з виробництвом ≥ споживанн€м продукт≥в та послуг, розпод≥лом ≥ перерозпод≥лом доход≥в, формуванн€м нац≥онального багатства крањни.

ѕовна варт≥сть (валовий випуск) матер≥альних благ ≥послуг, вироблених €кою-небудь галуззю, групою вироб≠ник≥в або економ≥кою в ц≥лому, включаЇ, кр≥м доданоњ вартост≥, також пром≥жне споживанн€.

ƒодана варт≥сть характеризуЇ внесок конкретноњ сукуп≠ност≥ фактор≥в виробництва у створенн€ вартост≥ в масш≠табах економ≥ки в ц≥лому. —л≥д п≥дкреслити, що додана варт≥сть €к внесок кожного окремого виробника розгл€≠даЇтьс€ в —Ќ– стосовно виробника, а не продукту.

≤нституц≥йна одиниц€ - економ≥чна одиниц€, що характеризуЇтьс€ Їдн≥стю повед≥нки й самост≥йн≥стю у прийн€тт≥ р≥шень у сфер≥ своЇњ основноњ д≥€льност≥. ≤нституц≥йна одиниц€ веде повний наб≥р бух≠галтерськоњ зв≥тност≥ й Ї юридичною особою.

¬аловий випуск (¬¬) Ч це сукупна ринкова варт≥сть товар≥в та послуг, вироблених за р≥к резидентами крањни в базових ц≥нах. ѕри цьому п≥д базовими ц≥нами розум≥ють ц≥ни, €к≥ складаютьс€ ≥з соб≥вартост≥ та прибутку ≥ не включають в себе продуктов≥ податки (акцизний зб≥р, податок на додану варт≥сть, мито та ≥н.).

¬аловий внутр≥шн≥й продукт (¬¬ѕ) Ч це сукупна ринкова варт≥сть к≥нцевоњ продукц≥њ та послуг, що вироблен≥ резиден≠тами крањни за р≥к.

 ≥нцева продукц≥€ Ч це та частка валового випуску, €ка виходить ≥з сфери виробництва ≥ спр€мовуЇтьс€ на невиробниче споживанн€, ≥нвестуванн€ (нагромадженн€) та експорт.

¬аловий нац≥ональний дох≥д (¬Ќƒ) Ч це сума внутр≥ш≠н≥х первинних доход≥в, тобто ¬¬ѕ плюс чист≥ зовн≥шн≥ первинн≥ доходи, €к≥ отриман≥ резидентами даноњ крањни в≥д ≥нших крањн.

ќсобистий дох≥д (ќƒ) - складаЇтьс€ ≥з первинних доход≥в домашн≥х господарств та њх вторинних доход≥в, €к≥ не зароблен≥, але отриман≥ внасл≥док перерозпод≥лу первинних доход≥в.

Ѕезподатковий дох≥д Ѕƒ) - обчислюЇтьс€ €к р≥зниц€ м≥ж особистим доходом ≥ особистими податками.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю:

1. ѕроцес виробництва ≥ випуску створених благ, €кий зд≥йснюЇтьс€ щор≥чно у незм≥нному масштаб≥, переважно на незм≥нн≥й техн≥чн≥й основ≥, - це:

ј) в≥дтворенн€ Ѕ) сусп≥льне в≥дтворенн€

¬) просте в≥дтворенн€ √) розширене в≥дтворенн€

2. ѕроцес виробництва, €кий щор≥чно в≥дновлюЇтьс€ у зростаючих розм≥рах, зд≥йснюЇтьс€ переважно на б≥льш досконал≥й техн≥чн≥й осно≠в≥, - це:

ј) в≥дтворенн€ Ѕ) сусп≥льне в≥дтворенн€

¬) просте в≥дтворенн€ √) розширене в≥дтворенн€

3. «а €кою формулою розраховують ¬¬ѕ виробничим методом:

ј) ¬¬ѕ = (¬¬ - ћ¬) + (ѕѕ - —)

Ѕ)¬¬ѕ = —¬ + ¬≤ + ƒ« + „≈

¬) ¬¬ѕ = «ѕ + ¬ ѕ + «ƒ + (Ќѕ -—)

4. «а €кою формулою розраховують ¬¬ѕ методом к≥нцевого використанн€ (за витра≠тами):

ј) ¬¬ѕ = (¬¬ - ћ¬) + (ѕѕ - —)

Ѕ)¬¬ѕ = —¬ + ¬≤ + ƒ« + „≈

¬) ¬¬ѕ = «ѕ + ¬ ѕ + «ƒ + (Ќѕ -—)

5. «а €кою формулою розраховують ¬¬ѕ розпод≥льчим методом (за доходами):

ј) ¬¬ѕ = (¬¬ - ћ¬) + (ѕѕ - —)

Ѕ)¬¬ѕ = —¬ + ¬≤ + ƒ« + „≈

¬) ¬¬ѕ = «ѕ + ¬ ѕ + «ƒ + (Ќѕ -—)

6. який макроеконом≥чний показник характеризуЇтьс€: сукупна ринкова варт≥сть товар≥в та послуг, вироблених за р≥к резидентами крањни в базових ц≥нах:

ј) валовий випуск (¬¬)

Ѕ) валовий внутр≥шн≥й продукт ¬¬ѕ)

¬) валовий нац≥ональний продукт (¬Ќѕ)

√) особистий дох≥д (ќƒ)

 

7. який макроеконом≥чний показник характеризуЇтьс€: сукупна ринкова варт≥сть к≥нцевоњ продукц≥њ та послуг, що вироблен≥ резиден≠тами крањни за р≥к:

ј) валовий випуск (¬¬)

Ѕ) валовий внутр≥шн≥й продукт ¬¬ѕ)

¬) валовий нац≥ональний продукт (¬Ќѕ)

√) особистий дох≥д (ќƒ)

8. який макроеконом≥чний показник характеризуЇтьс€: сума внутр≥ш≠н≥х первинних доход≥в, тобто ¬¬ѕ плюс чист≥ зовн≥шн≥ первинн≥ доходи, €к≥ отриман≥ резидентами даноњ крањни в≥д ≥нших крањн:

ј) валовий випуск (¬¬)

Ѕ) валовий внутр≥шн≥й продукт ¬¬ѕ)

¬) валовий нац≥ональний продукт (¬Ќѕ)

√) особистий дох≥д (ќƒ)

9. який макроеконом≥чний показник характеризуЇтьс€: складаЇтьс€ ≥з первинних доход≥в домашн≥х господарств та њх вторинних доход≥в, €к≥ не зароблен≥, але отриман≥ внасл≥док перерозпод≥лу первинних доход≥в:

ј) валовий випуск (¬¬)

Ѕ) валовий внутр≥шн≥й продукт ¬¬ѕ)

¬) валовий нац≥ональний продукт (¬Ќѕ)

√) особистий дох≥д (ќƒ)

10. —истема взаЇмоповТ€заних економ≥чних показник≥в, €к≥ в≥дображають загальн≥ й найб≥льш важлив≥ аспекти економ≥чного розвитку, повТ€зан≥ з виробництвом ≥ споживанн€м продукт≥в ≥ послуг, розпод≥лом ≥ перерозпод≥лом доход≥в, формуванн€м нац≥онального багатства крањни тощо, - це:

ј) система нац≥ональних рахунк≥в

Ѕ) економ≥чна система ”крањни

¬) показники макроеконом≥ки

√) немаЇ правильноњ в≥дпов≥д≥

11. Ѕазовою одиницею обл≥ку в систем≥ нац≥ональних рахунк≥в Ї:

ј) домогосподарства ≥ п≥дприЇмства

Ѕ) ф≥нансов≥ установи

¬) ≥нституц≥ональн≥ одиниц≥

√) державн≥ установи

12. якого сектора, в €к≥ обТЇднуютьс€ ≥нституц≥ональн≥ одиниц≥, в систем≥ нац≥ональних рахунк≥в не ≥снуЇ:

ј) п≥дприЇмства Ѕ) ф≥нансов≥ установи

¬) державн≥ установи

√) громадськ≥ та приватн≥ орган≥зац≥њ

ƒ) домашн≥ господарства ≈) зовн≥шньоеконом≥чн≥ звТ€зки

∆) ус≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥ «) ус≥ в≥дпов≥д≥ помилков≥

 

ƒо лекц≥њ 14 виконуЇтьс€ самост≥йна робота 6 Ђ–озвТ€зок задач до теми У—истема нац≥ональних рахунк≥вФї

 

«ан€тт€ 20

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 303 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

1539 - | 1316 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.