Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів кожен раз, коли виникатиме потреба радитись про добробут громади і запобігати
Лекции.Орг

Поиск:


Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів кожен раз, коли виникатиме потреба радитись про добробут громади і запобігати
«Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів… кожен раз, коли виникатиме потреба… радитись про добробут громади…і запобігати шкодам, залагоджувати і розсуджувати всілякі спори… пильнувати обману в мірах і вагах під час продажу товару».

В уривку йдеться про:

а) функції шляхетських сеймиків;

б) повноваження Генеральної ради на Січі;

в) діяльність з’їзду князів;

г) зміст магдебурзького права.

 

105. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків, в Україні називали:

а) фірман; б) дворище; в) фільварок; г) латифундія.

 

106. Збільшення товарообміну між містом та селом у Речі Посполитій у ХVІ ст. і зростання попиту на хліб та сировину для мануфактурної промисловості на ринках Західної Європи спричинилися в Україні до розвитку:

а) феодалами власних господарств і збільшення панщинних робіт для селян;

б) селянських господарств, які почали працювати на ринок, та зростання грошової ренти селян;

в) селянських господарств, більшу частину продукції яких селяни змушені були віддавати феодалам як продуктову ренту;

г) як селянських господарств, так і господарств феодалів, які активно почали працювати на ринок.

 

107. Стани в Литві та Польщі ХІV-ХV ст. це:

а) великі групи населення, що відрізняються своїм економічним статусом;

б) групи населення, які відрізняються своїм політичним статусом (правами й привілеями, які фіксують відповідні юридичні документи);

в) об’єднання ремісників однієї спеціальності в масштабах держави;

г) назва православного духовенства в межах держави.

 

108. Берестейська церковна унія була укладена:

а) 1569 р.; б) 1596 р.; в) 1599 р.; г) 1605 р.

109. Результатом Берестейської церковної унії було створення:

а) греко-католицької церкви; б) католицької церкви;

в) грецької церкви; г) протестанської церкви.

 

110. Згідно з умовами „Статей унії” Руська церква:

а) визнала догми католицизму та зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію, обряд і звичаї;

б) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію, догмати віри, обряд та звичаї;

в) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського і католицький обряд, але зберігала свої догми віри та церковну організацію;

г) визнавала догми католицизму, але при цьому зберігалася зверхність православного митрополита.

 

111. Громадські об’єднання православних українців (міщан, духовенства, шляхти, козаків), які займалися господарською, благодійною та релігійно-просвітницькою діяльністю, називали:

а) цехами; б) братствами;

в) колегіями; г) магістратами.

112. Перші достовірні відомості про українських козаків припадають на:

а) кін. ХV ст.; б) поч. ХVІ ст.;

в) кін. ХVІ ст.; г) сер. ХVІ ст.

 

113. Основна причина утворення козацтва:

а) навала монголо-татар;

б) входження українських земель до Литви;

в) феодальні утиски і релігійний гніт українського населення;

г) небажання працювати.

 

114. Перша Запорозька Січ була заснована:

а) Дмитром Вишневецьким на о. Мала Хортиця;

б) Петром Сагайдачним на о. Томаківка;

в) Іваном Сірком на о. Базавлук;

г) Богданом Хмельницьким на о. Чортомлик.

 

115. На чолі Запорозької Січі стояв:

а) осавул; б) кошовий отаман;

в) курінний отаман; г) писар.

 

116. Козаки, набрані на королівську службу, називались:

а) низові; б) запорозькі;

в) реєстрові; г) городові.

117. Підтримка і оборона Православної церкви стали для козаків моральним обов’язком:

а) з другого десятиліття ХVІІ ст.;

б) з кінця ХVІ ст.;

в) з початку виникнення козацтва;

г) з середини ХVІІ ст.

 

118. Козаки вирушали у морські походи, щоб:

а) захопити частину турецької території;

б) налагодити торгові стосунки з Туреччиною;

в) здобути собі здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників;

г) вдосконалити свою військову майстерність.

119. Козаки – це:

а) соціальна група українців, які мали низку особливостей у побуті та звичаях і були одночасно воїнами, вільними землеробами та промисловиками;

б) українські селяни-втікачі, які шукали кращої долі;

в) українські та литовські незаможні шляхтичі, які шукали пригод та військової слави;

г) бунтівники, що переховувалися за дніпровськими порогами.

 

120. Дике Поле – це:

а) незаселена степова смуга між кочів’ями татарських орд і землями Київщини, яка часто ставала ареною дрібних сутичок і великих битв між мусульманами та християнами;

б) необжиті осілим населенням степи, що простягалися на північний схід від Київщини;

в) південноукраїнські степи, де повноправними господарями були кримські татари;

г) південноукраїнські степи, які активно колонізувалися російськими дворянами.

 

121. У перекладі з тюркської козак означає:

а) залежна людина; б) жорстока людина;

в) небезпечна людина; г) вільна людина.

 

 

Козацька рада – це

а) виконавчий орган на Запорозькій Січі;

б) законодавчо-розпорядче зібрання на Запорозькій Січі;

в) зібрання козацької старшини на Запорозькій Січі;

г) судовий орган на Запорозькій Січі.

 

Гетьман – це

а) призначена старшинською радою особа на Запорозькій Січі, яка виконувала функції головнокомандувача;

б) призначена старшинською радою особа на Запорозькій Січі, яка виконувала представницькі функції під час дипломатичних зносин Січі з іноземними державами;

в) виборна особа на Запорозькій Січі, яка виконувала представницькі функції, функції головнокомандувача, мала вищу судову та виконавчу владу;

г) виборна особа на Запорозькій Січі, яка розпоряджалася військовим скарбом та зберігала символи козацької влади.

124. Реєстровці:

а) козаки, що осіли навколо Корсуня, Черкас, Канева та інших містечок порубіжних з Диким полем земель;

б) козаки, що перебували на королівській службі і були вписані у спеціальні списки;

в) козаки, що проживали нижче дніпровських порогів (між сучасними Дніпропетровськом і Запоріжжям);

г) переселенці-українці, що проживали на Слобожанщині.

 

125. Перших 300 козаків на державну військову службу польський король Сигізмунд ІІ Август набрав у:

а) 1570 р.; б) 1572 р.; в) 1575 р.; г) 1577 р.

 

126. Низовики:

а) козаки, що осіли навколо Корсуня, Черкас, Канева та інших містечок порубіжних з Диким полем земель;

б) козаки, що перебували на королівській службі і були вписані у спеціальні списки;

в) козаки, що проживали нижче дніпровських порогів (між сучасними Дніпропетровськом і Запоріжжям);

г) переселенці-українці, що проживали на Слобожанщині.

 

 

127. Причини поразки козацько-селянських повстань кін. ХVІ – перш. пол. ХVІІ ст. (виберіть невірну відповідь):

а) стихійність, погане озброєння;

б) віра у справедливість польського уряду;

в) локальний характер дій;

г) нечіткість програмних установок.

 

128. 3 якою державою постійно воювало Велике князівство Литовське наприкінці XV - на початку XVI ст.?:

а) Османською імперією;

б) Московською державою;

в) Австрійською монархією Габсбурга;

г) Кримським ханством.

 

129. Позначте удільні князівства, які були ліквідовані відповідно у

1453 та 1471 рр. і передані литовським намісникам:

а) Київське й Переяславське;

б) Чернігово-Сіверське й Волинське;

в) Волинське й Київське;

г) Переяславське й Чернігово-Сіверське.

 

130. Які українські землі в середині XVI ст. належали Великому

князівству Литовському:

а) Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля;

б) Галичина, Західне Поділля, Холмщина;

в) Чернігово-Сіверщина;

г) Буковина, Закарпаття.

 

131. Грюнвальдська битва відбулася:

а) 1399 р.; б) 1401 р.;

в) 1410 р.; г) 1415 р.

 

132. Які українські землі в середині XVI ст. належали Московськму царству:

а) Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля;

б) Галичина, Західне Поділля, Холмщина;

в) Чернігово-Сіверщина;

г) Буковина, Закарпаття.

 

133. У 1494-1503 рр. Велике князівство Московське захопило:

а) Київщину; б) Чернігово-Сіверщину;

в) Волинь; г) Східне Поділля.

 

134. Тевтонський орден потерпів поразку під Дорогочином у 1238 р. від князя:

а) Романа Мстиславовича;

б) Данила Романовича;

в) Лев Данилович;

г) Юрій І Львович.

 

135. Одним із наслідків Люблінської унії є:

а) полонізація та денаціоналізація української шляхти;

б) відновлення удільних князівств на українських землях;

в) ліквідація міського самоуправління на основі магдебурзького права;

г) ліквідація Литовського статуту і впровадження польського судочинства.

 

136. Один із найбільших невільничих ринків причорноморського регіону, захоплений запорозькими козаками під проводом П.Сагайдачного в 1616 р., знаходився у місті:

а) Судак; б) Кафа;

в) Кодак; г) Очаків.

 

137. Назвіть найвпливовішу частину сейму Речі Посполито:

а) сенат; б) малий сейм;

в) посольська ізба; г) королівська колегія.

 

138. «Ординація Війська Запорозького реєстрового …» була затверджена сеймом Речі Посполитої у:

а) 1630 р; б) 1648 р;

в) 1635 р.; г) 1638 р.

 

139. Козацькі човни носили назву:

а) дракар; б) чайка;

в) ладья; г) каторга.

 

140. За формою правління Річ Посполита належала:

а) до парламентської республіки;

б) до абсолютної монархії;

в) до дворянської республіки;

г) до конституційної монархії.

141. У чому виражалася автономія Литви в складі Речі Посполитої?

а) зовнішня політика;

б) право;

в) грошова одиниця;

г) податки.

 

142. Битва на річці Калці відбулася у;

а) 1111 р.; б) 1123 р.;

в) 1200 р.; г) 1223 р.

 

143. Утворення Боспорського царства це:

а) ІV ст. до н.е.; б) V ст. до н.е.;

в) VІ ст. до н.е.; г) VІІ ст. до н.е..

 

144. Визначте вищийдержавний орган у Речі Посполитій:

а) Пані-Рада;

б) вальний сейм;

в) синод;

г) віче.

 

145. Формування території Київської Русі завершилось у період княжіння:

а) Ігоря б) Святослава;

в) Володимира Великого; г) Ярослава Мудрого.

 

146. Впровадження християнства:

а) призвело до розколу суспільства на християн і язичників;

б) об’єднало населення руських земель навколо Києва;

в) сприяло швидкому політичному і культурному злету Київської Русі;

г) зростанню міського населення.

 

147. „Руська правда” Ярослава Мудрого захищала інтереси:

а) широких народних мас, насамперед селянства, яке потерпало від феодалів;

б) іноземців, які відвідували Київську Русь;

в) княжих дружинників і бояр-феодалів;

г) міське населення.

 

 

148. Перші руські монети зі срібла й золота почали карбувати за часів:

а) Ольги; б) Володимира Великого;

в) Ярослава Мудрого; г) Володимира Мономаха.

 

149. Козацько-селянське повстання під проводом М.Жмайла відбулося у:

а) 1620 р; б) 1625 р.; в) 1630 р; г) 1635 р.

 

150. Основними завданнями реєстрових козаків були (виберіть неправильну відповідь):

а) війна з турками та татарами;

б) охорона кордонів;

в) контроль за нереєстровими козаками;

г) усунення релігійного та національного гніту.

 

151. Вступ до запорозького товариства починався з питання:

а) „У Бога віруєш?”;

б) „Воювати вмієш?”;

в) „Грошей хочеш?”;

г) „Смерті боїшся?”.

 

152. Гетьман П.Сагайдачний разом з Військом Запорозьким вступив до:

а) Києво-Печерської лаври;

б) Києво-Могилянської колегії;

в) Київського братства;

г) Київського військового ордену.

 

153. Період „Золотого спокою” у Речі Посполитій припадає на:

а) 1630-1639 рр.; б) 1638-1648 рр.;

в) 1635-1648 рр.; г) 1640-1645 рр.

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 651 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.018 с.