Лекции.Орг
 

Категории:


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Коли саме утворилася держава у скіфів?Загрузка...

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Гуманітарно-педагогічний факультет

Кафедра історії і політології

 

Історія української державності:

Тестові завдання з курсу

Київ – 2016


УДК 93/94 477: (07)

Запропоновано завдання різного рівня складності для контрольних заходів з дисципліни “Історія української державності” для студентів стаціонарного та заочного відділень. Вміщено загальні положення, контрольні завдання, розподілені відповідно визначених навчальних модулів, та список рекомендованої літератури.

Рекомендовано вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № __ від ___.07.2016 р.).

 

Укладачі: доктор історичних наук, доцент С.О. Білан. кандидати історичних наук, доценти С.М. Живора, Н.П. Ісакова, Н.Б. Кравченко, О.М. Кропивко, Л.П. Лановюк, В.О. Хвіст.

 

Рецензенти: доктор історичних наук, професор ,

доктор філософських наук, професор

 

Історія української державності:

Тестові завдання з курсу

Навчальне видання.

Укладачі: БІЛАН Сергій Олексійович (1 модуль-І частина)

ЖИВОРА Станіслав Михайлович

(2 модуль-І частина)

ІСАКОВА Наталія Петрівна (1 модуль-ІІ частина)

КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна

(2 модуль-ІІ частина)

КРОПИВКО Олена Михайлівна

(2 модуль-ІІ частина)

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна (2 модуль-І частина)

ХВІСТ Вікторія Олексіївна (1 модуль-ІІ частина)

 

 

Видання друкується в авторській редакції

 

Підписано до друку 26.07.2016 р. Формат 60 х 84 1/16.
Ум. друк. арк. 9,4 Обл.-вид. арк. 10,34
Наклад 50 прим. Зам. № 621

 

Надруковано в типографії ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН»

м. Київ, вул. Васильківська 28


З М І С Т

 

 

І. Загальні положення ......................................................................
ІІ. Завдання для контрольних заходів ...........................................
Модуль І. Українська державність: витоки, форми, тенденції (І частина)..................................................................  
Модуль І. Українська державність: витоки, форми, тенденції (ІІ астина)....................................................................  
Модуль ІІ. На шляху до відродження державності (ХХ - поч. ХХІ ст.) (І частина).............................................................  
Модуль ІІ. На шляху до відродження державності (ХХ - поч. ХХІ ст.). (ІІ частина)...........................................................  
  ІІІ. Список рекомендованої літератури .........................................  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Запровадження модульно-кредитної системи у вищих навчальних закладах зорієнтоване сьогодні на активізацію аудиторної та самостійної пізнавальної діяльності студента, підвищення рівня його теоретичної та практичної підготовленості. Як форма організації навчального процесу система дозволяє, по-перше, конкретизувати та диференціювати програмний матеріал; по-друге, об’єктивно визначити та врахувати рівень знань і спроможностей студента в процесі автономного виконання ним різноманітних завдань; по-третє, формувати навички об’єктивної самооцінки знань і прагнення до підвищення рівня навчальних досягнень; по-четверте, сприяти системному та регулярному засвоєнню матеріалу.

Запропоновані завдання для самостійної роботи студентів розроблені на основі робочої навчальної програми з дисципліни “Історія української державності” та відображають зміст двох модулів курсу. Завдання являють собою репродуктивні, аналітичні завдання до кожного модуля: від простого відтворення дати, факту, історичного явища, імені історичного діяча до знання історичної теорії, концепції, у т.ч. державотворення, історичного джерела та визначення причини, наслідку, характерної риси, особливості історичного явища чи події, причинно-наслідкового зв’язку, тенденції державотворчих традицій та можливої альтернативи процесам і подіям.

Шкала оцінювання якості виконаних завдань у балах розробляється викладачем на власний розсуд.

Подані матеріали з курсу “Історія української державності” дають можливість проконтролювати рівень знань і творчого мислення студентів, що має важливе значення для подальшого становлення студента як у професійному сенсі, так і в набутті певного громадянського статусу.

 

 


ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

 

І МОДУЛЬ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ВИТОКИ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ

 

Ічастина

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Актуальність вивчення дисципліни «Історія української державності» передусім обумовлена:

а) геополітичною вагою української держави;

б) потребами нав’язування української мови;

в) проблемами становлення сучасної держави України;

г) необхідністю вивчення історії України.

 

2. Предметом «Історії української державності» є:

а) вивчення історії українського народу і його держав;

б) державотворчі процеси на території України, які передусім пов’язані з українцями;

в) вивчення психології українців;

г) знайомство з українською землею.

 

3. До завдань вивчення предмету «Історії української державності» відноситься:

а) дати певний обсяг знань, які стосуються самобутності українського народу в різних сферах його життя та історико- культурного розвитку;

б) дати певний обсяг знань, які стосуються особливостей українського державотворення, і сприяти виробленню мотивацій до об’єднавчих та тверезих суджень про Україну;

в) сприяти пошуку найоптимальніших шляхів її державницького становлення й розвитку;

г) допомогти краще пізнати певні державницькі традиції українського народу з метою культивування та збагачення кращих із них в сучасних умовах.

 

4. Найдавніші сліди пралюдей (архантропів) на території України вперше знайдено на:

а) Донеччині; б) Закарпатті;

в) Київщині; г) Волині.

5. Давній кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.

 

6. Середній кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.

 

 

7. Новий кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.

 

8. Міднокам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.

 

9. Фетишизм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

 

10. Анімізм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

11. Магія – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

 

12. Тотемізм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.

 

13. Ознаками кризи первісного родоплемінного ладу і початку державної консолідації у східних слов’ян було (виберіть неправильну відповідь):

а) існування родової общини;

б) виникнення майнової нерівності;

в) поява знаті – групи людей, що претендують на управління общиною завдяки походженню;

г) виникнення приватної власності на майно і худобу.

14. Час існування на території України трипільської культури:

а) V-IV тис. до н.е.; б) IV-III тис. до н.е.;

в) II-I тис. до н.е.; г) III-V тис. до н.е.

 

15. Уперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:

а) С.Бібіков б) Я.Пастернак

в) В.Хвойка г) В.Петров

 

16. Трипільська культура – це культура доби:

а) мезоліту; б) неоліту; в) енеоліту; г) бронзи.

17. Характерні риси способу життя носіїв трипільської культури (виберіть неправильну відповідь):

а) виготовляли і користувалися мальованою керамікою;

б) мали житла типу куреня, вкриті шкурами тварин;

в) шанували найбільше богиню матір;

г) займалися мотичним землеробством.

 

18. Реконструкція, зображена на рисунку, відображає життя та побут:

 

 

а) кіммерійців;

б) царських скіфів;

в) давніх слов’ян;

г) трипільців.

 

19. Зміст “неолітичної революції” полягає у переході людини:

а) від збиральництва до мисливства;

б) від відтворюючого до привласнюючого господарства;

в) від привласнюючого до відтворюючого господарства;

г) від збиральництва до рибальства.

 

20. Перший суспільний поділ праці на території України відбувся в:

а) ІV тис. до н.е.; б) ІІІ тис. до н.е.;

в) ІІ тис. до н.е.; г) І тис. до н.е.

 

21. Серед народів, які колись населяли Україну, першими на шлях державотворення в сер. І тис. до н.е. вступили:

а) скіфи; б) таври;

в) кіммерійці; г) анти.

 

Коли саме утворилася держава у скіфів?

а) VІІІ ст. до н.е; б) VІ ст. до н.е;

в) VІІ ст. до н.е; г) V ст. до н.е.

 

23. Глава скіфського ранньодержавного утворення:

а) князь, який обирався віче;

б) царі, які затверджувалися народними зборами;

в) вождь, що обирався зборами воїнів;

г) імператор, що затверджувався представницьким органом.

 

24. Назвіть органи державної влади Скіфії::

а) геліея; б) рада царів;

в) рада міста; г) народні збори.

 

25. Зазначте одне з основних джерел права у скіфів:

а) норми моралі; б) звичаї;

в) традиції; г) прецеденти.

 

26. Грецькі міста-держави існували в Північному Причорномор’ї та Приазов’ї у:

а) Х ст. до н.е. – І ст. н.е.; б) VII ст. до н.е. – ІV ст. н.е.;

в) V ст. до н.е. – Х ст. н.е.; г) VІ ст. до н.е. – VІ ст. н.е.

27. Що було однією з особливостей розвитку грецьких міст-держав Північного Причорномор’я в VІІ - VІ ст. до н.е.:

а) державно-політична незалежність колоній від метрополії;

б) федеративне об’єднання всіх міст-держав навколо Ольвії;

в) карбування єдиної монети для новозасвоєних колоній;

г) військова залежність міст-держав від місцевих племен.

28. Столицею Боспорського царства було місто:

а) Херсонес; б) Ольвія;

в) Пантікапей; г) Тіра.

 

29. Виборні колегії в античних державах Північного Причорномор’я називалися:

а) магістратури; б) магістрати;

в) ради; г) дікастерії.

 

30. Етногенез – це:

а) походження держави; б) походження суспільства;

в) походження народів;г) походження релігії.

 

31. Праслов’янська етнічна спільність відокремилася у:

а) IІІ тис. до н. е.; б) II тис. до н.е.;

в) I тис. до н. е; г) І тис. н.е.

 

32. Розселення слов’ян зі своєї прабатьківщини зумовилося:

а) несприятливими для життя природними умовами;

б) зростанням чисельності населення;

в) пошуком багатих пасовищ для худоби;

г) бажанням освоїти нові землі.

 

33. Найдавнішою концепцією походження слов’ян вважають:

а) Карпато-Дунайську; б) Вісло-Одерську;

в) Дунайську; г) скіфо-сарматську.

 

34. Вісло-Дніпровську теорію походження слов’ян сформулював на поч. ХХ ст.:

а) П.Шафарик; б) Л.Нідерле;

в) В.Петров; г) Нестор-літописець.

 

35. Автор дунайської теорії походження слов’ян:

а) Л.Нідерле; б) Нестор літописець;

в) М.Грушевський; г) В.Баран.

 

36. У вирішенні проблеми етногенезу слов’ян більшість дослідників дотримуються:

а). дунайської теорії б) скіфо-сарматської теорії

в) дніпро-одерської теорії г) вісло-дніпровської теорії

 

37. У писемних джерелах слов’яни вперше згадуються як:

а) венеди, склавини, анти; б) склавини, готи, алани;

в) алани, готи, анти; г) венеди, анти, алани.

 

38. Поділ слов’янської групи на три гілки: західну, південну і східну відбувся:

а) на початку І ст.; б) у ІІ-ІІІ ст.;

в) у ІV-V ст.; г) у VІІ-VІІІ ст.

 

39. Основним заняттям слов’ян наприкінці І тис. до н.е. – на поч. І тис. н.е. було:

а) перегінне скотарство; б) мисливство та рибальство;

в) ремесло; г) орне землеробство і тваринництво.

 

40. Спосіб обробітку землі племенами східних слов’ян, при якому її інтенсивно використовували, а потім покидали до відновлення родючості, називається:

а) перелоговою системою; б) трипіллям;

в) двопіллям; г) підсічною системою.

 

41. Систему дохристиянських релігійних вірувань слов’ян вчені називають:

а) магією; б) фетишизмом;

в) язичництвом; г) тотемізмом.

42. Племінний союз антів існував у:

а) ІІІ-IV ст.; б) IV-VII ст.;

в) V-VIII ст.; г) III-VII ст.

 

43. Назва „анти” у тогочасних джерелах не згадується від:

а) 588 р.; б) 882 р.;

в) 765 р.; г) 602 р.

44. Предками українців вважають:

а) венедів та антів; б) антів та склавинів;

в) склавинів та венедів; г) антів та дулібів.

45. Українці – це:

а) південні слов’яни; б) східні слов’яни;

в) північні слов’яни; г) західні слов’яни.

 

46. Так звана „норманська” теорія походження Київської Русі з’явилася у:

а) ІХ ст.; б) ХІV ст.;

в) ХVІІІ ст.; г) ХІХ ст.

 

47. Хозарську гіпотезу походження Київської Русі підтримав:

а) Нестор-літописець; б) М.Ломоносов;

в) О.Пріцак; г) М.Грушевський.

 

48. Київ виник на землях східнослов’янського союзу племен:

а) сіверян; б) древлян;

в) полян; г) хозарів.

 

49. Вчені вважають, що Київ засновано в:

а) І ст. н.е.; б) V ст. н.е.; в) VІІ ст. н.е.; г) ІХ ст. н.е.

 

50. Згідно з „Повістю минулих літ” засновниками Києва були:

а) Рюрик, Синеус, Трувор; б) Рюрик, Кий;

в) Щек, Хорив, Рюрик; г) Кий, Щек, Хорив.

 

51. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захоплення Києва Олегом у ....:

а) 879 р.; б) 882 р.; в) 912 р.; г) 862 р.

 

52. Морський похід руських дружин 860 р. на Константинополь очолив князь:

а) Кий; б) Олег;

в) Ігор; г) Аскольд.

 

53. Напади печенігів на Русь припинилися внаслідок їх остаточного розгрому:

а) Князем Святославом;

б) Князем Володимиром Великим;

в) Князем Ярославом Мудрим;

г) Князем Володимиром Мономахом.

 

54. Перший та другий дунайські походи у другій половині Х ст. були здійснені князем:

а) Олегом; б) Святославом; в) Ігорем; г) Києм.

 

55. Основною військовою силою і одночасно примітивним апаратом управління в часи Київської Русі була (о):

а) віче б) дружина

в) ополчення г) боярська дума

 

56. Щорічний об’їзд у К.Р. князем з його дружиною власних володінь та підлеглих племен з метою збирання данини називається:

а) полюддя; б) погост;

в) оброк; г) ловище.

 

57. Християнство на Русі офіційно було прийняте:

а) у 955 р. за княгині Ольги;

б) у 988 р. за князя Володимира Великого;

в) у 1036 р. за князювання Ярослава Мудрого;

г) у 1120 р. за князювання Володимира Мономаха.

 

58. Для правління Володимира Великого характерне (виберіть невірну відповідь):

а) призначення намісниками в окремі адміністративні центри Русі власних синів та довірених людей;

б) налагодження династичних зв’язків із сусідніми володарями;

в) організація численних завойовницьких походів;

г) підтримка церкви та місіонерської діяльності священників.

 

59. Княгиня Ольга встановила „уроки”. Це означало, що було:

а) запроваджено обов’язкове відвідування Києва князями сусідніх земель;

б) визначено розміри повинностей на користь київських князів;

в) створено школи при церквах та монастирях, які давали початкову освіту;

г) визначено грошовий податок з іноземних купців.

 

 

60. Розпад Хозарського каганату був наслідком походів князя:

а) Володимира; б) Олега; в) Святослава; г) Ігоря.

 

 

61. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів було замінено синами київського князя та вірними йому людьми, здійснено:

а) Святославом; б) Ярославом Мудрим;

в) Володимиром; г) Володимиром Мономахом.

 

62. Основними центрами ремісництва на Русі були:

а) села; б) міста;

в) монастирі; г) хутори.

 

63. Землі, на які у ХІ – ХІІІ ст. поширюється влада того чи іншого відгалуження роду, який володарює (землі у спадковому володінні), на Русі називали:

а) отчинами; б) волостями;

в) „причастям”; г) уділами.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 440 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.029 с.