Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“аҚырып бойынша студентт≥Ң Өз≥ Өз≥ тексеру≥не арналҒан тест сҰраҚтары
1. ’’ ғасырдың 50 жылдары ’оджикин, ’аксли және  атц мембрананың

ј. заттарды таңдап өтк≥зу≥нен...

¬. иондарды өтк≥зу≥нен...

—. иондарды таңдап өтк≥зу≥нен...

1. оның ≥шк≥ мен сыртқы орталарындағы зат концентраци€сының әр түрл≥ болуы биопотенциалдың пайда болуының басты себеб≥ деген қорытынды жасады.

2. оның ≥шк≥ мен сыртқы орталарындағы иондардың концентраци€сының тең болуы биопотенциалдың пайда болуының басты себеб≥ деген қорытынды жасады.

3. оның ≥шк≥ мен сыртқы орталарындағы иондардың концентраци€сының әр түрл≥ болуы биопотенциалдың пайда болуының басты себеб≥ деген қорытынды жасады.

2. “әж≥рибе қозбаған мембрананың (кальмар аксоны)...

ј. калий иондарын орташа, ал натрии және басқа иондарды жақсы өтк≥зет≥нд≥г≥н көрсетт≥. ќсының салдарынан және...

¬. натрии иондарын жақсы, ал калий және басқа иондарды нашар өтк≥зет≥нд≥г≥н көрсетт≥. ќсының салдарынан және...

—. калий иондарын жақсы, ал натрии және басқа иондарды нашар өтк≥зет≥нд≥г≥н көрсетт≥. ќсының салдарынан және...

1. фильтраци€ құбылысы әсер≥нен....

2. жең≥лдет≥лген диффузи€ құбылысы әсер≥нен....

3. диффузи€ құбылысы әсер≥нен....

I. натрии иондары сыртқа қарай тасымалданады, ал сыртқы ортадағы иондар...

II. калий иондары ≥шке қарай тасымалданады, ал ≥шк≥ ортадағы иондар...

III. калии иондары сыртқа қарай тасымалданады, ал сыртқы ортадағы иондар...

a) ≥шке ене алмайды, олар үш≥н мембрана өт≥мд≥л≥г≥ өте төмен. —онымен...

b) ≥шке енед≥, олар үш≥н мембрана өт≥мд≥л≥г≥ өте жоғары. —онымен...

c) сыртқа өтед≥, олар үш≥н мембрана өт≥мд≥л≥г≥ өте жоғары. —онымен...

01. ≥шк≥ ортаға өткен натрии иондары ортаны оң зар€дтайды, ≥шк≥ ортадаға оң зар€дтардың б≥раз бөл≥г≥н калий алып кеткенд≥ктен, ≥шк≥ орта тер≥с зар€дты болады.

02. сыртқы ортаға өткен натрии иондары ортаны тер≥с зар€дтайды, ≥шк≥ ортадаға оң зар€дтардың б≥раз бөл≥г≥н натрии алып кеткенд≥ктен, ≥шк≥ орта оң зар€дты болады.

03. сыртқы ортаға өткен калии иондары ортаны оң зар€дтайды, ≥шк≥ ортадаға оң зар€дтардың б≥раз бөл≥г≥н калий алып кеткенд≥ктен, ≥шк≥ орта тер≥с зар€дты болады.

3. “ыныштық потенциалының пайда болуына...

ј. K, Na және Cl атомдарының қатысы бар. Қозбаған мембрананың...

¬. K+, Na+ және Cl- иондарынының қатысы бар. Қозбаған мембрананың...

—. K-, Na- және Cl- иондарынының қатысы бар. Қозбаған мембрананың...

1. бұл иондарды өтк≥збеу коэффициент≥...

2. бұл атомдарды өтк≥зу коэффициент≥...

3. бұл иондарды өтк≥зу коэффициент≥...

I. PK: PCl: PNa = 1: 0,04: 0,45, мұнан калий ионының натриға салыстырғанда өт≥мд≥л≥г≥...

II. PK: PNa: PCl = 1: 0,45: 0,04, мұнан натрии ионының хлорға салыстырғанда өт≥мд≥л≥г≥...

III. PK: PNa: PCl = 1: 0,04: 0,45, мұнан калий ионының натриға салыстырғанда өт≥мд≥л≥г≥...

01. 3 есе жоғары екенд≥г≥ көр≥нед≥, €ғни тыныштық потенциалының пайда болуында...

02. 25 есе төмен екенд≥г≥ көр≥нед≥, €ғни тыныштық потенциалының пайда болуында...

03. 25 есе жоғары екенд≥г≥ көр≥нед≥, €ғни тыныштық потенциалының пайда болуында...

a) калии мен натрии иондарының концентраци€лары басты роль атқаратындығы кел≥п шығады.

b) натрии мен хлор иондарының концентраци€лары басты роль атқаратындығы кел≥п шығады.

c) калии мен хлор иондарының концентраци€лары басты роль атқаратындығы кел≥п шығады.

4. √ольдман, ’оджкин және  атц тыныштық потенциалының басты теңдеу≥н мына түрде ұсынды:

ј. jM= RF/T lg , мұндағы...

¬. jM =-RT/F , мұндағы...

. jM = -RT/F ln , мұндағы...

1. мұндағы i және 0 иондардың ≥шк≥ және сыртқы ортадағы концентраци€сы, – , –NaCl сәйкес иондар үш≥н мембрананың өтк≥зг≥шт≥к коэффицент≥.

2. мұндағы i және 0 иондардың сыртқы және ≥шк≥ ортадағы концентраци€сы, – , –NaCl сәйкес иондар үш≥н мембрананың өтк≥зг≥шт≥к коэффицент≥.

3. мұндағы 0 және i иондардың ≥шк≥ және сыртқы ортадағы концентраци€сы, – , –NaCl сәйкес иондар үш≥н мембрананың өтк≥зг≥шт≥к коэффицент≥.

5. ∆асушаны сыртқы т≥т≥ркенд≥рг≥штер (механикалық, жылулық, электрл≥к) арқылы қозған күйге көш≥рсек, мембрананың...

ј. натрии иондарын өтк≥зу≥ 500 есе кемид≥, б≥рақ калии иондарын өтк≥зу дәрежес≥ артады.

¬. натрии иондарын өтк≥зу≥ 500 есе артады, б≥рақ калии иондарын өтк≥зу дәрежес≥ өзгер≥сс≥з қалады. ќсы құбылыстың әсер≥нен...

—. калии иондарын өтк≥зу≥ 500 есе артады, б≥рақ натрии иондарын өтк≥зу дәрежес≥ өзгер≥сс≥з қалады.

1. натрии ионының мембрана ≥ш≥не қарай өту≥ кемид≥, бұл ондағы потенциалдар айрымын төмендеу≥не, соңынан оның ≥шк≥ қабатының оң зар€дталуына алып келед≥. ∆асушадағы бұл құбылысты...

2. натрии ионының мембрана ≥ш≥не қарай өту≥ күшейед≥, бұл ондағы потенциалдар айрымын төмендеу≥не, соңынан оның ≥шк≥ қабатының оң зар€дталуына алып келед≥. ∆асушадағы бұл құбылысты...

3. калии ионының мембрана ≥ш≥не сыртына қарай өту≥ күшейед≥, ондағы потенциалдар айрымын төмендеу≥не, соңынан оның ≥шк≥ қабатының оң зар€дталуына алып келед≥. ∆асушадағы бұл құбылысты...

I. пол€ризаци€ деп атайды.

II. репол€ризаци€ деп атайды.

III. депол€ризаци€ деп атайды.

4 дәр≥с.  ј–ƒ»ќћ»ќ÷»“≈ Ә–≈ ≈“ ѕќ“≈Ќ÷»јЋџЌџҢ

ѕј…ƒј ЅќЋ” ћ≈’јЌ»«ћ≤.

 

Ћекци€ жоспары:

1.  ардиомиоцитег≥ әрекет потенциалы.

2. ћиокард жасушасындағы ионнық насостар.

3.  ардиомиоцит фазалары.

4.  ардиомиоцит≥ң өтк≥зг≥шт≥г≥н зерттеу әд≥стер≥.

5. Ёйтховен теори€сы.

6. Ё √. ∆үрек потенциалын өлшеу әд≥стер≥.

 

Ћекци€ мақсаты: ∆үрек миокардында биопотенциалдың пайда болуы механизм≥н, депол€ризаци€ ұзақтығының ерекшел≥ктер≥н талдау. ∆үрек бұлшық ет≥нде биопотенциалдың таралуын қарастыру. Ёйнтховен теори€сының нег≥зг≥ және Ё √ түс≥руд≥ң принциптер≥мен танысу.

 

∆үрек бұлшық ет жасушаларындағы әрекет потенциалының түр≥ мен пайда болуы механизм≥ және оның депол€ризаци€ ұзақтығы жүйке талшықтары мен қаңқа сүйек бұлшық ет жасушаларындағы әрекет потенциалының ұзақтығынан өзгеше. ћысалы, кальмар аксонындағы әрекет потенциалының ұзақтығы 0,5-1 мс болса қаңқа сүйек бұлшық еттег≥ 2-3 мс болады, ал жүрек қарыншасының миокардындағы әрекет потенциалының ұзақтығы 250-300 мс созылады (1 сурет).

м¬

 

 

1 сурет

 

ћұндай ұзақ уақыт жүрек бұлшық ет құрылымының қозуы мен жиырылуының синхронды болуын қамтамасыз етед≥, ол өз кезег≥нде қан айдауға мүмк≥нд≥к беред≥.

 ардиомиоциттағы әрекет потенциалының өзгеше болуы жасушаның ≥шк≥ және сыртқы орталарындағы иондардың таралуына т≥келей байланысты.  ардиомиоцит пен қаңқа сүйег≥ бұлшық еттер≥нде калии және натрии иондарының концентраци€сы жақын. Ѕ≥рақ, кардиомиоцитте әрекет потенциалының пайда болуы мен жүрект≥ң жиырылуында кальции иондарының үлкен үлес≥ бар екенд≥г≥ анықталды.  альции ионы жасушаның сыртында 2 ммоль/л болса, ≥ш≥нде өте аз 10-4 ммоль/л шамасында. јл жүрект≥ң жиырылуы кез≥нде, жасуша ≥ш≥нде бос кальции иондарының концентраци€сы 103 ммоль дей≥н артуы мүмк≥н, б≥рақ бұл артық иондар репол€ризаци€ кез≥нде жасушадан сыртқа шығарылады.

 ардиомиоциттег≥ иондар баланысын калии, натрии және кальции иондық насостары қамтамасыз етед≥, олар жасушадан сыртқы ортаға активт≥ тасымалдау арқылы натрии және кальции иондарын айдайды, ал пассивт≥ тасымалдау арқылы ≥шке кальции, натрии, сыртқы ортаға калии иондарын айдайды (2 сурет).

 

 

2 сурет

 

Ѕұл насостардың жұмысын саркомадағы миокардит жасушасындағы калии-натрии ј“‘аза мен кальции ј“‘аза ферментер≥ қамтамасыз етед≥. ћембрананың 1 мкм2 ауданындағы калии-натрии насосының тығыздығы 1000, €ғни 1 см2 ауданға 1011 насостан келед≥. »ондық насостар 1 секундта иондарды 20 рет айдаса, онда 1 см2 аудандағы насостар 1 секундта иондарды 2∙1012 рет айдар ед≥. 1 иондық насос 1 ретте 3 натрии ионын айдайтыны белг≥л≥, сонда 1 см2 аудандағы барлық насостар 1 секундта 6∙1012 ионды айдайды. Ѕұл иондар санын јвогадро санына (6,02×1023 моль) бөлсек 10×10-12 моль/см2×с саны кел≥п шығады, мұнан мембрананың 1 см2 ауданы арқылы 1 секундта 10 моль натрии ионы тасымалданатын анықтайймыз.

“ыныштық қалыптағы мембранның натрии және кальции иондарын өтк≥зу≥ өте төмен, мысалы PNa/PK = 0,05, сол сек≥лд≥ P—а/P  қатынасы да төмен, оның үст≥не мембрана сыртында кальции иондарының концентраци€сы Na+, K+ иондарына салыстырғанда аз. —ондықтан миокардтың тыныштық потенциалы жасушаның ек≥ жағындағы калии иондарының концентраци€сымен анықталынады.

ћиокардтың әрекет потенциалы үш түрл≥ фазамен (кезеңмен) сипаталады: I фаза-депол€ризаци€ кез≥ндег≥ күй, II фаза- плато кез≥ндег≥ күй және III фаза- репол€ризаци€ кез≥ндег≥ күй.

I фаза Ц депол€ризаци€лық кезең. Ѕұл кезең мембрананың натрии иондарын өтк≥зу≥н≥ң күрт өсу≥мен PK : PNa = 1:20 және мембранадағы jћ тыныштық потенциалының кему≥мен (потенциал таңбасының өзгеру≥мен) сипатталады. ћебранадағы потенциал шамасы -60м¬ жеткенд≥ натрии каналдары 1-2 миллисекундтан 6 милисекундқа дей≥н ашылады (3сурет).

 

‘аза  аналдар сипатамасы »онды каналдардың күй≥ “ок бағыты
  I - ƒепол€ризаци€ Na= 1-2 мс   jNa = -60м¬ Na Ca K   Na+  

 

3 сурет

II фаза-плато (жазықтық). Ѕұл кезеңде мембранадағы әрекет потенциал шамасы +30 м¬ тан 0 дей≥н төмендейд≥ және ек≥ түрл≥ каналдар б≥р мезг≥лде жұмыс ≥стейд≥, €ғни кальции және калии каналдары иондарды ба€у өтк≥зе бастайды. јшылған кальци€ каналы ба€у түрде жасушаға кальции иондарын өтк≥зе бастайды, нәтижес≥нде ≥шке қарай бағытталған ток пайда болады:

 

мұндағы gCa Ц мембрананың Ca2- ионы үш≥н өтк≥зг≥шт≥г≥. Ѕұл пассивт≥ тасымалдау кальции ионы үш≥н электрохими€лық градинет есеб≥нен жүред≥. ћембрана кальции тогының өсу≥мен қатарласа калии ионын өтк≥зу≥н де күшейтед≥, бұл өз кезег≥нде мембрананың сыртына қарай бағытталған калии тогын және мембрананың сәйкес иондарды өтк≥зг≥шт≥г≥н кему≥н, жоғарылауын тудырады және мембрананы репол€ризаци€лауға алып келед≥ (4 сурет). ќсылайша пайда болған қарама қарсы бағытталған ек≥ токтың шамасы б≥рте б≥рте теңесед≥, бұл өз кезег≥нде мембранадағы потенциалды 0 дей≥н төмендетед≥. Ѕұл кезеңде кальции мен калии токтарының қосындысы 0 ұмтылады

 

‘аза  аналдар сипатамасы »онды каналдардың күй≥ “ок бағыты
  II Ц ѕлато a=200-250 мс j—а = +30 м¬   Na Ca K —a+    +

 

4 сурет

 

III фаза - репол€ризаци€лау кезең≥. Ѕұл кезең кальции каналдарының жабылуымен, жоғарылауымен, нәтижес≥нде мембранадан сыртқа қарай калии тоғының күшейу≥мен сипатталады (5 сурет).

 

‘аза  аналдар сипатамасы »онды каналдардың күй≥ “ок бағыты
  II≤- репол€ризаци€   “  = -50 мс     Na Ca K      +

 

5 сурет.

 

 ардиомиоциттег≥ қозу құбылысын арнаулы әд≥стермен зерттейд≥. —оның б≥р≥ кальции иондарын блокатор арқылы тежеу әд≥с≥. ћиоциттег≥ кальции тогын (кальции иондарының ағынын) тежейт≥н ƒ-600, верапамид, Li Mn2+ металдарының катионы т.б. препараттар анықталды. ќлар кальции иондарын жасушаға ену≥н тежейд≥, соның нәтижес≥нде мембранадағы әсер потенциалының шамасы мен түр≥ өзгеред≥. ∆үр≥з≥лген тәжрибелер кальции каналдарын тетродотоксинмен, натрии ионымен тежеуге болматындығын көрсетт≥, бұл жағдай кардиомиоцитте жеке кальции каналдарынынң болатындығын дәлелдейд≥.

 елес≥ люминесцентт≥к талдау әд≥с≥. Ѕұл әд≥с жарқырауық медузадан алынған экворин ақуызы арқылы кальции иондарының тасымалдауын бақылауға болады. ќның басты ерекш≥л≥г≥ кальции ионын қосып алған экворин ақузы өз≥нен жарық шығарып, люминесценци€ланады. Ёкворин ақузын жүрек бұлшық ет≥ дәр≥лер≥не қосып беред≥ де,арнаулы оптикалық құралдармен оның шығарған жарығының интенсивт≥л≥г≥н өлшейд≥.

ќсылайша алынған мәл≥меттер арқылы жүрек бұлшық еттер≥нде кальции иондарын тасымалдау кез≥нде әсер потенциалы өзгер≥с≥н сипаттауға болады.

Қалыпты жағдайда және патологи€ кез≥нде жүрек бұлшық еттер≥нде кальции иондарының таралуын радионуклидт≥ диагностика әд≥с≥ арқылы анықтайды. ќсы мақсатта кальцид≥ң —а45 изотопы қолданылады. »зотаптан шығатын бета сәулес≥н сканер арқылы т≥ркейд≥.

≈нд≥ жүрек бұлшық ет≥нде қозудың (әрекет потенциалының - электр импульс≥н≥ң) таралу механизм≥н қарастырайық. ∆үрек құлақшасында орналасқан, тұрақты түрде үзд≥кс≥з электр импульс≥н өнд≥рет≥н Ђсиноаурикул€рлы (синус) түй≥н≥ ( ейт-‘лака түй≥н≥)ї деп аталатын ерекше нүкте бар. ќл өнд≥рген электр импульс≥ жүрек бұлшық еттер≥нде таралып, жүрек қарыншасы мен жүрекшелерд≥ кезек- кезг≥мен синхронды түрде жиырылуын қамтамасыз етед≥. ∆үрект≥ң жиырылу жи≥л≥г≥ синоаурикул€рлы (синус) түй≥нде (—“) автоматты түрде өнд≥р≥лген қозуға (электр импульс≥не) т≥келей байланысты, сондықтан —“ Ђпейсмекерї деп атайды(6-сурет).

 

6 сурет

 

—“ өнд≥р≥лген электр импульс≥ (әрекет потенциалы) алдымен жүрек құлақшасына 1 м/с жылдамдықпен жетед≥, 40 миллисекундтан соң құлақшаның барлық аймағы қозған күйге, €ғни депол€ризаци€ күй≥не көшед≥. ∆үрек құлақшасында әр түрл≥ жолдармен тарағын электр импульстары, жүрект≥ң фиброзды ұлпасында орналасқан, электр импульстарын өтк≥збейт≥н (қозбайтын), қарыншаны жүрекшеден бөл≥п тұратын атриовентрикул€рлы түй≥нге б≥р мезг≥лде жетед≥. “ек осы түй≥н ғана қозуды, €ғни электр импульстарын қарыншадан жүрекшеге жетк≥зет≥н б≥рден б≥р жол болып саналады. Ѕұл түй≥нн≥ң электрл≥к кедерг≥с≥ жоғары, сондықтан онда электр импульстарының таралуы қарыншаға қарағанда 0,02-0,05 м/с ба€у жылдамдықпен тарайды. јталған құбылыс атриовентрикул€рлы тежеу деп аталады. Ѕұл тежеу диастола кез≥нде қарыншада жиналған барлық қан көлем≥н жүрекшен≥ң жиырылуына дей≥н жүрекшеге жиналуына жетет≥ндей уақыт беред≥. јтриовентрикул€рлы түй≥ннен тараған электр импульс≥ жүрект≥ң өтк≥зг≥ш келес≥ буыны- √иса шоғына (түй≥н≥не) жетед≥. Ѕұл аймақтағы талшықтар жуан болғандықтан оларда электр импульстары 2-3 м/с жылдамдықпен тарайды. √иса шоғынан ѕуркинье талшықтары тарайды, олардың диаметрлер≥ миокард талшығына қарағанда үлкен, сондықтан бұл талшықтрда электр импульстарының таралу жылдамдағы 4-5 м/с жетед≥. јры қарай электр импульстарның таралуы ба€улайды, бұл жүрекшен≥ң барлық бұлшық еттер≥нң синхронды түрде жиырылуына мүмк≥нд≥ беред≥. ќсылайша электр импульс≥ жүрекшен≥ң қарынша аймағанда жиырылмаған бөл≥г≥не жетед≥.

∆үрект≥ң электр импульс≥н тарату жүйес≥ндег≥ ақау аритми€ немесе жүрек соғуының бұзылуы деп аталады. ћұндай ақау жүрек соғысының өте төмен (брадикарди€) немесе өте жоғары (тахиаритми€) болуына алып келед≥.

ћедициналық практикада жүрек потенциалын өлшеу әд≥с≥н электрокардиографи€(Ё √) деп атайды, ал өлшеу құралын электрограф деп, өлшеу нәтижес≥нде алынған қағаздағы жазба мәл≥мет электрограмма деп аталады. ќның нег≥з≥не Ёйнтховенның тармақтар теори€сы алынған. Ѕұл теори€ға сәйкес жүрек диполдық момент≥ –болатын электр дипол≥ рет≥нде қарастырылады, ол жүрек қызмет≥н≥ң циклына сәйкес уақыт өту≥не қарай өз ос≥ бойымен кең≥ст≥кте бұрылады, орналасуын өзгертед≥.

Ёйнтховен жүрект≥ үштары Ђоң қол - сол қол- сол а€қї болатын тең қабырғалы үшбұрыштың ортасында орналасқан деп санауды ұсынған (7 сурет).

UI

 

I

 

 
 


 

a

PII PIII

UII UIII

 

 

 

7 Цсурет. 8-сурет.

 

Ѕиопотенциалдары өлшенет≥н ек≥ нүкте жұбы Ђтармақтарї деп аталады. ќсыған сәйкес 1912 ж. Ёйнтховен ЂќҚ- —Қ-—јї тармақтарын Ђстандартты тармақтар жүйес≥ї деп атауды ұсынды және ол үш тармақтан тұрады. ≤ тармақ Ђоң қол- сол қолї, ≤≤ тармақ Ђоң қол- сол а€қї, ≤≤≤ тармақ Ђсол қол- сол а€қї. Әр тармаққа өз потенциалдар айырымы UI: UII: UIII сәйкес келед≥. ∆үрек - диполд≥ң үшбұрыш қабарғаларына түс≥рет≥н диполд≥к момент≥н≥ң проекци€сы Pi мен потенциалдар айрымы Ui арасында мынадай тәуелд≥л≥к анықталған UI: UII: UIII = –I: –II: –III. ќлай болса диполд≥ң дипольд≥к момент≥н≥ң үшбұрыш қабырғаларына түс≥рет≥н проекци€сы жоғарыда аталған нүктелер арасындағы потенциал айырымына тең, ол өз кезг≥нде жүрек потенциалын сипаттайды.

∆үрек -диполд≥ң – момент≥ мен оның ≤ тармақтағы проекци€сы арасындағы a бұрыш жүрект≥ң электрл≥к ос≥н≥ң бағытын көрсетед≥, ол көб≥не жүрект≥ң анатоми€лық ос≥мен сәйкес келед≥ (8 сурет).

Ђƒиполь-жүрекї уақытқа байланысты өз ос≥мен айналатындықтан оның тармақтардағы проекци€сы потенциалдар айрымының уақытқа тәуелд≥л≥г≥н көрсетед≥, оны электрокардиограмма (Ё √) деп атайды (9 сурет).

 
 
9 сурет

 


Ё √ т≥стер≥н латын әр≥птер≥ P, QRS және T белг≥ленед≥. Ёлектрокардиограммадағы – тiсi жүрекше құлақшасының жиырылуы кез≥нде, Q,R,S тiстер кешен≥ жүрек қарыншасы жиырылғанда, ал T т≥с≥ оның соңғы кезеңiнде, €ғни жүрек қарыншаның бастапқы қалпына келгенде (босаңсығанда) пайда болады.

ћедицналық практикада стандартты тармақтардан басқа кардиалды унипол€рлы (кеуде) Ё √ тармақтары да кең түрде қолданылады. ћұнда б≥р электродты активт≥ деп атап, оны кеуде қуысының сол жақ бет≥н≥ң 6 нүктес≥не орналастырады. Ѕұл активт≥ электрод ¬ильсон электродымен б≥рге 6 кеуде тармағын құрайды(10 сурет).  еуде тармағы ЂVї бас латын әрп≥не активт≥ электродтың орналасқан орнына сәйкес келет≥н санды т≥ркеп жазу арқылы белг≥лейд≥, мысалы V1, V2, V3,... V6

V1 тармағы Ц активт≥ электрод оң жақ кеуде куысындағы 4 қабырға аралық нүктеге орнатылады.

V2 тармағы - активт≥ электрод сол жақ кеуде куысындағы 4 қабырға аралық нүктеге орнатылады.

V3 тармақ - активт≥ электрод ек≥нш≥ және төрт≥нш≥ позици€да, €ғни сол жақ парастерналды сызық деңгей≥ндег≥ төрт≥нш≥ қабырға нүктес≥не орнатылады;

V4 активт≥ электрод сол кеуде кусындағы 5 қабырға аралық сызық бойына орнатылады;

V5 активт≥ электрод сол жақ қолтық асты сызығының бойына орналатылады;

V6 активт≥ элемент сол жақ қолтық асты горизонталь сызық бойына орналатылады;

 

 

10-сурет

 

Ё √ диагностикалық мәл≥мет≥ рет≥нде оның P, QRS және T т≥стер≥н≥ң би≥кт≥г≥ және P-Q, Q-R-S,S-T, R-R интервал ұзақтығы алынады. ѕациентен алынған Ё √ мәл≥меттерд≥ төмендег≥ кестеде бер≥лген стандарты мәл≥метпен салыстырылады.

 

Ё √ II тармағында қалыпты жағдайдағы жүрек биопотенциалы мен уақыт интервалың мәндер≥

 

P Q R S T
U,м¬ t,cek U,м¬ t,cek U,м¬ t,cek U,м¬ t,cek U,м¬ t,cek
0.05-0,25 0-0,1 0-0,2 max 0,03 0,03-1,6 max 0,03 0-0,03- max 0,03 0,25-0,6 max 0,25
»нтервалдың ұзақтағы, сек
PQ QRS QRST ST RR
0,12-0.2 0,06-0,09 0,03-0,44 0-0,15 0,7-1,0

 

—оңғы жылдары Ё √ тәул≥к бойы өзгер≥с≥н т≥ркеу кең түрде қолданылуда. ћұндай зерттеуд≥ ЂЁ √-н≥ң тәул≥кт≥к мониторинг≥ї немесе осы әд≥ст≥ алғаш ұсынған американдық биофизик Ќорман ’олтерд≥ң құрмет≥не Ђ’олтер бойынша Ё √ї деп атайды.

Ўын мән≥нде тәул≥кт≥к мониторинг деп Ё √-ны тәул≥к немесе одан көп уақыт бойы(48, 72 сағат, кейде 7 күн бойы) үзд≥кс≥з т≥ркеуд≥ атайды. ќны т≥ркеу пациетт≥ң бел≥не бек≥т≥лген шағын аппарат-рекордер арқылы ≥ске асырылады. “≥ркеу кез≥нде пациент күндел≥кт≥ т≥рш≥л≥г≥н өзгертпей, қызмет≥н орындай беред≥. ’олтер бойынша Ё √-ны т≥ркеу аурухана немесе амбулаторлы жағдайда жүрг≥з≥ле беред≥. “≥ркеу нәтижес≥ компьютер арқылы оқылып, ти≥ст≥ программа арқылы зерттел≥нед≥. ћұндай құралдың сыртқы көр≥н≥с≥ төмендег≥ суретте бер≥лген.

 

 

Ёлектрографи€ның түрлер≥:

ЁЁ√- электроэнцефалографи€, ми биопотенциалын т≥ркеу.

Ёћ√- электромиографи€, бұлшық ет биопотенциалын т≥ркеу.

Ё–√- электроретинографи€ көзге әсер ету кез≥ндег≥ көз торында пайда болатын биопотенциалды т≥ркеу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 679 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2212 - | 1955 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.093 с.