Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Акт ревізії фінансово-господарської діяльності(назва підприємства) _200_р.

Розділ 1. Вступна частина

На підставі наказу № від 200 р. бригада ревізуючих у складі керів­
ника бригади_________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Та ревізорів:____________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Провела ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства
за період з____________ по__________________ .

Попередня ревізія проведена ревізором_______________________

за період з____________ 2ОО._р. по_________________ 200_р.

Ревізія проведена в присутності директора____________________ ,

який працював в ревізованому періоді з_____________ по_____________

і головного бухгалтера, який працював в ревізованому періоді з
____________ по_____________

Ревізія почата «____ »_____________ 200_р.

і закінчена «___ »____________ 200_р.

Суцільним способом за ревізований період перевірені операції з готівкою в касі, гротові кошти в дорозі, операції з грошовими коштами на рахунках підприємства в банках, стан розрахунків з покупцями і по­стачальниками, з іншими дебіторами і кредиторами, розрахунки з підзві­тними особами, формування та використання резерву сумнівних боргів, структура та рух власного капіталу, розрахунки за податками і платежа­ми, витрати за елементами та витрати діяльності, фінансові результати. Інші господарські операції перевірено вибірковим способом.

В процесі ревізії проведена повна інвентаризація коштів, матеріа­льних цінностей, розрахунків з покупцями, постачальниками, іншими де­біторами і кредиторами. Матеріали інвентаризацій та довідки про їх ре­зультати додаються до Акта ревізії.


Розділ 2. Перевірка виконання рішень за результатами попередньої ревізії.

Розділ 3. Ревізія коштів, розрахунків та інших активів.

Розділ 4. Ревізія розрахунків з бюджетом.

Розділ 5. Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів.

Розділ 6. Ревізія запасів.

Розділ 7. Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

Розділ 8. Ревізія довгострокових зобов'язань.

Розділ 9. Ревізія витрат за елементами і витрат діяльності.

Розділ 10. Ревізія стану обліку, звітності та внутрішньогосподарсь­кого контролю.

Керівник бригади ревізорів: Ревізори:

Директор___________ підприємства.

Головний бухгалтер: __________


Додаток З

МВС України

УМВС в____________ області

Управління по боротьбі з організованою

игочинністю

м.______ __, вул.__________________

Директору ТОВ "Трансавто"

Антонову M.I.

Копія:

Директору аудиторської фірми "РЕАЛ"

Височиненко Л.М.

№21-1372

від ЗО жовтня 2002 р.

Відповідно до п. 2 статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" на Вашому під­приємстві буде проведена ревізія аудиторською фірмою "РЕАЛ" за період з 01.07.2001 по 01.12.2001 року.

На вирішення ревізії поставити слідуючі запитання:

1. Перевірити взаєморозрахунки Вашопз підприємства з ООО "Антей".

2. Перевірити обгрунтованість надходження або відпуску товарно-
матеріальних цінностей, їх оприбуткування і списання, а також реа­
льність виконаних ТОВ "Антей" для Вас робіт і послуг.

3. У разі виявлення порушень діючих на території України законів. По­
ложень, Інструкцій при здійсненні вищевказаних операцій ревізії слід
з'ясувати:

- коли і ким вони порушені;

— посадових осіб, зобов'язаних забезпечувати виконання вимог по­
рушених законів.

4. Установити, кому і в якій сумі причинено збитки, пов'язані з вико­
нанням угод між Вашим підприємством і ТОВ "Антей".

Начальник УБОП УМВД

України в____________ області Красовський В.І.


Додаток 4

Аудиторська фірма "РЕАЛ"

Ліцензія АПУ № від____________ 1996 р.

Продовжена._______ 2000 г.

М.________________ , вул.___________________ , тел.____

Р/рахунок________________ в__________________ , МФО_

№________ "___ "________________ 200_р.

Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 339 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.