Лекции.Орг


Поиск:
Методичні рекомендації при вивченні теми. ТЕМА№ 2. Принципи цивільного процесуального права.
ДИСЦИПЛІНА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

ТЕМА№ 2. Принципи цивільного процесуального права.

Мета: дати студентам чітке поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення; поняття та завдання цивільного процесуального права. Студенти повинні знати систему принципів цивільного процесуального права та їх класифікацію.

Форми контролю:

- доповіді;

- обговорення;

- тести.

Питання для самостійного вивчення:

1. Загальноправові принципи, міжгалузеві принципи, галузеві принципи.

2. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права.

Рекомендована література до теми:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%ba/96-%d0 %b2 %d1%80.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс, Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

3. Цивільний кодекс України: Кодекс, Закон України від 16.01.2003 р.
№ 435-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.

4. Сімейний кодекс України: Кодекс, Закон України від 10.01.2002 р.
№ 2947-III.[Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2947-14.

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України 05.07.2012 р.
№5076-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/5076-17.

6. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р.
№ 2121-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2121-14.

7. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р.
№3460-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/3460-17.

8. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р. № 3671-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3671-17.

9. Про виконавче провадження: Закон України, Перелік від 21.04.1999 р. № 606-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/606-14.

10. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/3262-15.

11. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/ 3855-12.

12. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя насе­лення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

13. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.2012 р.№5029-VI. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/5029-17.

14. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.

15. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. [Елек­трон­ний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

16. Про міжнародне цивільне право: Закон України від 23.06.2005 р.
№2709-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2709-15.

17. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України, Положення від 24.02.1994 р. № 4002-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4002-12.

18. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.
№2453-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2453-17.

19. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/ 4038-12.

20. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 3674-17.

21. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р.
№1543-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1543-12.

22. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/3773-17.

23. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. № 1489-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 1489-14.

24. Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80.

25. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 № 1701-IV. [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1701-15.

26. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р. № 4050-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 4050-17.

27. Конвенція з питань цивільного процесу: Гаага, 1954 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 4. (11.02.2005). – Стор.379, стаття 264, код акту 31514/2005.

28. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних [...] [Текст]: Офіційний вісник України. – від 20.08.2004 р., 2004, № 31, стор. 474, стаття 2124, код акту 29712/2004.

Навчальні посібники

29. Васильєв С.В. Цивільний процес України: навч. посіб. /С.В. Васильєв. – Київ: Центр учбової літератури, 2013.– 343 с.

30. Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право: навч. посіб. / Т.М. Кілі­чава; Мін-во освіти і науки України. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 351 с.

31. Фурса С. Я. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи: наук.-практ. посіб. / С. Фурса, С. Щербак, О. І. Євтушенко; Центр правових досліджень Фурси. – Київ: Видавець С.Я.Фурса: КНТ, 2006. – 446 с.

32. Цивільний процес: навч. посіб. /А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов,
Н.Л. Бон­да­ренко; За ред. Ю.В.Білоусова; М-во освіти і науки України. – Київ: Прецедент, 2005. – 293 с.

33. Цивільний процес України: академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Світлана Фурса [та ін.]; за ред. С.Я. Фурси; Центр правових досліджень Фурси. – Київ: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 846 с.

34. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик; За заг. ред. С.С. Бичкової. – Київ: Атіка, 2006. –
383 с.

35. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів / укл.: І.В.Тетарчук, Т.Є. Дяків. – Київ: Центр учбової літератури,
2012 – 206 с.

36. Цивільне процесуальне право України: підручник /С.Бичкова,
І. Бірюков, В. Бобрик та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової; М-во освіти і науки України. – Київ: Атіка, 2009. – 759 с.

37. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: навч. посіб. / С. Чорнооченко;
М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. внутрішніх справ України. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2014.– 415 с.

38. Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб.
/ О. Штефан; М-во освіти і науки України. – Київ: Юрінком Інтер, 2009. –
358 с.

Методичні рекомендації при вивченні теми

При вивченні першого питання (Загальноправові принципи, міжгалузеві принципи, галузеві принципи.) студентам слід звернути увагу на те, що

Принцип демократизму цивільного процесуального права полягає в тому, що, здійснюючи правосуддя в цивільних справах, суд покликаний охороняти права і законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій. Діяльність суду повинна спрямовуватись на захист соціальної справедливості, зміцнення демократизму і правової держави.

Принцип гуманізму цивільного процесуального права полягає в тому, що діяльність суду при вирішенні цивільних справ повинна спрямовуватись на зміцнення соціальної справедливості і враховувати та захищати законні інтереси особи. Наприклад, згідно з чинним законодавством всім учасникам процесу гарантовано рівне становище незалежно від освіти, статі, віку, матеріального та соціального становища тощо; окремі категорії позивачів звільняються від сплати судових витрат.

Принцип верховенства права, закріплений в Конституції України, в цивільно-процесуальному судочинстві, означає підпорядкованість діяльності судових органів та всіх учасників цивільного процесу праву як способу вираження державної волі українського народу, щодо яких ця воля стає правом.

Принцип законності в цивільному процесуальному праві полягає в обов'язку суду та всіх інших учасників процесу неухильно дотримуватись у своїй діяльності норм Конституції та законів України. Розглядаючи справу та приймаючи рішення, суд керується виключно законом, а в організації своєї діяльності та виконанні судових рішень - законами та підзаконними правовими актами.

Порушення судами принципу законності призводить до несприятливих процесуальних та організаційних наслідків, які полягають у прийнятті необгрунтованого рішення чи його відміні. Якщо обов'язок дотримуватись закону не виконується особами, які беруть участь у справі, то до них можуть бути застосовані процесуальні санкції (наприклад, відмова в прийнятті апеляційної скарги в разі порушення терміну її подання).

Міжгалузеві принципи.

Міжгалузеві принципи цивільного правосуддя закріплені Конституцією України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів"1 від 7 липня 2010 р.

Основними серед них є:

Здійснення правосуддя виключно судами.

Згідно зі ст. 124 Конституції України, ст. 5 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" правосуддя здійснюється тільки судом.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі та суспільстві. Не допускається делегування функцій судів, а також присвоєння цих функцій іншими органами чи посадовими особами. Особи, які незаконно поклали на себе функції суду, несуть відповідальність у порядку, визначеному законом.

Таким чином, правосуддя, в тому числі і цивільне, здійснюють спеціально уповноважені (компетентні) державні органи – суди.

Даний принцип здійснення правосуддя має важливе значення для дотримання прав і свобод людини і громадянина, так як судова процедура найбільше гарантує забезпечення законності, незалежності і об'єктивності при розгляді та вирішенні цивільних справ. Рішення суду після їх вступу в законну силу набувають загальнообов'язкового значення.

Рівності громадян перед законом і судом.

Згідно з ст. ст. 24, 129 Конституції України всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи і рівні перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану тощо. Цей принцип передбачає рівність можливостей для зацікавлених осіб при зверненні до суду, а також при використанні процесуальних засобів захисту своїх інтересів. Зміст даного принципу реалізується на всіх етапах цивільного судочинства. Наприклад, при зверненні до суду позивач подає позов, а відповідач може подати зустрічний позов. Під час судового розгляду справи сторони можуть відмовитись від позову і зустрічного позову, можуть підписати мирову угоду. Рівними є можливості участі сторін у наданні доказів суду тощо.

Незалежності і самостійності суддів та їх підпорядкованості тільки закону.

Згідно зі ст. 129 Конституції України, ст. 6 Закону "Про судоустрій і статус судців" при здійсненні правосуддя в цивільних справах сторони незалежні, підкоряються тільки законові, і нікому непідзвітні. Незалежність суддів означає їх незалежну процесуальну діяльність при здійсненні правосуддя. Ніякі державні органи, громадські організації і посадові особи не мають права впливати на них, вказувати судові, як необхідно вирішувати конкретну справу. Обов'язковим елементом незалежності є підкорення судців закону. Це означає що вони повинні вирішувати справи на підставі законів України, відповідно до закону застосовувати норми міжнародного права, а при відсутності закону, який врегульовує спірні відносини, застосовувати закон, що регулює подібні відносини (ст. 8 ЦПК).

Самостійність суддів гарантується особливим порядком їх призначення, обрання І звільнення, недоторканністю, визначеною юридичною процедурою здійснення правосуддя, таємницею наради суддів при винесенні рішення, відповідальністю за неповагу до суду і втручання в діяльність судових органів, великими повноваженнями органів суддівського самоврядування.

Колегіальності і одноособовості розгляду і вирішення цивільної справи в суді.

Даний принцип, закріплений в ч.2 ст. 129 Конституції України, відповідно до якої судочинство проводиться суддею одноособово і колегією суддів.

Згідно з Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (ст. 15) справи в судах першої інстанції розглядаються суддями одноособово, колегіально чи за участю народних засідателів або суду присяжних. Судця, який розглядає справу одноособово, діє від імені суду. В апеляційній і касаційній інстанціях цивільні справи розглядаються колегіально в складі не менше трьох професійних суддів. Яким чином буде розглядатися справа колегіально чи одноособово - визначається ЦПК України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" і залежить від категорії справи та інстанції, яка ЇЇ розглядає.

Національна мова судочинства.

Судочинство в Україні здійснюється державною мовою. Згідно зі ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Застосування інших мов в судочинстві здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом. Виходячи з цього, допускається здійснення судочинства українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості. Особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою, якою проводиться судочинство, згідно зі ст. 7 ЦПК України забезпечується право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою, користуватися послугами перекладача. Суд зобов'язаний роз'яснити громадянам це право. Порушення принципу національної мови судочинства, обмеження прав особи на користування в процесі рідною мовою, необґрунтована відмова у запрошенні перекладача є суттєвим порушенням процесуального закону.

У відповідності зі змінами, внесеними до ЦПК Законом України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року, мова цивільного судочинства визначається ст. 14 даного Закону. У відповідності з ним, окрім сказаного вище, у межах території, на якій поширена регіональна мова, суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою. Цією ж мовою допускається подача письмових документів, доказів, здійснення інших процесуальних дій без додаткових витрат на перекладача.

Гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами.

Даний принцип закріплений Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Зміст принципу гласності цивільного судочинства полягає в тому, що розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. При відкритому судовому розгляді всі учасники процесу та бажаючі мають право входити до залу суду і бути присутніми при розгляді справи. Прилюдно проголошуються судові рішення; особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з усіма її матеріалами, обговорювати їх. У той же час за мотивованою ухвалою суду, згідно зі ст. 6 ЦПК України, з метою охорони державної таємниці, запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі, забезпечення таємниці усиновлення допускається проведення закритого судового розгляду.

В залі засідань суду дозволено робити письмові замітки. Проведення фото- та кінозйомки, теле-, аудіо- і відеозапису та його трансляція допускаються за згодою осіб, які беруть участь у справі на підставі ухвали суду. З метою захисту прав громадян та забезпечення контролю за об'єктивністю судового розгляду з 1 січня 2008 року здійснюється повна фіксація судового процесу технічними засобами.

Всебічності, повноти та об'єктивності дослідження обставин справи. Об'єктивна істина.

Даний принцип юридична наука відносить переважно до кримінального судочинства, визначаючи його як принцип забезпечення доказовості вини. В той же час норми, які зобов'язують суд застосовувати всі передбачені законом заходи для всебічного, повного і об'єктивного з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін містяться в ЦПК України (ч.4 ст. 10 ЦПК). Неповне з'ясування чи недоказовість обставин, які мають значення для справи, які суд вважає встановленими, є підставою для відміни рішення суду в цивільній справі. Даний принцип передбачає відсутність будь-якої упередженості чи порушень при формуванні складу суду.

Метою діяльності суду є встановлення об'єктивної істини відповідності висновків суду викладеним у рішенні дійсним обставинам справи. Об'єктивне і всебічне з'ясування обставин справи, правильні висновки про фактичний її склад, правову кваліфікацію сторін, їх прав та обов'язків є принципом цивільного процесуального права, порушення якого згідно з ст. 309 ЦПК є підставою для скасування рішення і постановления нового рішення.

При вивченні другого питання (Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права.) студентам слід звернути увагу на те, що

Принципи цивільного процесуального права тісно по­в'язані між собою і в сукупності становлять єдину систему. При цьому, з одного боку, кожен з принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь в цілому чи окрему стадію, інститут, а з іншого - між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судо­чинства. Дія одного принципу обумовлює дію інших прин­ципів, а кожен з принципів не може існувати окремо від сукупності принципів системи.

Принципи цивільного процесу в умовах незалежної України динамічно розвиваються, і сучасне цивільне проце­суальне право та врегульоване ним цивільне судочинство побудовані на демократичних принципах.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 327 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

578 - | 562 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.