Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: ≥стор≥€ в≥тчизн€ноњ риторики
 

ѕлан

1. ќсновн≥ етапи розвитку ораторського мистецтва.

2. ≤стор≥€ в≥тчизн€ноњ риторики.

3. ѕон€тт€ про педагог≥чну риторику.

 

«ј¬ƒјЌЌя

1. ќпрацювати рекомендовану л≥тературу.

2. ”класти короткий конспект в≥дпов≥д≥ на запитанн€: а) Ђ≤стор≥€ в≥тчизн€ноњ

–иторикиї(обовТ€зково) та б)ї расномовство б≥бл≥йних пропов≥дник≥вї, Ђ–иторика

ƒавнього —ходу та ™гиптуї, Ђќраторське мистецтво в —ередн≥ в≥киї (за вибором).

ќбс€г в≥дпов≥д≥ на кожне запитанн€ Ц 1.5-2 стор≥нки.

 

Ћ≤“≈–ј“”–ј

а) основна:

1. јбрамович —.ƒ., „≥карькова ћ.ё. –иторика. Ц Ћьв≥в, 2001. Ц —.5-110.

2. ћацько Ћ.≤., ћацько ќ.ћ. –иторика. Ц  ., 2003. Ц —. 6-90.

3. „иб≥соваЌ.√., “арасова ќ.≤. –иторика. Ц  ., 2003. Ц —.4-25.

4.  олот≥лова Ќ.ј. –иторика. Ц  ., 2007. Ц —.9-18, 120-190.

5.ќл≥йник ќ. –иторика. Ц  ., 2009. Ц —.4-56.

6.ќнуфр≥Їнко √.—. –иторика. Ц  .,2008. Ц —.5-110, 283-355.

7. “оман ≤. ћистецтво говорити. Ц  ., 1986. Ц —. 10-28, 145-151, 173-180.

8. —агач √.ћ. «олотосл≥в. Ц  ., 1993. Ц —.8-33, 46-50, 110-122, 222-252.

9. —опер ѕ. ќсновы искусства речи. Ц –остов-на-ƒону, 2002. Ц —.7-10.

10. «€зюн ≤.ј., —агач √.ћ.  раса педагог≥чноњ д≥њ. Ц  ., 1997. Ц —.152-274.

11. јпрес€н √.«. ќраторское искусство. Ц ћ., 1978. Ц —.7-65.

12. √урвич —.—., ѕогорелко ¬.‘., “ерман ћ.ј. ќсновы риторики. Ц  ., 1978. Ц —.8-36.

б) додаткова:

1.ќдинцов ¬.¬. —труктура публичной речи. Ц ћ., 1976. Ц —.9-15.

2.  апська ј.≤., —агач √.ћ. « ≥стор≥њ розвитку мистецтва красномовства // ѕедагог≥ка ≥

психолог≥€. Ц 1995. Ц є2. Ц —.141-149.

3. „еп≥га ≤.ѕ. ќраторське мистецтво на ”крањн≥ в ’VI Ц XVII ст. // ”крањнська мова ≥

л≥тература в школ≥. Ц 1989. Ц є10. Ц —.64-68.

4. јннушкин ¬.». Ђ–иторическое художествої в ƒревней –уси // –усска€ речь. Ц

1992.Ц є 2. Ц —.68-73.

5. Ўан≥н ё.¬. «ародженн€ античного красномовства // ”крањнська мова ≥ л≥тература в

школ≥. Ц 1987. Ц є 10. Ц —.40-45.

6.  учерук ќ. ‘ормуванн€ комун≥кативноњ особистост≥ у процес≥ вивченн€ риторики

// ”крањнська мова ≥ л≥тература в школ≥. Ц 2003. Ц є6. Ц —.7-12.

7. ѕалатовська ќ.¬. —учасна риторика в сучасн≥й осв≥т≥ // ¬ивчаЇмо украњнську мову та

л≥тературу. Ц 2004. Ц є7. Ц —.4-7.

8. √раудина Ћ. ., ћиськевич √.». “еори€ и практика русского красноречи€. Ц ћ., 1989.

9. ќжигова ќ. –иторика: ≥стор≥€ ≥ сучасн≥сть// ¬ивчаЇмо украњнську мову та

л≥тературу. Ц 2005. Ц є36. Ц —.13-14.

10. ћихальска€ ј. . ѕедагогическа€ риторика: »стори€ и теори€: ”чеб.пособие дл€

вузов. Ц ћ.: јкадеми€, 1998.

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ќсновною метою даноњ теми Ї знайомство з ≥стор≥Їю становленн€ ≥ розвитку риторики €к науки ≥ мистецтва красномовства та засвоЇнн€ основних пон€ть ≥ терм≥н≥в.

–озгл€даючи основн≥ етапи розвитку ораторського мистецтва, сл≥д проанал≥зувати риторику давнього св≥ту (крањни —ходу та ™гипет, ƒавн€ √рец≥€ та –им), зазначивши передумови виникненн€ ц≥Їњ науки саме у √рец≥њ; ораторське мистецтво —ередн≥х в≥к≥в на «аход≥ та —ход≥; розвиток риторики в ™вроп≥ нового часу. —туденти мають схарактеризувати сучасний етап розвитку риторичноњ науки (основн≥ тенденц≥њ, значенн€ ораторського мистецтва у формуванн≥ €костей комун≥кативноњ особистост≥).

”крањнська риторика маЇ глибок≥ ≥сторичн≥ корен≥, њњ остаточне формуванн€ повТ€зане ще з епохою  ињвськоњ –ус≥. ” цей час вона характеризуЇтьс€ розвоЇм двох основних п≥джанр≥в: дидактичного (повчального) та панег≥ричниого (урочистого). ”кладаючи конспект, сл≥д звернути увагу на таких видатних оратор≥в цього пер≥оду €к митрополит ≤лар≥он та  ирило “уровський. ƒругий етап становленн€ украњнськоњ риторики (13-17ст.) перш за все повТ€заний з ≥менами ≤.¬ишенського, що зробив значний внесок у розвиток полем≥чноњ л≥тератури, та ѕетра ћогили.

ќкремо сл≥д розгл€нути питанн€ про  ињвську школу риторики (17-18 ст.) й д≥€льн≥сть ….√ал€тковського та ‘.ѕрокоповича, €к≥ спри€ли п≥днесенню риторичноњ науки в ”крањн≥.

√овор€чи про риторику 19-поч. 20 ст., сл≥д про≥люструвати њњ розвиток у сферах академ≥чн≥й, судов≥й та пол≥тичн≥й, назвати визначних особистостей (теоретик≥в ≥ практик≥в ораторськоњ майстерност≥) цього пер≥оду.

Ќайб≥льш детально ≥стор≥€ ораторського мистецтва розгл€даЇтьс€ в п≥дручниках —.јбрамовича, Ћ.ћацько, Ќ.„иб≥совоњ, Ќ. олот≥ловоњ та √.—агач.

Ќовий концептуальний п≥дх≥д до осв≥ти вимагаЇ формуванн€ риторичноњ особистост≥ вчител€, €кий волод≥Ї мистецтвом переконуючого мовленн€ ≥ може навчити цього мистецтва своњх учн≥в (основи, актуальн≥ проблеми ≥ завданн€ педагог≥чноњ риторики викладено в пос≥бнику √.—агач).

—туденти повинн≥ знати: ≥стор≥ю становленн€ та розвитку риторики €к науки; видатних теоретик≥в ≥ практик≥в красномовства; основн≥ проблеми та завданн€ педагог≥чноњ риторики.

—туденти повинн≥ вм≥ти: оперувати основною риторичною терм≥нолог≥Їю; установлювати звТ€зок риторики з ≥ншими науками.

 

ѕ»“јЌЌя ƒЋя —јћќ ќЌ“–ќЋё

1. Ќазв≥ть основн≥ етапи ≥стор≥њ риторики.

2. —характеризуйте особливост≥ риторики —тародавньоњ √рец≥њ.

3. який внесок соф≥ст≥в у розвиток риторичноњ науки?

4. Ќазв≥ть особливост≥ риторики —тародавнього –иму.

5. яких видатних оратор≥в античност≥ ви знаЇте?

6. —характеризуйте структуру античноњ риторики.

7. ѕо€сн≥ть, чому середньов≥чна культура в ™вроп≥ сформувалас€ в лон≥ церкви. як це позначилос€ на розвитку риторики?

8. як≥ р≥зновиди красномовства починають дом≥нувати в сусп≥льному житт≥ епохи ¬≥дродженн€?

9. —формулюйте причини певного занепаду риторики в 19 стол≥тт≥.

10.« чим повТ€зане в≥дродженн€ ≥нтересу до риторики у 20 стол≥тт≥?

11. Ќазв≥ть основн≥ тенденц≥њ сучасного етапу розвитку ораторського мистецтва.

12. Ќазв≥ть основн≥ етапи розвитку украњнськоњ риторики.

13. Ќазв≥ть ≥мена найв≥дом≥ших ритор≥в кињвського пер≥оду та њхн≥ основн≥ твори.

14. як≥ чинники визначили розв≥й полем≥чноњ л≥тератури в ”крањн≥ 16-17ст.?

15. як склалас€ дол€ церковноњ риторики в 16-18 ст.?

16. –озкаж≥ть про  ињвську школи риторики 17-18 ст.

17. Ќазв≥ть основн≥ твори ….√ал€тковського ≥ ‘.ѕрокоповича, схарактеризуйте њхн≥

теоретичн≥ положенн€.

18. ѕро≥люструйте розвиток украњнськоњ риторики 19 ст. у сферах академ≥чн≥й, судов≥й,

пол≥тичн≥й. Ќазв≥ть найб≥льш визначних ритор≥в.

19. —характеризуйте стан сучасноњ риторичноњ науки в ”крањн≥.

20. ўо вивчаЇ педагог≥чна риторика? яке значенн€ маЇ ораторська майстерн≥сть дл€

вчител€?

 

—амост≥йна робота є2

 

“ема:  Ћј—»‘≤ ј÷≤я ѕ–ќћќ¬

 

ѕлан

1.¬иди ≥ жанри красномовства за сферою його застосуванн€.

2.“ипи промов за основною метою.

3. ласиф≥кац≥€ промов за знаковим оформленн€м ≥ закр≥пленн€м.

 

«ј¬ƒјЌЌя

1.ќпрацювати рекомендовану л≥тературу.

2. ”класти схеми Ђ ласиф≥кац≥€ промов за основною метоюї та Ђ ласиф≥кац≥€ промов за знаковим оформленн€м ≥ закр≥пленн€мї.

3. «ак≥нчити укладанн€ таблиц≥ Ђ ласиф≥кац≥€ промов за сферою застосуванн€ї.

  є       ¬ид     —фера застосуванн€   –≥зновиди     ќсновн≥ жанри
      јкадем≥чн≥ промови   навчальна та наукова аудитор≥€   -наукова; -науково-методична; -науково-попул€рна   допов≥дь, пов≥домленн€, лекц≥€, реферат, виступ, бес≥да

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ћета роботи Ц ознайомитис€ з видами промов, €к≥ виокремлюютьс€ за р≥зними ознаками. «а сферою застосуванн€ вид≥л€ють громадсько-пол≥тичн≥, академ≥чн≥, судов≥, соц≥ально-побутов≥ та духовн≥ виступи. Ќеобх≥дно зТ€сувати головн≥ риси цих р≥зновид≥в красномовства та жанри, в €ких вони реал≥зуютьс€. ¬арто пом≥ркувати над тим, чи доц≥льно говорити про ≥снуванн€ д≥лового та внутр≥шнього красномовства, навести аргументи, що обгрунтовують вибрану точку зору.

—л≥д прид≥лити особливу увагу класиф≥кац≥њ промов за метою, усв≥домивши, що мета Ц це переважаюча загальна установка виступу. ¬она визначаЇ реакц≥ю, €ку оратор плануЇ викликати у слухач≥в; конкретна мета, на в≥дм≥ну в≥д загальноњ, ч≥тко демонструЇ, що саме аудитор≥€ повинна знати, в≥дчувати ≥ робити. ѕотр≥бно знати основн≥ вимоги щодо тематики ≥ зм≥сту розважальних, ≥нформац≥йних, надихаючих, переконуючих, спонукаючих та ритуальних промов (див. пос≥бник ѕ.—опера).

ќпрацьовуючи питанн€ про знакове оформленн€ ≥ закр≥пленн€ промов, треба згадати зм≥ст таких терм≥н≥в: план, теза, конспект, план-конспект, експромт (≥мпров≥зац≥€). «Т€суйте переваги й недол≥ки кожного ≥з тип≥в п≥дготовки до виступу. ѕодумайте, €к вс≥ три класиф≥кац≥њ повТ€зан≥, на конкретних прикладах довед≥ть своЇ твердженн€.

 

Ћ≤“≈–ј“”–ј

а)основна

1.јбрамович —.ƒ., „≥карькова ћ.ё. –иторика. Ц Ћьв≥в, 2001. Ц —.110 Ц 137.

2.ћацько Ћ.≤., ћацько ќ.ћ. –иторика. Ц  ., 2003. Ц —.94-97, 190-216.

3.„иб≥сова Ќ.√., “арасова ќ.≤. –иторика. Ц  ., 2003. Ц —.57-62.

4.—агач √.ћ. «олотосл≥в. Ц  ., 1993. Ц —.84-89.

5.—опер ѕ. ќсновы искусства речи. Ц –остов-на-ƒону, 2002. − —.27-30, 41-52, 194-293.

6.јпрес€н √.«. ќраторское искусство. Ц ћ., 1978. Ц —.65-109.

7.√урвич —.—., ѕогорелко ¬.‘., “ерман ћ.ј. ќсновы риторики. Ц  ., 1978.Ц —.119-215.

9.“оман ≤. ћистецтво говорити. Ц  ., 1996. Ц —.177-179.

б)додаткова

1.√лазова ќ. ѕлани-конспекти урок≥в практичноњ риторики // ƒивослово. Ц 2002. − є3. Ц

—.33-40.

2.—аранд≥ Ќ. –иторика €к наука ≥ мистецтво слова (система урок≥в, 10 клас) // ”крањнська

мова ≥ л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2002. Ц є 4. Ц

—.81-93.

3.–ада ≤. ќпорний конспект Ц метод навчанн€ практичноњ риторики // ”крањнська мова ≥

л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х, колег≥умах. Ц 2004. Ц є2. Ц —.85-91.

4.∆аркова Ћ.ѕ. ћайстерн≥сть публ≥чного виступу. Ц  ., 1982. Ц —.58-70.

5.ћаркичева “.Ѕ., Ќожин ≈.ј. ћастерство публичного выступлени€. Ц ћ.,1989. Ц

—.27-33, 43-55.

6.Ќожин ≈.ј. ћастерство устного выступлени€. Ц ћ.,1978. Ц —.28-40, 48-62.

7.ќдинцов ¬.¬. —труктура публичной речи. Ц ћ., 1976. Ц —.26-45.

 

ѕ»“јЌЌя ƒЋя —јћќ ќЌ“–ќЋё

1. «а €кими ознаками класиф≥куютьс€ промови?

2. як≥ види промов за сферою виголошенн€ ви знаЇте?

3. —тисло сформулюйте, що таке академ≥чне красномовство. Ќазв≥ть його основн≥ ознаки.

4. як≥ р≥зновиди маЇ академ≥чне красномовство?

5. ” чому пол€гаЇ специф≥ка соц≥ально-пол≥тичного красномовства? „и можна вважати,

що цей вид промов Ї ознакою лише сучасноњ цив≥л≥зац≥њ? —вою в≥дпов≥дь аргументуйте.

6. Ќазв≥ть основн≥ р≥зновиди соц≥ально-пол≥тичного красномовства.

7. —формулюйте, що так судове красномовство. яку роль в≥д≥граЇ в ньому морально-

етичне начало?

8. як≥ р≥зновиди судових промов ви знаЇте? „им вони р≥зн€тьс€?

9. ƒайте визначенн€ гом≥летики. Ќазв≥ть види церковного красномовства.

10. ” €к≥й сфер≥ функц≥онуЇ сусп≥льно-побутове красномовство?

11. Ќазв≥ть основн≥ р≥зновиди сусп≥льно-побутового красномовства. як≥ риси њм

притаманн≥?

12. Ќаск≥льки правом≥рним Ї вид≥ленн€ внутр≥шнього красномовства? —вою в≥дпов≥дь

аргументуйте.

13. як≥ типи промов за знаковим оформленн€м ≥ закр≥пленн€м ви можете назвати? ” чому

пол€гають њх переваги й недол≥ки?

14. „и можна твердити, що €кийсь ≥з тип≥в промов за знаковим оформленн€м ≥

закр≥пленн€м Ї ун≥версальним дл€ вс≥х ситуац≥й? ќбгрунтуйте свою думку.

15. ўо таке мета виступу? якою вона може бути й в≥д чого залежить?

16. як класиф≥куютьс€ промови за метою?

 

 

—амост≥йна робота є 3

 

“ема: ” ЋјƒјЌЌя Ѕ≤ЅЋ≤ќ√–ј‘≤ѓ ƒќ “≈ћ» ¬»—“”ѕ”

 

ѕлан

1. ѕон€тт€ про б≥бл≥ограф≥ю. –обота в ≥нформац≥йно-дов≥дковому в≥дд≥л≥ б≥бл≥отеки.

2. ѕравила оформленн€ списку л≥тератури.

 

 

«ј¬ƒјЌЌя

1. ¬ибрати тему промови (див. список).

2. ѕ≥д≥брати л≥тературу до теми виступу. ќформити список першоджерел в≥дпов≥дно до

вимог (тему виступу обовТ€зково зазначити).

Ѕ≥бл≥ограф≥€ додаЇтьс€ до тексту виступу.

 

 

Ћ≤“≈–ј“”–ј

а)основна

1. Ќожин ≈.ј. ћастерство устного выступлени€. Ц ћ.,1978. Ц —. 63-76.

2. јпрес€н √.«. ќраторское искусство. Ц ћ., 1978. Ц —. 109-118.

3.  олот≥лова Ќ.ј. –иторика. Ц  ., 2007. Ц —. 28-30.

4. √урвич —.—., ѕогорелко ¬.‘., “ерман ћ.ј. ќсновы риторики. Ц  ., 1978. Ц —. 221-224.

5. ќсновы ораторского мастерства. Ц ћ., 1980. Ц —. 172-177.

6. —тепанов ј.¬. и др. —путник оратора. Ц ћ., 1966. Ц —. 265-270.

б)додаткова

1. ¬ведение в специальность / ѕод ред. ј.≈.—упруна. Ц ћинск, 1977. Ц —. 180-190.

2. ‘ормирование учебной де€тельности студентов / ѕод ред. ¬.я.Ћ€удис. Ц ћ., 1989. Ц

—. 208-209.

3. Ќаучна€ работа студента как органическа€ часть учебного процесса. Ц ћ., 1989.

4. Ўейко ¬.ћ.,  ушнаренко Ќ.ћ. ќрган≥зац≥€ та методика науково-досл≥дницькоњ

д≥€льност≥. Ц  ., 2002. Ц —. 110-120.

 

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

—туденти уже знайом≥ з основними правилами п≥дбору та опрацюванн€ л≥тератури. ћета ц≥Їњ роботи Ц актуал≥зувати знанн€ щодо укладанн€ б≥бл≥ограф≥њ та конспектуванн€ першоджерел, отриман≥ на зан€тт€х з курсу Ђќснови наукових досл≥дженьї.

—л≥д памТ€тати, що елементарн≥ в≥домост≥ з того чи ≥ншого питанн€ можна отримати з енциклопед≥й, дов≥дник≥в, галузевих словник≥в. ” ≥нформац≥йно-дов≥дковому в≥дд≥л≥ б≥бл≥отеки пошук л≥тератури зд≥йснюЇтьс€ в розд≥л≥, що в≥дпов≥даЇ загальн≥й тематиц≥ конкретноњ теми. ”с≥ дан≥ про л≥тературу записуютьс€ на окремих картках зг≥дно з установленими правилами (книга, статт€, розд≥л монограф≥њ). ƒо списку л≥тератури можна додати адреси ≤нтернет-стор≥нок.

—туденти повинн≥ знати: правила оформленн€ списку б≥бл≥ограф≥чних джерел; види конспектуванн€.

—туденти повинн≥ вм≥ти: працювати з картотекою б≥бл≥ограф≥чного в≥дд≥лу; правильно оформл€ти список першоджерел; укладати р≥зн≥ види конспект≥в.

 

ѕ»“јЌЌя ƒЋя —јћќ ќЌ“–ќЋё

1. ўо таке б≥бл≥ограф≥€?

2. « чого треба починати роботу в б≥бл≥отец≥, п≥дбираючи л≥тературу до виступу?

3. як зд≥йснюЇтьс€ пошук матер≥ал≥в в ≤нтернет≥?

4. «гадайте правила оформленн€ книги.

5. як оформлюЇтьс€ у списку л≥тератури розд≥л з монограф≥њ7

6. ” чому пол€гають особливост≥ оформленн€ журнальноњ чи газетноњ статт≥?

7. як правильно подавати ≥нформац≥ю про ≤нтернет-стор≥нку?

8. —характеризуйте в≥дм≥нност≥ р≥зних вид≥в конспектуванн€: фактограф≥чного, в≥льного,

творчого, оц≥нювального та лекторського.

 

 

—амост≥йна робота є 4

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 549 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

545 - | 489 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.039 с.