Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√) науқас мүгедект≥г≥не жол бермеу
ƒ) ауру рецидивтер≥н≥ң профилактикасы

 

245. јуру жөн≥ндег≥ аутогенд≥ көзқарас нег≥з≥нде төменде аталған критери€лардың Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џЌџҢ барлығы болмайды:

ј) дертт≥ң ауырлығы

Ѕ) дәр≥герд≥ң ауру жөн≥ндег≥ п≥к≥р≥

¬) науқастың ауру жөн≥ндег≥ п≥к≥р≥

√) дәр≥гер квалификаци€сы

ƒ) дертт≥ң психологи€сын б≥лу

 

246. јуру жөн≥ндег≥ €трогенд≥ көзқарас нег≥з≥нде төменде аталған критери€лардың Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џЌџҢ барлығы болмайды:

ј) дәр≥герд≥ң ауру жөн≥ндег≥ п≥к≥р≥

Ѕ) дәр≥гер мен науқастың ауру жөн≥ндег≥ п≥к≥р≥

¬) науқастың тұлгалық ерекшел≥ктер≥

√) науқастың ауру жөн≥ндег≥ п≥к≥р≥

ƒ) ауру сипаты

 

247. ћедицина қызметкерлер≥н профессиональды қызметке дайындау нег≥з≥нде науқас психологи€сын б≥лу, медициналық ортада медициналық қызмет пен қарым-қатынастар сипатын б≥лд≥рет≥н психологи€лық дайындық жатыр. ƒегенмен, көптеген медицина қызметкерлер≥ психологи€ға негативт≥ көзқараста.

“өменде аталған факторлардың қайсысы психологи€ға деген осындай көзқарас қалыптасуына ықпал етед≥?

ј) медицина қызметкерлер≥н≥ң жетк≥л≥кс≥з психологи€лық дайындығы

Ѕ) зерттеуд≥ң қосымша әд≥стер≥н≥ң рөл≥ мен мән≥н≥ң жоғарылауы

¬) медикаментозды заттардың үлкен арсеналы

√) медицинаның қаз≥рг≥ уақыттағы жет≥ст≥ктер≥

ƒ) емн≥ң оперативт≥ әд≥стер≥н≥ң рөл≥н≥ң жоғарылауы

 

248. Ќауқас әйел 47 жаста, өз≥н≥ң соматикалық күй≥не эмоциональды түрде шағымданады. ќсы кезде науқастың өз дерт≥н≥ң белг≥лер≥н субъективт≥ күшейт≥п тұрғаны, дәр≥герд≥ң зей≥н≥н өз жағдайына аударуға тырысуы байқалады.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмк≥н?

ј) агграваци€

Ѕ) симул€ци€

¬) диссимул€ци€

√) анозогнози€

ƒ) ипохондри€

 

249. √аллюцинаторлы бұзылыстармен түскен 27 жастағы науқас, жүрг≥з≥лген емнен кей≥н, Удауыстардың жоғалғанынФ айтты. ƒегенмен, науқастың сыртқы бейнес≥нен кезеңмен үрейш≥л, мазасызданып, б≥рдеңеге құлақ түрет≥н≥ байқалады. Ѕ≥рақ дәр≥герд≥ң сұрағына табанды түрде Удауыстар жоқФ деп жауап беред≥.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмк≥н?

ј) анозогнози€

Ѕ) диссимул€ци€

¬) симул€ци€

√) агграваци€

ƒ) гипернозогнози€

 

250. Ѕұрын жыныстық өм≥р≥не шағымы болмаған 30 жастағы әйел, жұбайына жыныстық суықтықты, оған деген сексуальды әуест≥кт≥ң жоғалғанын байқаған.

јталған сексуальды жүр≥с-тұрыстың себеб≥ төменде аталған факторлардың қайсысы болуы мүмк≥н деп ойлайсыз?

ј) жыныстық өм≥рд≥ ерте бастау

Ѕ) сексуальды қарым-қатынас жөн≥нде ақпараттың болмауы

¬) интимд≥ қатынастарға байланысты психогени€лар

√) жыныстық қатынастың жұбайлық өм≥рден басталуы

ƒ) әйелд≥ң жыныстық жет≥лу≥

 

251. –ациональды психотерапи€ нег≥з≥нде төменде аталған факторлардың қайсысы болмайды, Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џ:

ј) науқастың эмоциональды сферасына әсер ету

Ѕ ) ек≥нш≥л≥к сигналды жүйе арқылы әсер ету

¬) науқастың ер≥к саласына әсер ету

√) б≥р≥нш≥л≥к сигналды жүйеге әсер ету

ƒ) науқас тұлғасына әсер ету

 

252. —уггестивт≥ психотерапи€ нег≥з≥нде төменде аталған факторлардың қайсысы жатпайды, Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џ:

ј) ек≥нш≥л≥к сигналды жүйеге әсер ету

Ѕ) науқас санасына әсер ету

¬) науқастың ойына әсер ету

√) б≥р≥нш≥л≥к сигналды жүйеге әсер ету

ƒ) науқастың интеллект≥не әсер ету

 

253. ѕатологи€лық аффектт≥ң қорытынды фазасына төменде аталғандардың барлығы тән, Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џ:

ј) психикалық күшт≥ң күрт әлс≥реу≥

Ѕ) физикалық күшт≥ң күрт әлс≥реу≥

¬) простраци€, жасаған ≥с≥ мен айналаға немқұрайдылық

√) болған жайт жөн≥нде естел≥кт≥ң болмауы

ƒ) психикалық және физикалық күшт≥ң көтер≥ңк≥л≥г≥

 

254. ѕатологи€лық аффектке төменде аталғандардың барлығы тән, Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џ:

ј) психикалық жарақат әсер≥нен пайда болуы

Ѕ) жедел және интенсивт≥ психикалық жарақат әсер≥

¬) сана күңг≥рттену≥

√) жүр≥с-тұрыс мақсаттылығы

ƒ) әрекеттерд≥ң автоматтылығы

 

255. ѕатологи€лық аффектт≥ң дайындық фазасына төменде аталғандардың барлығы тән, Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џ:

ј) психикалық жарақаттың әсер≥не байланыстылығы

Ѕ) эмоциональды кернел≥ст≥ң үдеу≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 534 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

512 - | 520 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.