Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬) парэйдоли€лық иллюзи€лар
√) гипнопомпи€лық галлюцинаци€лар

ƒ) көру галлюцинаци€лары

 

208. 29 жастағы науқас, б≥рнеше жыл бұрын бас-ми жарақатын алған, кезеңмен пайда болатын қолдары Уұзарып, еденге дей≥н түсет≥н, басы ұлғайып, дәп қаз≥р жарылатындайФ сез≥мдерге шағымданады. ќсы сез≥мдер≥ өте айқын болуына қарамастан, науқас қолдары мен басының көлемдер≥н≥ң қалыпты екен≥н көре б≥лед≥.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмк≥н?

ј) деперсонализаци€

Ѕ) дереализаци€

¬) психосенсорлы бұзылыстар

√) парэйдоли€лар

ƒ) псевдоғаллюцинаци€лар

 

209. 30 жастағы науқас әйел, азпрогредиентт≥ шизофрени€ға байланысты көп жылдар бойы ем қабылдаған, өз≥н≥ң өзгергенд≥г≥ сез≥м≥не шағымданады. Өз≥н Уөз≥н жоғалтқандай, ақымақтанып, сез≥м толықтығын жоғалтқандаймынФ деп сипаттайды.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмк≥н?

ј) дереализаци€

Ѕ) деперсонализаци€

¬) психосенсорлы бұзылыстар

√) сенестопати€лар

ƒ) дене схемасының бұзылысы

210.  үйеу≥н жоғалтқан 30 жастағы әйел, оның сурет≥мен сөйлесед≥, күйеу≥н≥ң жүрген қадамдарын, өз жұмысы жөн≥нде Уәңг≥мелеген≥нФ, жылы сөздер УайтқанынФ Уестид≥Ф.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмк≥н?

ј) функциональды галлюцинаци€лар

Ѕ) психогенд≥ галлюцинаци€лар

¬)императивт≥ галлюцинаци€лар

√) комментирлеуш≥ галлюцинаци€лар

ƒ) рефлекторлы галлюцинаци€лар

 

211. 28 жастағы науқас, б≥рнеше жыл бұрын бас-ми жарақатын алған, соңғы жыл деңгей≥нде құлағының жанынан Удауыс естид≥Ф, олар оның жасаған ≥стер≥ мен басында пайда болған ойларға қатысты ескертулер жасайды. УƒауысФ кейде оны мақтайды, б≥рақ жи≥ Усөгед≥Ф. Уƒұрыс ойламайсың, дұрыс жасамайсыңФ дейд≥. Ѕұл науқаста т≥т≥ркенд≥ру шақырады, ол УдауыспенФ сөз таластыруға тырысады, ақталады.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмк≥н?

ј) комментирлеуш≥ галлюцинаци€лар

Ѕ) императивт≥ галлюцинаци€лар

¬) рефлекторлы галлюцинаци€лар

√) антагонистт≥к галлюцинаци€лар

ƒ) сахна тәр≥зд≥ галлюцинаци€лар

 

212. 20 жасар бозбала ұстама тәр≥зд≥, ретт≥л≥г≥н жоғалтқан, басының ≥ш≥ндег≥ жүйес≥з өт≥п жатқан ойлар ағынының ауыр жағдайын басынан кеш≥руде. Ѕұл сәтте ол әдеттег≥ жұмысын жалғастыра алмайды, әңг≥меге қосыла алмайды. өз күй≥н толық түс≥нд≥руде қиналады. ќйлары Усек≥ред≥, қиылысады, б≥р-б≥р≥мен шатасадыФ дейд≥.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмк≥н?

ј) ойлау үз≥л≥стер≥

Ѕ) ойлар ағыны

¬) аутистикалық ойлау

√) ойлаудың жылдамдауы

ƒ) символдық ойлау

 

213. 20 жасар бозбала ұстама тәр≥зд≥, ретт≥л≥г≥н жоғалтқан, басының ≥ш≥ндег≥ жүйес≥з өт≥п жатқан ойлар ағынының ауыр жағдайын басынан кеш≥руде. Ѕұл сәтте ол әдеттег≥ жұмысын жалғастыра алмайды, әңг≥меге қосыла алмайды. өз күй≥н толық түс≥нд≥руде қиналады. ќның ойларын әлдек≥м Ђбасқарыпї тұрғандай сез≥м болады, оларды б≥ресе жылжып, б≥ресе тоқтауға Умәжбүрлейд≥Ф.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмк≥н?

ј) идеаторлы автоматизм

Ѕ) сенсорлы автоматизм

¬) моторлы автоматизм

√) аутистикалық ойлау

ƒ) ойлау жылдамдауы

 

214. Ќауқас 25 жаста, өз≥н≥ң жан күйзелтет≥н өзгер≥с≥н, өз Ућенд≥г≥нФ, Усез≥мдер толықтығын, өз≥н≥ң тұтастығын жоғалтудыФ сез≥нед≥.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы аса мүмк≥н?

ј) дереализаци€

Ѕ) психосенсорлы бұзылыс

¬) деперсонализаци€

√) дене схемасының бұзылысы

ƒ) сананың айрықша күй≥

 

215. 19 жастағы науқас қоршаған әлемн≥ң өзгергенд≥к сез≥м≥не шағымданады. јйнала Ушынайылығын жоғалтқан, бөтенд≥кФ сез≥м≥н тудырады дейд≥. Ѕарлығы Ужасанды, шынайы емесФ тәр≥зд≥.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмк≥н?

ј) психосенсорлы бұзылыс

Ѕ) дереализаци€

¬) деперсонализаци€

√) сананың айрықша күй≥

ƒ) метаморфопси€

 

216. 27 жастағы науқас бөл≥мшеде а€қтарын алшақ басып жүред≥, осы кезде оғаш қимылдар жасайды. Ѕасын шалқайтып, қолдарын артқа қарай қанат тәр≥зд≥ жазып ерс≥ и≥лед≥. Ѕет≥нде кернелген, ашулы және қаһарлы түрде қозғалған қастарымен жасанды күлк≥.

“өменде аталған бұзылыстардың қайсысы болуы мүмк≥н?

ј) гипокинези€

Ѕ) паракинези€

¬) гиперкинези€

√) негативизм

ƒ) каталепси€

 

217. Фѕсихопати€ғаФ төменде аталған клиникалық белг≥лерд≥ң Ѕ≤–≈”≤Ќ≈Ќ Ѕј—Қј—џЌџҢ барлығы тән:

ј) тұлғаның жан-жақты бұзылыстарының тотальдылығы

Ѕ) әлеуметт≥к адаптаци€ бұзылысы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 465 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

548 - | 492 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.