Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒержавне регулюванн€ ≥ державне управл≥нн€: сп≥вв≥дношенн€ пон€ть
ѕон€тт€ державного регулюванн€ досить часто використовуЇтьс€ в наукових досл≥дженн€х, пол≥тичн≥й л≥тератур≥, у науково-попул€рних виданн€х, а також де€ких нормативних актах. Ќезважаючи на це, воно залишаЇтьс€ не до к≥нц€ визначеним, що призводить до р≥зного тлумаченн€ самого €вища, а в≥дтак до невизначеност≥ його сутност≥.
Ќайчаст≥ше пон€тт€ державного регулюванн€ використовуЇтьс€ пор€д з пон€тт€м державного управл≥нн€. —п≥вв≥дношенн€ м≥ж ними або не визначаЇтьс€ вченими, або розкриваЇтьс€ залежно в≥д њхн≥х позиц≥й щодо загальних у€влень про форми та методи д≥€льност≥ держави.
—п≥вв≥дношенн€ м≥ж пон€тт€ми Удержавне регулюванн€Ф та Удержавне управл≥нн€Ф доц≥льно розгл€дати €к пох≥дне в≥д тлумаченн€ загальних категор≥й Урегулюванн€Ф й Ууправл≥нн€Ф.
«агальнонаукове розум≥нн€ регулюванн€ та управл≥нн€
Ќа р≥вн≥ загальноњ науки управл≥нн€ пон€тт€ Урегулюванн€Ф та Ууправл≥нн€Ф майже н≥коли не використовуютьс€ €к ≥дентичн≥, проте сп≥вв≥дношенн€ м≥ж ними тлумачитьс€ по-р≥зному. «агальновизнано, що регулюванн€ й управл≥нн€ €к соц≥альн≥ €вища, маючи сп≥льну сферу застосуванн€, передбачають р≥зний за характером вплив на об'Їкти управл≥нн€ з метою дос€гненн€ певних результат≥в, тобто реал≥зац≥њ встановлених ц≥лей та завдань управл≥нського впливу. ѕри цьому регулюванн€ охоплюЇ пор≥вн€но з управл≥нн€м ширшу сферу орган≥зац≥йноњ д≥€льност≥. ”правл≥нн€ означаЇ ц≥леспр€мований вплив саме на об'Їкти управл≥нн€, використанн€ метод≥в, що передбачають п≥дпор€дкуванн€ цих об'Їкт≥в управл≥нському впливу з боку суб'Їкта управл≥нн€. –егулюванн€ ж пов'€зане не ст≥льки з впливом на об'Їкти управл≥нн€, ск≥льки на оточуюче середовище. ¬оно передбачаЇ високий ступ≥нь альтернативност≥ повед≥нки керованих об'Їкт≥в.

¬одночас регулюванн€ ≥нколи розгл€даЇтьс€ €к одна ≥з функц≥й управл≥нн€, що зумовлено теоретичною невизначен≥стю сп≥вв≥дношенн€ м≥ж даними пон€тт€ми. ƒоц≥льн≥ше оц≥нювати сп≥вв≥дношенн€ м≥ж пон€тт€ми Урегулюванн€Ф та Ууправл≥нн€Ф в контекст≥ не лише њхнього взаЇмозв'€зку, а й загального пон€тт€ Уорган≥зац≥€Ф (або Уорган≥зац≥йна д≥€льн≥стьФ).

Ќин≥ можна вважати загальновизнаним розум≥нн€ пон€тт€ Уорган≥зац≥€Ф €к ширшого щодо пон€ть Ууправл≥нн€Ф та Урегулюванн€Ф. ќстанн≥ Ї р≥зновидами орган≥зац≥йноњ д≥€льност≥, а тому мають сп≥льн≥ риси, що розкривають сутн≥сть цих пон€ть через визначенн€ самого характеру орган≥зац≥йного впливу на певн≥ сусп≥льн≥ об'Їкти. ≤ регулюванн€, ≥ управл≥нн€ в≥дображають орган≥зац≥йну д≥€льн≥сть, €ка спр€мована на упор€дкуванн€ певних сусп≥льних ≥нтерес≥в та €вищ.
ѕроте така д≥€льн≥сть з упор€дкуванн€ можлива тод≥, коли певн≥ об'Їкти вже орган≥зац≥йно оформлен≥. јдже неможлива ситуац≥€, коли щось засобами управл≥нн€ або регулюванн€ утворюЇтьс€ з н≥чого: завжди ≥снуЇ певний орган≥зований об'Їкт, з €кого утворюЇтьс€ новий об'Їкт або новий стан орган≥зованост≥. ќтже, регулюванн€ та управл≥нн€ в≥дображають р≥зн≥ форми орган≥зац≥йноњ д≥€льност≥, €ка забезпечуЇ упор€дкован≥сть соц≥альних об'Їкт≥в та орган≥зац≥ю ц≥леспр€мованого впливу на них.
ѕон€тт€ Удержавне регулюванн€Ф ≥ Удержавне управл≥нн€Ф
¬иход€чи з цих загальних у€влень про сп≥вв≥дношенн€ фундаментальних пон€ть науки управл≥нн€, сл≥д визначати ≥ пон€тт€ Удержавне регулюванн€Ф. ¬оно маЇ розгл€датис€ у сп≥вв≥дношенн≥ з пон€тт€м Удержавне управл≥нн€Ф на основ≥ теоретичного розум≥нн€ визначених вище категор≥йних р€д≥в.

≤накше кажучи, пон€тт€ державного регулюванн€ сл≥д визначати на основ≥ загальноњ теор≥њ управл≥нн€ з урахуванн€м особливоњ сфери д≥€льност≥ орган≥в держави, €к≥ мають виконавчий характер. ¬≥дтак Удержавнерегулюванн€Ф Ї б≥льш широким пон€тт€м, н≥ж Удержавне управл≥нн€Ф, оск≥льки охоплюЇ ширшу сферу орган≥зац≥йност≥ д≥€льност≥ держави. “ому державне регулюванн€ т≥сно пов'€зане насамперед з формами державного управл≥нн€.

«азначен≥ пон€тт€ частково зб≥гаютьс€. ƒержавне регулюванн€ й державне управл≥нн€ спр€мован≥ на дос€гненн€ одн≥Їњ мети управл≥нн€: впор€дкуванн€ соц≥альних об'Їкт≥в та соц≥альних процес≥в, переведенн€ њх з одного стану в ≥нший. ѕроте державне регулюванн€ й державне управл≥нн€ мають суттЇв≥ в≥дм≥нност≥, пов'€зан≥ з використанн€м специф≥чних засоб≥в (метод≥в) управл≥нського впливу.

ƒержавне управл≥нн€, €к показано ран≥ше, сл≥д розгл€дати €к певний вид д≥€льност≥ орган≥в держави, €ка маЇ владний характер ≥ передбачаЇ насамперед орган≥зуючий ≥ розпор€дчий вплив на об'Їкти управл≥нн€ шл€хом використанн€ певних повноважень. « ц≥Їњ точки зору, державне управл≥нн€ маЇ ознаки, характерн≥ дл€ виконавчоњ влади, що пов'€зан≥ з под≥лом державноњ влади на законодавчу, виконавчу та судову.
‘ункц≥онуванн€ виконавчоњ влади, пор€д з використанн€м метод≥в державного управл≥нн€, передбачаЇ ≥ державне регулюванн€. ќстаннЇ, виход€чи з анал≥зу правових акт≥в, застосовуЇтьс€ не т≥льки в межах виконавчоњ влади ≥ передбачаЇ не т≥льки вплив на об'Їкти управл≥нн€, а й вплив на сусп≥льне середовище цих об'Їкт≥в. “аке середовище означаЇ соц≥альн≥ процеси та €вища, €к≥ безпосередньо впливають на стан певного об'Їкта управл≥нн€.

ќтже, державне регулюванн€ створюЇ умови дл€ д≥€льност≥ суб'Їкт≥в та об'Їкт≥в управл≥нн€ в напр€м≥, €кий Ї бажаним дл€ держави ≥ за €ким в≥дбуватиметьс€ розвиток системи управл≥нн€ в ц≥лому. ѕричому державне регулюванн€ передбачаЇ дек≥лька вар≥ант≥в майбутньоњ д≥€льност≥ керованих об'Їкт≥в, створюючи можлив≥сть д≥€ти найб≥льш ефективно.

—аме тому державне регулюванн€ ≥нколи ототожнюють з використанн€м непр€мих (економ≥чних, заохочувальних, стимулюючих) метод≥в управл≥нського впливу. ѕричому державне регулюванн€ не може бути використане без застосуванн€ метод≥в безпосереднього впливу на об'Їкти управл≥нн€, ≥ тому державне регулюванн€ зрештою неможливе без державного управл≥нн€.

¬одночас нормативно-правова основа державного регулюванн€ пов'€зана з його використанн€м у певних сусп≥льних сферах. як правило, воно застосовуЇтьс€ в економ≥чн≥й, соц≥ально-культурн≥й сфер≥ та дл€ регулюванн€ сусп≥льно-пол≥тичноњ д≥€льност≥. ” цих сферах обс€г державного регулюванн€ пор≥вн€но з державним управл≥нн€м б≥льш пом≥тний. ѕроте в ≥нших сферах д≥€льност≥ держави (наприклад, оборона, державна виконавча служба, д≥€льн≥сть орган≥в внутр≥шн≥х справ тощо) ширше використовуютьс€ методи пр€мого державного впливу на органи управл≥нн€, й тому обс€г державного регулюванн€ ≥стотно звужуЇтьс€.

¬иход€чи з наведеного розум≥нн€ сп≥вв≥дношенн€ м≥ж державним управл≥нн€м та державним регулюванн€м, сл≥д бачити й певну умовн≥сть де€ких пон€ть, що використовуютьс€ в сучасному нормо-творенн≥. ƒо них належить, наприклад, Удерегулюванн€Ф. …ого сл≥д розгл€дати €к специф≥чну форму державного впливу на соц≥ально-економ≥чн≥ процеси, що пол€гаЇ у запровадженн≥ комплексу заход≥в, спр€мованих на дос€гненн€ соц≥ального та економ≥чного ефекту в сфер≥ п≥дприЇмництва.
ƒерегулюванн€ не сл≥д тлумачити €к зменшенн€ обс€г≥в державного регулюванн€ соц≥альних процес≥в. јдже таке зменшенн€ буде означати фактично ефективн≥ше використанн€ саме пр€мих (адм≥н≥стративних) метод≥в державного управл≥нн€, що не в≥дпов≥даЇ завданн€м нормативних акт≥в, €к≥ д≥ють у сфер≥ п≥дприЇмництва.
ƒерегулюванн€ сл≥д розгл€дати не €к зменшенн€ регулюючого впливу держави, а €к спрощенн€ процес≥в взаЇмод≥њ державних орган≥в ≥з суб'Їктами п≥дприЇмництва з метою п≥двищенн€ ефективност≥ управл≥нн€ та л≥кв≥дац≥њ бюрократичних нашарувань у в≥дносинах м≥ж державою та суб'Їктами п≥дприЇмництва. ¬одночас застосуванн€ пон€тт€ дерегулюванн€ поза сферою економ≥чноњ д≥€льност≥ держави загалом недоц≥льне.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 409 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1424 - | 1343 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.