Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“үст≥ металдар және олардың балқымалары
“үст≥ металдар мен олардың балқымалары төмен температураларда орта және жоғары агресивт≥ орталармен жұмыс ≥стеуш≥ машина және аппарат да€рлау үш≥н қолданады. ’ими€лық өнеркәс≥пте конструкци€лық материалдар рет≥нде алюминий, мыс, никель, қорғасын, титан, тантал және олардың балқымалары қолданылады.

јлюминий.. ќрганикалық қышқылдардың, концентрленген азот қышқылының, сұйытылған күк≥рт қышқылының әсер≥не жоғары тұрақтылыққа ие, салыстырмалы түрде құрғақ хлор және тұз қышқылының әсер≥не тұрақты. ћеталдың жоғары коррози€лық бер≥кт≥г≥ оның бет≥нде онан арғы тотығудан қорғайтын қорғаныш тотық қабыршағының түз≥лу≥мен түс≥нд≥р≥лед≥. јлюминийд≥ң механикалық қасиеттер≥ айтарлықтай дәрежеде температураға тәуелд≥ болады. ћысалы, температура 30∞—-ден 200∞—-ге артқанда созылуға ж≥бер≥лет≥н кернеу мән≥ 3 Ц 3,5 есе төмендейд≥, ал сығуға Ц 5 есе. јлюминийд≥ қолданудың жоғарғы шект≥ температурасы 200∞.

јлюминий с≥лт≥лерд≥ң әсер≥не тұрақты емес.

ћыс. ћыстың оттекпен әрекеттесу≥ бөлме температурасында басталады және қыздырғанда мыстың шала тотықты қабыршағы (қызыл түст≥)түз≥ле отырып күрт өсед≥. “өмен температураларда мыс бер≥кт≥г≥н және екп≥нд≥ тұтқырлығын сақтайды және сондықтан өте суықта қолданылатын техникаларда кең қолданыс тапты. ћыс азот және ыстық күк≥рт қышқылының әсер≥не тұрақты емес, ал органикалық қышқылдардың әсер≥не салыстырмалы түрде тұрақты. ћыстың басқа компоненттермен: қалайымен, мырышпен, қорғасынмен, никельмен, алюминиймен, марганецпен, алтынмен және т.б. балқымалары кең таралған. ≈ң көп таралғандары мыс балқымалары мырышпен (жез), қалайымен (қола), никельмен (ЋјЌ), тем≥р және марганецпен (Ћ∆ћ), мырышпен (10%-ға дей≥н мырыш Ц томпак; 20%-ға дей≥н мырыш Ц жартылайтомпак; 20%-дан жоғары Ц константаналар, манганиналар және т.б.).

Қорғасын Ц оның бет≥нде күк≥рт қышқылды қорғасыннан қорғаныш қабыршағы түз≥лу≥ себепт≥қышқылға, әс≥ресе, күк≥рт қышқылына салыстырмалы түрде жоғары төз≥мд≥л≥кке ие. Ўамадан тыс жоғары жұмсақтық, жылдам балқығыштық және үлкен менш≥кт≥ салмақ қорғасынның конструкци€лық материал рет≥нде қолданылуын күрт шектейд≥. Ѕ≥рақ, машина жасауда қорғасынды қоспалаушы компонент рет≥нде қолданатын балқымалар: қорғасын қоласы, қорғасын жез≥, қорғасын баббит≥ (қорғасын, қалайы, мыс, сүрме) кең қолданыс тапты.

Ќикель Ц әр түрл≥ концентраци€лар мен температураларда суда, тұздар мен с≥лт≥лерд≥ң ер≥т≥нд≥лер≥нде жоғары коррози€ға төз≥мд≥л≥кке ие. “ұз және күк≥рт қышқылдарында ба€у ерид≥, азот қышқылының әсер≥не тұрақсыз. “ехниканың әртүрл≥ салаларында кең, басым түрде ыстыққа төз≥мд≥ балқымалар және ерекше физика-хими€лық қасиеттер≥ бар қорытпалар алуда қолданылады. Ќикель-мысты қорытпалар жақсартылған механикалық қасиеттерге және коррози€ға жоғары төз≥мд≥л≥кке ие болады.

Ќикель-медные сплавы с добавлением кремни€ стойкие в гор€чих растворах серной кислоты, а сплавы никел€ с молибденом обладают повышенной стойкостью к действию сол€ной кислоты.

Ќикельхромқұрамды қызуға төз≥мд≥ қорытпалар. ’роммен және вольфраммен қоспаланған никельд≥ қорытпалар тотықтырғыш орталарда тұрақты болады. ћыс, молибден және тем≥р қосылған никельд≥ балқымалар тотықтырмайтын орталарда тұрақты келед≥.  ремний қосылған никель-мысты балқымалар күк≥рт қышқылының ыстық ер≥т≥нд≥лер≥нде тұрақты, ал никельд≥ң молибденмен балқымалары тұз қышқылының әсер≥не жоғары тұрақтылығымен ерекшеленед≥.

“итан және тантал. “итан қайнап тұрған азот қышқылының және патша сұйықтығының, барлық концентраци€лы нитриттардың, нитраттардың, сульфидтардың, органикалық қышқылдардың, фосфор және хром қышқылдарының әсер≥не хими€лық тұрақты. Ѕ≥рақ титаннан жасалған бұйымдар хромникельд≥ болаттардан жасалған бұйымдардан 8-10 есе қымбат, сондықтан титанды конструкци€лық материал рет≥нде қолдану шектеул≥. “антал қайнап тұрған тұз қышқылы, патша сұйықтығы, азот, күк≥рт, фосфор қышқылдарының әсер≥не хими€лық тұрақты. Ѕ≥рақ с≥лт≥лерд≥ң әсер≥не тұрақты емес.

“итан мен тантал механикалық қасиеттер≥ жағынан жоғары қоспалы болаттардан қалыспайды, ал олардың хими€лық бер≥кт≥г≥ едәу≥р басым болады. Ѕұл бағалы металдар хими€лық машина жасауда таза күй≥нде де, балқыма түр≥нде де кең қолданыс тапқан.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 585 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

521 - | 475 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.