Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆алпыламалақ жағдайлар
’ими€лық технологи€ процестер≥не детерминировандық-стохастикалық табиғат тән. ƒетермини≠ровандық құрайтындар физикалық хими€ның ≥ргел≥ заңдылықтарымен анықталады, ал стохастикалық құраушылар процест≥ң тұрақсыздығы бойынша фазалар элементтер≥н≥ң аппаратқа келу уақытының, әр түрл≥ болуы, хими€лық түр-өзгер≥стерд≥ң дәрежелер≥н≥ң әр-түрл≥ болуы және де тұтқырлық, тығыздық және тағы басқа физика-хими€лық қасиеттер арқылы көр≥н≥с табады және олар процест≥ң стационарлы емес екенд≥г≥н нақты аңғартады.

Ќъютон заңының, масса мен энерги€ның тасымалдануы және т.с.с. ≥ргел≥ заңдылықтарының нег≥з≥нде детермированды құраушы сол немесе басқа процест≥ң жүру жылдамдығын, осы жылдамдық жағдайында процест≥ң а€қталуын немесе соңғы жағдайға жетуге қажетт≥ уақытты теори€лық тұрғыдан анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥. Ѕ≥рақта, өнеркәс≥пт≥к аппараттарда процест≥ң а€қталу уақытының шын мән≥ классикалық заңдылықтардың нег≥з≥нде алынған уақытқа сәйкес келмеу≥ мүмк≥н. ќл процест≥ң аппаратта жүру жағдайының шартарына, аппараттың құрылымына байланысты болатын ағын құрылымының қасиет≥не, энерги€ның сырттан әкел≥ну≥не, аппаратта будың және сұйықтықтың қозғалысы бағытын өзгерт≥п бағыттайтын құрылғылардың болуы және т.б. тәуелд≥. —ондықтан, егер стохастикалық құраушылар ескер≥лмеген болса, онда зертханалық жағдайда жүрг≥з≥лген эксперимент нәтижелер≥н өнеркәс≥пт≥к аппараттарға т≥келей орын ауыстыру мүмк≥н емес.

∆оғары интенсивт≥ массаалмастырғыш аппараттар мен бөлуд≥ң технологи€лық сызбанұсқаларын зерттеу мен жасап шығаруға байланысты мәселен≥ң қойылуын және оның шеш≥м≥н табуға байланысты т≥рл≥кт≥ кешенд≥ түрде қарастырып көрей≥к.

’ими€лық түр өзгер≥с нәтижес≥нде пайда болатын мақсат ет≥лген өн≥мдерд≥ң бөл≥ну≥ хими€лық технологи€ның кең таралған процес түрлер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады. Ѕұл мақсатта абсорбци€ экстракци€, кристаллизаци€, ректификаци€ және т.б. процестер жұмыс ≥стейд≥. Қаз≥рг≥ таңда бөлу процестер≥н жүзеге асыру үш≥н энерги€ көз≥н≥ң құнының өсу≥ жағдайында бөл≥п алудың ти≥мд≥ тәс≥лдер≥н ≥здест≥руге бағытталған зерттеулерд≥ жеделдетуде. Ѕұл, ең бастысы жаңа аппараттарды жасақтау, б≥р≥кт≥р≥л≥п үйлест≥р≥лген процестер, технологи€лық сызбанұсқаның ≥ш≥ндег≥ өн≥мн≥ң ағындарының жылуын рекупераци€лау, ректификаци€лық бағаналарда және периодты циклды реакторлардағы булы-сұйықтықты және жылулық ағындарды ұйымдастыру және т.б.

ќптималды критерилар ескер≥лген жоғары интенсивт≥ технологи€лық сызбанұсқаларды құру б≥рнеше кезеңдер бойынша жүрг≥з≥луге ти≥ст≥: бұл прцест≥ таңдау (абсорбци€, ректификаци€, экстракци€ және т.с.с.), қоспалармен құрамдас бөл≥ктерд≥ң қасиеттер≥н сараптау, технологи€лық сызбанұсқаны таңдау, қондырғыларды таңда алу (сурет 1).

 
 

 


 

 

—урет 7. “ехнологи€лық сызбанұсқаның жасақтау сатысы

 

Ѕұл кезеңдерд≥ң әрқайсысы б≥р-б≥р≥мен ең соңғы мақсат арқылы байланыстырылатын өзалдына жеке дара мәселелелерд≥ орындаумен байланысты болатын жоғарғы деңгейде еңбек сыйымдылығын талап етед≥. —ызбанұсқаның ти≥мд≥ нұсқасына қол жетк≥зуд≥ң ықтималдылығы әрб≥р кезеңн≥ң мәселелер≥н≥ң теори€лық тұрғыдан жақсылап пысықталынуына байланысты.

∆екелеген аппараттардың есеб≥н жүрг≥зу бөлу әд≥с≥н≥ң ≥с жүз≥нде жарамдылығына баға беру үш≥н және бәсекелес бола алатын өзге де тәс≥лдерд≥ анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥. Әрине, бұл кезең мақсат ет≥лген өн≥мн≥ң саны мен сапасына қатысты талаптардың, сонымен қатар өнд≥р≥ст≥ң осының алдында және одан кей≥н орын алатын сатылары жайлы мәл≥меттерд≥ң болуы шарттары жағдайында жүзеге асырылады. јппараттардың қосылып б≥р≥кт≥р≥лулер≥н≥ң және олардың жұмыс ≥стеу шарттарының барлық нұсқаларын т≥келей алып қарастыру замануи есептеу≥ш машиналардың көмег≥мен жасаудың өз≥ практика жүз≥нде мүмк≥н емес. —ондықтан ти≥мд≥л≥г≥ жекелеген құбылыстардың зерттел≥нгенд≥г≥н≥ң дәрежес≥не тәуелд≥ болатын ≥здест≥ру ұстанымы қажет.

“ехнологи€лық сызбанұсқаны жобалау (таңдау) кезең≥н≥ң алдында жеке дара байланыстырғыш құрылғысын құрастыру кезең≥н құрамына енд≥рет≥н ти≥мд≥л≥г≥ жоғары массаалмастыру аппаратын құрылымдау кезең≥н≥ң бар екенд≥г≥н ескеру қажет. ∆анасу құрылымдарының барлық типтер≥н≥ң гидродинамикасының математикалық модел≥н≥ң параметрлер≥н анықтау, сонымен қатар бағана тарелкаларында сұйықтықтың қозғалысының ерекшел≥ктер≥не тәуелд≥ массаберу процес≥н≥ң кинетикасы (т≥ке ағын, қарама-қарсы ағын және т.б.) және идеалды сығып шығарудан толық араластыруға дей≥нг≥ бу ағынның (газды) араластыру дәрежес≥ бұл кезеңн≥ң құрамдас элементтер≥ бола алады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 496 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

697 - | 641 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.