Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќпрацювати ѕостанову ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 12 в≥д 24 жовтн€ 2008 року Ђѕро судову практику розгл€ду цив≥льних справ в апел€ц≥йному пор€дкуї. 3 страница
 

якщо касац≥йна скарга Ї необірунтованою ≥ викладен≥ в н≥й доводи не викликають необх≥дност≥ перев≥рки матер≥ал≥в справи (пункт 5 частини четвертоњ статт≥ 328 ÷ѕ ), то судд€-допов≥дач в≥дмовл€Ї у в≥дкритт≥ касац≥йного провадженн€. ѕри цьому неправильне застосуванн€ норм матер≥ального права чи порушенн€ норм процесуального права Ї п≥дставою дл€ в≥дкритт€ касац≥йного провадженн€ незалежно в≥д обірунтованост≥ касац≥йноњ скарги.

 

« урахуванн€м системного анал≥зу пункту 5 частини четвертоњ статт≥ 328, частини другоњ статт≥ 324 ÷ѕ  касац≥йна скарга Ї необірунтованою, €кщо викладен≥ в н≥й доводи не м≥ст€ть посилань на неправильне застосуванн€ судом норм матер≥ального права чи порушенн€ норм процесуального права або так≥ посиланн€ Ї безп≥дставними.

 

Ќеправильне застосуванн€ норм матер≥ального права означаЇ, що застосовано закон, €кий не поширюЇтьс€ на ц≥ правов≥дносини, або не застосовано закон, €кий п≥дл€гав застосуванню, або суд неправильно витлумачив закон.

 

ѕорушенн€ норм процесуального права Ї п≥дставою дл€ в≥дкритт€ касац≥йного провадженн€ у справ≥, незалежно в≥д того чи призвели так≥ порушенн€ до неправильного вир≥шенн€ справи, оск≥льки така оц≥нка порушенн€ норм процесуального права зд≥йснюЇтьс€ судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ при розгл€д≥ справи та ухваленн≥ судового р≥шенн€.

 

13. ¬≥дпов≥дно до статт≥ 329 ÷ѕ  приЇднатис€ до поданоњ касац≥йноњ скарги можуть особи, €к≥ брали участь у справ≥ на сторон≥ особи, €ка подала скаргу, а також особи, €к≥ не брали участ≥ у справ≥, €кщо суд вир≥шив питанн€ про њх права та обовТ€зки ≥ вимоги таких ос≥б не Ї ≥ншими. «а€ву про приЇднанн€ до касац≥йноњ скарги може бути подано прот€гом трьох дн≥в ≥з дн€ одержанн€ коп≥њ касац≥йноњ скарги, докази чого мають бути додан≥ до такоњ за€ви.

 

” раз≥ €кщо в за€в≥ про приЇднанн€ до касац≥йноњ скарги фактично м≥ст€тьс€ ≥нш≥ доводи або за€влено ≥нш≥ вимоги, н≥ж т≥, що зазначен≥ в касац≥йн≥й скарз≥, то така за€ва вважаЇтьс€ окремою касац≥йною скаргою з≥ вс≥ма насл≥дками, €к≥ з цього випливають, а саме: вона залишаЇтьс€ без руху дл€ усуненн€ њњ недол≥к≥в €к касац≥йноњ скарги в≥дпов≥дно до вимог статт≥ 328 ÷ѕ  ≥ дл€ сплати судового збору. ” за€в≥ про приЇднанн€ до касац≥йноњ скарги можуть м≥ститис€ лише додатков≥ обірунтуванн€, уточненн€ вже поданоњ скарги, що стосуютьс€ питанн€ права.

 

ƒо за€ви про приЇднанн€ до касац≥йноњ скарги додаЇтьс€ документ про сплату судового збору за ставками в≥дпов≥дно до «акону ”крањни в≥д 8 липн€ 2011 року є 3674-VI "ѕро судовий зб≥р".

 

14. ѕраво на доповненн€ чи зм≥ну касац≥йноњ скарги може бути зд≥йснено лише прот€гом строку на касац≥йне оскарженн€. —таттею 330 ÷ѕ  не передбачено права суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ вир≥шувати питанн€ про поновленн€ пропущеного строку на внесенн€ зм≥н чи доповнень до касац≥йноњ скарги, тому в≥дпов≥дн≥ за€ви, подан≥ п≥сл€ визначеного законом строку, не приймаютьс€ до розгл€ду, а повертаютьс€ за€вников≥ ухвалою судд≥-допов≥дача.

 

15. ¬≥дкликати касац≥йну скаргу можна до початку розгл€ду справи в суд≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ (до постановленн€ ухвали про призначенн€ справи до розгл€ду), перев≥рка обірунтованост≥ в≥дпов≥дноњ за€ви не вимагаЇтьс€. ” цьому раз≥ судд€-допов≥дач постановл€Ї ухвалу про поверненн€ касац≥йноњ скарги (частини друга та четверта статт≥ 330 ÷ѕ ).

 

¬≥дмовитис€ в≥д касац≥йноњ скарги особа, €ка њњ подала, маЇ право до зак≥нченн€ касац≥йного провадженн€ (частина трет€ статт≥ 330 ÷ѕ ), тобто до виходу суду до нарадчоњ к≥мнати.

 

ѕрийн€тт€ в≥дмови в≥д касац≥йноњ скарги не повТ€зуЇтьс€ з обовТ€зком суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ перев≥р€ти чи не порушуютьс€ у звТ€зку з такою в≥дмовою права ≥нших ос≥б, оск≥льки право особи на в≥дмову в≥д касац≥йноњ скарги не обмежене. ѕри цьому суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ в≥дпов≥дно до частини четвертоњ статт≥ 10 ÷ѕ  маЇ вир≥шити питанн€ про розТ€сненн€ передбачених частиною пТ€тою статт≥ 330 ÷ѕ  насл≥дк≥в прийн€тт€ в≥дмови в≥д скарги.

 

«а€ва про в≥дкликанн€ скарги, €ка над≥йшла п≥сл€ початку розгл€ду справи, не може бути п≥дставою дл€ закритт€ касац≥йного провадженн€, €кщо особа не подала за€ву про в≥дмову в≥д скарги.

 

ѕрийн€вши в≥дмову в≥д касац≥йноњ скарги, суд закриваЇ касац≥йне провадженн€ за ц≥Їю скаргою, а за на€вност≥ ≥нших касац≥йних скарг Ц продовжуЇ касац≥йне провадженн€ за цими скаргами (скаргою).

 

якщо п≥д час розгл€ду справи за касац≥йною скаргою одн≥Їњ з ос≥б, €ка бере участь у справ≥, ≥ншою особою, €ка маЇ право на касац≥йне оскарженн€, за€влено клопотанн€ про поновленн€ строку на касац≥йне оскарженн€ та подано касац≥йну скаргу, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ в≥дкладаЇ розгл€д справи дл€ вир≥шенн€ питанн€ про поновленн€ пропущеного строку та розгл€ду вс≥х касац≥йних скарг в одному провадженн≥.

 

як при в≥дкликанн≥ касац≥йноњ скарги, так ≥ при в≥дмов≥ в≥д касац≥йноњ скарги втрачаЇтьс€ можлив≥сть розгл€ду за€ви про приЇднанн€ до касац≥йноњ скарги, оск≥льки така за€ва без касац≥йноњ скарги не маЇ свого самост≥йного правового значенн€.

 

16. ѕопередн≥й розгл€д справи Ї окремою процедурою касац≥йного провадженн€, метою €кого Ї зТ€суванн€ вс≥х необх≥дних обставин дл€ правильного висновку про законн≥сть оскаржуваного судового р≥шенн€ та проводитьс€ у форм≥ попереднього судового зас≥данн€ без пов≥домленн€ ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, колег≥Їю у склад≥ трьох судд≥в.

 

¬≥дхиленн€ касац≥йноњ скарги та залишенн€ судового р≥шенн€ без зм≥н (частина трет€ статт≥ 332 ÷ѕ ) можливе лише у випадку, €кщо в≥дсутн≥ п≥дстави дл€ скасуванн€ судового р≥шенн€. ѕ≥дстави дл€ касац≥йного оскарженн€ передбачено частиною другою статт≥ 324 ÷ѕ , а п≥дстави дл€ скасуванн€ судового р≥шенн€ зазначено у статт€х 338 Ц 341 ÷ѕ . «а на€вност≥ таких п≥дстав касац≥йну скаргу при проведенн≥ попереднього розгл€ду справи не може бути в≥дхилено.

 

ќск≥льки норми ÷ѕ  не м≥ст€ть п≥дстав, €к≥ т€гнуть за собою обовТ€зкове скасуванн€ судового р≥шенн€, застосуванн€ частини четвертоњ статт≥ 332 ÷ѕ  судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ при попередньому розгл€д≥ справи Ї неможливим.

 

17. —таттею 333 ÷ѕ  встановлено пор€док розгл€ду справи судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, €кий Ї в≥дм≥нним в≥д пор€дку, встановленого дл€ суд≥в першоњ та апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥й. ” звТ€зку з цим, зокрема у касац≥йн≥й ≥нстанц≥њ, не застосовуютьс€ правила про передачу спору на розгл€д третейського суду (статт€ 17 ÷ѕ ), про зм≥ну предмета або п≥дстави позову, зб≥льшенн€ або зменшенн€ розм≥ру позовних вимог (статт€ 31 ÷ѕ ), про предТ€вленн€ зустр≥чного позову (статт€ 123 ÷ѕ ), про прийн€тт€ позову третьоњ особи ≥з самост≥йними вимогами (статт€ 125 ÷ѕ ), про обТЇднанн€ ≥ розТЇднанн€ позов≥в (статт€ 126 ÷ѕ ), про визнанн€ позову (статт€ 174 ÷ѕ ), про залишенн€ позову без розгл€ду (пункт 5 частини першоњ статт≥ 207 ÷ѕ ). Ќе застосовуЇтьс€ також правило про недопустим≥сть вир≥шенн€ справи за умови не€вки позивача, в≥д €кого не над≥йшло за€ви про розгл€д справи за його в≥дсутност≥ (частина трет€ статт≥ 169 ÷ѕ ), оск≥льки у касац≥йному пор€дку справа розгл€даЇтьс€ без пов≥домленн€ ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥ (частина перша статт≥ 333 ÷ѕ ).

 

18. ¬≥дпов≥дно до статт≥ 335 ÷ѕ  суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ при перев≥рц≥ законност≥ судового р≥шенн€ не маЇ права виходити €к за меж≥ довод≥в касац≥йноњ скарги, кр≥м випадк≥в, передбачених частиною третьою ц≥Їњ статт≥, так ≥ за меж≥ вимог, за€влених у суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ.

 

” раз≥ €кщо касац≥йну скаргу подано на р≥шенн€ щодо частини вир≥шених вимог, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ в≥дпов≥дно до принципу диспозитивност≥ не маЇ права робити висновки про неоскаржену частину н≥ в мотивувальн≥й, н≥ в резолютивн≥й частин≥ судового р≥шенн€, а в описов≥й частин≥ повинен зазначити в €к≥й частин≥ вимог судове р≥шенн€ не оскаржуЇтьс€.

 

ѕерев≥р€ючи правильн≥сть застосуванн€ судом першоњ або апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ норм матер≥ального чи процесуального права, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ п≥д час розгл€ду справи не може встановлювати або/та вважати доведеними обставини, що не були встановлен≥ в р≥шенн≥ чи в≥дкинут≥ ним, вир≥шувати питанн€ про достов≥рн≥сть або недостов≥рн≥сть того чи ≥ншого доказу, про перевагу одних доказ≥в над ≥ншими.

 

–азом ≥з тим з урахуванн€м пункту 7 частини другоњ та частини пТ€тоњ статт≥ 326 ÷ѕ  про те, що до касац≥йноњ скарги може бути додано письмов≥ матер≥али в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, це можуть бути докази, €к≥ п≥дтверджують/спростовують не обірунтован≥сть судового р≥шенн€, а його законн≥сть (наприклад, документи, що п≥дтверджують на€вн≥сть у сторони п≥льг щодо сплати судового збору; документи, €к≥ св≥дчать про порушенн€ судом установлених законом правил про належне пов≥домленн€ стор≥н про дату судового зас≥данн€; про порушенн€ правил належност≥ та допустимост≥ доказ≥в; про порушенн€ правил виключноњ п≥дсудност≥ тощо). ѕри цьому зазначен≥ документи не повинн≥ стосуватис€ вир≥шенн€ матер≥ально-правового спору по сут≥.

 

19. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ при перев≥рц≥ законност≥ судового р≥шенн€ не обмежений доводами касац≥йноњ скарги зг≥дно з частиною третьою статт≥ 335 ÷ѕ  лише в раз≥, €кщо буде ви€влено неправильне застосуванн€ норм матер≥ального права або порушенн€ норм процесуального права, €к≥ Ї обовТ€зковою п≥дставою дл€ скасуванн€ р≥шенн€. «а таких умов суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ перев≥р€Ї справу в повному обс€з≥ й зобовТ€заний мотивувати в судовому р≥шенн≥ вих≥д за меж≥ довод≥в касац≥йноњ скарги.

 

ќск≥льки норми ÷ѕ  не м≥ст€ть п≥дстав дл€ обовТ€зкового скасуванн€ судового р≥шенн€, то за зм≥стом частини третьоњ статт≥ 335 ÷ѕ  дл€ висновку про неправильне застосуванн€ норм матер≥ального права або порушенн€ норм процесуального права сл≥д застосовувати положенн€ статтей 338, 340, 341 ÷ѕ .

 

якщо особа, €ка подала скаргу, за€вл€Ї вимогу про скасуванн€ судового р≥шенн€ з направленн€м справи на новий розгл€д, а суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ ухвалюЇ нове р≥шенн€ або зм≥нюЇ р≥шенн€ чи навпаки Ц це не Ї виходом за меж≥ довод≥в касац≥йноњ скарги, оск≥льки у цьому раз≥ суд використовуЇ надан≥ йому законом повноваженн€ (статт€ 336 ÷ѕ ).

 

–азом ≥з тим суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ не маЇ права перев≥р€ти законн≥сть судового р≥шенн€ щодо ос≥б, €к≥ касац≥йну скаргу на таке судове р≥шенн€ не подавали, за вин€тком випадк≥в, коли це стосуЇтьс€ ос≥б, €к≥ не були залучен≥ до участ≥ у справ≥, €кщо суд вир≥шив питанн€ про њх права, свободи чи обовТ€зки.

 

20. ѕри розгл€д≥ справи суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ перев≥р€Ї правильн≥сть застосуванн€ норм матер≥ального та додержанн€ норм процесуального права судами першоњ та апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥й в конкретн≥й справ≥ стосовно њњ фактичних обставин, встановлених судами при розгл€д≥ справи в перш≥й та апел€ц≥йн≥й ≥нстанц≥€х.

 

ѕри цьому, перев≥р€ючи законн≥сть оскаржуваного судового р≥шенн€, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ повинен зТ€сувати: чи враховано судом першоњ або апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ при ухваленн≥ судового р≥шенн€ вс≥ факти, що Ї предметом доказуванн€ (статт€ 179 ÷ѕ ); чи п≥дтверджено обставини (факти), €кими мотивовано р≥шенн€, належними й допустимими доказами (статт≥ 58 ≥ 59 ÷ѕ ); чи правильно застосовано норми матер≥ального права та чи дотримано норми процесуального права. ѕри перегл€д≥ судових р≥шень необх≥дно виходити з повноважень суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, визначених статтею 336 ÷ѕ , ≥ в≥дпов≥дних њм п≥дстав дл€ перегл€ду судових р≥шень у касац≥йному пор€дку, передбачених статт€ми 338 Ц 342 ÷ѕ . ѕри цьому суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ керуЇтьс€ статтею 336 ÷ѕ  (в≥дпов≥дним пунктом, частиною) та нормою ÷ѕ , що визначаЇ п≥дстави перегл€ду судового р≥шенн€ в такому раз≥, ≥ в≥дпов≥дно до такоњ норми та наданих суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ повноважень формулюЇ резолютивну частину своЇњ ухвали чи р≥шенн€.

 

21. ¬изнавши, що р≥шенн€ ухвалено з додержанн€м норм матер≥ального ≥ процесуального права, а наведен≥ в касац≥йн≥й скарз≥ недол≥ки у розгл€д≥ справи не вплинули на суть ухваленого р≥шенн€, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ зг≥дно з≥ статтею 337 ÷ѕ  в≥дхил€Ї касац≥йну скаргу та обовТ€зково наводить в ухвал≥ мотиви, з €ких доводи касац≥йноњ скарги в≥дхил€ютьс€.

 

—уду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ необх≥дно враховувати, що законне, обірунтоване та правильне по сут≥ й справедливе р≥шенн€ суду не може бути скасовано з одних лише формальних м≥ркувань. «окрема, до таких недол≥к≥в, €к≥ не призвод€ть до порушенн€ основних принцип≥в цив≥льного процесуального судочинства та охоронюваних законом прав та ≥нтерес≥в ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, та не впливають на суть ухваленого р≥шенн€, належать: сплата судового збору, зд≥йснена п≥сл€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥; в≥дсутн≥сть п≥дпису в позовн≥й за€в≥, €кщо позивач брав участь у судовому зас≥данн≥ й п≥дтримав позовн≥ вимоги; в≥дсутн≥сть п≥дпису секретар€ судового зас≥данн€ в журнал≥ судового зас≥данн€; залишенн€ без розгл€ду за€ви про в≥дв≥д, €кщо п≥дстави дл€ в≥дводу були в≥дсутн≥. “аким же недол≥ком може бути визнано в≥дсутн≥сть техн≥чного запису при безсп≥рност≥ доказ≥в, €кими обірунтовано р≥шенн€.

 

ѕри цьому суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ маЇ виходити з того, що правильним Ї р≥шенн€, ухвалене з додержанн€м норм матер≥ального та процесуального права; справедливим Ї р≥шенн€, ухвалене з додержанн€м норм процесуального права щодо належноњ судовоњ процедури розгл€ду справи (зокрема, належне пов≥домленн€ про дату розгл€ду справи, обірунтован≥сть судового р≥шенн€, вз€тт€ до уваги доказ≥в, отриманих лише законним шл€хом, дотриманн€ принцип≥в р≥вност≥ стор≥н ≥ правовоњ певност≥) та дотриманн€ вс≥х процесуальних гарант≥й судового розгл€ду, що в≥дпов≥даЇ зм≥сту статт≥ 6  онвенц≥њ про захист прав людини ≥ основоположних свобод (–»ћ, 4.XI.1950).

 

22. ”раховуючи, що п≥дставою дл€ скасуванн€ судових р≥шень ≥ направленн€ справи на новий судовий розгл€д Ї лише порушенн€ норм процесуального права, що унеможливили встановленн€ фактичних обставин, €к≥ мають значенн€ дл€ правильного вир≥шенн€ справи (частина друга статт≥ 338 ÷ѕ ), судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ маЇ бути наведено, €к≥ саме порушенн€ норм процесуального права призвели до необх≥дност≥ застосуванн€ ц≥Їњ п≥дстави дл€ скасуванн€ судових р≥шень. ѕри цьому важливим Ї те, що ви€влен≥ порушенн€ вплинули на результат розгл€ду справи та без њх усуненн€ неможливе поновленн€ та захист порушених прав, свобод ≥ законних ≥нтерес≥в особи, €ка подала касац≥йну скаргу.

 

” раз≥ скасуванн€ судового р≥шенн€ у звТ€зку з порушенн€м норм процесуального права суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ повинен зазначити причинний звТ€зок м≥ж порушенн€м норм процесуального права та прийн€тт€м неправильного судового р≥шенн€.

 

—удове р≥шенн€ ухвалюЇтьс€ за результатами обговоренн€ вс≥х обставин справи, €к≥ мають бути в ньому зазначен≥; на основ≥ всеб≥чного, повного, обТЇктивного та безпосереднього досл≥дженн€ на€вних у справ≥ доказ≥в; на п≥дстав≥ правильного визначенн€ предмета доказуванн€ (статт≥ 10, 179, 212, 214 ÷ѕ ). Ќедотриманн€ цих норм процесуального права Ї п≥дставою дл€ скасуванн€ судових р≥шень ≥з направленн€м справи на новий розгл€д, оск≥льки суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ не може встановлювати або/та вважати доведеними обставини, що не були встановлен≥ в р≥шенн≥ суду чи в≥дкинут≥ ним, вир≥шувати питанн€ про достов≥рн≥сть або недостов≥рн≥сть того чи ≥ншого доказу, про перевагу одних доказ≥в над ≥ншими (частина перша статт≥ 335 ÷ѕ ).

 

ѕри направленн≥ справи на новий судовий розгл€д суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ не маЇ права викладати в ухвал≥ доводи, €к≥ б указували або прогнозували певн≥ результати нового вир≥шенн€ справи чи св≥дчили б про перевагу одних доказ≥в над ≥ншими, оск≥льки вир≥шенн€ питанн€ про прийн€тт€ в≥дпов≥дного р≥шенн€ й оц≥нка доказ≥в належать до повноважень суду, €кий розгл€датиме справу.

 

¬исновки та мотиви, з €ких скасовано р≥шенн€, Ї обовТ€зковими дл€ суду першоњ чи апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ при новому розгл€д≥ справи. ¬исновками та мотивами, з €ких скасовано р≥шенн€, необх≥дно вважати положенн€ мотивувальноњ та резолютивноњ частин ухвали суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ щодо на€вност≥ передбачених статтею 338 ÷ѕ  п≥дстав дл€ скасуванн€ судового р≥шенн€ ≥ передач≥ справи на новий розгл€д та њх квал≥ф≥кац≥њ процесуальним законодавством €к таких. «окрема, до таких висновк≥в ≥ мотив≥в не може бути в≥днесено питанн€ про достов≥рн≥сть чи недостов≥рн≥сть того чи ≥ншого доказу; про перевагу одних доказ≥в над ≥ншими.

 

23. «а на€вност≥ п≥дстав, передбачених статтею 341 ÷ѕ , суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ скасовуЇ судове р≥шенн€ та ухвалюЇ нове р≥шенн€ або зм≥нюЇ р≥шенн€.

 

—уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ ухвалюЇ нове р≥шенн€ тод≥, коли при розгл€д≥ справи ви€влено неправильне застосуванн€ норм матер≥ального чи порушенн€ норм процесуального права, €к≥ впливають на основний висновок суду першоњ або апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ про права та обовТ€зки ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥.

 

—уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ ухвалюЇ р≥шенн€ про зм≥ну оскаржуваного судового р≥шенн€ у випадку, €кщо помилки у такому судовому р≥шенн≥ можна усунути без його скасуванн€, не зм≥нюючи сут≥ р≥шенн€, ≥ вони стосуютьс€ окремих його частин, зокрема виправленн€ помилок суду першоњ або апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ щодо розм≥ру суми, що п≥дл€гаЇ ст€гненню, розпод≥лу судових витрат тощо. якщо помилки у судовому р≥шенн≥ стосуютьс€ його правового обірунтуванн€, то њх усуненн€ необх≥дно вважати також зм≥ною р≥шенн€, тому суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ не повинен усувати так≥ помилки ухвалою ≥з зазначенн€м про залишенн€ судового р≥шенн€ без зм≥н ≥з його уточненн€м чи доповненн€м.

 

—уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ не може ухвалювати нове р≥шенн€ чи зм≥нювати р≥шенн€, виход€чи з обставин, €к≥ не були встановлен≥ судом першоњ чи апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

 

—уду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ необх≥дно виходити з того, що п≥дстави дл€ скасуванн€ судових р≥шень з ухваленн€м нового р≥шенн€ чи зм≥ни р≥шенн€ стосуютьс€ порушенн€ або неправильного застосуванн€ матер≥ального чи процесуального права, €к≥ мають м≥сце у раз≥ застосуванн€ закону, €кий не поширюЇтьс€ на ц≥ правов≥дносини, або незастосуванн€ закону, €кий п≥дл€гав застосуванню, внасл≥док неправильноњ юридичноњ квал≥ф≥кац≥њ правов≥дносин або неправильного тлумаченн€ закону, €кий хоча ≥ п≥дл€гав застосуванню, проте його зм≥ст ≥ сутн≥сть сприйн€то неправильно через розширене чи звужене тлумаченн€.

 

ѕорушенн€ або неправильне застосуванн€ норм процесуального права, що Ї п≥дставою касац≥йного оскарженн€ (частина друга статт≥ 324 ÷ѕ ), можуть бути п≥дставами дл€ скасуванн€ чи зм≥ни р≥шенн€ лише у раз≥, €кщо таке порушенн€ призвело до неправильного вир≥шенн€ справи, а фактичн≥ обставини, €к≥ вход€ть до предмета доказуванн€, встановлен≥ повно ≥ правильно. “акими порушенн€ми можуть бути, зокрема, порушенн€ вимог статей 58, 59 ÷ѕ  щодо належност≥ доказ≥в чи допустимост≥ засоб≥в доказуванн€, порушенн€ вимог статей 215, 316 ÷ѕ  щодо зм≥сту судового р≥шенн€ тощо.

 

24. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ маЇ право ухвалити додаткове р≥шенн€ за за€вою особи, €ка бере участь у справ≥, або з власноњ ≥н≥ц≥ативи в раз≥, €кщо в≥н скасував р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ та ухвалив нове р≥шенн€ чи зм≥нив його за на€вност≥ п≥дстав, передбачених статтею 220 ÷ѕ . ¬≥дпов≥дно до статт≥ 219 ÷ѕ  цей суд також може виправити допущен≥ у своЇму р≥шенн≥ описки чи арифметичн≥ помилки, не зм≥нюючи зм≥сту р≥шенн€. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ в≥дпов≥дно до статт≥ 221 ÷ѕ  може розТ€снити своЇ р≥шенн€.

 

ѕитанн€ про визначенн€ пор€дку виконанн€ р≥шенн€ суду, розстрочку чи в≥дстрочку виконанн€, вжитт€ заход≥в дл€ забезпеченн€ виконанн€ р≥шенн€ (статт€ 217 ÷ѕ ) розгл€даютьс€ судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, €кщо вони вир≥шуютьс€ одночасно з ухваленн€м нового чи зм≥ною оскаржуваного р≥шенн€. ¬ ≥нших випадках ц≥ питанн€ вир≥шуютьс€ судом першоњ ≥нстанц≥њ.

 

25. ¬≥дпов≥дно до вимог статт≥ 88 ÷ѕ  судов≥ витрати, понесен≥ особами, €к≥ беруть участь у справ≥, у звТ€зку з поданн€м касац≥йноњ скарги покладаютьс€ на них пропорц≥йно до розм≥ру задоволених позовних вимог. ” тих випадках, коли суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ ухвалюЇ нове р≥шенн€, в≥н вир≥шуЇ питанн€ про розпод≥л судових витрат м≥ж сторонами.

 

ѕри скасуванн≥ судових р≥шень ≥з передачею справи на новий судовий розгл€д питанн€ про розпод≥л судових витрат вир≥шуЇтьс€ судом, €кий розгл€даЇ справу.

 

26. ¬иход€чи з положень статт≥ 350 ÷ѕ , суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ постановл€Ї окрему ухвалу та направл€Ї њњ в≥дпов≥дним особам ≥ органам дл€ вжитт€ необх≥дних заход≥в у пор€дку, встановленому статтею 211 ÷ѕ , €к щодо ви€влених при розгл€д≥ справи причин та умов, що спри€ли вчиненню порушенн€ закону, так ≥ щодо порушень норм права та помилок, зокрема т€ганини, ≥нших недол≥к≥в п≥д час розгл€ду справи, допущених судом першоњ або апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, що не ф≥ксуютьс€ в судовому р≥шенн≥ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

 

ƒопущен≥ судом першоњ або апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ порушенн€ норм права чи помилки, €к≥ стали п≥дставами дл€ скасуванн€ судового р≥шенн€, не можуть бути покладен≥ в основу окремоњ ухвали суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

 

√олова ¬ищого

спец≥ал≥зованого суду ”крањни

з розгл€ду цив≥льних

≥ крим≥нальних справ

 

Ћ.≤. ‘есенко

 

 

—екретар пленуму ¬ищого

спец≥ал≥зованого суду ”крањни

з розгл€ду цив≥льних

≥ крим≥нальних справ

 

ƒ.ƒ. Ћуспеник

 

 

ќпрацювати ѕостанову ѕленуму ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ є 11 в≥д 30 вересн€ 2011 року Ђѕро судову практику застосуванн€ статей 353-360 ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањниї.

ѕЋ≈Ќ”ћ ¬»ўќ√ќ —ѕ≈÷≤јЋ≤«ќ¬јЌќ√ќ —”ƒ” ” –јѓЌ»
« –ќ«√Ћяƒ” ÷»¬≤Ћ№Ќ»’ ≤  –»ћ≤ЌјЋ№Ќ»’ —ѕ–ј¬

ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј

30.09.2011 N 11

 

ѕро судову практику застосуванн€ статей 353 - 360
÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни

{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ N 3 (v0003740-12) в≥д 30.03.2012 }

√лавою 3 розд≥лу V ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни (1618-15) (дал≥ - ÷ѕ ), у редакц≥њ «акону ”крањни в≥д 7 липн€ 2010 року N 2453-VI (2453-17) "ѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥в", встановлено пор€док перегл€ду судових р≥шень у цив≥льних справах ¬ерховним —удом ”крањни ≥ врегульовано допуск ¬ищим спец≥ал≥зованим судом ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ справи до провадженн€.

« метою забезпеченн€ правильного й однакового застосуванн€ статей 353 - 360 ÷ѕ  (1618-15) та в≥дпов≥дно до пункту 6 частини другоњ статт≥ 36 «акону "ѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥в" (2453-17) пленум ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ Ћ я ™:

1. ѕраво на зверненн€ про перегл€д ¬ерховним —удом ”крањни судових р≥шень у цив≥льних справах ≥з п≥дстав неоднакового застосуванн€ судом (судами) касац≥йноњ ≥нстанц≥њ одних ≥ тих самих норм матер≥ального права, що пот€гло ухваленн€ р≥зних за зм≥стом судових р≥шень у под≥бних правов≥дносинах, мають сторони та ≥нш≥ особи, €к≥ брали участь у справ≥.

” випадках, встановлених законом, ≥з за€вою про перегл€д судових р≥шень можуть звертатис€ органи та особи, €ким надано право захищати права, свободи та ≥нтереси ≥нших ос≥б або державн≥ та сусп≥льн≥ ≥нтереси ≥ брати участь у цих справах (статт≥ 3, 45 ÷ѕ ) (1618-15). “аке право передбачено, зокрема, законами ”крањни:

- в≥д 23 грудн€ 1997 року N 776/97-¬– (776/97-¬–) "ѕро ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини";

- в≥д 5 листопада 1991 року N 1789-XII (1789-12) "ѕро прокуратуру";

- в≥д 25 червн€ 1991 року N 1264-XII (1264-12) "ѕро охорону навколишнього природного середовища";

- в≥д 12 травн€ 1991 року N 1023-XII (1023-12) "ѕро захист прав споживач≥в";

- в≥д 3 липн€ 1996 року N 270/96-¬– (270/96-¬–) "ѕро рекламу".

ѕри цьому зг≥дно з≥ статтею 121  онституц≥њ ”крањни (254к/96-¬–), статтею 36-1 «акону ”крањни "ѕро прокуратуру" (1789-12), частиною другою статт≥ 45 ÷ѕ  (1618-15) прокурор маЇ право звернутис€ ≥з за€вою про перегл€д судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни ≥ в тому випадку, коли в≥н не брав участ≥ у справ≥.

ќск≥льки перел≥к ос≥б, €ким надано право на поданн€ за€ви про перегл€д судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни, визначаЇтьс€ законом, тому не мають права на поданн€ за€ви про такий перегл€д особи, €к≥ не брали участ≥ у справ≥, але вважають, що суд вир≥шив питанн€ про њх права та обов'€зки.

¬≥дпов≥дно до вимог статт≥ 37 ÷ѕ  ”крањни (1618-15) процесуальне правонаступництво може мати м≥сце на будь-€к≥й стад≥њ цив≥льного процесу, у тому числ≥ й на стад≥њ перегл€ду судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни.

2. «а€ву про перегл€д судового р≥шенн€ у цив≥льних справах ≥з п≥дстави встановленн€ м≥жнародною судовою установою, юрисдикц≥€ €коњ визнана ”крањною, порушенн€ ”крањною м≥жнародних зобов'€зань при вир≥шенн≥ справи судом може бути подано особою, на користь €коњ ухвалено р≥шенн€ м≥жнародною судовою установою, юрисдикц≥€ €коњ визнана ”крањною, або њњ представником, €кому дов≥рен≥стю або законом надано право на поданн€ за€ви в≥д ≥мен≥ такоњ особи. ” цьому раз≥ не вимагаЇтьс€, щоб р≥шенн€ суду, про перегл€д €кого подаЇтьс€ за€ва, було перегл€нуто в касац≥йному пор€дку. “ак≥ за€ви можуть бути подан≥ на будь-€к≥ р≥шенн€ у цив≥льних справах, а також ≥з п≥дстав порушенн€ норм процесуального права.

3. ќск≥льки за€ви про перегл€д судових р≥шень, подан≥ особами, €к≥ не мають права на зверненн€ з такими за€вами, розгл€ду не п≥дл€гають, то у раз≥ њх надходженн€ судд€-допов≥дач повертаЇ за€ву особ≥, €ка њњ подала, на п≥дстав≥ пункту 2 частини четвертоњ статт≥ 359 ÷ѕ  (1618-15).

–азом ≥з тим, €кщо за€ву про перегл€д судового р≥шенн€ в≥д ≥мен≥ особи, €ка брала участь у справ≥, подано ≥ншою особою без доданн€ належного документа на п≥дтвердженн€ права на зверненн€ ≥з такою за€вою, судд€-допов≥дач постановл€Ї ухвалу про залишенн€ за€ви без руху та надаЇ строк дл€ усуненн€ њњ недол≥к≥в €к поданоњ без додержанн€ вимог частини третьоњ статт≥ 357 ÷ѕ  (1618-15), про що пов≥домл€Їтьс€ за€вников≥ з≥ встановленн€м строку, необх≥дного дл€ наданн€ в≥дпов≥дного документа на п≥дтвердженн€ своњх повноважень, з урахуванн€м тривалост≥ поштового об≥гу. ” раз≥ неподанн€ такого документа, за€ва повертаЇтьс€ особ≥, €ка њњ подала, з п≥дстав, передбачених пунктом 1 частини четвертоњ статт≥ 359 ÷ѕ  (1618-15).

” раз≥ поданн€ за€ви, п≥дписаноњ в≥д ≥мен≥ особи, €ка не маЇ повноважень на веденн€ справи, така за€ва повертаЇтьс€ з п≥дстав, передбачених пунктом 3 частини четвертоњ статт≥ 359 ÷ѕ  (1618-15).

4. «а€ва про перегл€д судових р≥шень у цив≥льних справах ≥з п≥дстав неоднакового застосуванн€ судом (судами) касац≥йноњ ≥нстанц≥њ одних ≥ тих самих норм матер≥ального права, що пот€гло ухваленн€ р≥зних за зм≥стом судових р≥шень у под≥бних правов≥дносинах, подаЇтьс€ до ¬ерховного —уду ”крањни через ¬ищий спец≥ал≥зований суд ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ п≥сл€ њх перегл€ду в касац≥йному пор€дку, тобто:

- п≥сл€ ухваленн€ ¬ищим спец≥ал≥зованим судом ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ судового р≥шенн€ за насл≥дками розгл€ду касац≥йноњ скарги;

- п≥сл€ ухваленн€ ¬ерховним —удом ”крањни €к судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ судового р≥шенн€ за насл≥дками розгл€ду касац≥йноњ скарги, €ка подана до 15 жовтн€ 2010 року.

¬ищий спец≥ал≥зований суд ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ в≥дмовл€Ї у допуску до провадженн€ за€в про перегл€д судових р≥шень, €к≥ не перегл€дались у касац≥йному пор€дку, поданих на п≥дстав≥ пункту 1 частини першоњ статт≥ 355 ÷ѕ  (1618-15), а також за€в про перегл€д судових р≥шень, ухвалених ¬ерховним —удом ”крањни у зв'€зку з вин€тковими обставинами в пор€дку глави 3 розд≥лу V ÷ѕ  (1618-15) у редакц≥њ, що д≥€ла до внесенн€ зм≥н «аконом ”крањни "ѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥в" (2453-17).

5. ¬становлений статтею 355 ÷ѕ  (1618-15) перел≥к п≥дстав дл€ поданн€ за€ви про перегл€д ¬ерховним —удом ”крањни судових р≥шень у цив≥льних справах Ї вичерпним ≥ розширеному тлумаченню не п≥дл€гаЇ.

Ќеоднакове застосуванн€ норм процесуального права не може бути п≥дставою дл€ поданн€ за€ви про перегл€д судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни зг≥дно з пунктом 1 частини першоњ статт≥ 355 ÷ѕ  (1618-15).

6. «а€ва про перегл€д судових р≥шень у цив≥льних справах ≥з п≥дстави, передбаченоњ пунктом 1 частини першоњ статт≥ 355 ÷ѕ  (1618-15), може бути подана за сукупност≥ таких умов:

- судом (судами) касац≥йноњ ≥нстанц≥њ при розгл€д≥ двох або б≥льше справ неоднаково застосовано одн≥ й т≥ сам≥ норми матер≥ального права;

- справи стосуютьс€ спор≥в, €к≥ виникли з под≥бних правов≥дносин;

- маЇ м≥сце ухваленн€ р≥зних за зм≥стом судових р≥шень судом (судами) касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

Ќеоднакове застосуванн€ одних ≥ тих самих норм матер≥ального права пол€гаЇ, зокрема:

- у р≥зному тлумаченн≥ судами зм≥сту ≥ сутност≥ правових норм, що призвело до р≥зних висновк≥в про на€вн≥сть чи в≥дсутн≥сть суб'Їктивних прав та обов'€зк≥в учасник≥в в≥дпов≥дних правов≥дносин;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

545 - | 486 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.071 с.