Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕќЋќ∆≈ЌЌя про ƒержавний департамент з усиновленн€ та захисту прав дитини
1. ƒержавний департамент з усиновленн€ та захисту прав дитини (дал≥ - ƒепартамент) Ї ур€довим органом державного управл≥нн€, €кий д≥Ї у склад≥ ћ≥нс≥м'€молодьспорту та йому п≥дпор€дковуЇтьс€.

2. ƒепартамент у своњй д≥€льност≥ керуЇтьс€  онституц≥Їю (254к/96-¬–) та законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни ≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, наказами ћ≥нс≥м'€молодьспорту, а також цим ѕоложенн€м.

3. ќсновними завданн€ми ƒепартаменту Ї:

o участь у межах своЇњ компетенц≥њ у формуванн≥ та реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики з питань д≥тей ≥ с≥м'њ;

o зд≥йсненн€ заход≥в щодо забезпеченн€ захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в д≥тей, запоб≥ганн€ дит€ч≥й бездогл€дност≥ та безпритульност≥;

o координац≥€ д≥€льност≥ орган≥в ≥ служб у справах д≥тей, пов'€заноњ з усиновленн€м д≥тей, оп≥кою, п≥клуванн€м, њх влаштуванн€м у дит€ч≥ будинки с≥мейного типу та прийомн≥ с≥м'њ;

o узагальненн€ практики застосуванн€ законодавства з питань усиновленн€ д≥тей, оп≥ки, п≥клуванн€, влаштуванн€ њх у дит€ч≥ будинки с≥мейного типу та прийомн≥ с≥м'њ, запоб≥ганн€ дит€ч≥й бездогл€дност≥ ≥ безпритульност≥, захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в д≥тей, розробленн€ пропозиц≥й щодо його вдосконаленн€;

o спри€нн€ виконанню ”крањною зобов'€зань, передбачених  онвенц≥Їю ќќЌ про права дитини (995_021) та ≥ншими м≥жнародними договорами ”крањни з питань захисту прав дитини, усиновленн€, оп≥ки ≥ п≥клуванн€.

4. ƒепартамент в≥дпов≥дно до покладених на нього завдань:

1) координуЇ д≥€льн≥сть орган≥в ≥ служб у справах д≥тей, пов'€зану з усиновленн€м д≥тей, оп≥кою, п≥клуванн€м, влаштуванн€м њх у дит€ч≥ будинки с≥мейного типу та прийомн≥ с≥м'њ, запоб≥ганн€м дит€ч≥й бездогл€дност≥ ≥ безпритульност≥, захистом прав, свобод та ≥нтерес≥в д≥тей;

2) формуЇ банк даних про д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€, а також про кандидат≥в в усиновлювач≥, оп≥кун≥в, п≥клувальник≥в, прийомних батьк≥в, батьк≥в-виховател≥в;

3) виконуЇ контрольно-нагл€дов≥ функц≥њ щодо захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в д≥тей, њх усиновленн€, оп≥ки, п≥клуванн€, влаштуванн€ у дит€ч≥ будинки с≥мейного типу та прийомн≥ с≥м'њ, а також њх утриманн€ та вихованн€ у закладах соц≥ального захисту;

4) вживаЇ в≥дпов≥дних заход≥в у раз≥ порушенн€ законодавства з питань захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в д≥тей;

5) зд≥йснюЇ методичне забезпеченн€ д≥€льност≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ з питань соц≥ального захисту д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн€, а також з питань встановленн€ оп≥ки ≥ п≥клуванн€ над такими д≥тьми та њх усиновленн€, застосуванн€ ≥нших передбачених законодавством форм влаштуванн€ д≥тей;

6) розробл€Ї та зд≥йснюЇ заходи щодо забезпеченн€ захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в д≥тей;

7) взаЇмод≥Ї у процес≥ виконанн€ покладених на нього завдань з центральними ≥ м≥сцевими органами виконавчоњ влади, органами м≥сцевого самовр€дуванн€;

8) надаЇ ≥ноземц€м та громад€нам ”крањни, €к≥ проживають за межами ”крањни, - кандидатам в усиновлювач≥ в установленому пор€дку ≥нформац≥ю про д≥тей, що можуть бути усиновлен≥;

9) веде обл≥к ≥ноземц≥в та громад€н ”крањни, €к≥ проживають за межами ”крањни, - кандидат≥в в усиновлювач≥ та д≥тей, усиновлених ними;

10) направл€Ї ≥ноземц≥в та громад€н ”крањни, €к≥ проживають за межами ”крањни, - кандидат≥в в усиновлювач≥ до органу оп≥ки ≥ п≥клуванн€ дл€ орган≥зац≥њ знайомства з дитиною за м≥сцем њњ проживанн€;

11) видаЇ ≥ноземц€м та громад€нам ”крањни, €к≥ проживають за межами ”крањни, - кандидатам в усиновлювач≥ висновок про згоду на усиновленн€ дитини дл€ поданн€ до суду;

12) готуЇ разом ≥з за≥нтересованими центральними ≥ м≥сцевими органами виконавчоњ влади щор≥чну державну допов≥дь про становище д≥тей в ”крањн≥;

13) вносить пропозиц≥њ:

ƒержкомстату - щодо удосконаленн€ системи веденн€ обл≥ку та зв≥тност≥ з питань, що належать до компетенц≥њ ƒепартаменту;

ћ≥нс≥м'€молодьспорту - щодо п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в служб у справах д≥тей, спец≥альних установ дл€ д≥тей, центр≥в соц≥ально-психолог≥чноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей, а також навчанн€ кандидат≥в в усиновлювач≥, оп≥кун≥в, п≥клувальник≥в, прийомних батьк≥в та батьк≥в-виховател≥в;

14) забезпечуЇ сп≥вроб≥тництво центральних орган≥в виконавчоњ влади з ƒит€чим фондом ќќЌ, контролюЇ виконанн€ в ”крањн≥ програм, €к≥ п≥дтримуютьс€ зазначеним ‘ондом;

15) бере участь у проведенн≥ через засоби масовоњ ≥нформац≥њ ≥нформац≥йно-роз'€снювальноњ роботи ≥з захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в д≥тей, оприлюднюЇ ≥нформац≥йно-дов≥дков≥ матер≥али ≥з зазначених питань;

16) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ.

5. ƒепартамент маЇ право:

І перев≥р€ти умови утриманн€ ≥ вихованн€ д≥тей у закладах соц≥ального захисту, спец≥альних установах дл€ д≥тей, у дит€чих будинках с≥мейного типу, прийомних с≥м'€х, в с≥м'€х усиновител≥в, оп≥кун≥в, п≥клувальник≥в;

І залучати спец≥ал≥ст≥в орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й (за згодою њх кер≥вництва), в≥дпов≥дних структурних п≥дрозд≥л≥в ћ≥нс≥м'€молодьспорту дл€ розгл€ду питань, що належать до його компетенц≥њ;

І одержувати в установленому пор€дку в≥д м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ статистичн≥ дан≥ та матер≥али, необх≥дн≥ дл€ виконанн€ покладених на нього завдань;

І визначати разом з органами виконавчоњ влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, мм.  иЇва ≥ —евастопол€ потребу у створенн≥ дит€чих будинк≥в с≥мейного типу, прийомних с≥мей, заклад≥в соц≥ального захисту д≥тей;

І скликати та проводити наради, сем≥нари, конференц≥њ з питань, що належать до компетенц≥њ ƒепартаменту, та готувати матер≥али дл€ њх проведенн€;

І видавати накази орган≥зац≥йно-розпор€дчого характеру.

6. ƒепартамент очолюЇ директор, €кого призначаЇ на посаду та зв≥льн€Ї з посади  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн€м ћ≥н≥стра у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту. ƒиректор ƒепартаменту Ї членом колег≥њ ћ≥нс≥м'€молодьспорту.

7. ƒиректор ƒепартаменту маЇ трьох заступник≥в, у тому числ≥ одного першого, €ких призначаЇ на посаду та зв≥льн€Ї з посади  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн€м ћ≥н≥стра у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту, погодженим з директором ƒепартаменту.

8. ƒиректор ƒепартаменту:

ü зд≥йснюЇ кер≥вництво д≥€льн≥стю ƒепартаменту, несе персональну в≥дпов≥дальн≥сть перед  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ ћ≥н≥стром у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту за виконанн€ покладених на ƒепартамент завдань;

ü призначаЇ на посаду та зв≥льн€Ї з посади кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в, ≥нших прац≥вник≥в ƒепартаменту, кр≥м своњх заступник≥в;

ü розпод≥л€Ї обов'€зки м≥ж своњми заступниками;

ü визначаЇ ступ≥нь в≥дпов≥дальност≥ своњх заступник≥в та кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в ƒепартаменту;

ü прит€гаЇ до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥ кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в та ≥нших прац≥вник≥в ƒепартаменту, кр≥м своњх заступник≥в;

ü п≥дписуЇ видан≥ ƒепартаментом накази, орган≥зовуЇ перев≥рку њх виконанн€;

ü затверджуЇ положенн€ про структурн≥ п≥дрозд≥ли ƒепартаменту;

ü зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн€, передбачен≥ законодавством та цим ѕоложенн€м.

9. ” ƒепартамент≥ може утворюватис€ колег≥€ у склад≥ директора ƒепартаменту, його заступник≥в ≥ кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в. ” раз≥ потреби до складу колег≥њ можуть бути включен≥ ≥нш≥ особи. ѕерсональний склад колег≥њ затверджуЇ ћ≥н≥стр у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту. –≥шенн€ колег≥њ провод€тьс€ в житт€ наказами ƒепартаменту.

10. √раничну чисельн≥сть прац≥вник≥в ƒепартаменту за поданн€м його директора затверджуЇ ћ≥н≥стр у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту в межах граничноњ чисельност≥ прац≥вник≥в ћ≥нс≥м'€молодьспорту.

11. —труктуру ƒепартаменту затверджуЇ його директор за погодженн€м з ћ≥н≥стром у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту.

12. Ўтатний розпис ≥ кошторис ƒепартаменту затверджуЇ його директор за погодженн€м з ћ≥н≥стром у справах с≥м'њ, молод≥ та спорту та ћ≥нф≥ном.

13. ƒепартамент утримуЇтьс€ за рахунок державного бюджету в межах кошт≥в, передбачених на утриманн€ ћ≥нс≥м'€молодьспорту.

14. ”мови оплати прац≥ прац≥вник≥в ƒепартаменту визначаЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

15. ƒепартамент Ї юридичною особою, маЇ самост≥йний баланс, рахунки в органах ƒержавного казначейства, печатку ≥з зображенн€м ƒержавного √ерба ”крањни та своњм найменуванн€м.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 369 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

510 - | 495 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.