Організація виконання витратної частини Державного бюджету України
Лекции.Орг

Поиск:


Організація виконання витратної частини Державного бюджету України
Видатки бюджету - це економічні відносини, на основі яких здійснюється процес використання грошових ресурсів централізованого фонду для виконання державою своїх функцій.

Видатки Державного бюджету регламентуються Бюджетним кодексом, Законом про Державний бюджет на поточний рік та іншими законодавчими та нормативними актами.

Залежно від обсягів та структури видатки відіграють важливу роль у фінансовому забезпеченні соціальних та економічних програм, природозберігаючих та природоохоронних програм, розвитку промисловості та агропромислового комплексу.

Кожен вид видатків має кількісну та якісну характеристику. Якісна характеристика дозволяє встановити призначення бюджетних видатків; кількісна - їх величину.

Бюджетний кодекс відокремив такі поняття, як "витрати бюджету" та "видатки бюджету".

Видатки бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету - включають видатки бюджету та кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргу.

Видаткова частина Державного бюджету, як і доходна частина, теж складається із загального та спеціального фондів. Бюджетний кодекс законодавчо розмежував видатки, що здійснюються за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів відповідно до їх повноважень.

У процесі виконання бюджету, як державного, так і місцевого рівня, в самостійну сферу виділяється касове його виконання.

Під касовим виконанням бюджету слід розуміти організацію і здійснення розрахунково-касових операцій прийом, зберігання і видачу бюджетних коштів по виконанню бюджету відповідного рівня.

Це одна із найбільш складних сфер виконання бюджету в цілому.

Відомо 2 системи касового виконання бюджету:

1. Банківська.

2. Казначейська.

При банківській системі рахунки по виконанню бюджету відкриваються в установах банківської системи.

Установи банків виконують наступні операції по касовому виконанні бюджетів:

- приймають кошти в доходи кожного з бюджетів, які входять в бюджетну систему, і зараховують їх на рахунки відповідних бюджетів;

- проводять розподіл в установлених розмірах (в законі про Державний бюджет, в постановах місцевих органів влади про затвердження бюджетів) загальнодержавних податків і доходів між всіма бюджетами бюджетної системи країни;

- видають кошти міністерствам, відомствам, галузевим управлінням (відділам) виконавчих комітетів місцевих органів влади, підприємствам, організаціям і установам;

- ведуть облік доходів і видатків бюджетів і складають звітність про їх касове виконання;

- контролюють своєчасність представлення (подання) підприємствами, організаціями і установами доручень в установи банків на перерахування в бюджет податків, удержаних із заробітної плати і внескам по державному соціальному страхуванні і ряд інших операцій.

Перерахування коштів державного бюджету на розрахункові рахунки підприємств, установ і організацій заборонялося.

Міністерствам і відомствам, іншим розпорядникам коштів в установах банків по фінансуванню видатків на народне господарство та на капітальні вкладення відкриваються поточні бюджетні рахунки в розрізі розділів, глав і статей бюджетної класифікації та символів звітності. По фінансуванню видатків соціально-культурних заходів та на утримання органів управління і влади міністерствам і відомствам та іншим розпорядникам коштів в банку відкривається поточні бюджетні рахунки в розрізі розділів бюджетної класифікації. Головним розпорядникам коштів відкривається два бюджетних поточних рахунки: на видатки установи і для переказу підвідомчим установам та централізовані видатки. Розпорядникам коштів в установі банку відкриваються бюджетний поточний рахунок на видатки установи. Головним розпорядникам коштів поточні бюджетні рахунки відкриваються на підставі платіжного доручення Міністерства фінансів України, а розпорядникам коштів другого і третього ступеня, на підставі платіжного доручення головного розпорядника коштів.

Фінансування міністерств і відомств (головних розпорядників коштів) здійснюється Міністерством фінансів України через операційні управління Національного банку України, ПриватБанку, банку "Україна" та Укрсоцбанку. Фінансування здійснюється в межах квартальних асигнувань, а при недоодержані доходів, асигнування з бюджету відповідно корегуються.

Така система касового виконання бюджету мала ряд недоліків:

- Вказана схема передбачає постійний зустрічний рух доходів і видатків "по вертикалі". В результаті значні суми коштів знаходяться "в дорозі", значні відволікання бюджетних коштів - у взаєморозрахунки.

- Розподілення загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів здійснювали також установи комерційних банків, які порушували встановлені нормативи відрахувань та терміни їх перерахування. В результаті цього Державний бюджет недоотримував належні йому кошти.

- Наявність великої кількості поточних бюджетних рахунків не дозволяла застосувати механізм попереднього контролю за їх використанням. Кошти бюджету були розосереджені на багатьох рахунках міністерств, відомств, які використовувалися неефективно.

- Звітність Національного банку Міністерству фінансів були єдиним джерелом даних, які дозволяли контролювати процес виконання бюджету. Міністерство фінансів не мало повноважень та реальних важелів управління коштами.

Вказані недоліки діючої системи касового виконання бюджету не дозволяли забезпечити рішення першочергових питань, які виникли з переходом до фінансування видатків Державного бюджету України в межах його доходів. Насамперед, це стосувалося забезпечення системного контролю як за проходженням коштів бюджету через банківську систему, так і за ефективним використанням коштів розпорядниками.

Ці питання можливо було вирішити шляхом переходу до казначейської системи касового виконання Державного бюджету України. З цією метою при Міністерстві фінансів України в 1995 році було утворене Державне казначейство, на яке було покладено функцію касового виконання Державного бюджету.

Принципова відмінність казначейської системи виконання Державного бюджету від банківської полягає в наступному: всі бюджетні кошти будуть акумулюватись на єдиному казначейському рахунку, який об'єднує у собі систему рахунків, які діють в єдиному режимі і через які органи Державного казначейства здійснюють операції по доходах та видатках.

В основу діяльності казначейства покладений принцип єдності каси Держбюджету. Перейти від банківської системи касового виконання бюджету до казначейської означає заміну практики виконання бюджету по відомчому принципу на територіальний (через територіальні органи казначейства). При даній системі касового виконання мобілізацію доходів бюджету, фінансування видатків бюджету, розподіл фінансових ресурсів між відповідними рівнями бюджетної системи здійснюють органи Державного казначейства через казначейські рахунки, відкриті в Національному банку.

Система фінансування через органи казначейства принципово відрізняється від відомчої системи фінансування, коли бюджетні кошти передаються у користування розпорядникам коштів. Для цього будуть закриті поточні бюджетні рахунки в комерційних банках і замість них будуть відкриті особові рахунки в органах Державного казначейства. З цих рахунків буде здійснюватися оплата рахунків за певні послуги чи виконані роботи, які були надані розпорядникові коштів, та видача готівки безпосередньо розпорядникові коштів. Перерахування коштів бюджетним установам здійснюється через територіальні органи казначейства.

 

2.4. Бухгалтерський облік зобов’язань у ППБФ «Золотий ключ»

Бухгалтерський облік у ППБФ «Золотий ключ» є інформаційною системою, що містить вичерпні фінансові відомості про підприємтсво як суб’єкт господарської діяльності. Зрозуміло, що бухгалтерська інформація, базуючись на документальних доказах, дає змогу простежити активи підприємства від моменту, коли було отримано відповідний дозвіл та придбано ці активи, до їх списання чи реалізації. Те саме стосується і пасивів. Ідеться про часовий період від виникнення зобов’язань до їх погашення. Отже, підприємство не може успішно функціонувати в конкурентному середовищі без відповідної системи щоденного обліку всіх своїх операцій і зобов’язань. Лише завдяки такому обліку керівництво підприємства має змогу постійно простежувати перебіг його діяльності, зокрема й ризики, яким воно піддається у процесі здійснення операцій.

Система бухгалтерського обліку ППБФ «Золотий ключ» грунтується на таких принципах:

1. Актуальність. Усі операції, здійснювані підприємством, мають щоденно відображатися в балансі і в оборотно-сальдовій відомості. У разі виконання цієї вимоги підприємства і клієнти постійно дістають належну інформацію, а коли виявиться помилка, клієнт може своєчасно подати рекламацію.

2. Надійність. Помилковим записам запобігає автоматичний контроль та узгодження. Завдяки цьому скорочуються витрати на виправлення помилок під час завершення операцій УСЕП.

3. Ефективність. Між підприємницькими операціями, що приносять дохід, і витратами на їх проведення має зберігатися певне співвідношення, що забезпечує тривале функціонування підприємства. Це можливо лише за раціонально організованого бухгалтерського обліку, який підвищує зрештою конкурентоздатність підприємства.

Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють банківські установи, у них також заінтересована держава - не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й з погляду вивчення, регулювання і контролю грошового обороту. Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано. Готівкова форма розрахунків застосовується за обслуговування населення - виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

Між готівково-грошовим і безготівковим обігом існує тісна і взаємна залежність: гроші постійно переходять з однієї сфери обігу в іншу, змінюючи форму готівкових грошових знаків на депозит в банку, і навпаки. Надходження безготівкових коштів на рахунку в банку - неодмінна умова для видачі грошей.

Тому безготівковий і готівково-грошовий обороти разом утворюють єдиний грошовий оборот країни, в якому циркулюють єдині гроші одного найменування. В Україні господарські операції з готівковими коштами сягають дуже значних обсягів, основними та найбільш перспективними є безготівкові розрахункові операції.

При здійсненні розрахункових операцій в ППБФ «Золотий ключ» використовуються платіжні інструменти у формі:

- меморіального ордера; платіжного доручення; платіжної вимоги-доручення;

- платіжної вимоги; розрахункового чека; акредитива; платіжної картки; векселя. Складаються меморіальні ордери на всі операції за звітний період. Потім кожен меморіальний ордер розноситься у дві контрольні відомості дебетову і кредитову за відповідними рахунками.

Зразок меморіального ордера наведено в меморіальний ордер підписується головним бухгалтером або його заступником та реєструється у спеціальному журналі-регістрі синтетичного обліку.

Платіжна вимога-доручення заповнюється постачальником — одержувачем коштів і надсилається безпосередньо на адресу покупця-платника. Для вдосконалення розрахунків між юридичними особами в безготівковій формі, а також з метою скорочення розрахунків між фізичними та юридичними особами в готівковій формі за товари, роботи та послуги використовуються розрахункові чеки.

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) банківській установі (банку-емітенту), що обслуговує його рахунок, оплатити чеко тримачу суму грошових коштів, вказану в чеку.

Проведемо горизонтальний аналіз балансу у табл. 2.1

Таблиця 2.1

Горизонтальний аналіз балансу ППБФ «Золотий ключ»

у 2011-2013рр., тис. грн

Показники 2011р. 2012р. 2013р. Зміна 2013р. до 2011р.
тис. грн %
АКТИВ І. Необоротні активи в тому числі: -7 -0,27
нематеріальні активи - - - - -
основні засоби -7 -0,27
ІІ. Оборотні активи в тому числі: -536 -36,24
виробничі запаси +67 +21,47
дебіторська заборгованість -447 -44,21
поточні фінансові інвестиції - - - - -
грошові кошти та їх еквіваленти - -156 -100
БАЛАНС -543 -13,28
ПАСИВ          
І. Власний капітал в тому числі: +197 7,96
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) +197 18,87
II. Забезпечення наступних витрат і платежів - - - - -
III. Довгострокові зобов'язання - -185 -100
IV. Поточні зобов'язання в тому числі: -555 -38,78
позики, не погашені в строк - - - - -
Кредиторська заборгованість -555 -38,78
БАЛАНС -543 -13,28

 

Судячи із проведеного горизонтального аналізу, можна сказати, що на підприємстві значно знизилась кількість оборотних активів у 2013 році порівняно із 2011 роком. Це може призвести до різноманітних ускладнень та затримок з розрахунками із постачальниками. Внаслідок чого на підприємстві будуть виникати перебої у виробничому процесі, що призведе до зменшення чистого прибутку. Проте у пасиві балансу в 2013 році, порівняно із 2011 роком відбулися позитивні зміни. Довгострокові зобов’язання на підприємстві відсутні, а частка поточних зобов’язань значно знизилася. У табл. 2.2 здійснимо вертикальний аналіз балансу.

Таблиця 2.2

Вертикальний аналіз балансу ППБФ «Золотий ключ»

у 2011-2013рр.

Показники 2011р. 2012р. 2013р. Зміна 2013р. до 2011р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
АКТИВ . Необоротні активи втому числі: 63,84 63,69 73,41 +9,57
основні засоби 63,84 63,69 73,41 +9,57
ІІ. Оборотні активи в тому числі: 36,16 36,31 26,59 -9,57
виробничі запаси 7,63 11,35 10,69 +3,06
готова продукція - - - - - - -
дебіторська заборгованість 24,72 23,79 15,9 -8,82
грошові кошти та їх еквіваленти 3,81 1,18 - - -3,81
БАЛАНС -
ПАСИВ              
І. Власний капітал в тому числі: 60,49 71,5 75,3 +14,81
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25,53 32,31 34,99 +9,46
II. Забезпечення наступних витрат і платежів - - - - - - -
III. Довгострокові зобов'язання 4,52 4,66 - - -4,52
IV. Поточні зобов'язання в тому числі: 34,99 23,24 24,7 -10,29
позики, не погашених в строк - - - - - - -
БАЛАНС -

Роблячи висновок із проведеного вертикального аналізу, можна сказати, що в 2013 році порівняно із 2011 роком в структурі активу балансу ППБФ «Золотий ключ» збільшилася частка основних засобів, що є однозначно позитивною зміною. В структурі пасиву також відбулися позитивні зміни, ажде в 2013 році збільшилася частка власного капіталу, а частка довго- та короткострокових зобов’язань стала значно меншою.

Отже, основний вплив на діяльність ППБФ «Золотий ключ» має Господарський Кодекс України та Цивільний Кодекс України. Нормативно-правові акти мають юридичну силу, за якою їх можна поділити на закони і підзаконні акти. Закони є нормативно-правовими актами вищого представницького органу державної влади і, саме тому, діяльність підприємства базується, насамперед, на законах України.

 

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 248 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.