Лекции.Орг


Поиск:
Розповідь практиканта. Загальний вступ по обміну.
Навчально-методичне забезпечення заняття

Засоби навчання: підручники.

Обладнання: дошка.


 

Рекомендована література

Основна:

1. Сибірна Н. О. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб.: для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок, Г. Я. Клевета, Л. С. Старикович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с.

2. Губський Ю. І. Біологічна хімія. Підручник. / Ю. І. Губський. – Київ – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 656 с.

Додаткова:

1. Гонський Я. І. Біохімія людини: Підручник / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 736 с.

СТРУКТУРА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

І. Організаційна частина(2 – 3 хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів (10 хв.)

ІІІ. Мотивація та стимулювання навчальної діяльності(7 хв.)

ІV. Обговорення навчальних питань семінару (100-105 хв.)

V. Підбиття підсумків заняття(до 5 хв.)

VІ. Повідомлення домашнього завдання (2-3 хв.).

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

· Привітання викладача зі студентами.

· Виявлення відсутніх.

· Перевірка підготовленості групи до заняття.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Пригадаємо:

1. Дайте визначення вуглеводам.

2. Вуглеводи і вуглеводні. Яка різниця між цими поняттями?

3. Залежно від складу, структури і фізико-хімічних властивостей вуглеводи поділяють на…? Назвіть приклади.

4. Який зв'язок між глікогеном, крохмалем та глюкозою?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вуглеводи значно поширені в природі й відіграють важливу роль у життєдіяльності рослин і тварин. Вони беруть участь у процесах обміну речовин і є компонентами багатьох природних сполук, зокрема нуклеопротеїнів, гліколіпідів, деяких вітамінів та коферментів. Катаболізм вуглеводів супроводжується виділенням великої кількості енергії (організм людини з вуглеводів отримує 60-70% енергії). Забезпечення організму енергією є рушійною силою для його нормального функціонування.

· Повідомлення теми заняття. Тема: «Обмін вуглеводів»

· Повідомлення плану заняття.

1. Основні етапи та процеси метаболізму вуглеводів.

2. Перетравлення та всмоктування вуглеводів.

3. Анаеробні шляхи розщеплення глюкози.

3.1. Гліколіз.

3.1.1. Ферментативні реакції першої стадії гліколізу.

3.1.2. Реакції другої стадії гліколізу.

3.1.3. Повний баланс енергетики гліколізу.

3.2. Молочнокисле та спиртове бродіння.

4. Включення інших вуглеводів у процес гліколізу: глікоген, крохмаль, прості цукри (маноза, галактоза та фруктоза).

5. Дихання.

ІV. ОБГОВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ СЕМІНАРУ

Розповідь практиканта. Загальний вступ по обміну.

На курсі «Біоорганічна хімія» ви вивчали структурну організацію біоорганічних молекул та їх функціональні особливості. Це була статична біохімія. Сьогодні ми почнемо розглядати динамічну біохімію, яка вивчає обмін речовин, або метаболізм у живих організмах. Перетравлення, всмоктування, транспорт, клітинний анаболізм та катаболізм – основні етапи метаболізму речовин в живих системах. Динамічну біохімію ми розпочинаємо вивчати з обміну вуглеводів.

1. Основні етапи та процеси метаболізму вуглеводів (розповідь студентів).

1) Перерахуйте та коротко охарактеризуйте основні етапи метаболізму вуглеводів.

2) Із яких процесів в основному складається метаболізм вуглеводів?

2. Перетравлення та всмоктування вуглеводів (фронтальна бесіда).

1) Що таке «перетравлення»? Які ензими забезпечують даний процес?

2) Які види амілаз розрізняють? Чим вони різняться між собою?

3) Чи продовжується розщеплення вуглеводів у шлунку? Як ви вважаєте з чим це пов’язано?

4) Які процеси відбуваються в дванадцятипалій кишці та тонкому кишечнику?

5) Для чого людині в товстому кишечнику мікроорганізми?

3. Анаеробні шляхи розщеплення глюкози (розповідь студента).

1) Розкрийте поняття «анаеробний шлях розщеплення глюкози».

3.1. Гліколіз (фронтальна та евристична бесіди).

1) Гліколіз – це..? В якій частині клітини відбувається гліколіз?

2) Якими шляхами глюкоза потрапляє в клітину?

3) Як ви вважаєте чому гліколіз є таким важливим процесом?

3.1.1. Ферментативні реакції першої стадії гліколізу (пояснення студента та виконання письмового індивідуального завдання на дошці).

1) У чому полягає перша стадія гліколізу?

2) Запишіть та поясніть реакції підготовчої стадії гліколізу.

3.1.2. Реакції другої стадії гліколізу (пояснення студента та виконання письмового індивідуального завдання на дошці).

1) Дайте визначення поняттю «субстратне фосфорилювання».

2) Запишіть та поясніть реакції окислювальної стадії гліколізу.

3.1.3. Повний баланс енергетики гліколізу (пояснення студента).

1) Підрахуйте вихід АТФ утвореного в результаті гліколізу. Обгрунтуйте.

3.2. Молочнокисле та спиртове бродіння (пояснення студента та виконання письмового індивідуального завдання на дошці, евристична бесіда).

1) Запишіть реакцію молочнокислого бродіння та сумарне рівняння даного процесу.

2) На вашу думку, при яких фізіологічних станах в організмі людини є актуальним молочнокисле бродіння?

3) Охарактеризуйте спиртове бродіння та запишіть реакції за якими проходить цей процес. Сумарне рівняння спиртового бродіння.

4. Включення інших вуглеводів у процес гліколізу: глікоген, крохмаль, прості цукри (маноза, галактоза та фруктоза) (пояснення студентів та виконання письмового індивідуального завдання на дошці, виконання розрахункових задач).

1) Яку роль відіграє глікоген в організмі людини і тварин?

2) Яким чином глікоген та крохмаль включаються в процес гліколізу?

3) На яких етапах фруктоза включається в обмін глюкози? Запишіть рівняння реакцій.

4) За яким механізмом відбувається включення галактози в гліколіз? Схеми реакцій.

5) Підрахуйте вихід АТФ гліколізу за умов включення фруктози (специфічна кіназа).

6) Скільки молекул АТФ утвориться в гліколізі, якщо розщеплюватися буде галактоза?

5. Дихання (розповідь та пояснення студента).

1) Процес окиснення пірувату до ацетил-КоА: місце проходження, механізм дії піруватдегідрогеназного комплексу.

2) Охарактеризуйте метаболізм глюкози за аеробних умов.


 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 435 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

586 - | 541 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.