Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ест тапсырмасы 4 страница
A)  онституци€лық кеңес;

B) ѕарламентт≥ң бақылау палатасы;

C) ѕарламент;

D)  еден комитет≥;

E) јралық сот.

 

259. ¬едомстволық бақылауды қай орган жүзеге асырады?

A) ѕрезидент;

B) јудан әк≥м≥;

C) ≤≤ћ-н≥ң бақылау қызмет≥;

D) ќблстық маслихат;

E)  онституци€лық кеңес.

 

260.ћемлекетт≥к қадағалаудың объект≥с≥ болып не табылады?

A) ћемлекетт≥к органдар мен ұйымдар және азаматтардың қызметтер≥;

B)  оммерци€лық емес ұйымдардың қызмет≥;

C) Қоғамдық ұйымдардың қызмет≥;

D) Ўетел азаматтарының қызмет≥;

E) Ѕарлық қызмет түрлер≥.

 

261. ћемлекетт≥к қадағалаудың тағайындалуы болып не табылады?

A) јзаматтардың еңбек қызмет≥;

B) Құқықтық нормалардың орындалуын қамтамасыз ету;

C) ∆аңа технологи€ларды еңг≥зу;

D) ≤с жүрг≥зу өнд≥р≥с≥н қамтамасыз ету;

E) —от әд≥лд≥г≥н жүзеге асыру.

 

262. «аңдардың дәл және толық орындалуын қандай орган қадағалайды?

A) ѕрокуратура;

B) Ү≥мет;

C) Ұлттық банк;

D) ѕрезидент;

E)  онституци€лық кеңес.

 

263. ѕрокуратураның жалпы қадағалауына не жатады?

A) ћемлекетт≥к және шаруашылық басқаруда кездесет≥н барлық акт≥лер;

B) ѕрезидент акт≥лер≥;

C) ѕарламент акт≥лер≥;

D) Әк≥мш≥л≥ктерд≥ң акт≥лер≥;

E) ќрталық атқарушы органдардың акт≥лер≥.

 

264. ѕрокурордың ≥ске қатысты шығаратын акт≥с≥ қалай аталады?

A) Ќаразылық;

B) Ўеш≥м;

C) Ќұсқаулық;

D) ∆арлық;

E) ’абарлама.

 

265 ѕрокурор ұсынысты қандай жағдайда шығарады?

A) «аңсыздықты жоюға қатысты;

B) ≤ст≥ сотқа беруге қатысты;

C) ≤ст≥ қозғауға қатысты;

D) Ѕ≥рлест≥кт≥ң қызмет≥н тоқтатуға қатысты;

E) Ѕасылмға жазуға қатысты.

 

266. Қандай прокурорлық акт≥мен заңның бұзылуын ескертед≥?

A) Ќаразылықпен;

B) —анкци€мен;

C) Ўеш≥ммен;

D) Өт≥н≥шпен;

E) Ұсыныспен.

 

267. јзаматтардың құқықтары мен бостандықтарына зи€нды салдар тууы мүмк≥н болған жағдайда қандай прокурорлық акт шығарылады?

A) Ќаразылық;

B) —анкци€;

C) —отқа өт≥н≥ш;

D) Ќұсқау;

E) Ұсыныс.

 

268. ѕрокурордың ұйғарымы қандай мерз≥мде орындалады?

A) 10 кун ≥ш≥нде;

B) 1 тәул≥кте;

C) Ѕ≥рден;

D) 5 күн ≥ш≥нде;

E) 1 ай ≥ш≥нде;

 

269. ѕрокурордың ұйғарымы құқық бұзушылықты жою үш≥н к≥мге ж≥бер≥лед≥?

A) Құқық бұзушылық жасаған органға;

B) Үк≥метке;

C) “ергеу органына;

D) ѕрезидентке;

E) —отқа.

 

270. Ќаразылықты қараудың мерз≥м≥:

A) 10 күн;

B) 1 күн;

C) 1 ай;

D) 15 күн;

E) 20 күн.

 

271. ѕрокурордың наразылығы неше бөл≥ктен тұрады?

A) —ипаттама және дәлелдемел≥к бөл≥мдерден;

B)  ≥р≥спе, қорытынды;

C) ∆алпы және ерекше бөл≥мнен;

D) ∆алпы бөл≥мнен;

E) ƒәлелдемел≥к бөл≥м.

 

272 јзаматтардың ұсыныстарын, өт≥н≥штер≥н және шағымдарын қарау мерз≥мдер≥ (жалпы мерз≥м):

A) 1 айға дей≥н;

B) 3 айға дей≥н;

C) 10 күнге дей≥н;

D) 15 күнге дей≥н;

E) 20 күнге дей≥н.

 

273. јзаматтардың ұсыныстарын, өт≥н≥штер≥н және шағымдарын қарауды ұзартудың мерз≥м≥:

A) 15 күннен аспайтын;

B) 20 күннен аспайтын;

C) 3 айдан аспайтын;

D) 5 күннен аспайтын;

E) 10 күннен аспайтын.

 

274. ≈гер азамат шағым бойынша шеш≥ммен кел≥спесе, онда ол қайда жолдана алады?

A) —отқа;

B) ∆оғары тұрған мемлекетт≥к органға;

C) Қ– ѕрезидент≥не;

D) Үк≥метке;

E) ∆оғары тұрған мемлекетт≥к органға немесе сотқа.

 

275. Әк≥мш≥л≥к айыппұл немен өлшенед≥?

A) јйлық есепт≥к көрсетк≥шпен;

B) “өменг≥ жалақымен;

C) «аңда белг≥ленген сомамен;

D) јҚЎ долларымен;

E) “енгемен.

 

276. Әк≥мш≥л≥к құқықбұзушылықтың объект≥с≥ болып не табылады?

A) ћемлекетт≥к және қоғамдық-құқықтық тәрт≥п;

B) јзаматтардың жеке менш≥г≥;

C) Ўарт тараптарының құқықтық жағдайы;

D) Ұйымның ≥шк≥ тәрт≥б≥;

E)  онституци€лық нормалар.

 

277. Әк≥мш≥л≥к қамауға алудың мерз≥м≥ қанша мерз≥м?

A) 15 күнге дей≥н;

B) 45 күнге дей≥н;

C) 30 күнге дей≥н;

D) 20 күнге дей≥н;

E) 6 айға дей≥н.

 

278.  әмелетке толмағандардан айыппұл қандай тәрт≥пте алынады?

A) Өз≥н≥ң дербес жалақысы болмаса, ата-анасынан алынады;

B) јлынбайды;

C)  әмелетке толғанына дей≥н кей≥нге қалдырылады;

D) Өздер≥не төлете отырып алынады;

E) ≈гер ата-анасының жағдайы болмаса, оның өз≥не төлете отырып алынады.

 

279.  әмелетке толмаған тұлға келт≥рген мүл≥кт≥к зи€нды к≥м өтейд≥?

A) јта-анасы және олардың орнындағы тұлғалар;

B) Өтелмейд≥;

C)  әмелетке толғанына дей≥н кей≥нге қалдырылады;

D) Өздер≥не төлете отырып алынады;

E) ≈гер ата-анасының жағдайы болмаса, оның өз≥не төлете отырып алынады.

 

280. «аңсыз салынған ғимараттарды бұзу к≥мн≥ң есеб≥нен жүзеге асырылады?

A)  ≥нәл≥ тұлғаның;

B) ∆ерг≥л≥кт≥ атқарушы органның;

C) ћемлекетт≥ң;

D) Құрылыс ұйымының;

E) Әк≥мш≥л≥кт≥ң.

 

281. Қанша орган (лауазымды тұлғалар) әк≥мш≥л≥к юрисдикци€ға ие?

A) “ек сот;

B) 35-тен аса;

C) “ек 10;

D) 40-тан аса;

E) “ек ≤≤Ѕ мен прокуратура.

 

282. Әк≥мш≥л≥к құқықбұзушылықтар туралы ≥стерд≥ к≥м қарайды?

A) —от және атқарушы органдар;

B) “ек сот;

C) “ек атқарушы органдар;

D) ≤≤Ѕ мен әк≥мдер;

E) Ѕарлық мемлекетт≥к органдар.

 

283. Қ– депутатына қолданылатын шара:

A) Құжаттарын тексеру;

B) јлып келу;

C) Ѕагажын тексеру;

D) Әк≥мш≥л≥к жазалау шаралары;

E) Қамауға алу.

 

284. Қ– аумағынан әк≥мш≥л≥к шығарып ж≥беру Ц бұл:

A) Әк≥мш≥л≥к жаза;

B) Әк≥мш≥л≥к бұлтартпау шарасы;

C) Әк≥мш≥л≥к ескерту шарасы;

D) Әк≥мш≥л≥к өтеу шарасы;

E) ћәжбүрлеу шарасы.

 

285. Әк≥мш≥л≥к жауапкерш≥л≥кке тарту...

A) —оттылыққа және жұмыстан бостауға әкелмейд≥;

B) ∆ұмыстан босатуға әкелмейд≥;

C) Құқықтық мәртебес≥н≥ң өзгеру≥не алып келед≥;

D) 1 жылға соттауға алып келед≥;

E) Құқықтарына шектеуге алып келед≥.

 

286. јлкоголизммен, ес≥ртк≥мен ауыратын науқастарды мәжбүрлеп емдеу туралы Ц бұл...

A) Қ– заңы;

B) Ќұсқау;

C) Қ– ѕрезидент≥н≥ң ∆арлығы;

D) ƒенсалық қорғау министр≥н≥ң бұйрығы;

E) ≤≤ћ ≥шк≥ нұсқаулығы.

 

287. “өменде аталған тұлғалардың қайсысы әк≥мш≥л≥к жауапкерш≥л≥кке тарта алады?

A)  әмелетке толмағандардың ≥с≥ жөн≥ндег≥ комисси€;

B) ѕрокурор;

C) —алық инспекторы;

D) “ұтынушылардың құқығын қорғау ұйымы;

E)  әс≥подақ.

 

288. “өменде аталған тұлғалардың қайсысы әк≥мш≥л≥к жауапкерш≥л≥кке тарта алмайды?

A) ÷ех бастығы;

B)  —  төрағасы;

C) Ѕалықтық бақылау органының инспекторы;

D) ƒружинник;

E) ћемлекетт≥к кәс≥порынның директоры.

 

289. ӘҚЅ -пен әк≥мш≥л≥к жазаның қанша түр≥ көзделген?

A) 10;

B) 9;

C) 30-дан аса;

D) 15;

E) 2.

 

290. «атты ақылы түрде алу туралы қаулыны к≥м орындайды?

A) ≤≤Ѕ;

B) ќрман қорғау инспекторы;

C) ќрманшы;

D) ѕрокуратура;

E) —от.

 

291.  әс≥пкерл≥к қызметт≥ тоқтата тұру Ц бұл...

A) Ќег≥зг≥ де, қосымша да шара;

B) Қосымша шара;

C) Ќег≥зг≥ шара

D) ћүлдем қолданылмайды

E) ∆әрдемдесуш≥ шара

 

292. Әк≥мш≥л≥к тер≥с қылықтың қылмыстан басты айырмашылығы:

A) Қоғамға қау≥пт≥л≥г≥ бойынша;

A) Құқықбұзушылықтың белг≥лер≥ бойынша;

C) Құқықбұзушылықтың құрамы бойынша;

D) ≤ст≥ қарау өнд≥р≥с≥ бойынша;

E) ќларды қарайтын органдар бойынша.

 

293. јталған кезеңдерд≥ң қайсысы қосымша болып табылады?

A) Ўағым бойынша ≥с жүрг≥зу;

B) ≤ст≥ қарау;

C) Ўеш≥м шығару;

D) ≤ст≥ қозғау;

E) Ўеш≥мд≥ орындау.

 

294. Әк≥мш≥л≥к құқықбұзушылық туралы хаттама қашан жасалады?

A) Ѕ≥рден;

B) 1 күн ≥ш≥нде;

C) 10 күн ≥ш≥нде;

D) ’аттаманы жазатын тұлғаның қалауы бойынша;

E) ∆ағдайға байланысты.

 

295. Қару ұстау құқығынан айыру туралы шеш≥мд≥ к≥м шығарады?

A) ≤≤Ѕ және сот;

B) ≤≤б;

C) јңшылықты қадағалау органы;

D) Әскери өнеркәс≥п комитет≥;

E) Үк≥мет.

 

296. ≤≤Ѕ өк≥летт≥г≥не жатпайтын әтекеттер- ол:

A) эпидемиологи€лық тексеру;

B) құжаттарды тексету;

C) басқа жерден келген азаматтарды т≥ркеу;

D) заңсыз сауда жасауды ұстау;

E) бас бостандығынан айыру мекемес≥нен келгендерд≥ қадағалау.

 

297. “әрк≥леуге жатпайтын мүл≥ктер:

A) ∆еке пайдаланудағы заттар;

B) Құқықбұзушылықтың объект≥с≥ болған заттар;

C) Құқықбұзушылықтың құралы болған заттар;

B) Ѕалық ұстау қармақтары;

E) Қаружарақ.

 

298. ѕревентивт≥к ұстаудың мерз≥м≥ қанша уақыт?

A) 3 сағат;

B) 24 сағат;

 

C) 3 сағат;

D) 10 сағат;

E) 30 сағат.

 

299. Ћауазымды тұлғалар жеке тұлғаларға қарағанда жазасы қандай болады?

A) јуырлау;

B) ∆азаға тартылмайды;

C) “артылады;

D) ∆ең≥лдеу;

E)  оррупци€лық әрекеттер үш≥н тартылады.

 

300. Әк≥мш≥л≥к алып келуд≥ң анықтамасын бер≥ң≥з?

A) –есми органдарғахаттама толтыру үш≥н әкелу;

B) —оттың шеш≥м≥мен бас босандығынан айыру;

C) ћ≥ндеттерд≥ орындамаған үш≥н әкелу;

D) ”ақытша 3 сағатқа бостандығынан айыру;

E) ќндай шара жоқ.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1025 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

472 - | 455 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.042 с.