Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Мета і завдання дисципліни
ПРОГРАМА

Нормативної навчальної дисципліни

ПП16

 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

 

напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри української літератури

«_____»______2013 р., протокол №

Зав. кафедри _______ Мелешко В.А.

 

Полтава, 2013 рік

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Зінченко Н.І., кандидат філологічних наук, доцент

 

Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка “ ” 2013 року, протокол №

 

 

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Усна народна творчість»складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. ПП16.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є українська усна народна творчість.

Міждисциплінарні зв’язки: історія, українська література.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Фольклор – невід’ємна складова частина національної культури. Обрядова творчість. Оповідальна творчість. Народна пареміографія.

2.Героїчний епос українського народу: думи та історичні пісні. Балади і ліричні пісні. Фольклор ХХ ст.

 

Мета і завдання дисципліни.

«Усна народна творчість» - один із важливих предметів, що вивчаються на факультеті філології та журналістики у першому семестрі. Вивчення фольклору важливе і необхідне, адже дає характеристику епохи, у яку він був створений, розкриває погляди народу на певні явища життя, розвиток самосвідомості українців, їх національної гідності.

Мета і завдання навчальної дисципліни - осмислення теорії й оволодіння практичними навичками і вміннями цілісного аналізу народнопоетичних творів має на меті глибше розкрити студентам роль фольклору як однієї з важливих основ, як того ґрунту, на якому, за висловом Максима Рильського, «виростають і література, і музика, і образотворче мистецтво», як цінної художньої спадщини, що зберегла своє значення до нашого часу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни

студент повинен знати:

· визначення української усної народної творчості, або фольклору;

· головні ознаки фольклору; специфіку фольклору як мистецтва слова, його художню своєрідність;

· фольклорні жанри ( характеристику, ідейно-художній аналіз, спільне і відмінне у жанрах окремих груп тощо);

· вітчизняні фольклорні традиції;

· основні досягнення сучасної науки про усну народну творчість.

Студент повинен вміти:

· аналізувати фольклорні жанри;

· уміти з’ясувати походження обрядової поезії, визначити її зв’язок із трудовою діяльністю людини; знати види календарно-обрядової поезії, уміти визначити її ідейне, естетичне й виховне значення;

· знати жанрову специфіку прислів’їв і приказок, їх спільні і відмінні риси; уміти схарактеризувати прислів’я і приказки за тематикою, з’ясувати їхні ідейно-художні особливості; поповнити свій мовленнєвий запас прислів’ями і приказками;

· визначати особливості дум та історичних пісень як жанрів героїчного епосу; розвивати навички та вміння аналізувати твір у єдності змісту та форми.

· визначати приналежність ліричних пісень до певних груп, циклів;

· уміти визначити жанрові особливості казки, загадки; виробляти власні засади світобачення, відповідний спосіб мислення, розвивати і збагачувати творчу фантазію.

· уміти дати визначення легенди і переказу, з’ясувати їх відношення до суміжного жанру народної прози - до казки; навчитися розрізняти різновиди легенд (міфологічні, апокрифічні, історичні, топографічні); навести приклади тематичних груп переказів.

· уміти визначити жанрові особливості коломийок і частівок, відтворити їх мелодію; з’ясувати роль уживання коломийок і частівок у літературних творах.

· виконувати індивідуально-творчі завдання (написання рефератів, складання казок, написання творів-роздумів тощо).

 

Загальна кількість годин курсу «Усна народна творчість»― 108 год. (3 кредити) для студентів стаціонару та 108 год. (3 кредити) для заочного відділення.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 391 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.