Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—клад ком≥с≥й, терм≥ни та матер≥али розсл≥дуванн€, акт розсл≥дуванн€
ƒо складу ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ включаютьс€:

- кер≥вник (спец≥ал≥ст) служби охорони прац≥ або посадова особа (спец≥ал≥ст), на €ку роботодавцем покладено виконанн€ функц≥й спец≥ал≥ста з питань охорони прац≥ (голова ц≥Їњ ком≥с≥њ),

- кер≥вник структурного п≥дрозд≥лу або головний спец≥ал≥ст,

- представник профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї потерп≥лий, або уповноважений трудового колективу з питань охорони прац≥, €кщо потерп≥лий не Ї членом профсп≥лки,

- ≥нш≥ особи.

 ер≥вник роб≥т, €кий безпосередньо в≥дпов≥даЇ за охорону прац≥ на м≥сц≥, де ставс€ нещасний випадок, до складу ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ не включаЇтьс€.

” раз≥ настанн€ нещасного випадку з можливою ≥нвал≥дн≥стю до складу ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ включаЇтьс€ також представник в≥дпов≥дного робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду.

” раз≥ ви€вленн€ гострого профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€) до складу ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ включаЇтьс€ також спец≥ал≥ст в≥дпов≥дноњ установи (закладу) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби та в≥дпов≥дного робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду.

ѕотерп≥лий або його дов≥рена особа маЇ право брати участь в розсл≥дуванн≥ нещасного випадку.

” раз≥ настанн€ нещасного випадку з особою, €ка забезпечуЇ себе роботою самост≥йно, за умови добров≥льноњ сплати нею внеск≥в на державне соц≥альне страхуванн€ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ розсл≥дуванн€ орган≥зуЇ в≥дпов≥дний робочий орган виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду. √оловою ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ призначаЇтьс€ представник в≥дпов≥дного робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду, а до складу ц≥Їњ ком≥с≥њ включаЇтьс€ потерп≥лий або його дов≥рена особа, спец≥ал≥ст з охорони прац≥ в≥дпов≥дноњ м≥сцевоњ держадм≥н≥страц≥њ або виконавчого органу м≥сцевого самовр€дуванн€, представник профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї потерп≥лий.

 ом≥с≥€ з розсл≥дуванн€ зобов'€зана прот€гом трьох д≥б:

- обстежити м≥сце нещасного випадку, опитати св≥дк≥в ≥ ос≥б, €к≥ причетн≥ до нього, та одержати по€сненн€ потерп≥лого, €кщо це можливо;

- визначити в≥дпов≥дн≥сть умов ≥ безпеки прац≥ вимогам нормативно-правових акт≥в про охорону прац≥;

- з'€сувати обставини ≥ причини, що призвели до нещасного випадку, визначити, пов'€заний чи не пов'€заний цей випадок з виробництвом;

- визначити ос≥б, €к≥ допустили порушенн€ нормативно-правових акт≥в про охорону прац≥, а також розробити заходи щодо запоб≥ганн€ под≥бним нещасним випадкам;

- скласти акт розсл≥дуванн€ нещасного випадку за формою Ќ-5 у двох прим≥рниках, а також акт за формою Ќ-1 або акт за формою Ќ“ про потерп≥лого у шести прим≥рниках ≥ передати його на затвердженн€ роботодавцю;

- у випадках виникненн€ гострих профес≥йних захворювань (отруЇнь), кр≥м акта за формою Ќ-1, складаЇтьс€ також карта обл≥ку профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€) за формою ѕ-5.

ƒо першого прим≥рника акта розсл≥дуванн€ нещасного випадку за формою Ќ-5 (дал≥ - акт розсл≥дуванн€ нещасного випадку) додаютьс€ акт за формою Ќ-1 або Ќ“, по€сненн€ св≥дк≥в, потерп≥лого, вит€ги з експлуатац≥йноњ документац≥њ, схеми, фотограф≥њ та ≥нш≥ документи, що характеризують стан робочого м≥сц€ (устаткуванн€, машини, апаратура тощо), у раз≥ необх≥дност≥ також медичний висновок про на€вн≥сть в орган≥зм≥ потерп≥лого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

Ќещасн≥ випадки, про €к≥ складаютьс€ акти за формою Ќ-1 або Ќ“, берутьс€ на обл≥к ≥ реЇструютьс€ роботодавцем у спец≥альному журнал≥.

–оботодавець повинен розгл€нути ≥ затвердити акти за формою Ќ-1 або Ќ“ прот€гом доби п≥сл€ зак≥нченн€ розсл≥дуванн€, а щодо випадк≥в, €к≥ сталис€ за межами п≥дприЇмства, - прот€гом доби п≥сл€ одержанн€ необх≥дних матер≥ал≥в.

«атверджен≥ акти прот€гом трьох д≥б надсилаютьс€:

- потерп≥лому або його дов≥рен≥й особ≥ разом з актом розсл≥дуванн€ нещасного випадку;

- кер≥вников≥ цеху або ≥ншого структурного п≥дрозд≥лу, д≥льниц≥, м≥сц€, де ставс€ нещасний випадок, дл€ зд≥йсненн€ заход≥в щодо запоб≥ганн€ под≥бним випадкам;

- в≥дпов≥дному робочому органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду разом з коп≥Їю акта розсл≥дуванн€ нещасного випадку;

- в≥дпов≥дному територ≥альному органу ƒержнагл€дохоронпрац≥;

- профсп≥лков≥й орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї потерп≥лий;

- кер≥вников≥ (спец≥ал≥стов≥) служби охорони прац≥ п≥дприЇмства або посадов≥й особ≥ (спец≥ал≥сту), на €ку роботодавцем покладено виконанн€ функц≥й спец≥ал≥ста з питань охорони прац≥.

Ќа вимогу потерп≥лого голова ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ зобов'€заний ознайомити потерп≥лого або його дов≥рену особу з матер≥алами розсл≥дуванн€ нещасного випадку.

 оп≥€ акта за формою Ќ-1 надсилаЇтьс€ органу, до сфери управл≥нн€ €кого належить п≥дприЇмство. ” раз≥ ви€вленн€ гострого профес≥йного захворюванн€ коп≥€ акта за формою Ќ-1 та карта обл≥ку гострого профес≥йного захворюванн€ за формою ѕ-5 надсилаЇтьс€ також до в≥дпов≥дноњ установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

јкти розсл≥дуванн€ нещасного випадку, акти за формою Ќ-1 або Ќ“ разом з матер≥алами розсл≥дуванн€ п≥дл€гають збер≥ганню прот€гом 45 рок≥в на п≥дприЇмств≥, прац≥вником €кого Ї (був) потерп≥лий.

ѕо зак≥нченн≥ пер≥оду тимчасовоњ непрацездатност≥ або у раз≥ смерт≥ потерп≥лого роботодавець, €кий бере на обл≥к нещасний випадок, складаЇ пов≥домленн€ про насл≥дки нещасного випадку за формою Ќ-2 ≥ в дес€тиденний терм≥н надсилаЇ його орган≥зац≥€м ≥ посадовим особам, €ким надсилавс€ акт за формою Ќ-1 або Ќ“. ѕов≥домленн€ про насл≥дки нещасного випадку обов'€зково додаЇтьс€ до акта за формою Ќ-1 або Ќ“ ≥ п≥дл€гаЇ збер≥ганню разом з ним.

ѕосадова особа ƒержнагл€дохоронпрац≥ маЇ право у раз≥ необх≥дност≥ ≥з залученн€м представник≥в в≥дпов≥дного робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду та профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї потерп≥лий, проводити розсл≥дуванн€ нещасного випадку (надходженн€ скарги, незгода з висновками розсл≥дуванн€ обставин та причин нещасного випадку або його прихованн€ тощо) ≥ видавати обов'€зков≥ дл€ виконанн€ роботодавцем приписи за формою Ќ-9 щодо необх≥дност≥ визнанн€ нещасного випадку пов'€заним з виробництвом, складанн€ або перегл€ду акта за формою Ќ-1 та вз€тт€ його на обл≥к.

ѕор€док проведенн€ спец≥ального розсл≥дуванн€ нещасного випадку

—пец≥альне розсл≥дуванн€ орган≥зовуЇ роботодавець (€кщо постраждав сам роботодавець, - орган, до сфери управл≥нн€ €кого належить п≥дприЇмство, а у раз≥ його в≥дсутност≥ - в≥дпов≥дна м≥сцева держадм≥н≥страц≥€ або виконавчий орган м≥сцевого самовр€дуванн€). –озсл≥дуванн€ проводитьс€ ком≥с≥Їю ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€, €ка призначаЇтьс€ наказом кер≥вника територ≥ального органу ƒержнагл€дохоронпрац≥ за погодженн€м з органами, представники €ких вход€ть до складу ц≥Їњ ком≥с≥њ.

ƒо складу ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€ включаютьс€: посадова особа органу державного нагл€ду за охороною прац≥ (голова ком≥с≥њ), представник в≥дпов≥дного робочого органу виконавчоњ дирекц≥њ ‘онду, представники органу, до сфери управл≥нн€ €кого належить п≥дприЇмство, а у раз≥ його в≥дсутност≥ - в≥дпов≥дноњ м≥сцевоњ держадм≥н≥страц≥њ або виконавчого органу м≥сцевого самовр€дуванн€, роботодавц€, профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ, членом €коњ Ї потерп≥лий, вищесто€щого профсп≥лкового органу або уповноважений трудового колективу з питань охорони прац≥, €кщо потерп≥лий не Ї членом профсп≥лки, а у раз≥ розсл≥дуванн€ випадк≥в ви€вленн€ гострих профес≥йних захворювань (отруЇнь) також спец≥ал≥ст в≥дпов≥дноњ установи (закладу) державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

«алежно в≥д конкретних умов (к≥лькост≥ загиблих, характеру ≥ можливих насл≥дк≥в авар≥њ тощо) до складу ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€ можуть бути включен≥ спец≥ал≥сти в≥дпов≥дного органу з питань захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й, представники орган≥в охорони здоров'€ та ≥нших орган≥в.

—пец≥альне розсл≥дуванн€ групового нещасного випадку, п≥д час €кого загинуло 2 - 4 особи, проводитьс€ ком≥с≥Їю, €ка призначаЇтьс€ наказом кер≥вника ƒержнагл€дохоронпрац≥ або його територ≥ального органу, а випадку, п≥д час €кого загинуло 5 ≥ б≥льше ос≥б або травмовано 10 ≥ б≥льше ос≥б, проводитьс€ ком≥с≥Їю, €ка призначаЇтьс€ наказом ƒержнагл€дохоронпрац≥, €кщо з цього приводу не було прийн€то спец≥ального р≥шенн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в проводитьс€ прот€гом не б≥льше 10 робочих дн≥в. ” раз≥ необх≥дност≥ встановлений терм≥н може бути продовжений органом, €кий призначив розсл≥дуванн€.

«а результатами розсл≥дуванн€ складаЇтьс€ акт спец≥ального розсл≥дуванн€ за формою Ќ-5, а також оформл€ютьс€ ≥нш≥ матер≥али, передбачен≥ ѕоложенн€м, у тому числ≥ карта обл≥ку профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€) на кожного потерп≥лого за формою ѕ-5, €кщо нещасний випадок пов'€заний з гострим профес≥йним захворюванн€м (отруЇнн€м).

јкт спец≥ального розсл≥дуванн€ п≥дписуЇтьс€ головою ≥ вс≥ма членами ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€. ” раз≥ незгоди ≥з зм≥стом акта член ком≥с≥њ у письмов≥й форм≥ викладаЇ свою окрему думку.

јкт за формою Ќ-1 або Ќ“ на кожного потерп≥лого складаЇтьс€ в≥дпов≥дно до акта спец≥ального розсл≥дуванн€ у двох прим≥рниках, п≥дписуЇтьс€ головою та членами ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€ ≥ затверджуЇтьс€ роботодавцем прот€гом доби п≥сл€ одержанн€ цих документ≥в.

ƒл€ встановленн€ причин нещасних випадк≥в ≥ розробленн€ заход≥в щодо запоб≥ганн€ под≥бним випадкам ком≥с≥€ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€ маЇ право вимагати в≥д роботодавц€ утворенн€ експертноњ ком≥с≥њ ≥з залученн€м до њњ роботи за рахунок п≥дприЇмства експерт≥в - спец≥ал≥ст≥в науково-досл≥дних, проектно-конструкторських та ≥нших орган≥зац≥й, орган≥в виконавчоњ влади та державного нагл€ду за охороною прац≥.

ћедичн≥ заклади, судово-медична експертиза, органи прокуратури ≥ внутр≥шн≥х справ та ≥нш≥ органи зобов'€зан≥ зг≥дно ≥з законодавством безоплатно надавати на запит посадових ос≥б ƒержнагл€дохоронпрац≥ або ‘онду, €к≥ Ї членами ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€, в≥дпов≥дн≥ матер≥али та висновки щодо нещасного випадку.

ѕ≥д час розсл≥дуванн€ роботодавець зобов'€заний:

- зробити у раз≥ необх≥дност≥ фотозн≥мки м≥сц€ нещасного випадку, пошкодженого об'Їкта, устаткуванн€, ≥нструменту, а також надати техн≥чну документац≥ю та ≥нш≥ необх≥дн≥ матер≥али;

- надати транспортн≥ засоби, засоби зв'€зку, службов≥ прим≥щенн€ дл€ роботи ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€, експертноњ ком≥с≥њ;

- орган≥зувати у раз≥ розсл≥дуванн€ випадк≥в ви€вленн€ гострого профес≥йного захворюванн€ (отруЇнн€) проведенн€ медичного обстеженн€ прац≥вник≥в в≥дпов≥дноњ д≥льниц≥ п≥дприЇмства;

- забезпечити проведенн€ необх≥дних лабораторних досл≥джень ≥ випробувань, техн≥чних розрахунк≥в та ≥нших роб≥т;

- орган≥зувати друкуванн€, розмноженн€ ≥ оформленн€ в необх≥дн≥й к≥лькост≥ матер≥ал≥в спец≥ального розсл≥дуванн€.

–оботодавець, прац≥вником €кого Ї потерп≥лий, компенсуЇ витрати, пов'€зан≥ з д≥€льн≥стю ком≥с≥њ ≥з спец≥ального розсл≥дуванн€ та залучених до њњ роботи спец≥ал≥ст≥в. –оботодавець у п'€тиденний терм≥н з моменту п≥дписанн€ акта спец≥ального розсл≥дуванн€ нещасного випадку чи одержанн€ припису посадовоњ особи ƒержнагл€дохоронпрац≥ щодо вз€тт€ на обл≥к нещасного випадку зобов'€заний розгл€нути ц≥ матер≥али ≥ видати наказ про зд≥йсненн€ запропонованих заход≥в щодо запоб≥ганн€ виникненню под≥бних випадк≥в, а також прит€гнути до в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в, €к≥ допустили порушенн€ законодавства про охорону прац≥.

ѕерший прим≥рник матер≥ал≥в розсл≥дуванн€ залишаЇтьс€ на п≥дприЇмств≥. ѕотерп≥лому або членам його с≥м'њ, дов≥рен≥й особ≥ надсилаЇтьс€ затверджений акт за формою Ќ-1 або Ќ“ разом з коп≥Їю акта спец≥ального розсл≥дуванн€ нещасного випадку.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 509 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

541 - | 471 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.