Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

З природознавства для 4 класу
Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
ВСТУП (1год.)     ТЕМА 1. НАША БАТЬКІВЩИНА - УКРАЇНА (16 год.)     ТЕМА 2. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (18 год) ТЕМА 3. НАША АДРЕСА У ВСЕСВІТІ (12 год) ТЕМА 4. ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ (12 год.) ТЕМА 5. ЗАПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ (5 год., тематика за вибором учителя Окремі питання даної теми за змістом перенесені в різні розділи нової програми Вилучено та змінено Взаємозв’язок людини та природи.   Види корисних копалин Природне паливо та його запаси в Україні. Використання енергоносіїв людиною. Енергія води та її використання людиною. Економне використання води в побуті. Види ґрунтів. Значення ґрунтів. Роль людини у збереженні і покращенні ґрунтів. Рослинний і тваринний світ зони. Господарська діяльність людини в зоні мішаних лісів. Рослинний і тваринний світ зони. Господарська діяльність людини в лісостепу. Рослини та тварини степів. Господарська діяльність людини в зоні степу. Рослинний та тваринний світ. Господарська діяльність людей у гірській місцевості.   Практичні роботи. · Розпізнавання та характеристика корисних копалин свого краю Замінили Дослідницький практикум наНавчальний проект Вилучили Як тварини впливають на ґрунт?     Раси. Зовнішні ознаки людей різних рас. Карта півкуль.. Особливості природи Євразії. Рослинний і тваринний світ Євразії. Африка – найжаркіший материк Землі. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Африки. Північна Америка. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Північної Америки. Південна Америка. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Південної Америки. Австралія – найсухіший материк. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Австралії. Антарктида – найхолодніший материк. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Антарктиди.   Навчальний проект. (замінено) Мандрівка до материка, про яку ти мрієш.   Будова Землі. Сузір’я зоряного неба. Горизонт. Сторони горизонту. Компас. Молочний Шлях – наша Галактика. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт. Екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнтування на місцевості з допомогою компаса. Інформаційний проект. Вивчення небесних тіл за допомогою наземних телескопів та космічних апаратів. Демонстраціяпросторового розташування зір з допомогою моделі. Дослідницький практикум. Спостереження за зоряним небом (Місяцем), визначення напрямку на північ з допомогою Полярної зорі (“Запитай у батьків”). Горизонт. Сторони горизонту. Компас.   Молекули і атоми. Розташування молекул у твердих тілах, рідинах та газах. Фізичні величини (довжина, площа, об’єм, час) та їхнє вимірювання. Числове значення та одиниці фізичних величин. Вимірювальні прилади. Шкала приладу. Ціна поділки. Досліди, які: · підтверджують, що тіла складаються з дрібних частинок, між якими є проміжки; підтверджують рух молекул та атомів; · демонструють перетворення речовин (добування вуглекислого газу; виготовлення карамелі з цукру); Навчальні проекти. · Вивчення властивостей газів на прикладі повітря · Вимірювання лінійних розмірів тіла людини (ріст, об’єм грудей, ширина плечей, розмах рук, довжина кроку, відстань між великим та вказівним пальцем ін.). · Вимірювання площі фігури неправильної форми (площі ступні ноги, долоні, листка рослини). · Вимірювання об’єму рідини з допомогою медичного шприца (мензурки). · Вимірювання часу з допомогою секундоміра та маятника.     § Чому ліси називають «легенями планети»? Які штучні матеріали людина створила з природних речовин? § Які годинники використовували люди здавна? § Коли водойми нам дякують, а коли ображаються? - § Як тварини впливають на ґрунт?«Речовини навколо нас»,інформаційно-пізнавальний проект(“Запитай у батьків”): § Речовини, з яких будують будинок, та їхні властивості. § Речовини, які літають у космос, та їхні властивості. § Речовини у моєму портфелі та їхні властивості. § Речовини у на кухні та їхні властивості. § Речовини на городі та їхні властивості. § Речовини у ванній кімнаті та їхні властивості.   Вилучено та змінено   Учень/учениця: має уявлення про цінність природи для життя людей та залежність людей від стану     знає розташування України на карті світу, півкуль і Європи. розрізняєформи поверхні Землі; види корисних копалин; класифікує гори за висотою; наводитьприклади (2-3) корисних копалини рідного краю; навколишнього середовища.досліджує причини забруднення ґрунту; працюєз атласом і контурною картою; характеризуєприродні зони; називає: штучні та природні водні об‘єкти; заповідники і національні парки; моделюєситуації щодо збереження і захисту природи.   Учень/учениця: знаєчисельність населення світу і України; називаєпричини, які вплинули на розселення людей; представників рослинного і тваринного світу материків; пояснює залежність господарської діяльності людей від природних умов; пристосування живих організмів до різних умов існування; користуєтьсяатласами, контурними картами, додатковими джерелами інформації, у тому числі мережею Інтернет; складаєкомп‘ютерні презентації; порівняльні характеристики ознак людей різних рас;   розповіді про природу материків і океанів; виступаєперед класом з підготовленою інформацією. називаєтіла, що входять до складу Сонячної системи; планети Сонячної системи та вказує їхнє місце розташування; першого космонавта Ю.Гагаріна та українських космонавтів; видимий рух Сонця на небі обертанням Землі навколо осі; знаходить інформацію про тіла Сонячної системи; про планети та їх дослідження; готує розповіді в групах; характеризує Сонце як одну із зірок у Всесвіті, Молочний Шлях як нашу Галактику; форму та рух Місяця; розпізнає планети на плакатах і фотографіях; Землю за фотографіями; порівнює планети Сонячної системи за розмірами; спостерігаєза Місяцем; презентує своє дослідження; розрізняє на глобусіПівнічну та Південну півкулі, екватор, полюси; особливості планет; 2-3 сузір’я зоряного неба; знаєпризначення телескопа; уявлення стародавніх людей про Землю та Всесвіт; визначаєнапрямок на північ за допомогою Полярної зорі; визначає сторони горизонту з допомогою компаса; має уявленняпро місце Землі у Всесвіті; зміну фаз Місяця; будову Землі; розпізнаєна небі3-4 сузір’я Учень/учениця: наводить прикладифізичних тіл та речовин, з яких вони складаються; необхідності вимірювань довжини, площі, об’єму, часу у побуті; має уявленняпро різноманітність речовин у природі; про точність вимірювання лінійних розмірів, площі, об’єму; називає і розпізнаєагрегатні стани речовин; називає 3-4 речовини та вказує сферу їхнього застосування; докази існування молекул; прилади для вимірювання лінійних розмірів тіл; одиниці довжини, площі, об’єму, часу та співвідношення між ними; характеризує властивості твердих тіл, рідин і газів; розташування молекул у речовинах в різних агрегатних станах; атоми і молекули як структурні частинки речовини; висловлює гіпотези щодо параметрів, від яких залежать властивості тіл; перевіряє гіпотези на досліді; знаходить інформаціюпро властивості речовин та їх використання людиною на практиці; готуєв групахрозповідь про властивості речовин; відповідає на запитання; задає запитання; презентує результати власних досліджень і спостережень. визначаєціну поділки лінійки, годинника (секундоміра), мензурки, медичного шприца; записує результати вимірювань у таблицю; аналізує і порівнює результати, записані у таблиці; вимірюєлінійні розміри,площу,об’єм тіл, час; знаходитьінформаціюу додаткових джерелах про вимірювальні прилади, готує доповідь; систематизуєінформацію (складає таблиці, малює схеми); виступає з повідомленнями за заданою темою. Учень/учениця: працює з інформацією: читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного; знаходить (за завданням вчителя) в підручнику і додаткових джерелах знань інформацію, яка допомагає шукати відповіді на запитання, готує виступи та обговорює їх, презентує результати своїх досліджень; знаходить і систематизує інформацію за двома і більше заданими джерелами (про значення лісів для Землі; про використання вогню і тепла людиною; про штучні матеріали; про екологію водойм; про вплив тварин на ґрунт; про пісковий, водяний, сонячний, вогняний годинники; про речовини та їхні властивості); реалізує запропонований учителем спосіб перевіркидостовірності інформації; робить висновки на основі отриманої інформації; використовує інформацію, представленою в різних форматах: текст, схеми, таблиці; робить висновок (приєднується до одного з висновків) на основі отриманої інформації; приводить декілька аргументів для підтвердження своєї думки; працюєу групах; спостерігає та досліджує об’єкти, які відповідають тематиці запитань, аналізує отримані результати; проводить власні дослідження.

 

Зміни,


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1148 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.