Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Умови Договору
Предмет Договору

1.1.Вкладник вносить, а Банк приймає на депозитний рахунок №_______________________ (в подальшому – Рахунок) на умовах цього Договору кошти (в подальшому – Депозит) в сумі ___________________(____________________________________________________________) _____________(______________________________________________________)_________(зазначити валюту Вкладу)строком

(цифрами та літерами)

на _______ (_________________________) _________.

(цифрами та літерами)

Днем повернення Депозиту є “___”__________________ 20___ р.

1.2.Відсоткова ставка за Депозитом встановлюється в розмірі _________ (__________________)відсотків річних.

(цифрами та літерами)

1.3.Сплата відсотків за користування Депозитом здійснюється (необхідне підкреслити):

- щомісячно;

- щоквартально;

- разом з поверненням Депозиту.

Умови Договору

2.1.При розрахунку процентів Банк не враховує день зарахування (внесення) Депозиту на Рахунок і день вилучення Депозиту з Рахунку.

2.2.Нарахування Банком відсотків за Договором здійснюється з урахуванням календарного числа днів (неробочих включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

2.3.Нараховані до сплати відсотки обліковуються окремо і до суми Депозиту не приєднуються.

2.4.Сторони погоджуються з тим, що якщо днем повернення Депозиту згідно з п.1.1 є неробочий день, сума Депозиту повертається наступного за неробочим робочого дня.

2.5.Мінімальна сума вкладу становить _________(______________________________________) гривень.

2.6.________________________ (Додаткові кошти на Рахунок в період дії Договору не зараховуються. / Вкладник може поповнювати Рахунок додатковими внесками, сума яких не обмежується.)

2.7.Вилучення всієї суми Депозиту або його частини до закінчення строку дії Договору здійснюється на підставі заяви Вкладника, поданої в Банк відповідно до п.4.2.4 Договору.

При вилученні з Рахунку всієї суми Депозиту до закінчення строку дії Договору нарахування відсотків за Депозитом здійснюється за ставкою, що діє в Банку по вкладах на вимогу на день вилучення.

При вилученні з Рахунку частини Депозиту до закінчення строку дії Договору нарахування відсотків за Депозитом до дня вилучення здійснюється за ставкою, що діє в Банку по вкладах на вимогу на день вилучення, а починаючи з дня вилучення нарахування відсотків за Депозитом не здійснюється.

У разі перевищення суми відсотків, отриманих Вкладником, над сумою відсотків, що підлягають сплаті (за умови щомісячної або щоквартальної сплати відсотків), надлишково виплачені відсотки утримуються з коштів, що підлягають сплаті Вкладнику.

2.8.Після закінчення строку зберігання, вказаного у п.1.1, Депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п.4.1.4 Договору, а в разі відсутності такого рахунку - продовжує зберігатися на Рахунку без подальшого нарахування відсотків до моменту вилучення Вкладником Депозиту.

2.9.Після закінчення строку зберігання Депозиту Договір може бути пролонговано за згодою Сторін на умовах, які діятимуть в Банку на момент пролонгації, про що Вкладник повідомляє Банк за 5 (п'ять) робочих днів до спливу строку, зазначеного у п.1.1 Договору. Пролонгація оформлюється шляхом підписання Додаткового договору, який є невід'ємною частиною Договору.

2.10.Сторони погоджуються з тим, що розмір процентної ставки за Депозитом може бути змінений у разі зміни облікової ставки Національного банку України та/або зміни ситуації на грошово–кредитному ринку. В такому разі Банк направляє Вкладнику рекомендованого листа із зазначенням нової відсоткової ставки за Депозитом, а також причин, з якими Банк пов’язує необхідність її зміни.

2.10.1. У разі якщо запропонована Банком відсоткова ставка за Депозитом задовольнить Вкладника, Сторони протягом 20 календарних днів після 10-денного строку, що визначений Сторонами як строк для розгляду пропозицій Банку, укладають та підписують Додатковий договір до Договору про зміну відсоткової ставки за Депозитом.

2.10.2. У разі якщо Вкладник відмовиться від пропозиції Банку про зміну відсоткової ставки за Депозитом або залишить таку пропозицію Банку без розгляду та відповіді протягом 10 календарних днів з моменту відправлення рекомендованого листа на адресу Вкладника, останній зобов’язаний протягом 20 календарних днів після 10-денного строку, що визначений Сторонами як строк для розгляду пропозицій Банку, закрити Рахунок, а у разі не закриття Договір розривається і відсотки по ньому до розірвання Договору нараховуються за ставкою відповідно до п.1.2 Договору, а після розірвання Договору - не нараховуються, на що Вкладник цим надає свою беззаперечну згоду. В цих випадках Банк повертає Вкладнику Депозит шляхом виплати готівкою або перерахування в безготівковому порядку на вказаний Вкладником інший рахунок.

3. Права Сторін

3.1.Вкладник має право:

3.1.1.До закінчення строку дії Договору вилучити з Рахунку всю суму Депозиту або його частину відповідно до п.2.7 та 4.2.4 Договору.

3.1.2.При вилученні коштів з Рахунку до або після закінчення строку дії Договору одержати суму коштів готівкою або перерахувати на інший рахунок.

3.1.3.На отримання відсотків відповідно до умов Договору.

3.1.4.На одержання виписки про стан Рахунку.

3.1.5.Надати довіреність іншій особі на здійснення операцій по Рахунку (на розпорядження Рахунком), оформивши її згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.2.Банк має право:

3.2.1.Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття Рахунку та проведення операцій по ньому.

3.2.2.Змінювати відсоткову ставку за Депозитом у порядку, визначеному п.2.10 Договору, а в разі незгоди Вкладника на таку зміну або ненадання ним відповіді розірвати Договір у порядку, передбаченому Договором.

3.2.3.Вимагати від Вкладника належного виконання взятих на себе зобов’язань за Договором.

4. Зобов’язання Сторін4.1.Банк зобов’язується:

4.1.1.Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього кошти в сумі, вказаній в п.1.1 Договору.

4.1.2.Нараховувати відсотки згідно з умовами Договору.

4.1.3.Забезпечити збереження ввірених йому коштів Вкладника та не порушувати банківської таємниці по операціях за Рахунком. Надання інформації Банком за Рахунком Вкладника відповідним державним органам можливе у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

4.1.4.Забезпечити повернення Депозиту та виплату нарахованих відсотків, обумовлених в пп.1.2, 2.7 та 2.10 Договору, шляхом перерахування на рахунок №__________________________, відкритий в ______ або шляхом видачі готівкою.

(назва банку) (код банку)

4.2.Вкладник зобов’язується:

4.2.1.Надати Банку необхідні документи на відкриття Рахунку та проведення операцій по ньому.

4.2.2.Внести кошти в Банк в сумі, вказаній в п.1.1, готівкою або безготівковим шляхом з власного рахунку №______________________, відкритого в _________________________(назва банку) код банку ________ протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Сторонами Договору.

4.2.3.Оплачувати послуги Банку згідно з діючими Тарифами Банку.

4.2.4.При намірі вилучення з Рахунку всієї суми Депозиту або його частини до закінчення строку дії Договору, письмово повідомити Банк про дату та розмір вилучення коштів з Рахунку за 3 (три) робочих дні до дня вилучення.

4.2.5.У разі зміни адреси проживання або реквізитів документа, що засвідчує його особу, та при всіх інших змінах, які можуть вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань за ним, у 5-денний строк, з моменту виникнення зазначених змін, прибути в Банк та внести відповідні зміни до Договору.

4.2.6.Розглянути та відповісти на пропозицію Банку стосовно зміни відсоткової ставки за Депозитом протягом 10 календарних днів з моменту відправлення Банком пропозиції. У разі незгоди зі зміною відсоткової ставки закрити Рахунок.

4.2.7.При пролонгації Договору за 5 (п’ять) робочих днів до закінчення строку зберігання Депозиту, обумовленого п.1.1, з'явитись в установу Банку і оформити Додатковий договір до Договору.

5. Порядок вирішення спорів

5.1.Всі спори та розбіжності, що виникають у зв’язку з Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2.Якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, такі спори та розбіжності повинні бути врегульовані в судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства України в судах загальної юрисдикції.

5.3.Всі питання, які не врегульовані Договором, підлягають врегулюванню згідно з вимогами чинного законодавства України.

6. Відповідальність Сторін

6.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

7. Форс – мажор

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя і т.п. (далі – форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оповіщення стороною, що не виконала зобов'язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс–мажорних обставин (ліквідації їх наслідків), за умови, що сторона, яка не виконала зобов’язання до вищевказаного моменту, здійснила всі дії, які вона могла зробити і зробила для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово один одного невідкладно. Якщо ці обставини будуть існувати протягом часу, що перевищує шість місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і в такому випадку кожна із Сторін не буде мати права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

7.2.Факти існування і тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, які уповноважені згідно з чинним законодавством України підтверджувати обставини форс-мажору.

7.3.Обставиною форс-мажору за Договором додатково визнається прийняття органами влади актів, які впливають на діяльність Сторін, стосовно предмета Договору, а також дії державних органів, які перешкоджають Сторонам використовувати кошти з Рахунку – стягнення коштів за виконавчими документами, арешт.

8. Інші умови

8.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.2.ЦейДоговір вважається припиненим і Рахунок закривається з моменту виплати Банком Вкладнику всієї суми Депозиту та нарахованих відсотків за ним.

8.3.Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України, або з ініціативи Вкладника на підставі поданої ним заяви відповідно до п.4.2.4 Договору, а також відповідно до умов п.2.10 Договору.

8.4.У разі ненадходження коштів, зазначених у п.1.1 Договору, на Рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Сторонами Договору, Договір вважається припиненим. Рахунок при цьому закривається.

8.5.ЦейДоговір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий – у Вкладника. Обидва примірники мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.

8.6.ЦейДоговір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується підписами Сторін.

8.7.Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі, підписані Сторонами та оформлені у вигляді Додаткових договорів до Договору.

9. Реквізити та підписи Сторін

БАНК: ВКЛАДНИК:

Назва__________________________________ Прізвище, ім’я, по батькові______________________________

_______________________________________ _____________________________________________________

Адреса_________________________________ Ідентифікаційний номер ________________________________

_______________________________________ Адреса ___________,___________________________________,

Код в ЄДРПОУ _________________________ (індекс пошт. відд.) (область)

Код банку_____________________________ _________________, ___________________________________,

Телефон________________________________ (район) (назва населеного пункту)

_________________________________________________

(назва вулиці, № будинку та квартири)

Паспорт (паспортний документ)____ №___________________,

виданий_______________________________________________

______________________________________________________

(ким та коли)

Телефон ____________________________________________

_____________________________________ _____________________________________________

(підпис уповноваженого працівника Банку) (підпис Вкладника / представника Вкладника)

М.П. ______________________________________________

(ПІБ представника Вкладника)


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 367 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.