Лекции.Орг

Поиск:


ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ. АКСЕОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Семінар 4.

Тема: Проблема буття у філософії. Філософська антропологія: сутність та призначення людини.

План заняття.

1. Проблема буття: еволюція філософських уявлень.

2. Сутнісний зміст категорії «буття».

3. Рівні та форми буття, їх специфіка.

4.Особливості людського буття: характерні риси людського існування, життя та діяльності.

5. Сенс людського життя.

6. Проблема буття та небуття, смерті та безсмертя в контексті людського існування. Свобода як одна з основних людських цінностей.

 

Рекомендована література.

1. Бубер М. Проблема человека. / Два образа веры. – М., 1995.

2. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас.Вибрані твори.-К.,1994.

3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.

4. Тейар де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

5. Фромм Э.Бегство от свобод.-М.,1990.

6. Хайдеггер М. Що таке метафізика?;

7. Хайдеггер М. Вступ до метафізики;

8. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

9. Ясперс К. Духовна ситуація часу;

10. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996;

11. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1999;

12. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посібник. – К., 2004.

13. Діденко В.Ф. Філософія. Категорії, проблеми, теорії. – К., 1996.

14. Нестеренко В.І. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

15. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., 2001, 2005.

16. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002.

17. Філософія: Підручник / за ред. Горбача Н.Я. – Л., 1997;

18. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995;

19. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний та ін. – К., 2002;

20. Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2004;

21. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004;

22. Феномен человека: антологія. – М., 1995.

23. Введение в философию: В 2 ч. / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1989, ч. 2.

 

Семінар 5.

Тема: Свідомість та пізнання. Методологія як організація пізнання (епістемологія).

План заняття.

1. Теорії походження та основні ознаки свідомості.

2. Структура та функції свідомості. Свідомість і самосвідомість.

3. Значення пізнання в життєдіяльності людини. Суб’єкт та об’єкт пізнання.

4. Рівні і форми пізнання, їх взаємозв’язок.

5. Проблема істини у пізнанні.

6. Поняття методу і методології.

7. Діалектика та метафізика. Типи діалектики.

8. Категорії та принципи діалектики. Проблеми законів діалектики.

 

Рекомендована література.

1. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

2. Лой А.М. Проблема свідомості: історичність досвіду / Філос. і соціол. думка. 1992 №7.

3. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. – К., 1994.

4. Рассел Б. Человеческое познание. – К., 1997.

5. Фрейд З. «Я» и «оно». – М., 1990.

6. Юнг К. Коллективное бессознательное. – М., 1998.

7. Алексеев П.В., Панина А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991.

8. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки: в 2-х ч. – М., 1974.

9. Диалектика природы и естествознание. – М., 1992.

10. Лекторський В.А. Объект. Субъект. Познание. – М., 1980.

11. Нарский И.С. Современные проблемы теории познания. - М., 1988.

12. Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія. – Львів, 2000.

13. Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія. – Львів, 2005.

14. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., 2001, 2005.

15. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002.

16. Філософія: Підручник / за ред. Горбача Н.Я. – Л., 1997;

17. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995;

18. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний та ін. – К., 2002;

19. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004;

20. Ярошевець В.І. Людина в системі пізнання. – К., 1996.

 

Семінар 6.

Тема: Суспільство і людина.

План заняття.

1.Суспільство як система, що саморозвивається. Основні сфери (елементи) суспільного життя .

2.Економічна сфера суспільного життя (суспільне виробництво; продуктивні сили та виробничі відносини, їх взаємозв’язок).

3.Соціальна сфера суспільного життя (структура суспільства):

а) соціально-класовий підхід;

б) історичні форми спільності людей;

в) теорія соціальної стратифікації.

4.Духовне життя суспільства. Національний характер як визначальна ознака нації.

5. Проблема «кінця історії». Ситуація кінця ХХ - поч. ХХІ ст. Трансформаційні процеси в сучасному світі.

6. Глобальні проблеми сучасності: нові виклики. Процес глобалізації.

7. Поняття культури, її основний зміст, ознаки, сфери та функції.

8. Культура як універсальний механізм ствердження людських цінностей. Ціннісні орієнтації та система цінностей людини.

Рекомендована література.

1. Бердяев Н.А. Кризис искусства.-М.,1990.

2. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М.,1990.

3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму (будь-яке видання)

4. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори.-К.,1994.

5. Ортега-и-Гассет Х .Тема нашого времени.

6. Ортега- и-Гассет Х. Что такое философия? –М.,1991.

7. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1, 2. – К., 1994.

8. Фромм Э. Здоровое общество.-М.,2005.

9. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- М.,2004.

10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.-М.,2003.

11. Шпенглер О. Закат Европы.- М., 1982. - Т.1.

12. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.

13. Ясперс К. Духовная ситуация времени. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

14. Ясперс К.Смысл и назначение истории.-М.,1994.

15. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

16. Бойченко І.М.Філософія історії. Підручник. - К.,2001.

17. Быстрицкий Е.К. и др..Бытие человека в культуре.-К.,1992.

18. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.-М.,1990.

19. Губерський Л.В.Культура,ідеологія,особистість.-К.,2002.

20. История. Культура. Цивилизация. -М.,1998.

21. Климов А.Я. Диалектика практики и познания. - М.,1991.

22. Культурология ХХ век: Антология.-М.,1995.

23. Нестеренко В.І. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995;

24. Онтологічні проблеми культури.-К.,1994.

25. Очерки социальной философии: Учебное пособие. - М.,1994.

26. Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. – К., 1998.

27. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., 2001, 2005;

28. Філософія: Підручник для вищої школи. - Х.,2004.

29. Філософія: Підручник / Бичко І.В. та ін. – К., 2002;

30. Філософія: Підручник / за ред. Горбача Н.Я. – Л., 1997.

31. Філософія: Підручник / за ред. Заїченка Г.А. – К., 1995;

32. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

33. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний та ін. – К., 2002.

34. Філософія: Світ людини. Курс лекцій. – К., 2004.

35. Франк С.Л.Духовные основы общества. - М.,1992.

36. Хейзинга И. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. – М., 1997.


 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 446 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.