Лекции.Орг

Поиск:


ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

Змістовий модуль І.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.

Семінар 1.

Тема: Філософія та світогляд.

План заняття.

1. Поняття про філософію. Особливості історичного виникнення філософії.

2. Різноманітність підходів до визначення предмету філософії.

3. Структура філософського знання і його специфіка.

4. Світогляд як форма людського самовизначення. Структура світогляду.

5. Типологія світогляду (історичні типи світогляду).

6. Функції філософії.

 

Рекомендована література.

1. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

2. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

3. Лосский Н.О. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. – М., 1995.

4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

5. Ортегга-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991.

6. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій. – Львів, 2006.

7. Світ, людина, суспільство: Хрестоматія. / Упоряд. І.П.Арцишевська, Р.А.Арцишевський. – К., 1997.

8. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

9. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

10. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

11. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

12. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

 

Семінар 2.

Тема: Філософія Стародавнього світу. Філософія Європейського Середньовіччя та Відродження.

План заняття.

1. Антична філософія: умови формування та характерні особливості.

2. Пошук досократичною філософією першооснови світу (основні школи та представники).

3. Звернення до людини у класичній давньогрецькій філософії (софісти, Сократ, Платон, Аристотель).

4. Загальні особливості та основні ідеї елліністично-римського періоду (розвиток шкіл).

5. Середньовічна філософія: характерні риси та періодизація.

 

 

6. Основні проблеми патристики та схоластики. Філософські та теологічні погляди Августина Блаженного та Фоми Аквінського.

7. Соціально-економічний та культурний зміст доби Відродження. Гуманізм і реформація: сутність і філософська спрямованість.

8. Характеристика філософських поглядів представників раннього і пізнього Відродження (Салютаті, М.Кузанський, Дж.Бруно, Є.Роттердамський, М.Монтень).

9. Соціально-політичні погляди доби Відродження: Т.Мор, Т.Кампанелла, Н.Макіавеллі.

 

Рекомендована література.

1. Августин А. Исповедь. – М., 1991.

2. Аристотель. Метафизика. Сочинения. В 4-х т. – М.: 1976. Т 1.

3. Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури. –
К., 1982.

4. Кузанский Н. Об ученом незнании. – Соч. – М., 1979. Т.1.

5. Макиавелли Н. Государь: сочинения. – М., 2005.

6. Платон. Банкет Тімей / Читанка з історії філософії. Книга 1. – К., 1992.

7. Читанка з історії філософії: В 6-ти кн.. – К., 1992. – К.1.

8. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

9. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії. – К., 2001.

10. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

11. Введение в философию: в 2 ч., ч. 1 / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1990.

12. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

13. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

14. Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. – К., 1995.

15. История философии в кратком изложении / В пер. Богута И.И. –
М., 1994.

16. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

17. Краткий философский словар / Под ред. Алексеева А.П. – М., 1998.

18. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. – М., 1995.

19. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

20. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

21. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

22. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

23. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

24. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

25. Фрагменты раннегреческих философов. Ч.1. – М., 1989.

26. Ченышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 

Семінар 3.

Тема: Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Західна філософія ( др. пол. ХІХ ст. – поч.. ХХІ ст.)

План заняття.

1. Проблеми філософії Нового часу:

а) проблема методу пізнання;

б) проблема людини та держави.

2. Феномен німецької класичної філософії.

3. Філософські ідеї Канта.

4. Системний характер філософії Гегеля.

5. Нова проблематика філософських пошуків: порівняльна характеристика основних ідей класичної та некласичної філософії.

6. Основні школи і представники некласичної філософії середини ХІХ – поч. ХХ ст.:

а) марксизм;

б) ірраціоналізм А.Шопенгауера та «філософія життя» Ф. Ніцше;

в) екзистенціальні ідеї в філософії С.К’єркегора;

г) представники «наукової філософії» (позитивізм).

7. Основні напрямки сучасної західної філософії:

а) психоаналіз;

б) екзистенціалізм;

в) нео- та постпозитивізм;

г) структуралізм;

д) постмодернізм.

 

Рекомендована література.

1. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.

2. Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1972.

3. Бергсон А. Два источника религии и морали. – М., 1994.

4. Беркли. Сочинения. – М., 1978.

5. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – К.

6. Гоббс Т. Левиафан. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1964.

7. Гольбах П. Система природы. / Избранные произведения. – М., 1991. – Т.1.

8. Декарт Р. Рассуждения о методе. / Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.

9. Дидро Д. Разговор д’Аламбера с Дидро. - Рекомендована література. – М., 1941.

10. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

11. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

12. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

13. Ламетри Ж. Человек-машина. – М., 1977.

14. Маркс К. Тези про Фейєрбаха. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

15. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1995.

16. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

17. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

18. Руссо Ж..-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. / Антология мировой философии. – М., 1970.

19. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. – М., 1989.

20. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

21. Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

22. Шопенгауэр А. Об основе морали. Афоризмы житейской мудрости: Сборник. – Мн., 1997.

23. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993, Т.1.

24. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

25. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.

26. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії. – К., 2001.

27. Булатов М.А. Немецкая классическая философия. – К., 1976.

28. Введение в философию: в 2 ч., ч. 1 / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 1990.

29. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. За ред.. Г.І. Волинки. – К., 2006.

30. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1998.

31. Гусєв В. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000.

32. Зарубіжна філософія ХХ ст.: Читанка з історії філософії у 6 кн. Кн..6. – К., 1994.

33. История философии в кратком изложении. / В пер. Богута И.И. –
М., 1994.

34. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

35. Краткий философский словар / Под ред. Алексеева А.П. – М., 1998.

36. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

37. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

38. Філософія: Курс лекцій / За ред. Бичка І.В. та ін. – К., 1993.

39. Філософія: Підручник. / За ред. Горбача Н.Я. – Львів, 1997.

40. Філософія: Підручник. / За ред. Г.А.Заїченка. – К., 1995.

41. Філософія: Підручник. / Надольний І.Ф. та ін. – К., 1999.

42. Філософія: Підручник для вищої школи. – Х., 2004.

43. Философия ХХ в. – М., 1997.

44. Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. –
К., 1964.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 572 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.