Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 5. Макетування і верстка
Типометричні одиниці. Загальні правила набору текстів: знаків і цифр, заголовків, таблиць. Технічна підготовка зображальних елементів. Види ілюстрацій. Форма, розмір та розташування ілюстрацій у газеті. Елементи дизайну. Система RGB. Система CMYK. Кольороподіл (конвертація). Прості кольори. Конструктивні особливості композиції шпальти. Композиційно-графічна модель видання. Засоби виділення матеріалів у газеті. Різновиди верстки. Макетування газетного і журнального видань.

Тема 6. Шрифтознавство

Етапи виникнення розвитку шрифтів. Шрифти ХХ століття. Комп’ютерні шрифти. Шрифтова справа в Україні. Малюнок шрифту. Рубані шрифти, шрифти з ледве помітними засічками, медієвальні, звичайні, брускові, нові малоконтрастні шрифти. Накреслення шрифту. Гарнітура. Класифікації шрифтів та їх призначення. Шрифтові програми. Редактори контурних шрифтів.

IV. Список рекомендованої літератури

1. Гавенко С. Конструкція книги / С. Гавенко, Л. Кулік, М. Мартинюк. – Львів, 1999. – 135 с.

2. Гавенко С. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі / С. Гавенко,
О. Мельников. – Львів : УАД, 2006. – 134 с.

3. Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій / В. Ф. Іванов. – К : Знання, 2000. – 222 с.

4. Капелюшний А. Редагування в засобах масової інформації / А. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304 c.

5. Крайнікова Т. Коректура / Т. Крайнікова. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 252 с.

6. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания / Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. – М. : Олимп, 1999. – 688 с.

7. Мильчин А.Э. Методика и техника редактирования текста / Мильчин А. Э. – М. : Книга, 1972. – 320 с.

8. Накорякова К. Литературное редактирование / К. Накорякова. – М. : ИКАР, 2008. – 432 c.

9. Партико З. Загальне редагування: нормативні основи / З. Партико. – Львів : Афіша, 2006. – 416 с.

10. Пикок Дж. Издательское дело / Дж. Пикок. – М. : ЭКОМ, 1998. – 400 с.

11. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник / Укл. Б. Дурняк. - Львів : Афіша, 2002. – 456 с.

12. Різун В. Основи комп’ютерного набору і коректури / В. Різун. – К. : Либідь,1993. – 170 с.

13. Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги / В. І. Сава. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 168 с.

14. Тимошик М. Видавнича справа та редагування / М. Тимошик. – К. : Видавничий дім, 2004. – 224 с.

15. Тимошик М. Видавничий бізнес / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 328 с.

16. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

17. Тимошик М. Історія видавничої справи / М. Тимошик. – К. : НКН,. 2007. – 496 с.

18. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич. – Львів : Ін-т українознавства, 2002. – 520 с.

19. Огієнко І. Історія українського друкарства / І. Огієнко. – К. : Либідь, 1994. – 448 с.

20. Учебная верстка. – Изд-е 2-е, перераб. и дополн. / Сост. А.Н.Кулаков. – Л., 1987.

21. Херлберт А. Сетка: Модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг / Пер. с англ. – М., 1984.

22. Хойнацький М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві / М. С. Хойнацький. – К. : Вища школа, 1993. – 150 с.

23. Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики / За заг. ред. В.В.Різуна. – К., 2003. – 344 с..

24. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. – М. : Юристъ, 1998. – 535 с.

25. Ярема С. М. Технічне редагування: Навчальний посіб. / С. М. Ярема. – К. : Ун-т Україна, 2003. – 284 с.

26. Теремко В. Основні засади видавничого бізнесу / В. Теремко. – К. : Академвидав, 2010. – 136 с.

27. Антонова С. Г. Редакторская подготовка изданий [Електронний ресурс] / С. Г. Антонова. – Режим доступу : http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook082/01/

28. Соловьев В.И. Редакторская подготовка периодических изданий [Електронний ресурс] / В. И. Соловьев. – Режим доступу : http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm

29. Ленский Б.В. Современное отечественное и зарубежное издательское дело[Електронний ресурс] / Б. В. Ленский. – Режим доступу :. – http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook091/01/

30. Акопов А. И.Общий курс издательского дела : Учебное пособие для студентов-журналистов / А. И. Акопов; Под ред. проф. В.В. Тулупова; Факультет журналистики ВГУ. – Воронеж, 2004. – 218.с. – http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/06/edu_29sept2006_30.rar; http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/09/1/edu_29sept2006_30.rar


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 906 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.