Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

І. Пояснювальна записка
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №

« » 2015 р.

Заступник голови Приймальної комісії

__________________ О.Г. Бондар

 

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З видавничої справи та редагування

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:спеціаліст

Спеціальність: 7.03030301 – «Видавнича справа та редагування»

 

 

Запоріжжя – 2015 рік


І. Пояснювальна записка

Мета фахового випробування для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів, яких вони набули за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр» напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності «Видавнича справа та редагування» в межах ліцензованого обсягу спеціальності.

Форма фахового випробування:

Фахове випробування проходить в один етап – письмовий (абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у письмовій формі). Тривалість письмового етапу 120 хвилин.

Структура білету: екзаменаційний білет складається з трьох запитань.

Перше питання має виявити знання з історії та теорії видавничої справи та редагування, друге питання – із дисциплін «Шрифтознавство», «Текстознавство», «Поліграфія», «Видавничі стандарти», а третє питання має практичну спрямованість – передбачає виявлення рівня знань, умінь і навичок із дисциплін «Редакторський фах», «Редакторська майстерність», «Типологія помилок та коректура», «Літературне редагування», «Художньо-технічне редагування».

Вимоги до відповіді абітурієнта:

- абітурієнти мають вільно орієнтуватися в сучасних тенденціях та історичних етапах розвитку видавничої справи та редагування та в структурно-змістових особливостях авторського тексту;

- абітурієнт повинен володіти знаннями про видавничу справу, редагування, поліграфію, архітектоніку та режисуру видання;

- абітурієнт повинен знати типологію помилок і застосовувати різні види правки в процесі редагування авторських оригіналів.

За підсумками вивчення курсу повинні знати:

- головні поняття й категорії етидології в їх історичному розвитку та на сучасному етапі;

- основні напрямки державної політики стосовно видавничої діяльності в Україні;

- етапи розвитку вітчизняної та світової видавничої справи й редагування і провідних їх представників;

- структуру сучасного видавничо-поліграфічного комплексу;

- етапи редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва;

- законодавчу базу, що регулює професійну діяльність видавців;

- специфіку підготовки й редагування авторських текстів різних типів видань;

- розмірні й кількісні характеристики видання, параметри шрифтів;

- типологію видань, особливості їх редагування;

- норми професійної етики.

Абітурієнти повинні вміти:

- застосовувати основні знання та вміння в практичній діяльності;

- володіти лінгвостилістичними нормами сучасної української мови;

- використовувати норми чинного законодавства України та міжнародного права для організації професійної діяльності;

- використовувати авторське право у видавничій діяльності;

- застосовувати коректурні знаки;

- підраховувати обсяг текстового оригіналу;

- редагувати різні типи видань відповідно до вимог міжнародних і національних галузевих стандартів;

- макетувати і верстати книжкові та періодичні видання;

- виявляти типологічні особливості шрифтового оформлення різних типів видань;

- застосовувати комп’ютерні програми редагування текстових і позатекстових елементів видань.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 420 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.