Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Заңды тұлғамен шетел валютасында
Алматы қ. «__»_____20__ж.

 

«______» ААҚ бұдан әрі «Банк» деп аталады, оның атынан________

Жарғы және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Бас лицензиясы негізінде әрекет етуші және азамат(ша) бұдан әрі «Депозитші» деп аталады, Басқарма Төрағасы екінші жақтан, төмендегі мәселелер жөнінде осы Келісімшартты жасады.

 

1.1. Депозитші Банктегі №__________________депозиттік шотқа ___________________

(жазбаша)

Сома көлемінде_____________күнтізбелік күнге ақшасын салады, ол бойынша сома түскен күннен бастап сыйақы есептеледі.

1.2. Депозитші депозиттік шотқа шетел валютасын Депозитшінің немесе үшінші тұлғаның басқа банктік шотынан аудару арқылы, қолма – қол,

сондай – ақ қолма – қол емес түрде енгізуі мүмкін.

Қолма – қол шетел валютасын депозитке енгізген кезде, Банк Депозитшіге депозиттік шоттағы ақша сомасын және ол бойынша сыйақыны қолма – қол түрде төлейді.

Шетел валютасын қолма – қол емес тәртіпте енгізген Депозитшінің өтініші бойынша Банк Депозитшіге депозиттік шоттағы ақша сомасын және ол бойынша сыйақыны Банк тарифтеріне сәйкес комиссиялық ақысын ұстап қалу арқылы қолма –қол емес тәртіпте төлейді.

1.3. Банк депозит орналасқан мерзім ішінде ай сайын жылдық

Пайыз көлемінде депозит бойынша сыйақыны есептейді, бір жыл 360 күнге тең. Сыйақыны есептеу кезінде депозитке ақшаны енгізу күні мен оларды қайтару күні Банкте бір күн деп есептеледі.

1.4. Депозитші депозиттік шотқа шетел валютасында қосымша ақша сомасын енгізу арқылы депозиттік сома өссе немесе депозитшінің келісімінсіз ақшаны алуға уәкілетті үшінші тұлғаның немесе депозитшінің өкіміне сәйкес, сондай-ақ Депозитші мен Банк арасындағы басқа да келісішарт жағдайларына сәйкес Банк талаптарын орындау кезінде депозиттік шоттан ақшаны алу кезінде шетел валютасындағы депозит сомасы азайса, Банк ақшаны түскен не алынған күннен бастап, депозит сомасының өзгеруіне байланысты тарифтік мөлшерлемені ескере отырып, өскен немесе азайған депозит сомасына пайыз төлейді.

2.1. Банк Депозитшінің сеніп тапсырған ақшасын, депозит құпиясын және Депозитші және оның жүзеге асыратын операциялары туралы мәліметтерді құпия сақтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2.2. Депозитші міндеттенеді:

а) Банкке депозитті орналастыру және ол бойынша операциялар жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарын сақтауға;

б) депозитті орналастыру мерзімі ішінде өзінің депозиттік шотынан ақшаны 3 реттен артық алмауға.

2.3. Банк депозит бойынша жылдық пайыздық мөлшерлемені депозит орналасқан мерзім ішінде өзгертуі қажет болған жағдайда, пайыздық мөлшерлеме өзгергенге дейінгі он күнтізбелік күн бұрын бұл туралы Банктің операциялық залдарында хабарландырулар ілу арқылы ескертеді.

2.4. Банк депозитшіге салым сомасы мен есептелген пайыздарды депозит мерзімі аяқталғаннан кейін, депозитшінің келісімінсіз шоттан ақшаны алып, қолданыстағы заңдарда көрсетілген салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер сомасын ұстап қалады, сондай – ақ Банктің Банк пен Депозитші арасында бекітілген басқа да келісімшарт жағдайларына сәйкес Банк өкімін орындайды.

2.5. Осы келісімшартты Депозитшінің жазбаша өтініші бойынша тоқтату кезінде Келісімшартты бекіту күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткенге дейін сыйақы төленбейді.

2.6. Осы келісімшартты Депозитшінің жазбаша өтініші бойынша мерзімінен бұрын тоқтату кезінде депозит бойынша сыйақы Келісімшартқа отыру күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткенге дейін депозит сақталған күндер санына талап етілгенге дейінгі депозит ретінде төленеді.

2.7. Осы келісімшартты Банк тарапынан мерзімінен бұрын тоқтату кезінде депозит бойынша сыйақы осы Келісімшарттың 1.3. – тармағында көрсетілген пайыздық мөлшерлемеге сәйкес оны нақты орналастыру мерзіміне төленеді.

3.1. Осы келісімшарт банктегі депозиттік шотқа осы Келісімшарттың 1.1. – тармағында көрсетілген депозит сомасын орналастыру сәтінен бастап күшіне енеді және Депозитші депозиттік шоттағы барлық ақша сомасы мен оған есептелген сыйақыны алғанға дейін немесе Келісімшартты тоқтатқанға дейін күшінде болады.

3.2. Осы Келісімшарт әр тарап үшін бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған.

 

Тараптардың заңды мекен – жайлары

 

Банк Депозитші


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 536 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.