Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Перевірка пропускної спроможності горловини клапанного каналу
 

У якості основного розміру механізму газорозподілу приймається діаметр горловини впускного клапана dг.вп.Попередньо рекомендують використовувати наступні співвідношення між діаметром горловини впускного каналу і діаметром поршня двигуна D:

– для карбюраторних двигунів з клиновидною і плоскоовальною камерами згоряння dг.вп = (0,42...0,46)D;

– для карбюраторних двигунів з напівсферичними камерами згоряння

dг.вп. = (0,46...0,52)D;

– для дизелів з розділеною камерою dг.вп.= (0,35...0,40)D;

– для дизелів з нерозділеною камерою dг.вп.= (0,38...0,42)D;

– при нижньому розташуванні клапанів dг.вп.= (0,38...0,42)D;

– при верхньому розташуванні клапанів dг.вп.= (0,35...0,52)D.

Максимальна прохідна площа при двох клапанах становить 25…30%, а при чотирьох – до 40% від частини площі головки, що перекриває циліндр.

Діаметри горловин випускних клапанів приймають на 10...20% меншими, ніж діаметри горловин впускних клапанів.

Висота підйому клапана обмежується рівністю площ прохідного перерізу горловини і клапана за умови повного відкриття клапана

(рисунок 7.11).

 

Рисунок 7.11– Схема перерізу прохідних каналів клапана

 

На рисунку 7.11: dг. – діаметр горловини клапана; h – висота підйому клапана; – ширина прохідного каналу клапана; γ – кут фаски клапана.

Для впускних клапанів γ = 45° або 30°; для випускних клапанів приймають майже завжди γ = 45°.

Якщо припустити, що кут фаски γ = 0, то з рисунку 7.11 отримуємо:

= π·dг·hmax.

Звідки максимальна висота підйому клапана hmax буде дорівнювати:

hmax= dг/ 4. (7.76)

Рівність площ горловини і клапана виконується при γ = 300 і

hmax0,26·dг, а при γ = 450hmax0,31·dг.

Для сучасних двигунів значення hmax= (0,16…0,32)·dг.

Максимальну площу прохідного перерізу горловини впускного клапана визначають за умови нестискуваності газу, що протікає в горловині, при максимальному підйомі клапана і для режиму номінальної частоти обертання колінчастого вала за формулою:

(7.77)

де V′ – швидкість потоку газу в горловині клапана, м/с;

Vп.с. – середня швидкість поршня, м/с;

Fn = π·D2 / 4 – площа дна поршня, м2;

i – кількість однойменних (впускних або випускних) клапанів у циліндрі. Переважно і =1.

У сучасних автомобільних двигунах середня швидкість заряду в горловині впускного клапана на режимі максимальної потужності двигуна

Vвп′ = 40...80 м/с. Для бензинових двигунів слід приймати для впускних клапанів Vвп′ ≥ 40 м/с , а для випускних – Vвип′ = 70...100м/с. Для двигунів з наддувом середні швидкості повітря і газів у горловинах клапанів не повинні перевершувати 100 м/с.

Згідно з формулою (7.77) виконаємо чисельні розрахунки для впускного клапана при наступних вихідних даних: =11,6 м/с,

Fn= 0,00374 м2, і = 1, Vвп′ = 50 м/с :

= = 0,000868м2= 8,68 см2.

Враховуючи, що через горловину проходить стержень клапана, її площу звичайно приймають:

= (1,1…1,2) . (7.78)

При максимальному значенні коефіцієнта у формулі (7.78) знаходимо площу перерізу горловини клапана:

=1,2· = 1,2·8,68 = 10,416 см2.

Діаметр горловини:

; (7.79)

мм.

Прийнявши для нашого прикладу γ = 300, hmax0,26·dг , знаходимо:

hmax= 0,26·36,41 = 9,47 мм.

Достатність максимального прохідного перерізу клапана перевіряється другою середньою швидкістю газу Vг (обмежує висоту підйому клапана в припущенні, що весь період дії відкритий максимально), за формулою:

Vг″ = · Fn / Fк.max·i. (7.80)

З рисунку 7.11 величину прохідного перерізу клапана може бути визначено також за формулою:

Fк = π· h (dг·cosγ +h·sinγ·(cosγ)2). (7.81)

Тобто максимальна величина прохідного перерізу клапана:

Fк.max = π· hmax (dг·cosγ + hmax ·sinγ·(cosγ)2), (7.82)

У нашому випадку максимальна площа горловини, визначена за останньою формулою, а також швидкість V″г, визначена в припущенні, що на протязі всього такту впуску клапан повністю залишається відкритим, мають наступні значення:

Fк.max= 3,14·9,47·(36,41· cos300+ 9,47· sin300· (cos300)2) =

1060,12 мм2= 0, 001061 м2 ;

V″г =11,6·0,00374 / 0,001061 ·1 = 40,9 м/с.

Значення швидкості V″г.вип у прохідних перерізах випускних клапанів бензинових двигунів приймають на 40−50 %, а у дизелів – на 25…40 % більше, ніж для впускних клапанів.

Фактичну пропускну спроможність клапана перевіряють по третій середній швидкості V′″вп, яка визначається за наступною формулою:

V′″вп = Vn.с.·Fn / Fк..c ·i, (7.83)

де Fк.с – середнє значення площі прохідного перерізу клапана за такт впуску, мм2. Визначається з діаграми «час-переріз» або за формулою:

, (7.84)

де – площа прохідного перерізу клапана для кожної миті часу;

t1, t2 – відповідно час відкриття і закриття впускного клапана.

При визначенні значення показника «час-переріз» необхідно мати криву Fk = f(t). Ординати останньої кривої для різних положень кулачка знаходять графічним або аналітичним способом. У останньому випадку використовують діаграму підйому клапана h = f(αk).

Форма кривої підйому клапана залежить від кута повороту кулачка і часу і визначає «час-переріз». Графік для визначення показника «час-переріз» наведено на рисунку 7.12 [1].

 

 

Рисунок 7.12 – Діаграма для визначення показника «час-переріз» впускного клапана

 

Для визначення показника «час-переріз» на рисунку 7.12 використано криву підйому клапана масштаби якої мм/град – по осі абсцис і мм діаграми / мм підйому клапана – по осі ординат.

Площа прохідного перерізу клапана при цьому визначається у вигляді суми площ:

Fk= y1+y2, (7.85)

де у1= π· h dг·cosγ, у2 = π· h2· sinγ · (cosγ)2

 

Якщо інтегральна площа показника «час – переріз» визначається з діаграми підйому клапана Fк=F(t) за час переміщення від відкриття до закриття клапана графічним способом, то:(7.86)

де µt і µF – відповідно масштаби часу (с/мм) і площі перерізу клапана (мм2/с);

Fч.-п. – площа під кривою переміщення клапана на ділянці впуску (мм2);

µF= µh·2,72·dг (при γ = 30°); µt= µα · 6nk;

nk – частота обертання колінчастого вала, хв-1.

Середня площа прохідного перерізу клапана (мм2) визначається за формулою:

(7.87)

 

де – тривалість такту впуску на діаграмі підйому клапана, мм.

V′″вп знаходиться після встановлення профілю кулачка і побудови кривої підйому клапана.

Графічному способу визначення показника «час-переріз» притаманні певні ускладнення, а саме: необхідність визначення аналітичним способом залежності підйому кулачка від кута повороту кулачкового вала, побудова графіка вказаної залежності, перехід від залежності h = f(αк) до діаграми підйому клапана Fк=F(t).

Побудова діаграми і визначення її площі, приводить до певних похибок в оцінках результатів. Отже, доцільно зосередити увагу на аналітичному способі – більш точному і, за наявності сучасних обчислювальних засобів, – більш простому.

Значення Fк.с. можна визначити більш зручним аналітичним способом, використовуючи для цього криву підйому клапана h = f(αк), що вважається більш зручним (αк – кут повороту кулачка).

Прийнявши кулачок опуклим, отриманий при спряженні дугою двох кіл, розглянемо можливий аналітичний спосіб визначення площі прохідного перерізу клапана.

Схему переміщення штовхача клапана (або самого клапана) залежно від кутів повороту кулачка наведено на рисунку 7.13 [1].

 

 

Рисунок 7.13– Кути повороту кулачкового вала і переміщення штовхача (клапана)

 

При повороті кулачка на кут α штовхач (або клапан) переміщується на першій ділянці за законом:

(7.88)

а на другій, де положення штовхача (клапана) визначається кутом β –

(7.89)

де – r0 = 2·hmax =2·9,47= 18,94 мм; = 3 мм.

Для прийнятих нами значень мм.

Залежності площі прохідного перерізу клапана від кута повороту кулачка мають наступний вигляд:

(7.90)

(7.91)

 

Отримані функції інтегрують по відповідному куту повороту кулачка, а саме:

(7.92)

(7.93)

де і – максимальні значення кутів повороту кулачка на першій і другій ділянках переміщення штовхача (кулачка). Визначаються за формулами ( і визначені у розділі «побудова профілю кулачка»):

 

; (7.94)

 

Звідки

 

(7.95)

 

 

Середнє значення площі прохідного перерізу при переміщенні клапана визначається діленням суми отриманих інтегралів на кут дії профілю кулачка , а саме:

 

(7.96)

 

Нижче наведено алгоритм визначення і визначено чисельне середнє значення площі прохідного перерізу впускного клапана для вибраних розрахункових параметрів карбюраторного двигуна.

 

Перевіримо достатність показника «час-переріз» впускного клапана по третій середній швидкості V′″вп, що враховує фактичну пропускну спроможність клапана, за наступною формулою:

V′″вп = 11,6 ·0,00374 /8,027·1=54,05м/с.

Значення третьої середньої швидкості потоку газу у проходному перерізі клапана V″′г.вп не повинні виходити за межі:

– для бензинових двигунів 90...150м/с ;

– для дизелів – 80...120м/с .

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 454 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.