Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Пояснювальна записка. Кафедра образотворчого мистецтва




Кафедра образотворчого мистецтва

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-методичної та навчальної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

“______”_______________20___ року

 

ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (НАВЧАЛЬНОЇ)

з психологічною та педагогічною компонентами

 

для підготовки фахівців галузі знань 0202 Мистецтво

напряму підготовки 6.020205 "Образотворче мистецтво"

( освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» )

 

Київ

2014 – 2015 навчальний рік


 

Робоча навчальна програма педагогічної практики (навчальної) для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», спеціальності 6.020205 «Образотворче мистецтво» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»).

 

 

Розробник: Кузьменко Г. В.,ст. викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Програму схвалено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв

Протокол від « 03 » вересня 2014 року № 1

 

Завідувач кафедри

образотворчого мистецтва ___________________ Ю. В. Романенкова

(підпис)

 

Ó__________, 2014 рік

Ó__________, 2014 рік


Зміст

1. Пояснювальна записка……………………………………………….……..…4

2. Опис предмета навчальної дисципліни ………...………………..…..………5

3. Зміст діяльності практиканта:

ЗМ 1. Організаційно-методична підготовка практиканта…….....…….……6

ЗМ 2. Практична діяльність студента…………………………..…….....……6

ЗМ 3. Аналітико-оцінювальний етап діяльності практиканта…..……….....8

4. Права та обов’язки практиканта.………………………………………...…...9

5. Підведення підсумків педагогічної (навчальної) практики.………..……..10

6. Таблиця максимальних рейтингових балів за видами діяльності практиканта.………………………………..………………...………..……...11

7. Звітна документація практиканта……………………………………...……12

8. Рекомендована література…………………………………………..…….…12

9. Зразки оформлення документації з педпрактики………….……..……..….15

 


Пояснювальна записка

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців і спрямована на закріплення теоретичних знань студентів з психолого-педагогічних та фахових дисциплін, отриманих під час навчання та набуття практичних вмінь за відповідною спеціальністю.

Загальною метою практикиє формування та розвиток у студентів, майбутніх учителів образотворчого мистецтва вміння приймати самостійні рішення в умовах реальної педагогічної діяльності, оволодіння сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ.

Відповідно до вимог програми наскрізної практики, метою педагогічної практики (навчальної з психологічною та педагогічною компонентами) на ІІ курсі є ознайомлення студентів з питаннями організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі, адаптації до вимог практичної діяльності в галузі освіти.

Основними завданнями практики є:

· ознайомлення студентів зі специфікою діяльності педагога, адаптація до вимог діяльності в галузі освіти;

· вивчення питань організації та планування навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі;

· спостереження психолого-педагогічних умов здійснення навчального процесу;

· ознайомлення з видами шкільної документації, що регламентує навчально-виховний процес у ЗНЗ.

· здійснення методичної та художньо-практичної діяльності в ролі помічника вчителя у процесі його підготовки до проведення уроків та позаурочних виховних заходів.

 

Практика проводиться протягом двох тижнів на базі шкіл міста Києва, відповідно до графіку проведення практик, затвердженого навчальним відділом Київського міського університету імені Бориса Грінченка.

Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри образотворчого мистецтва, викладачі кафедри педагогіки, викладачі кафедри психології.

Керівників від бази практики призначає директор школи наказом по закладу.

2. Опис предмета навчальної дисципліни

Курс Напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика дисципліни
Кількість кредитів відповідно ECTS: 2 кредити.   Кількість змістових модулів: 3 модулі.   Загальний обсяг дисципліни: 72 год.   Тижневих годин: 36 год. Шифр та назва галузі знань: 0202 Мистецтво.   Шифр та назва напряму підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво.   Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр. Нормативна.   Рік підготовки: 2.   Семестр: 4.   Розподіл годин: Установча / звітна конференції: 4 год. практичних занять: 66 год.     Підсумковий контроль: 2 год.  

 


3. Зміст діяльності практиканта

Змістовий модуль І.

Організаційно-методична підготовка практиканта

Тема 1. Організаційна підготовка

Інформаційне повідомлення про термін проведення і бази практики, умови її проходження. Ознайомлення з правами та обов’язками студентів-практикантів, вимогами до звітності та критеріями оцінювання результатів практики.

 

Тема 2. Методична підготовка

Ознайомлення з програмою практики, її метою та завданнями, змістом діяльності студента у ЗНЗ, вимогами щодо складання індивідуального плану роботи студента-практиканта, заповнення щоденника, з’ясування форми підсумкового контролю та обговорення термінів подачі студентом звітної документації.

 

Змістовий модуль ІІ.

Практична діяльність студента

Тема 3. Вивчення питань організації навчально-виховного процесу в школі.

Знайомство з адміністрацією школи та керівником від бази практики, за допомогою яких здійснюватиметься педагогічна (навчальна) практика студентів.

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку школи, розкладом уроків та позаурочних занять учнів.

Вивчення питань організації навчально-виховного процесу в школі, її спеціалізації, основних напрямів роботи та структури управління.



Ознайомлення з обладнанням, технічним оснащенням, навчально-методичним забезпеченням кабінету образотворчого мистецтва.

Вивчення програми та ознайомлення з підручниками, за якими працює вчитель образотворчого мистецтва у школі, планами навчальної, виховної та позаурочної роботи, правилами заповнення шкільної документації.

Тема 4. Спостереження психолого-педагогічних умов здійснення навчально-виховного процесу

Спостереження уроків вчителя образотворчого мистецтва – керівника з бази практики з метою вивчення психолого-педагогічної характеристики класного колективу учнів, взаємовідносин всередині колективу, емоційно-психологічних стосунків між вчителем і учнями, наявності «проблемних» учнів.

Вивчення успішності та дисциплінованості учнів, мотивів їхньої навчальної діяльності, дослідження рівня активності життя класу поза навчальними заняттями, інтересу учнів до образотворчого мистецтва, форми виявлення цього інтересу.

Відвідування та участь у проведенні позаурочних виховних заходів, ознайомлення з цілями та формами їх проведення, методами впливу особистості вчителя на учнів.

 

Тема 5. Ознайомлення з процесом вивчення дисциплін естетичного циклу

Ознайомлення з програмами предметів галузі «Мистецтво», іншими дисциплінами художньо-естетичного циклу, які є в навчальному плані школи.

Вивчення питань навчально-методичного забезпечення процесу засвоєння учнями основної школи основ образотворчого мистецтва, зокрема наявності у кабінеті образотворчого мистецтва підручників, наочно-методичних посібників, дидактичних матеріалів, сучасних ТЗН тощо.

Спостереження за проведенням уроків образотворчого мистецтва вчителя-керівника від бази практики. Ознайомлення з планами-конспектами уроків, які складає вчитель, особливостями заповнення педагогічної документації, обліку успішності учнів, критеріями оцінювання творчих робіт школярів.

Здійснення практичної діяльності студента в ролі помічника вчителя в ході його підготовки до проведення уроків та проведення позаурочного виховного заходу, участь в перевірці та оцінюванні робіт учнів.

Вивчення питань успішності навчання учнів, виявлення причин труднощів у засвоєнні навчального матеріалу.

 

Змістовий модуль ІІі.

Аналітико-оцінювальний етап діяльності практиканта

Тема 6. Самоаналіз та самооцінка своєї діяльності практикантом

Самоаналіз процесу ознайомлення зі специфікою діяльності педагога та адаптації до вимог професійної діяльності в галузі освіти. Визначення власного ставлення до педагогічної діяльності.

Самооцінка виконаних завдань практики, аналіз умов, що сприяли або заважали їх виконанню.

Оформлення звітної документації, що визначена програмою практики.

 

Тема 7. Аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

Спільна аналітична діяльність керівника практики та студента, в ході якої керівник допомагає студенту визначити рівень виконання завдань практики, досягнення її мети та завдань. Перевірка правильності та повноти заповнення звітної документації студента.

Обговорення питань ставлення студента до педагогічної (навчальної) практики.

 

 


4. Права та обов’язки практиканта

1. Практикант здійснює свою діяльність згідно з програмою педагогічної (навчальної) практики, вимогами Статуту школи, правилами її внутрішнього розпорядку; виконує всі розпорядження адміністрації школи, керівників практики.

2. Студент-практикант виконує всі види навчально-виховної роботи, передбаченої програмою практики, старанно й охайно здійснює оформлення документації з педагогічної (навчальної) практики.

3. Згідно з навчальним планом, термін перебування практиканта в школі складає 6 годин на день протягом 2-х тижнів.

4. Після закінчення практики студент складає звіт з практики з переліком проведених робіт і заходів, одержує відгук-заключення від керівника з бази практики.

5. Практикант має право одержувати консультації керівників від університету та бази практики з усіх питань щодо проходження педагогічної (навчальної) практики.

6. Практикант має право з дозволу адміністрації школи користуватися навчально-методичними посібниками у бібліотеці, кабінеті образотворчого мистецтва.

7. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин і отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету.

8. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин (що мають підтвердження певними довідками), з дозволу директора і керівника навчального відділу Інституту мистецтв, її проходження переноситься на інший період без відриву від занять в університеті.

9. Практикант має бути для учнів зразком організованості, вихованості, працелюбності.


5. Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студент, протягом 1 тижня, оформлює документацію для звіту на конференції про виконання завдань практики.

Письмовий звіт студента-практиканта має містити такі відомості: термін та база проходження практики; рівень досягнення мети та виконання завдань практики, перелік усіх видів робіт, які виконав студент, а також особисті зауваження та побажання. Звіт закріплюється підписом директора школи, керівниками практики та печаттю.

Письмовий звіт, разом з іншою звітною документацією, зазначеною у програмі практики, студент складає у папку і подає керівнику практики від університету для оцінювання своєї діяльності за рейтинговою системою.

Звіт з практики захищається студентом на звітній конференції, у присутності усіх викладачів-керівників практики від кафедр образотворчого мистецтва, педагогіки і психології.

Оцінка за практику виставляється з урахуванням рейтингових балів за видами діяльності практиканта (таблиця максимальних рейтингових балів додається нижче), вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента за підписом керівника практики від університету.

 


6. Таблиця максимальних рейтингових балів

за видами діяльності практиканта

Види діяльності Максимальна к-сть балів
1. Індивідуальний план роботи (оцінюється рівень його виконання).
2. Щоденник педагогічних спостережень з фіксацією спостережень уроків та переліком виконаних практикантом усіх видів робіт (оцінюється системність, повнота ведення, охайність).
3. Матеріали, що регламентують зміст роботи вчителя ОМ та організацію навчально-виховного процесу в ЗНЗ (перелік, зразки деяких з них).
4. Зразки методичних матеріалів для проведення уроків ОМ в основній школі.
5. Зразки методичних матеріалів, розроблених для проведення позаурочного виховного заходу мистецтвознавчого напряму або майстер-класу в основній школі.
6. Участь в організації та проведенні позаурочного виховного заходу або майстер-класу.
7. Презентація (PowerPoint), яка висвітлює участь студента в усіх видах діяльності, зазначених завданнями педагогічної (навчальної) практики (групова робота).
8. Участь у роботі звітної конференції.
9. Звіт про виконання завдань педагогічної (навчальної) практики.
10. Якість відвідування та ставлення студента до практики
11. Своєчасне подання керівнику усіх матеріалів з проходження практики
12. Психологічна компонента практики
13. Педагогічна компонента практики
Разом

7. Звітна документація практиканта

1. Індивідуальний план роботи практиканта.

2. Щоденник педагогічних спостережень, виконаних робіт.

3. Матеріали, що регламентують зміст роботи вчителя ОМ та організацію навчально-виховного процесу в ЗНЗ (перелік, зразки деяких з них).

4. Зразки методичних матеріалів для проведення уроків ОМ в основній школі (виготовлених під керівництвом вчителя).

5. Зразки методичних матеріалів, розроблених для проведення позаурочного виховного заходу мистецтвознавчого напряму або майстер-класу в основній школі.

6. Презентація (PowerPoint), яка висвітлює участь студента в усіх видах діяльності, зазначених завданнями педагогічної (навчальної) практики (групова робота).

7. Звіт про виконання завдань педагогічної (навчальної) практики, завірений підписами керівника від бази практики, директора та печаттю ЗНЗ.

8. Матеріали психологічної компоненти практики (надані кафедрою психології).

9. Матеріали педагогічної компоненти практики (надані кафедрою педагогіки).

10. Відгук-заключення керівника від бази практики з оцінкою діяльності практиканта, завірений підписами керівника від бази практики, директора та печаттю ЗНЗ.

 

8. Рекомендована література

1. Бутенко М. Ю. Педагогічна практика: підготовка та реалізація. Навчальний посібник / М. Ю.Бутенко, Л. М.Грущенко. – К. : КНЕУ, 2005.-184 с.

2. Галіна B. I. Педагогічна практика: методика спостереження та проведения уроків. Методичні рекомендації / B. I. Галіна. – К. : Навчальні посібники, 2006. – 42 с.

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

4. Зязюн I. A. Педагогічна майстерність: підручник / Зязюн I.A., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. За ред. ГА. Зязюна - К.: СПД Богданова, A.M., 2008 – 376 с.

5. Калініченко О. В. Образотворче мистецтво: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, Л. М. Масол. – Харків : Сиция, 2013. – 224 с. : іл.

6. Калініченко О. В. Альбом з образотворчого мистецтва. 5 клас : навч. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Масол, В. В. Калініченко. – Харків : СИЦИЯ, 2013. – 72 с.

7. Калініченко О. В. Образотворче мистецтво: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, Л. М. Масол. – Харків : СИЦИЯ, 2014. – 224 с. : іл.

8. Кардашов В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / В. М. Кардашов – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 296 с.

9. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. / М. А. Кириченко – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 2002. – 190 с.: іл.

10. Конаржевський Ю. А. Аналіз уроку: навчальне видання / Ю. А. Конаржевський. – X. : Ранок, 2008. – 386 с.

11. Масол Л. Методика навчання мистецтва в основній школі: Методичний посібник для вчителів / Людмила Масол. – К.: Шк. світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

12. Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс) : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол. – К.: Видавництво «Світоч», 2013. – 240 с.: іл.

13. Масол Л. М. Мистецтво. Робочий зошит для учнів 5 класу: навч. посіб. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : Світоч, 2013. – 80 с. : іл.

14. Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс) : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол. – К.: Видавництво «СВІТОЧ», 2014. – 208 с.: іл.

15. Масол Л. М. Мистецтво. Робочий зошит. 6 клас: навч. посіб. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : СВІТОЧ, 2014. – 72 с. : іл.

16. Методичні рекомендації з виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки «Образотворче мистецтво» (ОКР «бакалавр») / уклад. Г.В. Кузьменко. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 76 с.

17. Миропольска Н. Є. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання i виховання: навчальний посібник / Наталія Миролпольська – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 240 с.

18. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Музичне мистецтво; Образотворче мистецтво; Інтегрований курс «Мистецтво». 5 – 9 класи. / Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко [та ін.] / – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 32 с.

19. Онищук В. А. Типы, структура и методика урока в школе: педагогическая библиотека / В. А. Онищук. – К. : Радшкола, 1974. –184 с.

20. Охитина Л. Т. Психологические основы уроков: в помощь учителю / Л. Т. Охитина. – М. : Просвещение, 1977. – 96 с.

21. Предметний тиждень у школі. Образотворче мистецтво (методичний посібник для вчителів). – Х.: ПФ «Антіква», 2002. – 80 с. укр.. мовою.

22. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с

23. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учебное пособие для студентов. -М.: Издательский центр «Академия», 2003 – 368 с.

24. Твори українського образотворчого мистецтва на уроках в школі: Метод. рекомендації для вчителів образотворчого мистецтва шкіл різного типу навчання / Авт.-укл. С.В.Коновець. – К.: ІЗМН, 1997. – 64 с.

25. Шарко В. Д. Сучасний урок: Технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. / В. Д. Шарко – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с.

Періодичні видання

1. Журнал «Мистецтво та освіта»;

2. Журнал «Изобразительное искусство в школе»;

3. Журнал «Відкритий урок»;

4. Журнал «Позакласний час»;

5. Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя».


Зразки звітної документації студента-практиканта IІ курсу

Додаток №1

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут мистецтв






Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1184 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:





© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.018 с.