Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІI. Методи, прийоми, форми організації навчання
Тема 1.Загальна характеристика методів, прийомів, .засобів навчання.

Поняття, сутність та функції методів навчання. Структура методу навчання. Класифікація методів навчання за різними критеріями. Історичний підхід зарубіжних та вітчизняних педагогів-гуманістів до вибору активних методів навчання. Народна педагогіка про методи навчання. Класики педагогіки про методи навчання. Дидактична гра як метод навчання.

Тема 2.Характеристика основних груп методів навчання.

Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні, робота з книгою, відеометод).Методи стимулювання і мотивації учіння. Методи контролю і самоконтролю. Особливості відбору методів навчання та їх поєднання.

Тема 3. Форми організації навчання.

Поняття форм організації навчання, їх класифікація. Історія розвитку організаційних форм навчання. Урок як форма організації навчання: вимоги, структура. Багатоплановість структури уроків. Типологія уроків у сучасній дидактиці. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках та оптимальне їх поєднання. Дидактичні особливості інтегрованих уроків у початковій школі. Нестандартні уроки у початковій школі. Підготовка вчителя до уроку: види, особливості. Добір змісту і методичного забезпечення уроку. Позаурочні форми організації навчання у початковій школі, їх характеристика. Дидактичні особливості уроків для учнів шестирічного віку.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

Тема 1.Поняття контролю, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Поняття контролю, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів. Функції контролю, їх характеристика. Педагогічні вимоги до контролю. Види, форми, методи контролю. Програмоване навчання і тестова перевірка знань.

Тема 2. Оцінювання навчальних досягнень учнів сучасної початкової школи .

Історія бальної системи оцінювання. 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. Діагностика навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення. Тематичне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів. Державна підсумкова атестація учнів. Індивідуальний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів. Особливості оцінювання учнів шестирічного віку.

 


Рекомендована література

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – 640 с.

2. Бойчук П., Смолюк А. Підготовка майбутнього вчителя. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003. – 126 с.

3. Волкова М.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2001. – 576 с.

4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

5. Галузяк В.Н., Сметанський В.І., Шахов В.І. Педагогіка. – Вінниця: Книга-Вега, 2003. – 416 с.

6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

7. Державна програма “Вчитель” // Освіта України. – 2002. – 2 квітня. – С. 1-7.

8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

9. Дріб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К.: Академія, 1997. – 184 с.

10. Закон України “Про загальну середню освіту” (1999 р.) // Початкова школа. – 1999. – №8. – С. 1-11.

11. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

12. Збірник тестових завдань з педагогіки і дошкільної педагогіки (для абітурієнтів) / О.С. Бартків, Л.К. Грицюк, Л.А. Мартіросян, С.С. Марчук, Р.М. Пріма. – Луцьк: Ред. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. – 261 с.

13. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. – 448 с.

14. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Знання, КОО, 2003. – 766 с.

15. Конституція України. – Х.: ТОВ, Одісей, 2006. – 48 с.

16. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ ст. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

17. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с.

18. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 418 с.

19. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

20. Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад. А.І Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 134 с.

21. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С. 4-6.

22. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. – К.: Просвіта, Книга пам’яті України, 2000. – 368 с.

23. Освітні технології / За ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК, 2003. – 255 с.

24. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. – 479 с.

25. Педагогіка / За ред. А.М. Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. – 296 с.

26. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003.

27. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

28. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1996. – 432 с.

29. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Владос, 2004. – Кн. 1. – 574 с.; Кн.2. – 256 с.

30. Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №6. – С. 3-20.

31. Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1998. – №2. – С. 7-8.

32. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2001. – №8.

33. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2001. – №8.

34. Практикум з педагогіки / За заг. ред. О.А. Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

35. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.) : Нариси / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Рад. школа, 1991. – 381 с.36. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Ґенеза, 2002. – 368с.

37. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Рад. школа. – 312 с.

38. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / За ред. О.І. Помету. – К.: А.С.К., 2006. – 192 с.

39. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с.; Кн. 2. – 552 с.

40. Усатенко Т.П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. – К.: Наукова думка, 2003. – 286 с.

41. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. – К.: Рад. школа, 1983. – Т.1. – 488 с.; Т.2. – 359 с.

42. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академвидав, 2005. – 560 с.

43. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 519 с.

44. Чайка В. Основи дидактики. –Тернопіль: Астон, 2002. – 244 с.

45. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

46. Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцци. Педагогическое наследие / Сост. В. Кларин, А. Джуринский. – М.: Педагогика, 1988. – 416 с.

47. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:семестровий екзамен, державна підсумкова атестація.

5. Засоби діагностики успішності навчання:тестування; опитування (усне, письмове); виступи на семінарських заняттях; виконання практичних завдань; захист проектів; виконання самостійних позааудиторних робіт; виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань; здача змістового модуля, семестровий екзамен, державна підсумкова атестація..


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.