Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДИДАКТИКА

ПРОГРАМА

Нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

шифр і найменування галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»

код та напрям підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

(Шифр за ОПП:ПФ.Д.53.ПР.Р.203.ПП.573; ПФ.Д.53.ПР.Р.203.ПП.578; ПФ.Д.53.ПР.Р.203.ПП.579; ПФ.Д.53.ПР.Р.203.ПП.580; ПФ.Д.51.ПР.Р.192.ПП.553; ПФ.Д.52.ПР.Р.199.ПП.563; ПФ.С.54.ПР.Р.209.ПП.610; ПФ.С.54.ПР.Р.210.ПП.615;ПФ.С.54.ПР.Р.211.ПП.619; ПФ.С.55.ПР.О.214.ПП.626; ПФ.Д.55.ПР.О.215.ПП.629; ПФ.Д.51.ПР.Р.194.ПП.555; ПФ.Д.51.ПР.Р.194.ПП.556; ПФ.Д.53.ПР.О.205.ПП.586; ПФ.Д.53.ПР.О.205.ПП.587; ПФ.Д.54.ПР.О.212.ПП.620; ПФ.Д.54.ПР.О.212.ПП.621; ПФ.Д.54.ПР.О.212.ПП.622; ПФ.Д.54.ПР.О.213.ПП.623; ПФ.Д.54.ПР.О.213.ПП.624; ПФ.Д.54.ПР.О.21.ПП.625; ПФ.Д.52.ПР.Р.200.ПП.564; ПФ.Д.53.ПР.О.206.ПП.594; ПФ.Д.53.ПР.О.207.ПП.600; ПФ.Д.54.ПР.Р.211.ПП.618; ПФ.С.54.ПР.Р.208.ПП.602; ПФ.С.54.ПР.Р.208.ПП.603; ПФ.С.54.ПР.Р.208.ПП.604; ПФ.С.54.ПР.Р.208.ПП.606; ПФ.Д.54.ПР.Р.208.ПП.607; ПФ.Д.54.ПР.Р.208.ПП.608; ПФ.С.54.ПР.Р.210.ПП.616; ПФ.Д.52.ПР.Р.192.ПП.563; ПФ.С.54.ПР.Р.209.ПП.611; ПФ.С.54.ПР.Р.209.ПП.612; ПФ.С.54.ПР.Р.209.ПП.613; ПФ.Д.49.ПР.О.181.ПП.520; ПФ.Д.53.ПР.О.206.ПП.591; ПФ.Д.53.ПР.О.207.ПП.601; ПФ.С.55.ПР.О.215.ПП.627; ПФ.Д.55.ПР.О.217.ПП.631).

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Луцький педагогічний коледж

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Гузенко Олена Анатоліївна, викладач педагогічних дисциплін, заступник директора з науково-методичної роботи Луцького педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук.

Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною радою Луцького педагогічного коледжу. Протокол № від « » вересня 2013 року.

 

Луцьк, 2013


Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Дидактика" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.010102 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх учителів початкової школи професійних компетенцій на основі опанування специфіки взаємодії учасників навчального процесу, законів і закономірностей функціонування дидактичної системи на сучасному етапі.

Курс “Дидактика” є складовою частиною циклу навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки. Дидактика – наука, яка закладає фундамент вчительської професії, розробляє теорію навчання і освіти.

Міждисциплінарні зв'язки. Дидактика пов’язана із курсом «Загальні основи педагогіки», методиками викладання навчальних дисциплін у початковій школі, філософією, психологією, історією педагогіки, народною педагогікою, соціологією, етикою та естетикою.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. “Дидактика як наука. Суть процесу навчання ” –висвітлює теоретико-методологічні основи дидактики, її понятійно-категоріальний апарат, розглядає ознаки, функції, компоненти, закони, закономірності, принципи, правила процесу навчання.

2. “Зміст освіти і навчання” – розкриває комплексно і предметно концепції освіти, ознайомлює із законодавчими, нормативними документами, що регламентують навчальний процес у сучасній початковій школі.

3. “Методи, форми, засоби навчання” – характеризує класифікацію методів, прийомів, засобів, форм організації навчання молодших школярів.

4. “Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів” – ознайомлює із поняттям контролю, складовими якого є перевірка, оцінка та облік успішності; розкриває суть функцій контролю, форм та методів його здійснення, шляхів діагностики навчальних досягнень молодших школярів.

Метою навчальної дисципліни є вивчення загальних основ дидактики, сучасних проблем організації навчального процесу в школі.

Пріоритетними завданнямививчення курсу є: 1) отримання студентами знань про дидактику як науку, суть процесу навчання; 2)ознайомлення майбутніх педагогів з державними документами про освіту, ідеями класиків педагогіки, результатами сучасних дидактичних досліджень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сутність дидактичних понять, термінів, методів, принципів, форм організації навчання;

- історичні аспекти проблем дидактики;

- сучасні тенденції розвитку дидактики як галузі педагогіки;

- вікові особливості навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

вміти:

- володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу;

- сприяти самовихованню, самоосвіті, саморозвитку учнів;

- застосовувати принцип наукової організації праці;

- вивчати, узагальнювати та використовувати передовий педагогічний досвід і досягнення психолого-педагогічної науки;

- аналізувати підручники, посібники, програми, плани для початкової школи;

- забезпечувати вивчення навчального матеріалу за етапами засвоєння знань;

- здійснювати міжпредметні і внутрипредметні зв'язки;

- аргументувати вибір методів, принципів, форм навчання під час моделювання уроків у початковій школі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться144 години / 4 кредити ECTS.


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.