Лекции.Орг


Поиск:
ПЕРЕДМОВА. Дніпропетровський державний аграрний університет

Дніпропетровський державний аграрний університет

Агрономічний факультет

Кафедра садово-паркового господарства

 

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни

Біометрія

для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 6.130400 „Садово-паркове господарство”

Дніпропетровськ – 2008

УДК 578.087.1:519.24.001

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к.б.н., доцент Іванченко О.Є. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2008. – 95 с.

 

У даній розробці наведено методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія». Кожна лабораторна робота складається з теоретичної частини, прикладів статистичної обробки емпіричних даних, практичного завдання, яке виконується під час заняття та домашнього завдання. У додатку наведені стандартні таблиці для обчислення критеріїв Ст’юдента, Пірсона, Фішера та ін., а також список літератури, що рекомендується для самостійної роботи студентів.

Призначається для студентів агрономічного факультету спеціальності „Садово-паркове господарство”.

 

Розглянуто на засідання кафедри садово-паркового господарства (протокол № 14 від 4 червня 2008 року)

 

Затверджено науково-методичною радою агрономічного факультету (протокол № __ від __ ________ 2008 року)

 

Укладач: к.б.н., доцент Іванченко О.Є..

 

Рецензент: д.б.н., професор Лихолат Ю.В.

 

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………...  
Лабораторне заняття № 1–2. Угрупування результатів спостереження. Побудова|шикування| таблиць розподілу та варіаційних рядів|лав,низок|. Практичне використання кумуляти| й огіви ………………………………………………    
Лабораторне заняття № 3–4. Обчислення|підрахунок| вибіркових показників для згрупованих і незгрупованих даних ………………………………………….  
Лабораторне заняття № 5. Поняття про математичні моделі. нормальний розподіл і його закономірності. обчислення|підрахунок| теоретично очікуваних|сподіваних| частот нормального розподілу ………………………………..    
Лабораторне заняття № 6. Перевірка нормальності| вибіркового розподілу ……………………………………………………………………….  
Лабораторне заняття № 7. Обчислення узгодженості фактичних і теоретичних чисельностей за критерієм Пірсона. Обчислення теоретичних чисельностей при біноміальному розподілі і розподілі Пуассона ……………………………………………………………………...  
Лабораторне заняття № 8. Статистичні помилки. Розподіл t Ст’юдента. Обчислення критерію достовірності різниці ………………………………...  
Лабораторне заняття № 9. F-критерій Фішера (F-розподіл). Оцінка різниці між коефіцієнтами варіації …………………………………………..  
Лабораторне заняття № 10–12. Обчислення коефіцієнту кореляції та детермінації, кореляційного відношення й міри криволінійності ………  
Лабораторне заняття № 13–14. Регресійний аналіз випадкових величин..  
Лабораторне заняття № 15–16. Однофакторний дисперсійний аналіз. Дисперсійний аналіз якісних ознак …………………………………………..  
Додаток 1………………………………………………………………………  
Додаток 2……………………………………………………………………...  
Додаток 3 а……………………………………………………………………  
Додаток 3 б……………………………………………………………………  
Додаток 4……………………………………………………………………...  
Додаток 5……………………………………………………………………...  
Рекомендована література………………………………………………….  

ПЕРЕДМОВА

Сучасний агроном, біолог повинні не тільки добре знати свою спеціальність, але й виконувати дослідницьку роботу, вносити посильний внесок до розвитку системи знань про природу. «Дійсна наука, – за словами К.А. Тімірязєва, – ґрунтується тільки на фактах і на логіці …». «Факти – це повітря вченого, – писав І.П. Павлов. Але факти – це ще не наука. Як купа будівельного матеріалу не є будівлею, так і маса накопичених фактів не складає зміст науки. Тільки зведені в якусь систему факти набувають певного сенсу, дозволяють визволити вкладену в них інформацію. Ця робота вимагає від дослідника не тільки професійної майстерності, але і вміння вірно планувати експерименти, аналізувати їх результати, робити з фактів науково обґрунтовані висновки. Система таких знань і складає зміст біометрії – науки, покликаної грати хоч і допоміжну, але вельми важливу роль в біологічних дослідженнях.

Навчальна дисципліна «Біометрія» є нормативною і входить до циклу дисциплін природничо-наукової підготовки.

Метою викладання курсу ”Біометрія“ є оволодіння методами і технікою дослідження, чисельного опису та математичного моделювання об’єктів і явищ, як предметів діяльності фахівців садово-паркового господарства.

В курсі ”Біометрія“ висвітлюються методи і техніка дослідження, опису та математичного моделювання об’єктів та явищ як предметів діяльності фахівців садово-паркового господарства

У результаті вивчення курсу ”Біометрії“ студенти повинні знати:

· способи збору лісівничої інформації та її групування;

· принципи математичного моделювання об’єктів дослідження;

· засоби організації, планування і здійснення експерименту на лісогосподарському виробництві;

· теорію та практику побудови основних класів математичних моделей, що застосовуються у лісовій справі;

· питання верифікації, інтерпретації та практичного застосування моделей;

· принципи і методи проведення кореляційного, регресійного та дисперсійного аналізів.

Студент повинен вміти:

· проводити статистичну обробку та оцінку отриманого експериментального матеріалу;

· застосовувати методи математичного моделювання і готові моделі для розв’язання конкретних прикладних задач спеціальних дисциплін;

· розробляти прості математичні моделі, оцінювати їхню адекватність і точність;

· оцінювати та пояснювати багатомірні моделі системного плану на ЕОМ;

· використовувати одержані результати для прийняття вірних рішень.

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фізкультхвилинка | Хід роботи. І. Теоретична частина|частка|. Перед початком роботи слід ознайомитись з|із| термінами і різними способами угрупування первинних результатів спостережень,
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 402 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1349 - | 1357 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.