Лекции.Орг

Поиск:
Робочих і допоміжних приміщень
Майже усі види виробництва внаслідок своєї діяльності виділяють

шкідливі, отруйні речовини, пил. Для уникнення негативної дії підпри- ємств на навколишнє середовище, життя і здоров я людей їх розміщення та будівництво, устаткування їх водопроводом, каналізацією, опаленням, вен- тиляцією, електротехнічними засобами проводиться згідно вимог діючих буді- вельних норм і правил, санітарних норм і норм технологічного проектування (ДНАОП 0.03-3.01-71, СНиП 2.10.02-84, СНиП 2.09.02.85).

 

При цьому враховують санітарну характеристику виробничих проце-

сів, метеорологічні умови, напрямок вітрів тощо.

При проектуванні систем водопостачання та каналізації необхідно впроваджувати такі технології, які б забезпечували належну підготовку та подачу води, відведення та очистку промислових стоків, найменшу за- брудненість стічних вод, можливість утилізації та використання відходів виробництва.

Норма витрат води для життя та побутових потреб для цехів зі зна- чним надлишком тепла на одну людину в одну зміну повинна складати 45 л, а в інших цехах – 25 л.

У гарячих цехах у відведених місцях монтують установки з охоло- дженою підсоленою водою(5 г солі на 1 л води), а між цехами, у вестибу- лях, приміщеннях для відпочинку встановлюють фонтанчики чи установ- ки з газованою водою. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до пристроїв життєвого водопостачання не може перевищувати 75 м.

 

Не можна розміщувати підприємства поблизу джерел водопостачан- ня, у місцях можливих підтоплень. Як правило, виробничу зону розташо- вують з підвітряного боку щодо житлових кварталів та інших зон. При цьому звертають увагу на те, щоб у місцях організованого повітрозабору системами вентиляції вміст шкідливих речовин у зовнішньому повітрі не перевищував 30 ГДК для повітря робочої зони виробництва.

Не можна розташовувати нешкідливі виробництва, а також контор- ські приміщення над шкідливими виробництвами, оскільки при відкри- ванні вікон гази та пари можуть проникнути до цих приміщень.

Обсяг виробничого приміщення на одного працівника повинен скла-

дати не менше 15 м 3, а площа приміщення – 4,5 м2.

Висота виробничих приміщень згідно з санітарними нормами пови-


нна бути не менше 3,2 м, а складських та інших допоміжних приміщень –

3 м. Ширина основних проходів всередині цехів та дільниць має бути 1,5 м, а ширина проїздів – 2,5 м. Ширина виходів з приміщень повинна бути не меншою 1 м, висота – 2,2 м.

Двері та ворота, що ведуть безпосередньо на двір, необхідно облад- нати тамбурами або повітряними (тепловими) завісами. При русі транс- порту ширина воріт повинна бути на 1,6 м більше габариту транспорту.

Порядок розташування устаткування та відстань між ним визнача- ються відповідними санітарними нормами. Наприклад, до устаткування, що має електропривод, ширина вільного підходу зі сторони робочої зони має складати не менше 1 м і 0,6 м – зі сторони неробочої зони.

На підприємстві допоміжні приміщення різного призначення розта- шовують разом, в одній будівлі та в місцях з найменшим впливом шкід- ливих факторів (шуму, вібрації тощо).

Розрахунок планування санітарно-побутових приміщень проводиться

залежно від санітарної характеристики виробничих процесів згідно з

СниП 2.09.04-87.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 456 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать. © Винс Ломбарди
==> читать все изречения...

46 - | 48 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.