Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ем≥нари та практичн≥ зан€тт€ Ї ефективною формою орган≥зац≥њ навчальних зан€ть, з €кими орган≥чно поЇднуютьс€ лекц≥њ
—ем≥нар (в≥д лат. УseminariumФ Ц УрозсадникФ, переносно Ц УшколаФ) Ц це особлива форма навчальних практичних зан€ть, €ка пол€гаЇ у самост≥йному вивченн≥ студентами за завданн€ми викладача окремих питань ≥ тем лекц≥йного курсу з наступним оформленн€м навчального матер≥алу у вигл€д≥ реферат≥в, допов≥дей, пов≥домлень тощо.

ќсновними дидактичними ц≥л€ми њх проведенн€ Ї:

- забезпечити педагог≥чн≥ умови дл€ поглибленн€ ≥ закр≥пленн€ знань студент≥в з основ даного курсу, набутих п≥д час лекц≥й та у процес≥ вивченн€ навчальноњ ≥нформац≥њ, що виноситьс€ на самост≥йного опрацюванн€;

- спонукати студент≥в до колективного творчого обговоренн€ найб≥льш складних питань навчального курсу, актив≥зац≥€ њх до самост≥йного вивченн€ науковоњ та методичноњ л≥тератури, формуванн€ у них навичок самоосв≥ти;

- волод≥нн€ методами анал≥зу факт≥в, €вищ ≥ проблем, що розгл€даютьс€ та формуванн€ ум≥нь ≥ навичок до зд≥йсненн€ р≥зних вид≥в майбутньоњ профес≥йноњ д≥€льност≥.

—ем≥нари та практичн≥ зан€тт€ виконують так≥ основн≥ функц≥њ:

- навчальну (поглибленн€, конкретизац≥ю, систематизац≥ю знань, засвоЇних п≥д час лекц≥йних зан€ть та у процес≥ самост≥йноњ п≥дготовки до зан€тт€);

- розливальну (розвиток лог≥чного мисленн€ студент≥в, набутт€ ними ум≥нь працювати з р≥зними л≥тературними джерелами, формуванн€ ум≥нь ≥ навичок анал≥зу факт≥в, €вищ, проблем тощо);

- виховну (патр≥отичне вихованн€, вихованн€ економ≥чноњ, еколог≥чноњ культури ≥ мисленн€, прищепленн€ ≥нтересу до вивченн€ конкретноњ дисципл≥ни та до фаху, формуванн€ потреби здорового способу житт€ тощо);

- д≥агностично-корекц≥йну (контроль за €к≥стю засвоЇнн€ студентами навчального матер≥алу, ви€вленн€ прогалин його засвоЇнн≥ та њх подоланн€) та ≥н.

ќтож, визначаючи методичну концепц≥ю орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ сем≥нар≥в та практичних зан€ть, сл≥д виходити з того, що:

- п≥д час вивченн€ р≥зних дисципл≥ни студенти повинн≥ засвоњти њх пров≥дн≥ ≥дењ (зм≥ст пон€ть, положень, закон≥в, теор≥й та ≥н.); знати галуз≥ њх використанн€; вм≥ти застосо≠ву≠вати набут≥ знанн€, вм≥нн€ й навички п≥д час вивченн€ фахових дисципл≥н, у майбутн≥й прак≠тич≠н≥й д≥€льност≥ тощо;

- до сем≥нар≥в та практичних зан€ть ставл€тьс€ загально≠дидактичн≥ вимоги (науков≥сть, доступн≥сть, Їдн≥сть форми ≥ зм≥сту, забезпеченн€ зворотного звТ€зку, проблемн≥сть та ≥н.);

- у мето≠диц≥ проведенн€ Ї певн≥ особливост≥, зумов≠лен≥ лог≥кою ви≠кла≠≠данн€ конкретноњ дисципл≥ни;

- необх≥дно забезпечити високий р≥вень мотивац≥њ (вив≠чен≠н€ теми сл≥д розпочи≠на≠ти ≥з зТ€суван≠н€ њњ значенн€ дл€ засвоЇнн€ даноњ чи ≥нших дисципл≥н, у майбутн≥й профес≥йн≥й д≥€льност≥ тощо);

- дотри≠манн€ прин≠ци≠пу профе≠с≥йноњ спр€мова≠ност≥ та зд≥йсненн€ р≥знор≥вневих м≥жпредметних звТ€зк≥в з ≥ншими дис≠цип≠л≥≠≠нами, практичним навчанн€м забезпечуЇ формуванн€ Їдиноњ системи знань ум≥нь та навичок студент≥в;

- важливим Ї також формуванн€ профес≥йноњ культури ≥ мислен≠н€;

- у процес≥ проведенн€ зан€тт€ необх≥дно забезпечувати ор≠га≠≠н≥чну Їдн≥сть теоретич≠ного ≥ досл≥дницько-експерименталь≠ного п≥знан≠н€;

- сем≥нари та практичн≥ зан€тт€ мають гармо≠н≥й≠но поЇднуватис€ з лекц≥€ми та самост≥йноњ роботою студент≥в.

¬≥дм≥нною особлив≥стю сем≥нар≥в та практичних зан€ть €к форми навчальних зан€ть Ї:

- активна участь самих студент≥в у зТ€суванн≥ сутност≥ проблем, питань, що були винесен≥ на розгл€д;

- викладач надаЇ студентам можлив≥сть в≥льно висловлюватис€ п≥д час розгл€ду питань, що винесен≥ на обговоренн€, допомагаЇ њм в≥рно будувати своњ м≥ркуванн€;

- така навчальна мета вимагаЇ, щоб студенти були добре п≥дготовлен≥ до зан€тт€;

- €кщо студенти неп≥дготовлен≥ до зан€тт€, то сем≥нар або практичне зан€тт€ перетворюЇтьс€ у фронтальну бес≥ду (викладач задаЇ питанн€, студенти в≥дпов≥дають на них).

≤снуЇ багато р≥зновидностей зан€ть, €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ €к за зм≥стом, так ≥ за формою орган≥зац≥њ роботи. ” процес≥ проходженн€ практики п≥д час викладанн€ тоњ чи ≥ншоњ дисципл≥ни рекомендуЇтьс€ використовувати р≥зн≥ види сем≥нарських зан€ть (див. табл. 1).

 

“аблиц€ 1. ¬иди сем≥нарських зан€ть

 

¬ид сем≥нару  оротка характеристика сем≥нару
—ем≥нари-бес≥ди Ќайпрост≥ша форма сем≥нару, побудована на основ≥ евристичноњ бес≥ди (студенти дають в≥дпов≥д≥ на запитанн€, що мають проблемний характер ≥ вимагають творчого, продуктивного мисленн€, €к-от: У„ому...?Ф, Уяк ¬и вважаЇ≠те...?Ф, У„им можна по€снити...?Ф тощо); ƒискус≥€ (в≥д лат. розгл€д, досл≥дженн€) Ї вищим р≥внем евристичноњ бес≥ди; найб≥льш поширеними ≥ ефективними Ї: Укруглий ст≥лФ, форум, дебати, симпоз≥ум (базуютьс€ на обм≥н≥ думками м≥ж ус≥ма учасниками, що привчаЇ студент≥в самост≥йно мислити, спри€Ї роз≠витку анал≥тичних навичок, розвиваЇ здатн≥сть до ви≠важеноњ аргументац≥њ, обстоюванн€ власноњ точки зору, адекватно оц≥нювати себе та поважати думки ≥нших); ћоже проводитис€ шл€хом розгл€ду питань у вигл€д≥ невеликих допов≥дей студент≥в та подальшого обговоренн€ учасниками сем≥нару;
Ќауков≥ сем≥нари ’арактеризуютьс€ високим р≥внем узагальненн€ знань, ум≥нь, нави≠чок; дидактичн≥ ц≥л≥ ≥ зав≠дан≠н€ цього зан€тт€ реал≥зуютьс€ шл€хом заслуховуванн€ ≥ широкого анал≥зу зв≥т≥в студен≠т≥в про проведену науково-пошукову роботу; ѕровод€тьс€ у форм≥ наукових конференц≥й; на них студенти виступають з допов≥д€ми, у €ких висв≥тлюють результати виконаноњ ними науково-пошуковоњ роботи, п≥дготовки до студентських наукових конференц≥й тощо
« використанн€м ≥грових ситуац≥й ѕровод€тьс€ у форм≥ п≥знавальноњ гри за типом телев≥з≥йних ≥гор (наприклад: Уўо, де, коли?Ф, У–ейн-рингФ, У ¬ Ф та ≥н.); ≈фективним р≥зновидом Ї рольов≥ ≥гри, що провод€тьс€ у форм≥ наукових конференц≥й (на них студенти-допов≥дач≥ виступають у рол≥ експерт≥в з того чи ≥ншого питанн€; њхн≥ допов≥д≥ рецензуютьс€ ≥ оц≥нюютьс€ групою рецензент≥в Ц до 3-х чолов≥к); студенти, €к≥ незг≥дн≥ з де€кими положенн€ми, висв≥тленими у допов≥д€х експерт≥в, виступають у рол≥ опонент≥в; веде конференц≥ю студент-головуючий, €кий надаЇ слово ус≥м учасникам гри, п≥дводить п≥дсумки п≥сл€ кожноњ допов≥д≥, орган≥зовуЇ обговоренн€ тощо); –≥зновидом рольових ≥гор Ї прес-конференц≥њ (студент, €кий виконуЇ роль прес-секретар€ веде конференц≥ю; студенти-журнал≥сти ставл€ть запитанн€ експертам з проблем, що винесен≥ на розгл€д сем≥нару)
ћ≥жпредметн≥ сем≥нари ѕровод€тьс€ одним або р≥зними викладачами; на них обговорюЇтьс€ навчальна ≥нформац≥€, €ка Ї предметом вивченн€ дек≥лькох дисципл≥н.

 

ћетодика п≥дготовки ≥ проведенн€ сем≥нарських та практичних зан€ть передбачаЇ:

- пов≥домленн€ студентам теми, плану сем≥нарського зан€тт€ та рекомендованоњ л≥тератури (найкраще подати студентам ≥нструктивну карту проведенн€ сем≥нарського зан€тт€);

- опрацюванн€ та осмисленн€ теоретичного матер≥алу в≥дпов≥дноњ теми в≥дпов≥дно до плану сем≥нарського зан€тт€ та рекомендованоњ л≥тератури;

- п≥дготовку до обговоренн€ питань ≥нформац≥йного блоку у форм≥ д≥алогу, дискус≥њ, диспуту, конференц≥й тощо (за планом зан€тт€);

- п≥дготовку, проведенн€ фрагмент≥в навчальних зан€ть, на €ких використовуютьс€ традиц≥йн≥ форми орган≥зац≥њ навчанн€ (за вибором студента-практиканта), њх анал≥з;

- п≥дготовку та проведенн€ фрагмент≥в навчальних зан€ть, на €ких використовуютьс€ ≥нновац≥йн≥ форми орган≥зац≥њ навчанн€ (за вибором студента-практиканта);

- виконанн€ ≥ндив≥дуальних практичних завдань р≥зних р≥вн≥в (за вибором студента-практиканта);

- написанн€ реферат≥в (з метою в≥дпрацюванн€ пропущених лекц≥йних зан€ть чи практичних форм зан€ть);

- виконанн€ завдань науково-пошуковоњ роботи (написанн€ реферат≥в за тематикою проблемного характеру, розробку допов≥дей дл€ публ≥чного виступу, п≥дготовку тест≥в, анкет, бес≥д, ≥нтервТю тощо).

 

јлгоритм п≥дготовки до сем≥нару (практичного зан€тт€):

- проанал≥зуйте тему зан€тт€, подумайте над його дидактичними ц≥л€ми ≥ основними проблемами, €к≥ винесен≥ на обговоренн€;

- опрацюйте рекомендовану навчальну, наукову та методичну л≥тературу, при цьому обовТ€зково конспектуйте ≥ занотовуйте прочитане, виписуйте те, що, на ваш погл€д, спри€тиме ефективному проведенню зан€тт€;

- намагайтес€ сформулювати свою думку з кожного питанн€ ≥ обірунтовуйте своњ м≥ркуванн€;

- запиш≥ть запитанн€, €к≥ виникли у вас п≥д час п≥дготовки до проведенн€ зан€тт€, зверн≥тьс€ за консультац≥Їю до викладача;

- склад≥ть розгорнутий план-конспект проведенн€ зан€тт€, ретельно обдумуючи його етапи, структурн≥ елементи, навчальн≥ питанн€, що винос€тьс€ на розгл€д, методи, прийоми та засоби навчанн€, за допомогою €ких забезпечуватиметьс€ навчально-п≥знавальна д≥€льн≥сть студент≥в.

 

“аблиц€ 2. —труктура сем≥нару (практичного зан€тт€)

 

≈тапи ’арактеристика
ќрган≥зац≥йна частина ћета Ц моб≥л≥≠зувати студент≥в до навчанн€; актив≥зувати њхню увагу; створити робо≠чу атмосферу дл€ проведенн€ зан€тт€; м≥стить прив≥тан≠н€ викладача з≥ студентами, ви€вленн€ в≥дсутн≥х, перев≥рку п≥дготовленост≥ до зан€тт€
ћотивац≥€ та стимулюванн€ навчальноњ д≥€льност≥ ѕередбачаЇ фо≠рмуванн€ потреби вивченн€ конкретного навча≠льного матер≥алу, пов≥домленн€ теми, мети та за≠вдань завдань. ћотивац≥њ спри€Ї ч≥тке усв≥домленн€ його мети, що пол€гаЇ у дос€гненн≥ к≥нцевого, заплановано≠го результату сп≥льноњ д≥€льност≥ викладача й студент≥в
ќбговоренн€ навчальних питань сем≥нару (практичного зан€тт€) ѕол€гаЇ в обговоренн≥ й керуванн≥ процесом розгл€ду основних питань сем≥нару в≥дпов≥дно до обраного виду ≥ методики його проведенн€ (див. табл. 1). ¬икладач маЇ подбати про поетапне обговоренн€, сприйман≠н€, розум≥нн€, закр≥пленн€ ≥ застосуванн€ студентами вивченоњ навчальноњ ≥нформац≥њ.
ƒ≥агностика правильност≥ засвоЇнн€ студентами знань ƒопомагаЇ викладачев≥ та студентам з'€сувати причину неро≠зум≥нн€ певного елемента зм≥сту навчальноњ ≥нформац≥њ, невм≥нн€ чи помилко≠вост≥ виконанн€ ≥нтелектуальноњ або практичноњ д≥њ. «д≥йснюЇтьс€ за допомогою сер≥њ оперативних ко≠роткочасних контрольних роб≥т (письмових, граф≥чних, практичних), усних фронт≠альних опитувань, трен≥нгу тощо), з використанн€м комп'ютерноњ техн≥ки
ѕ≥дбитт€ п≥дсумк≥в зан€тт€ ѕередбачаЇ коротке пов≥домленн€ про виконанн€ запланованоњ мети, завдань зан€тт€ (анал≥з того, що було розгл€нуто, мотивац≥ю д≥€льност≥ групи ≥ окремих студент≥в, оц≥нюванн€ њхньоњ роботи)
ѕов≥домленн€ домашнього завданн€ ћ≥стить по€с≠ненн€ щодо зм≥сту завданн€, методики його виконанн€, передбачаЇ його запис на дошц≥
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1057 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2033 - | 1884 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.