Лекции.Орг


Поиск:
Рекуперація пилу
 

Залежно від способу уловлювання (сухі і мокрі), природи, кількості, фізико-хімічних властивостей, концентрації потенційно корисного компоненту, його токсичності, вартості, перспектив подальшої переробки і ряду інших показників існують методи рекуперації, ліквідації і ізоляції промислового пилу. Природно, найбільш раціональною є рекуперація пилу.

Можливі шляхи використання промислового пилу: 1) вико­ристання як цільового продукту; 2) повернення у виробництво, в технології якого відбувається утворення даного виду пилу; 3) пере­робка в іншому виробництві з метою отримання товарних продуктів; 4) утилізація з будівельною метою; 5) переробка з вилученням цінних компонентів; 6) сільськогосподарське викори­стання (в окремих випадках як добрива); 7) утилізація в процесах, де використовуються окремі фізико-хімічні властивості (або сукуп­ність таких властивостей) пилоподібних матеріалів. Розглянемо деякі приклади.

Використання пилу як цільового продукту. Як правило, це відноситься до технології, яка направлена на спеціальне отримання продукції у вигляді тонкодисперсного матеріалу. Типовим прикладом такої технології є виробництво сажі.

Сажу широко використовують в багатьох галузях промисло­вості: у гумовій і шинній (>90% всієї кількості), лакофарбній та ін. Її отримують в процесі спалювання нафтопродуктів або горючих газів при нестачі повітря (у полум'ї, що коптить). Особливістю сажі є висока дисперсність частинок, що складають (0,01-5,5 мкм) і їх низький питомий електричний опір. Густина сажі знаходиться в межах 1750-2000 кг/м3, а її насипна густина 40-300 кг/м3. В залежності від способу виробництва сажі і її сорту застосовують різні схеми сажовловлювання з технологічних газів виробництв саж.

Повернення пилу у виробництво. Це один з найбільше поширених і раціональних прийомів забезпечення безвідходності виробництва з одночасним збільшенням його ефективності і вирішенням природоохоронних завдань. Технологія повернення вловлених пилових матеріалів в основне виробництво зазвичай визначається використовуваними способами газоочищення (сухі, мокрі, одно- і двоступінчаті, комбіновані) і доцільністю введення цих продуктів в певний апарат технологічної схеми в тому або іншому агрегатному стані.

 

Питання для самоконтролю.

1. Властивості дрібнодисперсних сипучих матеріалів та пилу.

2. Способи очищення запилених газових потоків.

3. Охарактеризуйте сухі механічні пиловловлювачі.

4. Очистка газів в сухих механічних пиловловлювачах.

5. Принцип роботи циклонів.

6. Порівняти роботу циклонів і інерційних пиловловлювачів.

7. Конструкції фільтрів для очищення газів від пилу.

8. Охарактеризуйте основні фільтруючі матеріали, які викори­стовуються для очищення газів.

9. Охарактеризуйте комбіновані фільтри.

10. Тонке очищення газів від пилу на фільтрах.

11. Очищення газів в розпилюючих пилоуловлювачах.

12. Охарактеризуйте барботажні газопромивачі.

13. Насадкові мокрі пиловловлювачі.

14. Скрубери Вентурі. Їх особливості конструкції і вико­ристання.

15. Очищення газів від пилу в електрофільтрах.

16. Механізми утворення коронуючого розряду.

17. Конструкціїї осаджувальних і коронуючих електродів.

18. Параметри, які впливають на роботу електрофільтрів.

19. Вловлювання туманів. Основні вимоги.

20. Рекуперація пилу в промисловості.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 614 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

804 - | 660 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.