Традиційна класифікація текстів
Лекции.Орг

Поиск:


Традиційна класифікація текстів
Критерії класифікації Тип тексту
Форми вираження Усний
Письмовий
Нелінійний (гіпертекст)
Характер відображення дійсності Художній
Нехудожній
Комунікативна мета Розповідь
Опис
Роздум (міркування)

Таблиця 4

Класифікація текстів за соціологічним напрямом

Критерій Тип тексту
форма втілення тексту усні й писемні з їхньою специфікою організації текстового матеріалу
типи функціонально-жанрових різновидів мов­лення тексти побутово-розмовного спілкування, офіційного спілкування, публіцистичні, наукові, художньо-белетристичні тексти
функціональний вияв тексти інформаційні, емотивні, фатичні, поетичні, метамовні

Таблиця 5

Класифікація текстів за психолінгвістичним напрямом

Критерій Тип тексту
міра спонтанності спонтанні та підготовлені
міра евристичності/алгоритмізованості фіксовані, напівфіксовані, нефіксовані
міра експліцитності / імпліцитності у втіленні задуму крайніми виявами є тексти державних угод з однозначною експлікацію задуму і поетичні тексти, де однозначність експлікації творчого задуму відсутня

 

За комунікативним напрямом тексти поділяються на дві групи:

1) тексти, націлені на процес;

2) тексти, націлені на результат.

 

Тема 3. Семантична і структурна організація тексту - 4 год.

План

1. Речення й текст.

2. Складне синтаксичне ціле в науковій літературі.

3. Розмежування складного синтаксичного цілого й абзацу.

4. . Основні семантичні ознаки тексту.

5. Тема й мікротеми тексту. Основна думка тексту.

6. Заголовок тексту.

7. Поняття контексту.

8. Поняття про актуальне членування речень у тексті.

 

ЛІТЕРАТУРА: основна [1, 2, 5, 8, 17];

додаткова [3, 4, 10, 16, 18].

Основні поняття теми: текст, цілісність, зв’язність, членування, лінійність, інформативність, структурно-смислова завершеність, повтори, континуум, тематичний зв'язок, абзац, надфразна єдність, модальність, контекст, підтекст.

 

Абзац служить для виділення значущих із логіко-змістового та емоційного погляду частин тексту. Це синтаксично організована одиниця. Абзац і ССЦ формально можуть збігатися, але ці поняття не тотожні.

Таблиця 6

Розмежування ССЦ та абзацу

Параметри ССЦ Абзац
Формальні показники немає обмеженість відступами
Доля суб’єктивності й об’єктивності семантико-структурна побудова тексту залишається незмінною абзац пов’язаний з авторським задумом, його намірами (той самий текст може бути по-різному поділений на абзаци

 

 

Функції заголовків перебувають у тісному взаємозв’язку і в різних творах можуть виявлятися по-різному: одна з функцій може виступати провідною, а інші послабленими.

Таблиця 7

Класифікація заголовків

Підхід Типи Приклади
  Семантичний заголовок-тема „Степ” (Г.Гайворонська)
заголовок-рема „Світ прекрасний і добрий” (Г.Гайворонська)
заголовок-асоціація „Червоне й чорне” (Стендаль)
  Структурний заголовок-опис „Малий хованець” (В.Голобородько)
заголовок-розповідь „А від річок лишились рівчаки” (І.Низовий)
заголовок-роздум “Хіба ревуть воли, як ясла повні ” (П..Мирний)

 

При прямому порядку слів «дане» стоїть на початку речення, «нове» – наприкінці. При зворотному порядку вони можуть мінятися місцями. Пор.:

Актуальне членування речення:


       
 
(поєднує речення)
 
(рухає думку)

 

 


Порядок слів

       
 
Прямий (Д-Н)
   
Інверсія (Н-Д)
 


Тема 4. Структура тексту і тип мовлення - 2 год.

План

1. Поняття типу мовлення.

2. Опис, розповідь, роздум як основні типи мовлення.

3. Функціональні стилі мовлення.

4. Поняття жанру.

5. Залежність структури тексту від типу і стилю висловлювання.

6. Класифікація текстів.

 

ЛІТЕРАТУРА: основна [1, 2, 5, 8, 17]; додаткова [3, 4, 10, 16, 18].

Основні поняття теми: текст, повні тексти, усні, письмові, інформативні.

Стиль– різновид мовлення з властивими йому лексичними, фразеологічними, морфолого-синтаксичними, орфоепічно-акцентуаційними засобами, використовуваний для здійснення однієї з функцій мови – спілкування, повідомлення, впливу.

Жанр (франц. genre – „рід, вид, жанр”) – вид творів, який характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками, різновид.

Таблиця 8

Стилі й жанри мовлення

Назва стилів Жанри Основні ознаки стилів і жанрів
Мета мовлення Сфера спілку-вання Форма реалізації стилю Мовні особливості стилю
Розмовний Бесіда, розмова Обмін інформаці-єю, думка-ми, вражен-нями, виховний вплив Побутові стосунки Діалог, Полілог Побутова лексика, емоційно забарвлені й просторічні слова, звертання, вигуки
Науковий Науково-популярний, науково-технічний, підручники Повідом-лення про результати наукових досліджень Наука, техніка, освіта Монолог Терміни, складні синтаксичні конструкції
Офіційно-діловий Закони й постанови, виробничо-технічні описи, устави, розпорядження Регулюван-ня офіційно-ділових стосунків Офіційно-ділові стосунки Монолог, Діалог Стандартна канцелярська лексика, складні речення
Публіцис-тичний Оратор-ський, нарисовий, агітаційний, пропаганди-стський Формування громадської думки Громад-сько-політичне життя Монолог діалог Суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова
Художній Ліричний, епічний, драматич-ний Вплив на почуття людей Мисте-цтво слова Монолог Засоби образності

 

Тема 5. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ – 2 год.

План

1. Аналіз тексту як наукова проблема.

2. Схеми аналізу тексту.

3. Повний лінгвістичний аналіз тексту.

 

ЛІТЕРАТУРА:

основна [1, 2, 5, 8, 17];додаткова [3, 4, 10, 16, 18].

Основні поняття теми: заголовок, вступ, передмова, преамбула, післямова, епілог, висновок.

 

Основне завдання лінгвістичного аналізу – вивчити мовний елемент не ізольовано від інших, а в його природному середовищі – мовній тканині тексту, побачити реалізованими функціональні можливості мовних одиниць різних рівнів на певних етапах сприйняття текстів – акустично-візуальному, уявно-понятійному, змістово-сюжетному, образно-естетичному.

 

       
   
 

 

 


Психолінгвістичні аспекти вивчення тексту (О.Леонтьєв, Л.Сахарний)

! Схема аналізу тексту – послідовні, системні кроки виконання аналітичних дій з текстом.

Схеми можуть відображати повнийабочастковий аналіз, лінгвістичний(аналіз мовних особливостей) і комплексний (характеристика змісту й форми, урахування певних особливостей лінгвістичного й літературознавчого підходів).

Спрощена схема аналізу тексту:

1. Тема й головна думка тексту.

2. Підтеми тексту.

3. Стиль тексту і його тип.

4. Поділ речень на фрагменти «дане» і «нове» (О. Глазова).

Повна схема аналізу тексту:

1. Заголовок, його функція.

2. Тема. Підтеми. Мікротеми.

3. Основна думка (ідея).

4. Зв’язність тексту: мовні засоби зв’язності та їх роль у тексті, предметно-логічна сітка.

5. Інформативність тексту: змістово-фактуальна, змістово-концептуальна та змістово-підтекстова.

6. Поділ тексту на складні синтаксичні цілі (ССЦ). Виділення автосемантичних речень. Співвідношення ССЦ і абзаців.

7. Способи, засоби зв’язку речень у ССЦ.

8. Визначення теми й реми в реченнях одного ССЦ.

9. Комунікативність тексту: функції тексту.

10. Класифікаційні характеристики тексту: а) тип мовлення; б) стиль, в) жанр тощо.

Змістовий модуль 2.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 811 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.