Лекции.Орг


Поиск:
Структура джерел фінансування проекту та їх використання
Показники Роки проекту
         
Оборотний капітал (початкові грошові кошти)     184 800 233 310 240 956
Джерела фінансування проекту          
Власні          
Прибуток   13 613 364 073 660 884 (765)
Амортизаційні відрахування   154 000 154 000 154 000 (462 000)
Всього власних коштів   167 613 518 073 814 884 (462 765)
Залучені та позичкові кошти          
Емісія акцій 770 000        
Короткострокова позичка   184 800 48 510 7 646  
Довгострокова позичка 770 000        
Всього залучених і позичкових ресурсів 1 540 000 184 800 48 510 7 646  
Всього джерел фінансування проекту 1 540 000 352 413 566 583 822 531 (462 765)
Використання інвестиційних ресурсів          
Купівля довгострокових активів 1 540 000       (1 540 000)
Виплата короткострокової позички     184 800 48 510 7 646
Виплата довгострокової позички   232 628 255 891 281 480  
Всього інвестиційних відтоків 1 540 000 232 628 440 691 329 990 (1 532 354)
Зростання (дефіцит) грошових коштів   119 784 125 892 492 540 1 069 589
Зміна грошових коштів   119 784 310 692 725 850 1 310 545

Закінчення табл. 15

Показники Роки проекту
         
Додатковий сплачений капітал   65 016      
Наявний капітал акціонерів     77 382 484 894 1 310 545
Узгодження з балансом
Акціонерний капітал, початок року   770 000 848 628 1 135 320 1 311 310
Чистий прибуток   13 613 364 073 660 884 (765)
Інвестування акціонерного капіталу 770 000 65 016      
Виплата дивідендів     77 382 484 894 1 310 545
Акціонерний капітал, кінець року 770 000 848 628 1 135 320 1 311 310 (0)

 

Усі дані табл. 15 кореспондуються з вищенаведеними таблицями плану про прибутки, прогнозу грошового потоку. Припускається, що загальна сума оборотного капіталу дорівнює робочому капіталу попереднього періоду. Зміни в грошових коштах (пок­риття фінансовими ресурсами інвестиційних потреб) базується на сумі початкових грошових коштів, яка зростає на суму приросту грошових коштів. У випадку, коли обігові кошти перевищують величину робочого капіталу, необхідного у цьому періоді, зміна грошових коштів залишається у розпорядженні акціонерів, а до­датково сплачений капітал дорівнює нулю. Якщо навпаки, вели­чина робочого капіталу перевищує зростання грошових коштів, різниця дорівнює додатково сплаченому капіталу. Табл. 15 ілюструє рух грошових коштів у напрямі до власників капіталу. Таким чином, власники акціонерного капіталу у своєму розпорядженні, крім акцій, матимуть ще додатково сплачений капітал.

Грошові потоки, отримані від фінансової діяльності, дозволяють оцінити інвесторам життєздатність проекту. Спроектований баланс компанії «Тера», який наведено у табл. 16, поєднує дані з початкової робочої таблиці грошового потоку всього майна, таблиці фінансування та джерел інвестування. На відміну від таблиць прогнозу грошових коштів, прибутків, які прогнозують діяль­ність по кожному періоду, прогноз балансу відображає дані у форматі накопичення.


Таблиця 16

ПРОГНОЗ БАЛАНСУ КОМПАНІЇ «ТЕРА»

Показники Роки
       
Активи        
Поточні активи        
Всього поточних активів   184 800 233 310 240 956
Капітальні активи        
Вартість споруд, машин та обладнання 1 540 000 1 154 000 1 154 000 1 154 000
Нарахована сума амортизації   154 000 308 000 462 000
Чисті довгострокові активи 1 540 000 1 386 000 1 232 000 1 078 000
Всього активів 1 540 000 1 570 800 1 465 310 1 318 956
Зобов’язання та акціонерний капітал        
Поточні зобов’язання 770 000      
Видані векселі   184 800 48 510 7 646
Поточні зобов’язання 232 628 255 891 281 480  
Всього поточних зобов’язань 232 628 440 691 329 990 7 646
Довгострокові зобов’язання        
Довгострокова позичка 537 372 281 480    
Акціонерний капітал        
Проплачені акції 770 000 770 000 770 000 770 000
Додаткова плата   65 016 65 016 65 016
Реінвестований прибуток   13 613 300 304 476 294
Всього акціонерний капітал 770 000 848 628 1 135 320 1 311 310
Всього зобов’язань та акціонерного капіталу 1 540 000 1 570 800 1 465 310 1 318 956

 

Як бачимо, фінансові розрахунки за проектом показали, що величина чистого грошового потоку позитивна, схема фінансування, обрана для проекту, дозволяє його здійснити з вигодою для власників компанії.

Фінансовий аналіз проекту здійснюється з метою визначення фінансової життєздатності проекту для прийняття рішення про доцільність його інвестування та фінансування.

Аналітична робота з оцінки фінансових аспектів проекту потребує встановлення найбільш привабливих з можливих альтернатив проекту в умовах невизначеності, а також розробки стратегії управління чи контролю за критичними параметрами проекту.

Фінансовий аналітик, розробляючи проект, керується методоло­гією, в основі якої лежать концепції проектних витрат, зміни вартості грошей у часі, альтернативної вартості, грошового потоку.

Підготовка прогнозних балансу і звіту про прибутки необхідна для оцінки рівня прибутковості проекту, величини витрат з виплати податків та погашення зобов’язань. Ці дані дозволяють акціонерам, інвесторам і фінансовим організаціям отримати необхідні відомості для прийняття рішення про участь у проекті.

Прогноз звіту про прибутки (план прибутків проекту) базується на прогнозах продажу та розрахунку витрат за проектом. Відповідно до основних правил визначення витрат за проектом при підготовці його фінан­сового обґрунтування необхідно ігнорувати попередні витрати, а вартість ресурсів проекту розраховувати на основі витрат втрачених можливостей.

Після прогнозу звіту про прибутки проектується грошовий потік від проекту, який він генерує. Головними завданнями прогнозу грошових потоків є узагальнення попередніх розрахунків фінансового плану (обсягів продажу, витрат, податків, залучення капіталу), забезпечення необхідних сум коштів в обороті на певні дати, уточнення структури капіталу проекту, підготовка основних показників ефективності проекту.

При прогнозуванні грошового потоку слід застосовувати метод нарахування амортизації, вплив ліквідаційної вартості, потребу в оборотному капіталі, використання номінальних і постійних цін.

Дуже важливою часткою фінансового обґрунтування проекту є прогнозування балансового звіту документа, в якому відображені накопичені активи компанії та джерела їх фінансування, що базується на оцінці руху грошових коштів та інших активів і зміни пасивів. Прогноз балансового звіту відображає припустимий розвиток накопичуваних активів і джерела їх формування.

Підготовка фінансового аналізу проекту обов’язково містить у собі блок з визначення умов фінансування, вибору та раціоналізації джерел фінансування та розробки плану узгодження фінансових надходжень. Фінансування проектів спрямоване на забезпечення потоку інвестицій, необхідного для планомірного виконання проекту; зниження капіталь­них витрат і ризику проекту за рахунок раціональної структури інвес­тицій і отримання податкових пільг; забезпечення балансу між обсягом залучених фінансових ресурсів і величиною отриманого прибутку.

Усі джерела формування інвестиційних ресурсів поділяються на три основні групи:

· власні, які характеризуються простотою залучення, високим рівнем прибутковості інвестованого капіталу, зменшенням ризику неплатоспроможності і банкрутства під час їх використання, але в той же час мають обмежений обсяг залучених коштів і відсутній зовнішній контроль;

· залучені, що відзначаються високими обсягами їх можливого залу­чення, зовнішнім контролем за використанням ресурсів, певною складніс­тю залучення, частковою втратою управління компанією (при емісії акцій);

· позичкові, які за сучасних умов стали основним джерелом фінансування проектів. Вони в основному використовуються для кредитування проектів з низьким рівнем ризику та чітко визначеними шляхами успішної реалізації проекту.

Раціоналізація структури фінансування є одним з етапів стратегії формування інвестиційних ресурсів компанії. Головними критеріями оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності є необхідність забезпечення високої фінансової стійкості компанії та максимізація суми прибутку від інвестиційної діяльності, який знаходиться в розпорядженні засновників компанії при різних співвідношеннях внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування.

Раціоналізація формування інвестиційних ресурсів проекту базується за принципом: середньозважена вартість капіталу повинна бути меншою, ніж внутрішня норма рентабельності проекту, оскільки розра­хунок середньозваженої вартості капіталу пов’язаний з розрахунком дисконтної ставки для оцінки проекту з урахуванням рівня ризику.

Останнім кроком етапу фінансування проекту є узгодження у часі припливу коштів (оплачений акціонерний капітал, довгострокові та короткострокові позички, надходження від реалізації продукції, кредиторська заборгованість) та їх відтоку (витрати, пов’язані з інвестиціями та експлуатацією підприємства).

1. Суть фінансового аналізу та його зв’язок з іншими розділами аналізу проектів.

2. Основні методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу проектів.

3. Інформаційний інтерес учасників проекту до фінансового аналізу.

4. Етапи проведення фінансового аналізу проектів.

5. Охарактеризуйте зміст основних документів, які повинні підготувати фінансові аналітики проекту.

6. Припущення та правила прогнозування грошового потоку за проектом.

7. Мета і суть проектування бухгалтерського балансу.

8. У чому вбачається різниця між фінансовим аналізом діяльності підприємства та аналізом проекту?

9. На підставі якої інформації фінансового аналізу приймається рішення про вибір проекту?

10. Назвіть причини необхідності попереднього аналізу фінансової життєздатності проекту без урахування фінансування проектів.

11. Види інвестиційних ресурсів, їх характеристика, вартість і мож­ливість використання для різних проектів.

12. Критерії раціоналізації фінансових ресурсів проекту.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 259 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

625 - | 589 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.