Лекции.Орг


Поиск:
Корозія та захист металів.
ЗАВДАННЯ

Для домашньої контрольної роботи з хімії

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Спеціальність №6092100

 

 

Миколаїв

2008 рік

 

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ»

 

Вступ. Хімія як розділ природознавства.

Основні поняття та закони хімії.

 

Поняття про матерію (речовина, поле). Значення хімії у вивчені природи, розвитку технологічних процесів і вирішені екологічних проблем.

Основні хімічні поняття: атом, молекула, відносна атомна та молекулярна маса, хімічний елемент, хімічна сполука, моль і молярна маса. Фундаментальні теорії і закони: атомно-молекулярна теорія, закон збереження маси та енергії, Періодичний закон, теорія хімічної будови. Газові та стереометричні закони: закон Авогадро,, рівняння Менделєєва – Клайперона, закон збереження маси, закон сталості складу. Поняття про еквівалент та закон еквівалентів. Обчислення еквівалентів і молярних мас еквівалентів різних речовин.

Будова атомів і систематика хімічних елементів.

Складність будови атомів і її експериментальний доказ. Перші моделі атома. Рентгенівське випромінювання. Атомні спектри. Квантова теорія світла Планка. Основні положення теорії будови атома Н.Бора. Хвильова природа електрона. Рівняння де Бройля. Принцип невизначеності Гейзенберга. Хвильове рівняння Шредінгера. Хвильова функція. Атомна орбіталь. Квантові числа. Принцип Паулі. Правило Хунда.

Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів багато електронних атомів. Електронна структура атомів і властивості елементів.

Періодичний закон Д.І. Менделєєва та Періодична система елементів. Класифікація елементів за електронними структурами атомів: прості та перехідні елементи, s-, p-, d, f- елементи. Сучасне формулювання Періодичного закону та його значення.

Періодичність властивостей атомів елементів: радіуси атомів та іонів, енергія іонізації, спорідненість до електрона, електронегативність.

Хімічний зв’язок.

Загальні положення про хімічний зв’язок. Енергія та довжина зв’язку. Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків. Гібридизація атомних орбіта лей та просторова конфігурація молекул. Метод молекулярних орбіталей. Координаційний зв’язок. Полярність хімічного зв’язку. Дипольний момент. Іонний зв’язок.

Молекулярна взаємодія. Водневий зв’язок. Комплексні сполуки.

Властивості хімічних елементів та їх сполук.

Класи хімічних сполук. Їх одержання, властивості та практичне використання. Речовини спеціального призначення. Сплави, будівельні матеріали.

Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага.

Гомогенні та гетерогенні системи. Фактори, що впливають на швидкість хімічної реакції. Закон діючих мас. Гетерогенні реакції. Каталіз. Оборотні реакції. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шатальє.

Енергетика хімічних реакцій.

Тепловий ефект хімічних реакцій. Закон Гесса. Параметри та функції стану термодинамічних систем. Внутрішня енергія та ентальпія. Ентропія та вільна енергія, їх зміни в хімічних процесах і критерії направленості хімічних процесів.

Розчини та їх застосування в технологічних процесах.

Природа розчинів, концентрації розчинів. Розчини неелектролітів та електролітів. Іонні реакції. Особливості води як розчинника, значення води для технологічних процесів. Водневий показник середовища рН. Гідроліз солей.

Твердість води, її види і методи усунення.

Комплексні сполуки.

Електрохімічні процеси.

Окисно-відновні процеси. Ступінь окислення елементів. Електродний потенціал. Рівняння Нернста. Ряд активності металів. Гальванічні елементи. Електрорушійна сила. Акумулятори.

Електроліз. Послідовність електродних процесів. Електроліз з інертними та активними електродами. Закони Фарадея. Практичне використання електролізу.

Корозія та захист металів.

Втрати, які спричиняє корозія. Хімічна і електрохімічна корозія. Методи захисту від корозії: легування, захисні покриття, обробка корозійного середовища, протекторний та катодний захист металів. Інгібітори корозії. Комплексні методи антикорозійного захисту сучасних автомобілів та механізмів.

 

Органічні сполуки.

Природне паливо. Хімія полімерів. Методи одержання: реакції полімеризації та поліконденсації. Найважливіші конструкційні полімерні матеріали. Пластмаси, волокна, лакофарбові покриття, клеї, каучуки, гума. Композиційні матеріали.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 276 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

663 - | 517 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.