Лекции.Орг


Поиск:
Завдання 7 Розрахунок часу утворення вибухонебезпечної суміші
У виробничому приміщенні було пролито вибухонебезпечну речовину. Визначити час, протягом котрого ця речовина випарується і можливість утворення вибухонебезпечної концентрації пари речовини у повітрі.

Вихідні дані за варіантами наведено у таблиці 33:

- кількість пролитого бензину Q, л;

- температура в приміщенні t, о С;

- радіус калюжі бензину r, см;

- атмосферний тиск у приміщенні 0,1 МПа (760 мм рт. ст.);

- об’єм приміщення V, м3.

Таблиця 33 – Варіанти завдання

Варіант Речовина Q, л t, oС r, см V, м3
  Бензин АИ-93л        
  Бензин АИ-93з        
  Бензин Б-70        
  Дизпаливо З        
  Дизпаливо Л        
  Керосин КО-20        
  Керосин КО-22        
  Уайт-спірит        
  Ксилол        
  Розчинник М        

Література

 

1 План-пам’ятка до вивчення курсу “Охорона праці в галузі” для студентів спеціальності “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання / Укл. С.О.Коновалова – Краматорськ: ДДМА, 2004. – 56с.

2 Безопасность производственных процессов: Справочник / Под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с.

3 Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.

4 Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов/ Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 1993. – 432 с.

5 Справочная книга по охране труда в машиностроении / Под ред. О.Н.Русака. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.

6 Основы охраны труда / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, А.В. Мельников. – Львів: Афіша, 2000. – 351 с.

7 ДНАОП 0.00-1.03-02”Правила будови i безпечної експлуатації вантажопiдiмальних кранiв”.

8 Эргономика: Учеб. пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.

9 Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. – М.: Издательский цент «Академия», 2003. – 240 с.

10 Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Охорона праці в галузі». Оцінка умов праці / Укл.: Л.В. Дементій, Ю.В. Менафова. – Краматорськ: ДДМА, 2000. – 24 с.

11 Миценко І.М. Умови праці на виробництві. – Кіровоград: КРД, 1999. – 324 с.

12 Охрана окружающей среды: Уч. для техн. спец. вузов / Под ред. С.В.Белова. – М.: Высш. шк., 1991. – 319 с.

13 Практикум із охорони праці: Навчальний посібник / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигерей, В.М. Сторожук та ін. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

14 Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении. - М.: Высш. шк., 1980. – 294 с.

15 Безопасность труда в промышленности: Справочник / К.Н. Ткачук и др. - К.: Техніка, 1982. - 231 с.

16 Волков Ю.Н. Безопасность производственных процессов в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1972. – 168 с.

17 Охрана труда в машиностроении / А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова – М.: Машиностроение, 1990. – 256 с.

18 Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: Справочник / С.В. Белов, А.Ф. Козьяков,О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.

19 Виноградов Б.В. Безопасность труда и производственная санитария в машиностроении: Сборник расчетов. – М,: Машиностроение, 1963. – 264с.

20 Злобинский Б.М. Основы техники безопасности. – М.: Металлургия, 1965. – 336 с.

21 Эргономические принципы конструирования / В.М. Войтенко, В.М. Мунипов – К.: Техника, 1988. – 119 с.

22 Кукин П.П. и др. Безопасность технических процессов и производств. Охрана труда. - М.: Высш. шк., 2002. - 318 с.

23 Сивко В.Й. Розрахунки з охорони праці. – Житомір: ЖІТІ, 2001. –152с.

24 Лесенко Г.В. Организация безопасности труда на производстве. – К.: Техніка, 1999. – 191 с.

25 Защитные устройства: Справочное пособие / Под ред. Б.Н. Злобинского. – М.: Металлургия, 1971. – 455 с.

26 Афанасьев П.И. Молниезащита зданий и сооружений / П.И. Афанасьев, М. Зеленецкий. – М.; Л.: Энергия, 1966. – 144 с.

27 Филиппов Б.И. Охрана труда при эксплуатации строительных машин. – М.: Высш. шк., 1970. – 392 с.

28 Лысяков А.Г. Техника безопасности при перемещении грузов на машиностроительных предприятиях. – М.: Машиностроение, 1982. – 239 с.

29 Траубе Е.С. Тормозные устройства и безопасность шахтных подъемных машин / Е.С. Траубе, И.С. Найденко. - М.: Недра, 1980.– 256 с.

30 Коузов П.А. Вентиляция кабины крановщика / П.А. Коузов, М.И. Гримитлин. – Л.: ЛИОТ, 1955. – 28с.

31 Шишков Н.А.Технический надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. – М.: Недра, 1986. – 256с.

32 Краснов Л.М. Техника безопаснотси при экплуатации мостовых кранов. – Днепропетровск: Промінь, 1968. – 72c.

33 Спельман Е.П. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и механизмов / Е.П. Спельман, Г.С. Чуйков. – М.: Стройиздат, 1973. – 175с.

34 Белов С.В. Охрана труда при производстве и эксплуатации подъемно-транспортных машин / С.В. Белов, А.Ф. Козьяков. – М.: Машиностроение, 1986. – 208 с.

35 Краснов Л.М. Охрана труда в условиях повышенной опасности. – Днепропетровск: Промінь, 1977. – 160 с.

36 Гольдварг А.И. Профилактика производственного травматизма. – Ташкент: Мехнат, 1989. – 176 с.

37 Гримитлин М.И. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов / М.И. Гримитлин, О.Н. Тимофеева, В.М. Эльтерман, Е.М. Эльтерман, Л.С. Эльянов.– М.: Машиностроение, 1977. – 272с.

38 Курс лекций по дисциплине «Охрана труда в отрасли» для студентов специальности ПТМ / Коновалова С.А., Чижиков Г.И., Крупко В.Г. – Краматорск: ДГМА, 2005. - 232 с.

39 Смелков Г.И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах. – М.: Энергоиздат, 1984. – 184 с.

40 Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергия, 1979. – 407 с.

41 Королькова В.И. Электробезопасность на промышленных предприятиях. – М.: Машиностроение, 1970. – 520 с.

42 Заземляющие устройства электроустановок / В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс – М.: Энергоиздат, 1987. – 399 с.

43 Хомяков А.М. Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках. – М.: Энергоиздат, 1981. – 112 с.

44 Равикович И.Д. Техника безопасности в передвижных электроустановках. – М.: Энергия, 1971. – 104 с.

45 Бергельсон В.Н. Электробезопасность в строительстве. – К.: Будивельник, 1982. – 120 с.

46 Манойлов В. Е. Основы электробезопасности. – Л.: Энергоиздат, 1991. – 480 с.

47 Охрана труда в электроустановках / Под ред. Б.А. Князевского. – М.: Энергоиздат, 1977. – 320 с.

48 Долин А.П. Справочник по технике безопасности. – М.:Энергоиздат, 1982. – 800 с.

49 Бергельсон В.Н. Электробезопасность в строительстве. – К.: Будивельник, 1982. – 120 с.

50 Охрана труда на автотранспортных предприятиях: Справочник / Под ред. А.И. Салова. – М.: Транспорт, 1976. – 248с.

51 Освещение строительных площадок / Дадиомов М.С., Поллак С.В. – М.-Л.: Гоэнергоиздат, 1962. – 200с.

52 Производственная санитария: Справочное пособие / Под ред. Б.М. Злобинского. – М.: Металлургия, 1969. – 688с.

53 Кнорринг Г.М. Осветительные установки. Л.: Энергоиздат, 1981. – 288с.

54 Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 472с.


 

Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки

до виконання розділу “Охорона праці”

дипломних проектів

для студентів спеціальності

“Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,

меліоративні машини та обладнання”

 

Укладач КОНОВАЛОВА Світлана Олексіївна

 

Редактор І. І. Дьякова

Верстка О. П. Ордіна

 

 

201/2006. Підпис. до друку Формат 60´84/16

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 5,00 Обл.-вид. арк. 3,64.

Тираж 100 прим. Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

ДДМА. 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру серії ДК № 1633 від 24.12.2003 р.

 
 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 305 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

744 - | 814 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.