Лекции.Орг


Поиск:
Механізм фінансового менеджменту
 

3 метою реалізації процесу управління фінансами підприємств використовується фінансовий механізм. В науковій літературі поняття фінансовий механізм використовується досить широко. Але єдиної думки щодо його визначення та його складових не існує. Серед розмаїття визначень і підходів вчених та практиків до поняття фінансовий механізм на увагу заслуговують два розуміння його суті.

Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють функціонування безпосередньо фінансів підприємств. Такий підхід до визначення фінансового механізму відображає внутрішню організацію функціонування підприємств.

Другий підхід полягає в тому, що його розуміють як сукупність методів, форм, інструментів, прийомів, важелів впливу на стан і розвиток підприємства. Цей підхід відображає зовнішню дію функціонування підприємства, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу апарату управління на економічний стан підприємства. Фінансовий механізм дає уявлення про те, за допомогою чого можна здійснити фінансовий вплив і повинен показати як це зробити. У складі фінансового механізму доцільно виділяти фінансові інструменти, за допомогою яких реалізуються прийняття рішень та фінансові індикатори, що достовірно відображають стан суб'єкта фінансових відносин.

За Поддєрьогіним А.М. фінансовий механізм - це цілісна система управління фінансами підприємств, на якій ґрунтується фінансовий менеджмент і яка призначається для організації взаємодії об’єктів і суб’єктів господарювання у сфері фінансових відносин, формування і використання фінансових ресурсів, забезпечення ефективного впливу фінансової діяльності на кінцеві результати роботи підприємства.

За Бланком І.О. економічний механізм управління фінансами являє собою сукупність основних елементів впливу на процес розробки та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства. Він включає такі елементи:

1. Система регулювання фінансової діяльності включає:

- Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства. Прийняття законів та інших нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність підприємств, є одним з напрямів реалізації внутрішньої фінансової політики держави. Законодавчі та нормативні засади такої політики регулюють фінансову діяльність підприємства в різних формах.

- Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства. Цей механізм формується насамперед у сфері фінансового ринку в розрізі окремих його видів та сегментів. Попит та пропозиція на фінансовому ринку формують рівень цін (ставки відсотка) та котирувань по окремих фінансових інструментах, визначають доступність кредитних ресурсів у національній та іноземній валютах, виявляють середню норму дохідності капіталу, визначають систему ліквідності окремих фондових та грошових інструментів, що використовуються підприємством у процесі своєї фінансової діяльності. У перебігу поглиблення ринкових відносин значення ринкового механізму регулювання фінансової діяльності підприємств буде зростати.

- Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Механізм такого регулювання формується в межах самого підприємства, відповідно регламентуючи ті або інші оперативні управлінські рішення з питань його фінансової діяльності. Так, ряд аспектів фінансової діяльності регулюється вимогами статуту підприємства. Окремі з цих аспектів регулюються розробленими на підприємстві фінансовою стратегією та цільовою фінансовою політикою по окремих напрямках фінансової діяльності. Крім того, на підприємстві може бути розроблена та затверджена система внутрішніх нормативів та вимог по окремих аспектах фінансової діяльності.

2. Система зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємств включає:

- Державне та інші зовнішні форми фінансування підприємства. Цей механізм характеризує форми фінансування розвитку підприємства державною бюджетною системою, позабюджетними (цільовими) фондами, а також іншими недержавними фондами сприяння розвитку бізнесу.

- Кредитування підприємства. Даний механізм ґрунтується на наданні підприємству різними кредитними інститутами різноманітних форм кредиту на зворотній основі на визначений термін під певний відсоток. Розрізняють фінансовий кредит, що надається банками; фінансовий кредит, що надається небанківськими установами; товарний (комерційний) кредит, який надається господарськими партнерами, та ін.

- Лізинг (оренда). Даний механізм ґрунтується на наданні в користування підприємству цілісного майнового комплексу, окремих видів необоротних активів за визначену плату на передбачений період. Основними формами лізингу, що використовується в сучасній фінансовій практиці, є оперативний лізинг; фінансовий лізинг; зворотний лізинг.

- Страхування. Механізм страхування спрямований на фінансовий захист активів підприємства та відшкодування можливих його збитків при настанні окремих фінансових ризиків (страхової події). Розрізняють внутрішнє та зовнішнє страхування фінансових ризиків.

- Інші форми зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства. До них можна віднести ліцензування, державну експертизу інвестиційних проектів, селенг і т.п.

3. Система фінансових важелів включає наступні основні форми впливу на процес прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності:

- ціну;

- відсоток;

- прибуток;

- амортизаційні відрахування;

- чистий грошовий потік;

- дивіденди;

- пені, штрафи, неустойки;

- інші економічні важелі.

4. Система фінансових методів складається з наступних основних способів та прийомів, за допомогою яких обґрунтовуються й контролюються конкретні управлінські рішення у різних сферах фінансової діяльності підприємства:

- метод техніко-економічних розрахунків;

- балансовий метод;

- економіко-статистичні методи;

- економіко-математичні методи;

- експертні методи (методи експертних оцінок);

- методи дисконтування вартості;

- методи нарощування вартості (компаундінга);

- методи диверсифікації;

- методи амортизації активів;

- методи хеджування;

- інші фінансові методи.

5. Система фінансових інструментів складається з наступних контрактних зобов'язань, що забезпечують механізм реалізації окремих управлінських рішень підприємства та закріплюють його фінансові відносини з іншими економічними об'єктами:

- платіжні інструменти (платіжні доручення, чеки, акредитиви та ін.);

- кредитні інструменти (договори про кредитування, векселі та ін.);

- депозитні інструменти (депозитні договори, депозитні сертифікати та ін.);

- інструменти інвестування (акції, інвестиційні сертифікати та ін.);

- інструменти страхування (страховий договір, страховий поліс та ін.);

- інші види фінансових інструментів.

Ефективний механізм управління фінансами дозволяє у повному обсязі реалізувати визначені цілі й завдання, сприяє результативному здійсненню функцій цього управління.

 

Контрольні питання:

1. Визначте сутність фінансового менеджменту та його місце у загальній системі управління підприємством.

2. Виділіть основні етапи становлення фінансового менеджменту, як науки.

3. Окресліть об’єкт і предмет фінансового менеджменту.

4. Дайте характеристику основних принципів фінансового менеджменту.

5. Визначте головну мету фінансового менеджменту, її зв'язок із головною метою функціонування підприємства.

6. Сформулюйте основні завдання фінансового менеджменту.

7. Визначте та охарактеризуйте функції управління фінансами як керуючої системи управління.

8. Сформулюйте та охарактеризуйте функції управління фінансами як спеціальної функціональної системи управління.

9. Дайте визначення механізму фінансового менеджменту та назвіть його складові елементи.


ТЕМА 2

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 625 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

627 - | 490 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.