Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Зв’язки з забезпечуючими дисциплінамиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ ТУРИЗМУ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра правових і загальнонаукових дисциплін

Кондратьєв В.О.

ПРАВОЗНАВСТВО

Курс робочих лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

 

 

  Затверджено на засіданні кафедри правових дисциплін Протокол № 36 від 11.05.2011 р.    
  Схвалено науково-методичною радою університету Протокол № від 2011 р.

 

 

Донецьк 2011

 

 
 


ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)

«ПРАВОЗНАВСТВО»

 

Дисципліна

Правознавство

 

Опис

Змістовий модуль 1. Держава та право

Поняття та структура суспільства та держави. Класифікація держав. Поняття та джерела права. Поняття правомірної поведінки та юридичної відповідальності.

Змістовий модуль 2. Трудове право

Поняття, ознаки та джерела трудового права. Трудовий договір та контракт. Умови праві. Трудова дисципліна. Трудові суперечки.

Змістовий модуль 3. Господарське та цивільне право

Поняття, ознаки, принципи та види господарського права. Суб’єкти господарського права. Ліцензування та патентування. Правові основи підприємництва. Суб’єкти цивільного права. Угоди. Представництво. Подача позову. Загальне вчення про зобов’язання і договори. Договори та їх види.

Змістовий модуль 4. Кримінальне та адміністративне право

Відповідальність за кримінальні правопорушення. Покарання та його ціль. Поняття і сутність адміністративного права. Органи державного регулювання.

 

Зв’язки з забезпечуючими дисциплінами

Студент повинен володіти знаннями з історії України.

 

4. Цілі і завданнянорм у найважливіших галузях права України, що забезпечують економічну і підприємницьку діяльність фізичних та юридичних осіб.

Ціль: надання системи знань з теорії держави і права та провідних галузей права; формування навичок застосування правових і підприємницьку діяльність підприємств і організацій.

Завдання: вивчення основних понять і категорій права провідних нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність; виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їх неухильного дотримання.

 

5. Бібліографія :

1. Господарський кодекс України / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2007. - 199с. - (Бібліотека офіційних видань). - ISBN 978-966-611-5*35-8.

2. Господарський процесуальний кодекс України / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2005. - 66с. - (Бібліотека офіційних видань). - ISBN 966-611-362-7.

3. Цивільний кодекс України / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2004. - 352с. - (Бібліотека офіційних видань). - ISBN 966-611-310-4.

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» : від 15 трав. 2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 31/32. - Ст. 263. - ISSN 0320-7978.

5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» : від 1 черв. 2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299. - ISSN 0320-7978.

6. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» : від 21 листоп. 1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 23. - Ст. 88. - ISSN 0320-7978.

7. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» : від 15 берез. 2006 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2006. - № 34. - Ст. 291. - ISSN 0320-7978.

8. Закон України «Про господарські товариства» : від 19 верес. 1991 р. : (з подальш. змін. і допов.) // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 683. - ISSN 0320-7978.

9. Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп : постанова Каб. Міністрів України від 20 лип. 1996 р. № 781 // Законодавство України [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України. - Електрон. дані. - К. : Упр. комп'ютериз. систем Апарату Верхов. Ради України, 1996-2009. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=781-96-%EF. – Назва з екрана.

10. Булгакова, І. В. Господарське правоУкраїни : навч. посіб. / Булгакова І. В. – К. : Прецедент, 2006. – 346 с. – ISBN 966-520-058-2.

11.. Вінник, О. М. Господарське право : курс лекцій / Вінник О. М. – К. : Атіка, 2004. – 624 с. – ISBN 966-326-057-2.

12. Качан, О. О. Банківське право : навч. посіб. / Качан О. О. – К. : Школа, 2004. – 320 с. – ISBN 966-661-241-0.

13. Кравчук, С. Й. Господарське право України : навч. посіб. / Кравчук С. Й. – К. : Кондор, 2007. – 264 с. – ISBN 966-351-108-7.

14. Пігач, Я. М. Господарське законодавство : навч. посіб. / Пігач Я. М., Труфанова Л. М. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 624 с. – ISBN 966-364-114-2.

15. Господарське право України : навч. посіб. / за заг. ред. Н. О. Саніахметової. - Х. : Одіссей, 2005. – 608 с. - ISBN 966-633-428-3.

16. Правові основи підприємницької діяльності (під редакцією Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М.). – К. – Правові джерела. – 1997. – 780 с. – ISBN 966-95034-1-8.

17. Щербина, В. С. Господарське право : підручник / Щербина В. С. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 592 с. – ISBN 966-667-179-4.

18. Правознавство [Текст] : навч. Посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. І загальнонаук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 703 с.

19. Правознавство. Навчальний посібник. /Дрожжина С.В., Одінцова О.О., Кондратьєв В.О., Романюк О.І., Єфремова Г.В. / - Київ. - Знання. - 2006.

20. Правознавство: Навч. посібник / За ред. Т.В.Варфоломєєвої, В. П. Пастухова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 436 с.

21. Основи правознавства / За ред І.Б.Усенка. – К.: Ірпень: ВТФ “Перун”, 2003. – 432 с.

22. Правознавство: Навч. посібник / Авт. кол. Мельник П.В., Самілик Г.М., Савченко Л.А. та ін. – К.: “МП Леся”, 2001. – 309 с.

23. Юридический словарь И.Дахно: Словарь законодат. и норматив. терминов. – К.: А.С.К., 2001. – 1056 с.

24. Дрожжина С.В., Тодоров И.Я. Основы государства и права. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2004. – 256 с.

25. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Видання четверте, доповнене та перероблене / Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.: «Одисей», 2004.- 368 с.

Нормативна

 

7. Викладацький склад:

Кондратьєв Валерій Олексійович, старший викладач.

 

8. Тривалість:

108 година, в т.ч. л. - 36, сем. - 18 , СРС- 54; 3 кредити ECТS

 

9. Форми і методи навчання:

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота.

 

10. Контроль знань:

поточний (тестування, вирішення ситуаційних вправ та задач), підсумковий (іспит)

 

11. Мова:

російська, українська.

 

Тематичний план навчальної дисципліни (модулю) «Правознавство»

Дата добавления: 2016-11-03; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.