Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Хто готує накази про нещасний випадок на виробництві?Загрузка...

1. Служба охорони праці та техніки безпеки підприємства

2. Помічник керівника підприємства

3 Керівник відділу, дільниці, де стався нещасний випадок

4. Комісія профспілки з охорони праці

 

Який мінімальний розмір одноразової допомоги на сім’ю встановлено законодавством у разі смерті потерпілого при нещасному випадку?

1. Середній заробіток потерпілого за рік

2. Середній трирічний заробіток потерпілого

3. Не менше п’ятирічного заробітку потерпілого

4. Середній семирічний заробіток потерпілого

5. Сума одноразової допомоги обумовлена колективним договором

Який мінімальний розмір одноразової допомоги на кожного утриманця встановлено законодавством у разі смерті годувальника при нещасному випадку?

1. Середній заробіток потерпілого за рік

2. Середній трирічний заробіток потерпілого

3. 10% від суми одноразової допомоги на сім’ю

4. 20% від суми одноразової допомоги на сім’ю

5. Сума одноразової допомоги на кожного утриманця обумовлюється в колективному договорі

 

Чи вважається нещасний випадок пов’язаним з виробництвом, якщо він стався на території підприємства при участі у спортивних змаганнях

1. Не вважається 2. Вважається

3. Тільки на змаганнях, які проводяться у робочий час

Якщо працівником брутально порушені правила охорони праці та техніки безпеки, хто несе відповідальність за нещасний випадок?

1. Тільки робітник 2. Тільки підприємство

3. Змішана: працівник і керівник 4. За розсудом адміністрації

 

14. Результати розслідування нещасного випадку на виробництві оформлюються актом по формі Н-1 у випадку:

1. При втраті працездатності не менш ніж одного робочого дня

2. При розслідуванні будь-якого нещасного випадку

3. При будь-якому нещасному випадку на підприємстві

4. При втраті працездатності не менш ніж двох днів

При якій мінімальній кількості постраждалих нещасний випадок вважається груповим?

1.Двоє постраждалих 2. Троє постраждалих

3. Двоє постраждалих з смертельними наслідками

4. Троє постраждалих з тяжкими наслідками

16. Нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом у випадках:

1. Природної смерті працівника під час перебування на підземних роботах

2. Під час використання власного транспортного засобу

3. Під час отримання заробітної плати на підприємстві

4. Перебування на території підприємства у зв’язку з проведенням роботодавцем наради

 

З яких причин виникає найбільша кількість нещасних випадків на виробництві ?

І. Технічних 2. Організаційних

3. Санітарно-гігієнічних 4. Психофізіологічних

 

Чи вважається нещасний випадок пов’язаним з підприємством, якщо він стався в обідню перерву?

1. Тільки на території підприємства 2. В усіх випадках вважається

3. В усіх випадках не вважається 4. Тільки на робочому місці

 

Як визначається середньомісячна заробітна плата для визначення розміру

Відшкодування шкоди?

1.За 12 останніх календарних місяців, що передували ушкодженню

2. За будь-які 12 календарних місяців до ушкодження

3. За 24 календарних місяці до ушкодження

4. По заробітку останнього місяця, що передував ушкодженню

 

20. Спеціальному розслідуванню підлягають такі нещасні випадки:

1. Смерть працівника на підприємстві

2. Зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків

3. Групові

4. Які виникли під ас прямування до місця відрядження

 

Хто зобов’язаний гарантувати усім працівникам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві?

1. Підприємство, організація, заклад, де працює громадянин

2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку

3. Держава

4. Роботодавець

 

К Л Ю Ч

ТЕМА № 1

1,2,3,4 1,3
1,2,3,4,5
1,3,4,5,6 1,2,3,4,5
         
1,3,4 1,3          

ТЕМА № 2

1,2,3 1,2,3,5 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3,4 1,2,3
1,2,4,5,6 2,3,4,5 1,2,3,5 2,3 1,4 2,3,4
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3 1,2,3,5 2,3,5 1,2,4
           
1,3,4            

ТЕМА №3

2,3,4,5,6 1,3,4 1,2,3 1,4
1,2,3,4 1,2,6 2,3,4,5,6
1,2,3,4,5 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6
   
1,2,3    

ТЕМА № 4

1,2,3 1,2,4,5 1,2,4 1,2,3,5 1,2,4
1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,4,5
 
1,4,5,6 1,3,4  

 

ТЕМА №5

1,2 1,2,3,5 1,2,4
1,3,4 1,2,4
 
2,3,4 1,2,3 1,3,4,5 1,3,4 2,3  

ТЕМА № 6

1,3 1,2,3
1,3,4 1,2,3

 

Тести на доповнення

1. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів – це…

2. Мета вивчення охорони праці у вищих навчальних закладах освіти полягає …

3. Травматизм – це…

4. Основні методи аналізу виробничого травматизму такі: …

5. Основні принципи державної політики з охорони праці це…

6. Основні положення Закону України «Про охорону праці» такі: …

7. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві здійснює такі послуги та виплати: …

8. За порушення вимог охорони праці передбачена така відповідальність …

9. Робочий час працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, обмежується таким чином …

10. Основні обов’язки та права служби охорони праці такі …

11. Загальні принципи навчання з охорони праці –це …

12. Гігієна праці – це…

13. Умови праці – це…

14. Методи регулювання якості повітряного середовища у виробничих приміщеннях такі: …

15. Методи захисту від вібрації такі: …

16. Методи захисту від шуму такі: …

17. Дія електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону така: …

18. Основний принцип організації робочого місця – це…

19. Основні вимоги до технологічних процесів такі: …

20. Чинники, які впливають на тяжкість ураження електричним струмом, такі:…

21. Ефективність захисного заземлення залежить від …

22. Захисне занулення – це …

23. Система пожежної безпеки –це …

24. Вимоги Закону України «Про пожежну безпеку» такі: …

25. Особливості горіння твердих матеріалів і речовин такі: …

26. Заходи і засоби щодо обмеження розповсюдження пожеж …

27. Система протипожежного захисту – це…

28. «Виробниче середовище» ‑ це…

29. Групи заходів щодо попередження причин виробничого травматизму такі: …

30. Законодавство України про охорону праці базується та складається з …

Зразки тестових завдань до модульного контролю знань з дисциплін „Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі”

 

Модуль 1.

1. Назвіть засоби природної вентиляції робочих приміщень:

1. Припливна

2. Інфільтрація

3. Провітрювання

4. Витяжна

5. Припливно-витяжна

6. Аерація

2. Канцерогенні речовини призводять до:

1. Отруєння всього організму

2. Подразнення дихального тракту, слизових оболонок

3. Виникнення алергії

4. Розвиток злоякісних пухлин

5. Зміни спадкової інформації

3. Зазначте, які документи мають відношення до законодавчої бази охорони праці загального характеру:

1. Закон України «Про освіту»

2. Конституція України

3. Кодекс Законів про працю в Україні

4. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року із змінами та
доповненнями від 21 листопада 2000 року

5. Закон України «Про колективні договори»

6. Закон України «Про охорону здоров’я»

4. Зазначте небезпечні виробничі фактори (НВФ):

1. Електрострум певної сили

2. Несприятливі метеорологічні умови

3. Розжарені тіла

4. Запиленість та загазованість повітряного середовища

5. Зазначте нормативну документацію з питань охорони праці в Україні:

1. ДНАОП (Державний міжгалузевий нормативний акт охорони праці)

2. ДНАОП-НАОП (Державний нормативний акт охорони праці)

3. СниП (Санитраные нормы и правила)

4. НРБ (Нормы радиационной безопасности)

5. ГОСТ ССТБ (Государственный стандарт системы cтандартов безопасности труда)

6. СН (Санитарные нормы)

7. ДСТУ (Державні стандарти України)

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1555 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. акт про нещасний випадок на виробництвi
 2. В. Постанови Кабінету Міністрів України та накази міністерств
 3. Від чого залежать результати колективної праці в сучасному виробництві?
 4. Дії на випадок пожежі та добір засобів пожежогасіння
 5. Інформування про нещасний випадок та організація його розслідування
 6. НАКАЗИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ
 7. Накази щодо особового складу
 8. Опишіть процедуру розслідування нещасних випадків на виробництві. Нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив що сталися в процесі виконання ним трудових обов’язків і внаслідок яких заподіяно шкоду
 9. ПЕРЕЛІК обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
 10. ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок
 11. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору
 12. Середній мозок забезпечує «правильну роботу» м'язів для досягнення певного результату й готує до поведінкових цілеспрямованих реакцій при несподіваних ситуаціях


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.