Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Тестові завдання

Для модульного та підсумкового контролю знань

З дисциплін «Основи охорони праці» та

«Охорона праці в галузі”

(для студентів усіх спеціальностей

та форм навчання)

 

 

Одеса 2007

 

КАФЕДРА МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Укладачі:

Іванова І.В. - кандидат медичних наук, доцент, завідувач

Кафедри медичних знань та БЖД

Неізвестний М.О. - кандидат технічних наук, доцент

Стенпковська Г.І. - старший викладач

Шапкіна Т.І. – старший викладач

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри медичних знань та БЖД

Протокол № 4 від 12 листопада 2007 року

Схвалено та рекомендовано до друку

Вченою Радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Протокол № 4 від 11 грудня 2007 р.

ВСТУП

Дисципліни “Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” базуються на знаннях студентів з “Основ права”, “Основ екології”, “Безпеки життєдіяльності”. Курс висвітлює основні положення законів України: «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та інші, Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні.

Дисципліни мають професійну направленість і дозволяють підготувати кваліфікованого, ерудованого спеціаліста, який теоретично володіє загальними та фаховими питаннями охорони праці, вміє самостійно проводити розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, знає основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, атестації робочих місць тощо.

Основною метою дисциплін “Основи охорони праці” „Охорона праці в галузі” є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності відповідно з ОКХ та ОПП.

Дисципліни „Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” передбачені для студентів усіх спеціальностей та форм навчання Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Загальна кількість годин, яка відводиться на означені дисципліни така: „Основи охорони праці” – 36 годин (з них 14 лекційних, 4 практичних, 9 годин на самостійну роботу), „Охорона праці в галузі” – 27 годин (з них 14 лекційних, 13 на самостійну роботу).

ТЕМА № 1*

“Правові та організаційні питання охорони праці”

1. Про що повинен бути поінформований громадянин під розписку при укладенні трудового договору?

1. Про умови роботи

2. Про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті

3. Про можливі наслідки впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров'я

4. Про права працівника на пільги й компенсації за роботу в небезпечних і шкідливих умовах відповідно до законодавства й колективним договором

5. Про навчання та перевірку знань з охорони праці

 

У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?

1. Якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування

2. Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється

3. Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 2-х тижнів

 

3. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

1. Згідно колективного договору

2. Згідно розпорядження адміністрації

3. Згідно Закону "Про охорону праці"

4. Згідно Кримінального кодексу

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1129 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.