Тема 2. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 2. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік”

для студентів 3 курсу вечірньої форми навчання

не облікових спеціальностей

ОДЕСА ОДЕУ 2006


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік”

для студентів 3 курсу вечірньої форми навчання

не облікових спеціальностей

    Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Протокол № 11 від “6” березня 2006р.
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, написання сторінок відповідає стандартам. Зауваження рецензентів ураховані     /підписи укладачів/    

 

 

ОДЕСА ОДЕУ 2006


Робочий зошит до практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів 3 курсу вечірньої форми навчання не облікових спеціальностей.

(Уклад. І.Л. Шерер, Е.А. Скляр, О.С. Яцунська. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2006р. - 28 с.)

 

Укладачі: І.Л. Шерер, канд.. екон. наук, доцент

Е.А. Скляр, ст. викладач

О.С. Яцунська, викладач

 

Рецензенти: Н.В. Мозгова, канд.. екон. наук, доцент

В.Д. Кірсанов, канд.. екон. наук, доцент

В.А. Квітко, канд.. екон. наук, доцент

 

Коректор:

 


Вступ

Курс “Бухгалтерський облік” вивчається студентами з ціллю ознайомлення з основами загальної теорії бухгалтерського обліку та принципами організації та ведення бухгалтерського обліку.

У ході вивчення курсу “Бухгалтерський облік” студент має оволодіти навичками відкриття синтетичних та аналітичних рахунків, прийомами відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, складання бухгалтерських проводок та бухгалтерського балансу.

Робочий зошит допоможіть організувати самостійну практичну роботу студентів. Наведені в робочому зошиті форми бухгалтерського обліку наочно ілюструють бухгалтерські рахунки, упорядковують розрахунки показників, відповідають діючим нормативним документам.

Робочий зошит допоможіть студентові приділяти більше уваги базовим знанням і менше витрачати часу з побудови рахунків та форм бухгалтерського обліку в умовах особливостей вечірньої форми навчання.

Робочі зошити видаються кафедрою кожному студентові.


Тема 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Система об’єктів обліку та їх класифікація

Завдання 1. Складання балансу підприємства на 1 вересня 200__р.

 

Найменування статті Часткові суми Загальна сума
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Усього    

 

 

Баланс

на 1 вересня 200___р.

Форма №1 Код за
ДКУД

 

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене виробництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом 1    
2. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
незавершене виробництво    
готова продукція    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом 2    
3. Витрати майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Власний капітал      
Статутний капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Усього за розділом 1    
2. Забезпечення наступних витрат і платежів    
3. Довгострокові зобов’язання    
4. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з бюджетом    
зі страхування    
з оплати праці    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом 4    
5. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

Завдання 2. Складання бухгалтерського балансу Консервного заводу на 1 вересня 200___р.

 

Найменування статті Часткові суми Загальна сума
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Усього:    

 

Баланс

на 1 вересня 200___р.

Форма №1 Код за
ДКУД

 

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене виробництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом 1    
2. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
незавершене виробництво    
готова продукція    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом 2    
3. Витрати майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Власний капітал      
Статутний капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Усього за розділом 1    
2. Забезпечення наступних витрат і платежів    
3. Довгострокові зобов’язання    
4. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з бюджетом    
зі страхування    
з оплати праці    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом 4    
5. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

 

Тема 2. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис

Завдання 1. Відображення господарських операцій у системі бухгалтерських рахунків.

 

               
   
   
   
   
   
   
               
               
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
               

Журнал реєстрації господарських операцій за вересень 200___р.

Зміст операції Бухгалтерський запис Сума, грн.. Тип опер.
Дт Кт
1.          
         
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
         
         
         
9.          
10.          
Усього        

Баланс

на 1 вересня 200___р.

Форма №1 Код за
ДКУД

 

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене виробництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом 1    
2. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
незавершене виробництво    
готова продукція    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом 2    
3. Витрати майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Власний капітал      
Статутний капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Усього за розділом 1    
2. Забезпечення наступних витрат і платежів    
3. Довгострокові зобов’язання    
4. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з бюджетом    
зі страхування    
з оплати праці    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом 4    
5. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

Завдання 2.Відображення господарських операцій у системі бухгалтерських рахунків.

               
   
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
               
               
   
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
   
               

 

               
   
   
   
   
   
   
               

Журнал реєстрації господарських операцій за вересень 200___р.

Зміст операції Бухгалтерський запис Сума, грн.. Тип опер.
Дт Кт
1.          
2.          
         
3.          
4.          
         
         
         
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
Усього        

Баланс

на 1 вересня 200___р.

Форма №1 Код за
ДКУД

 

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене виробництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом 1    
2. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
незавершене виробництво    
готова продукція    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом 2    

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Власний капітал      
Статутний капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Усього за розділом 1    
2. Забезпечення наступних витрат і платежів    
3. Довгострокові зобов’язання    
4. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з бюджетом    
зі страхування    
з оплати праці    
Інші поточні забов’язання    
Усього за розділом 4    
5. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.