Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ. Населення Півдня України у 1861 рНаселення Півдня України у 1861 р. становило 451,8 тис.чол., у 1887 р. – 712,4 тис.чол., а у 1907 р. воно досягло 1,1 млн.чол. В той же час площа орної землі на Півдні України в 1-й пол. ХІХ ст. збільшилася у 25 разів. Чим пояснити швидке зростання кількості населення і площі орної землі на Півдні України в 1-й пол.. ХІХ ст.?

У 80-90-х рр. ХІХ ст. сотні тисяч селян переселялися з Лівобережжя та Правобережжя України на Дон, Кавказ і Крим. В той же час велика кількість селян Західної України переселилася за океан – в Канаду, Сполучені Штати Америки. Чим пояснити значне посилення переселенського руху серед українських селян саме в цей час? Чому мешканці Західної України переселялися за океан, а ті, хто жив на Лівобережжі та Правобережжі – на Дон, Кавказ і Крим?

Наприкінці ХІХ ст. частка України у загальній довжині всіх залізниць, які існували у Російській імперії, становили 70%. Чому питома вага України в загальній довжині залізниць була такою високою? Яке це мало значення для розвитку промисловості та сільського господарства України?

У 1860-1870 рр. через азово-чорноморські порти проходило майже 27% всіх грузів Російської імперії, які вона імпортувала, та 41% всіх експортних грузів. У 1895-1899 рр. ця частка відповідно становила 87,5% та 57,3%. Які висновки можна зробити на підставі цих цифр? Чим пояснити таку велику роль азово-чорноморських портів у зовнішній торгівлі? Чому за 20 років питома вага цих портів у зовнішній торгівлі зросла майже вдвічі?

9. На контурній карті позначте різними літерами Донецький вугільно-металургійний, Криворізький залізорудний, Нікопольський марганцеворудний промислові центри та Дрогобицько-Бориславський нафтовий район. Вкажіть роки початку широкого промислового використання нафти, кам'яного вугілля, залізних та марганцевих руд у місцях зосередження їх видобутку.

10. Підпишіть міста, які на початок ХХ ст. мали чисельність населення понад 100 тис. жителів.

На початку ХХ ст. еміграція українського населення значно зросла. Так, з Західної України на постійне проживання виїжджали в основному в Канаду, США, Бразилію та Аргентину. Сезонні ж робітники їхали в Германію, Росію, Румунію. Які причини змушували велику кількість людей виїжджати за кордон? Чому з Західної України на постійне проживання їхали в основному за океан, а на сезонні роботи – в найближчі країни?

12. На контурній карті позначте кордони Української Народної Республіки (УНР) за ІІІ та ІV Універсалами.

 

Література

Антонюк О. Українська держава і українці у світі / О.Антонюк // Трибуна. – 2000. – №1-2. – С.32.

Бойко Я.В. Формування етнічного складу населення Південної України. Кінець ХVІІІ – ХІХ ст./ Я.В.Бойко, Н.О.Данилова // Український історичний журнал. – 1992. – № 6. – С.54-65.

Брук С.И. Численность и расселение украинского этноса в ХVIII – начале ХХ вв./ С.И.Брук, В.М.Кабузан // Советская этнография. – 1981. – №5. – С.15-32.

Вівчарик М.М. Українці в світі: східна і західна діаспора / М.М.Вівчарик // Український історичний журнал. – 1993. – № 11-12. – C.57-68.

Гуменюк А.О. Соціальна і національна структура міського населення Правобережної України (друга половина ХІХ ст.)/ А.О.Гуменюк // Український історичний журнал. – 1993. – № 10. – C.77-85.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2-х томах. / Д.І. Дорошенко. – Т. 2: Від середини ХVІІ ст. – К.: Глобус, 1992. – 238 с.

Завальнюк К.В. Торгівля промисловими товарами між Україною та Білорусією у другій половині ХІХ ст./ К.В.Завальнюк // Український історичний журнал. – 1998. – №4. – С.43-56.

Зарубіжні українці: [Довідник] / С.Ю.Лазевник / кер. авт.кол./ Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. – К., 1991. – 252 с.

Заставний Ф.Д. Східна українська діаспора / Ф.Д.Заставний. – Львів: Світ, 1992. – 170 с.

Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі / Ф.Д.Заставний. – Львів: Світ, 1993. – 176 с.

Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д.Заставний. – Львів, 1991.

Етнографія України: [Навч. посібн.] / За ред. С.А.Макарчука. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.

Кругляк Б.А. Ярмарочная и базарная торговля в конце ХІХ – начале ХХ века (на материалах Украины) / Б.А.Кругляк // Отечественная история. – 1993. – № 2. – С.165-175.

Лазанська Т.І. Соціальне походження промислової буржуазії України в ХІХ ст. / Т.І.Лазанська // Український історичний журнал. – 1996. – №2. – С.65-73.

Наулко В. Про етнічний склад населення України / В.Науко // Народна творчість та етнографія. – 1996. – №4. – С.34-40.

Наулко В. Етнодемографічний розвиток людства і Україна / В.Науко // Рідна школа. – 2003. – №10. – С.42-43.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. / Н.Полонська-Василенко – К.: Либідь, 1993. – Т.2. Від середини ХVІІ ст. – К.: Либідь, 1993. – 640 с.

Рибалка І.К. Історія України. У 2-х ч. – Харків, 1995 / І.К.Рибалка. – Т.2. – Харків, 1995. – 390 с.

Ткачук П. Адміністративно-територіальний устрій України: досвід і уроки / П.Ткачук // Місцеве самоврядування. – 1998. – № 5- 7.

Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії / [За ред. В.Й.Борисенка]. – К., 1990. – 560 с.

Усенко П.Г. Від першого загальноросійського перепису до першого всесвітнього / П.Г.Усенко // Український історичний журнал. – 1997. – №1. – С.143-145.

Семінарське заняття 8. Історична географія Української РСР 20-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. (3 год.)

 

1. Історико-географічний розвиток України за радянських часів:

а) возз'єднання українських земель в єдиній державі;

б) зміни адміністративно-територіального поділу УРСР.

3. Географія населення України:

а) чисельність, розміщення і склад населення в 20-40-х рр.;

б) динаміка чисельності, міграція, склад і густота населення в 50-80-х рр..

4. Географія промисловості і транспорту:

а) зміни в розміщенні промисловості і транспорту в 20-40-х рр.;

б) структура і розміщення промисловості, транспорту в 50-80-х рр..

5. Географія сільського господарства.

6. Геополітичне становище України в 1991 – на початку ХХІ ст.

7. Географія нових зв'язків у галузі економіки, політики, культури з іншими державами світу.

 

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1. Міграції населення України в 20-30-ті рр..

2. Міграції населення України в 50-80-х рр..

3. Зміни в національному складі населення України в 30-80-х рр..

4. Демографічні втрати населення України в Другій Світовій війні.

5. Утворення Кримської області у складі УРСР.

6. Історичні аспекти формування державних кордонів України.

7. Географія розселення українців на карті світу.

8. Чисельність українців в країнах світу. Західна та Східна діаспора.

 

Завдання для самостійної роботи.

1. Позначте межі адміністративних округів Української СРР за станом на 1929 р..

2. На контурній карті значками різних форм позначте поселення Української РСР в 30-ті роки за кількістю мешканців у них (тис. осіб):

♦ понад 500;

♦ від 250 до 500;

♦ від 100 до 250;

♦ до 100.

3. На контурній карті України позначте найбільші підприємства основних галузей промисловості, які були побудовані або докорінно реконструйовані в 1926-1939 рр.

4. На контурній карті України позначте нові підприємства (рудники, шахти, кар'єри) по видобутку:

♦ кам'яного вугілля;

♦ бурого вугілля;

♦ залізної руди;

♦ марганцевої руди.

5. На контурній карті вкажіть адміністративно-територіальний поділ УРСР за станом на лютий 1939 р.

6. На контурній карті значками різних форм і кольору позначте:

♦ заклади вищої освіти і науки, театри, школи та об'єднання мистецтв, му-

зеї;

♦ споруди релігійного та світського характеру;

♦ товариства та видавництва.

7. Позначте на контурній карті найбільші підприємства основних галузей промисловості, які були відбудовані та побудовані в 40-50-ті роки.

8. На контурній карті вкажіть адміністративно-територіальний поділ УРСР станом на 1954 р.

 

Література

Антонюк О. Українська держава і українці у світі / О.Антонюк // Трибуна. – 2000. – №1-2. – С.32.

Боєчко В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / В.Боєчко, О.Ганжа, Б.Захарчук. – К., 1994.

Боєчко В. Кордони України: історія та проблеми формування (1917-1940 рр.)/ В.Боєчко, О.Ганжа, Б.Захарчук // Український історичний журнал. – 1992. – № 1.

Бузало В.Й. Встановлення кордонів між Україною та Молдовою у 1940 р. / В.Й.Бузало, М.Ф.Дмітрієнко // Український історичний журнал. – 1992. – № 9. – C.106-117.

Ворона В. Білоруси в Україні / В.Ворона, Т.Рудницька, В.Бокач // Віче. – 1995. – № 8. – С.104-112.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття / Т.Гунчак. – К.:Либідь, 1993. – 238 с.

Дмитрієнко М. Німці в Україні: історія і сучасність / М.Дмитрієнко, Д.Табачник, Б.Чирко // Віче. – 1992. – № 5. – С.135-147.

Єкельчик С.О. З історії українсько-єврейських відносин / С.О.Єкельчик// Український історичний журнал. – 1990. – № 7. – С.54-63.

Єременко Т. Поляки в Україні / Т.Єременко, Б.Чирко, О.Калакура // Віче. – 1993. – № 2. – С.119-130.

Зарубіжні українці: [Довідник] / С.Ю.Лазевник / кер. авт.кол./ Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. – К., 1991. – 252 с.

Заставний Ф.Д. Східна українська діаспора / Ф.Д.Заставний. – Львів, 1992. – 170 с.

Заставний Ф.Д. Географія України . У 2-х книгах. – Львів: світ, 1994. – 472 с.

Зіневич Н.О. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан / Н.О.Зіневич// Український історичний журнал. – 2001. – № 1. – С.40-52.

Кабузан В.М. Євреї на Україні, в СРСР і світі: чисельність і розміщення / В.М.Кабузан, В.І.Наулко // Український історичний журнал. – 1991. – № 6. – С.56-68.

Курченко А. Німці України: минуле і сьогодення / А.Кудряченко // Розбудова держави. – 1994. – № 5. – С.19-24.

Кулинич І.М. Нариси з історії німецьких колоній в Україні / І.М.Кулинич, Н.В.Кривець. – К.: Наукова думка, 1995. – 271 с.

Кульчицький С.В. Втрати населення України від голоду 1933 / С.В.Кульчицький, С.Максудов // Український історичний журнал. – 1991. – №2. – С.3-10.

Максудов С. Демографічні втрати населення України в 1930 – 1938 рр./ С.Максудов // Український історичний журнал. – 1991. – №1. – С.121-127.

Нагаєвський І. Історія Української Держави ХХ століття / І.Нагаєвський. – К., 1993.

Населення Української РСР: За даними Всесоюзного перепису населення 1989 р. – К., 1990.

Національний склад населення України ( за даними Всесоюзного перепису населення 1989 року). Ч.1-2. – К., 1991-1992.

Перновський А.Л. Демографічні втрати народонаселення Української РСР в 40-х роках / Перновський А.Л., С.І.Пирожков // Український історичний журнал. – 1990. – № 2. – С.15-25.

Підгрушний Г. Розселення українців в Україні (сучасний період) / Г.Підгрушний // Розбудова держави. – 1995. –№5-6. – С.60-61.

Романцев В.О. Деякі актуальні аспекти демографічної ситуації в Україні у 1945-1990 рр./ В.О. Романцев// Український історичний журнал. – 1992. – №10-11. – С.34-46.

Самарцев І.Г. Євреї в Україні на початку ХХ ст. / І.Г.Самарцев // Український історичний журнал. – 1994. – №4. – С.19-29.

Соціально-економічна географія України: [Навчальний посібник] / За ред. О.І.Шаблія. – Львів: Світ, 2000. – 608 с.

Уровень образования населения СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.. – М., 1990.

Усенко П.Г. Від першого загальноросійського перепису до першого всесвітнього / П.Г.Усенко // Український історичний журнал. – 1997. – №1. – С.143-145.

Черкаський А.В. До питання про етносоціальний склад населення півдня України в 20-ті роки ХХ ст./ А.В.Черкаський // Український історичний журнал. – 1997. – №11-12. – С.87-91.

Шестопал М. Євреї на Україні / М.Шестопал // Дніпро. – 1998. – № 5-6. – С.38-133.

Яремчук В.Д. Татари в Україні (історико-політологічний аспект) / В.Д.Яремчук, В.Б.Безверхий // Український історичний журнал. – 1994. – № 5. – С.18-29.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ

«ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

1. Об'єкт, предмет і зміст історичної географії.

2. Місце історичної географії в системі історичних і географічних наук.

3. Методи історико-географічного дослідження.

4. Основні наукові напрями в системі історико-географічних наук

5. Історія розвитку історичної географії.

6. Загальна характеристика археологічних, писемних, етнографічних джерел історичної географії.

7. Лінгвістичні джерела історичної географії (ономастика, етноніміка) та їх значення.

8. Значення топоніміки для історичних досліджень. Роль оронімів і гідронімів для дослідження минулого.

9. Картографічні матеріали як джерела історичної географії. Виникнення карт і атласів.

10. Поняття «історична карта», умовні позначки. Види і значення історичних карт.

11. Роль природно-географічного фактора в історії.

12. Основні риси фізичної географії України.

13. Розселення племен на території Східної Європи в 1 пол. І тис.н.е.

14. Розселення східних слов'ян в VІ – ІХ ст.. Племінні союзи східних слов'ян. Анти.

15. Основні етапи складання території Київської Русі.

16. Давньоруські князівства в період феодальної роздробленості: територія, політична географія, географія господарства.

17. Населення Київської Русі, його склад та переміщення в ІХ – 1 пол. ХІІІ ст..

18. Географія господарства та шляхи сполучення Галицько-Волинського князівства.

19. Географія сільського господарства Київської Русі.

20. Географія ремесла і промислів Київської Русі.

21. Монголо-татарська навала та її вплив на історичну географію Київської Русі та Східної Європи.

22. Політична географія України 2 пол. ХІV – ХVІ ст.. Захоплення українських земель іноземними державами.

23. Українські землі у складі Великого князівства Литовського: територія та адміністративно-територіальний поділ.

24. Географія населення України 2 пол. ХІV – ХVІ ст.. Подальше формування української народності.

25. Географія сільського господарства, ремесла та промислів України 2 пол. ХІV – ХVІ ст..

26. Розвиток міст. Шляхи сполучення України в 2 пол. ХІV – ХVІ ст..

27. Україна в складі Речі Посполитої: територія та адміністративний поділ.

28. Розміщення, склад і рух населення України в ХVІ – 1 пол. ХVІІ ст..

29. Географія господарства України в ХVІ – 1 пол. ХVІІ ст.. Особливості економічного розвитку окремих регіонів.

30. Особливості розвитку міст України в ХVІ – 1 пол. ХVІІ ст.. Торгівля і шляхи сполучення.

31. Географія Запорізької Січі (2 пол. ХVІ – ХVІІ ст.): територія, населення, господарство.

32. Політична географія та територіальні зміни в Україні в 2 пол. ХVІІ ст..

33. Адміністративно-територіальний поділ Гетьманщини ( 2 пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.).

34. Заселення та адміністративний поділ Слобожанщини в ХVІ – ХVІІІ ст..

35. Географія населення України в 2 пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.. Переселення з Правобережної України до Гетьманщини.

36. Територіальні зміни в Україні у ХVІІІ ст.. Приєднання Півдня і Правобережної України.

37. Розміщення, рух і соціальний склад населення України в ХVІІІ ст.. Заселення Півдня України.

38. Географія сільського господарства України в 2 пол. ХVІІ – ХVІІІ ст..

39. Географія промисловості, ремесла і промислів України в 2 пол. ХVІІ – ХVІІІ ст..

40. Міста України. Будівництво нових міст у ХVІІІ ст..

41. Географія Запорізької Січі (ХVІІІ ст.): територія, населення, господарство.

42. Географія народних рухів в Україні в ХVІІІ ст..

43. Політична географія України: кордони та адміністративно-територіальний поділ українських земель в складі Російської імперії в ХІХ ст..

44. Адміністративно-територіальний поділ українських земель в складі Австро-Угорської імперії в ХІХ ст..

45. Розміщення, рух і соціальний склад населення України в 1 пол. ХІХ ст..

46. Географія сільського господарства України. Криза сільського господарства в 1 пол. ХІХ ст..

47. Географія промисловості. Розміщення дрібнотоварного і кустарного виробництва.

48. Розміщення і заснування нових міст в Україні в ХІХ ст..

49. Зміни чисельності, густоти і соціального складу населення з 1858 по 1897 рік.

50. Географія сільського господарства України в 2 пол. ХІХ ст.: спеціалізація зернового виробництва і технічних культур.

51. Географія промисловості України в 2 пол. ХІХ ст.: розташування галузей важкої промисловості, формування економічних районів.

52. Географія дрібної кустарної промисловості України в 2 пол. ХІХ ст..

53. Географія транспорту в 2 пол. ХІХ ст.. Будівництво залізниць, розвиток морського і річкового транспорту.

54. Географія столипінської аграрної реформи в Україні ( поч. ХХ ст.).

55. Політична географія України в радянський період. Возз'єднання українських земель в єдиній державі ( 1918 – 1946 рр.).

56. Чисельність, розміщення і соціальна структура населення України в 1921 – 1941 рр..

57. Зростання міст і міського населення України в 1921 – 1990 рр..

58. Розміщення, міграція і соціальний склад населення України в 40-80-х роках ХХ ст..

59. Географія основних галузей промисловості України в 20-40-х рр. ХХ ст..

60. Зміни а розміщенні промисловості в 40-80-х рр. ХХ ст..

61. Географія сільського господарства України в радянський період.

62. Географія транспорту. Розвиток залізниць, морського і річкового флоту в 20- 80-ті рр. ХХ ст..

63. Розміщення культурних і наукових центрів, розширення мережі вищих і середніх спеціальних навчальних закладів України в 2 пол. ХХ ст..

64. Чисельність, розміщення, національний склад населення України в умовах незалежності.

65. Географія господарства України в 90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст..

66. Географія нових зв'язків України у галузі політики та культури з іншими державами світу.

67. Географія зовнішньоекономічних зв'язків України на сучасному етапі.

68. Історичні аспекти формування державних кордонів.

 

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 325 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.