Wyraz, zwroty i wyrażenia do tekstu
Лекции.Орг

Поиск:


Wyraz, zwroty i wyrażenia do tekstu
Stała siedziba Granica celna Samodzielnie Zapewnienie Import niezbędny Ogólnospołeczny Nakłady pracy Poziom Złoża surowców Środki konsumpcji Zużyć Warunki naturalne Koszty produkcji Wymiana międzynarodowa Przekraczający Wydajność pracy Wysokość dochodu narodowego Relacje Ceny krajowe   Постійне місце знаходження Митний кордон Самостійно Гарантування Необхідний імпорт Загальносуспільний Затрати праці Рівень Поклади сировини Споживчі засоби Використати Природні умови Витрати на виробництво Міжнародний обмін Той, що перевищує Продуктивність праці Розмір національного доходу Співвідношення Вітчизняні ціни

Uwaga! Słowa blizkoznaczne:

konsumpcja = użytkowanie;

gałąź = dziedzina;

zapewniać =gwarantować;

zużyć na coś = wykorzystać na coś;

wymagać = żądać.

Ćwiczenie 1. Proszę odpowiedzieć na pytania do tekstu:

1. Jak można zdefiniować pojęcie „handel zagraniczny”?

2. Jakie są podstawowe cele handlu zagranicznego?

3. Jakie są typy importu i na czym one polegają?

4. Dlaczego koszty produkcji w różnych krajach są różne? Jakie czynniki na to wpływają?

5. Jaka jest pozytywna rola handlu zagranicznegow gospodarce każdego kraju?

6. Co jest ważnym parametrem w badaniu efektywności handlu zagranicznego?

Ćwiczenie 2.Do wyrazów z kolumny A proszę dobrać odpowiednie wyrazy z grupy B i ułożyć z nimi zdania:

A B
1. relacje 2. zużycie 3. zapewnienie 4. wytwarzanie 5. brak 6. czynnik 7. kraj a. produkowanie b. współzależności c. państwo d. nieobecność e. faktor f. zagwarantowanie g. wykorzystanie


Ćwiczenie 3.Proszę przetłumaczyć zdania z języka ukraińskiego na język polski:

1. Рівень валютного ризику залежить від умов виробництва, експорту, імпорту, інвестицій, споживання.

2. Імпорт інвестиційних благ розширює можливості інвестування.

3. Торгівля між двома країнами може приносити користь для кожної із них навіть тоді, коли одна держава вирроюляє усі товари дешевше, ніж держава партнера.

4. Міжнародна торгівля стимулює технічний прогрес, збільшує продуктивність праці та ефективність господарства.

5. Необхідний імпорт – це імпорт тих благ, яких не можна отримати у своїй країні з огляду на кліматичні умови або у зв’язку із відсутністю відповідних покладів сировини.

6. Існує багато причин, що спричиняють відмінності у коштах виробництва.

7. У сучасних галузях промисловості без експорту важко забезпечити оплачуваний масштаб виробництва.

8. Користь від міжнародного обміну пов’язана зі спеціалізацією країн.

Ćwiczenie 4. Zadanie twórcze:

Proszę wypowiedzieć swoją opinię co do następujących zagadnień:

1. W jakiej dziedzinie Ukraina jest atrakcyjna dla zachodnich inwestorów?

2. Co warto Ukrainie importować i jakie towary ona najczęściej eksportuje?

3. Jak rozumiesz pojęcie „strefa wolnego handlu”? Czy ma jakieś korzyści dla Ukrainy strefa wolnego handlu z Rosją, Białorusią?

 

Temat 13. Prywatyzacja

Prywatyzacja – to nowy termin, szybko wchodzący do codziennego języka. Po raz pierwszy pojawił się w 1983 roku i był definiowany jako „czynić prywatnym, a zwłaszcza zmieniać kontrolę nad działalnością gospodarczą lub produkcyjną, albo też zmieniać własność ze społecznej w prywatną.” Od tego czasu termin ten nabrał szerszego znaczenia i oznacza również nowy sposób widzenia potrzeb społecznych i roli rządu w ich zaspokajaniu. Prywatyzacja oznacza więc działania ograniczające udział rządu w działlności lub we własności zasobów na rzecz sektora prywatnego.

Zarówno w byłych krajach socjalistycznych, jak i w państwach kapitalistycznych dokonuje się w latach 80 i 90 wielka prywatyzacja, czyli przekształcanie przedsiębiorstw państwowych w prywatne.

Często jednak zadaje się pytanie: czy prywatyzacja przekształcająca przedsiębiorstwo państwowe w spółkę akcyjną, której akcje nabywają indywidualne osoby, powoduje, że przedsiębiorstwo to jest tak samo zainteresowane najsprawniejszym działaniem, jak w wypadku jednoosobowego właściciela?

Otóż grupa ekonomistów amerykańskich z Uniwersytetu w Chikago oraz z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles od wielu lat dobitnie tłumaczy, że akcjonariusz, nawet drobny, nie jest „gorszym” właścicielem od jednoosobowego właściciela przedsiębiorstwa. Dąży on tak samo jak jednoosobowy właściciel do jak największego dochodu, kupując akcje tych przedsiębiorstw, które przyniosą mu taki dochód. Jeśli jakieś przedsiąbiorstwo działa źle i nie przynosi akcjonariuszowi spodziewanego dochodu, to będzie on wyzbywał się takich akcji, a kupował akcje przedsiębiorstw, które działają dobrze. W ten sposób będą tanieć akcje przedsiębiorstw działających źle, ponieważ więcej będzie chętnych do ich sprzedawania, a mało do ich kupowania, drożeć zaś będą akcje przedsiębiorstw działających dobrze.

Przedsiębiostrwo, którego akcje będą tanieć, może zostać łatwo wykupione przez grupę właścicieli po to, aby uczynić z niego dobrze działające przedsiębiorstwo. Nowi właściciele w pierwszej kolejności zwolnią dotychczasowych menedżerów. Ich obawa przed utratą pracy i zdobyciem opinii złych menedżerów powoduje, że są oni sami zainteresowani jak najlepszym działaniem przedsiębiorstwa. Żeby jednak można było w ten sposób wykupić źle działającą firmę, musi być rozwinięty w gospodarce rynek i konkurencja.

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.