Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Діапазон комірок в таблиці MS Excel 

Діапазон комі­рок - це сусідні комірки, які створюють прямокутник. Діапазон комірок може складатися з комірок одного стовпця або рядка або з комбінації комірок, розташованих в різних стовпцях і рядках. Основна умова, якій він повинен при цьому задовольняти, дуже проста - комірки обов'язково повинні утворювати прямокутник.

Діапазон комірок виділяється таким чином: виділяється по­чаткова комірка діапазону і, не відпускаючи лівої кнопки миші, протягається до кінцевої комірки. У разі необхідності до прямо­кутного діапазону комірок можна додати будь-яку кількість роз­ташованих на робочому листі комірок. Для цього виділення пот­рібно виконувати при натисненій клавіші <Ctrl>.

Якщо ви виділили прямокутний діапазон комірок і це виді­лення залишилося не знятим, то, у разі необхідності виділення можна змінити. Потрібно тільки при натисненій клавіші <Shift> виділити комірку, яку обмежує праворуч і знизу новий діапазон.

Для того щоб виділити однакові діапазони комірок на декіль­кох листах, слід при натисненій клавіші <Alt> клацнути мишею по ярличках листів, які об'єднуються. У цьому випадку декілька листів об'єднуються в групу. Угрупування листів дозволяє виконувати од­ночасно однакові дії над одними і тими ж комірками кожного з об'­єднаних у групу листів. Це виділення діапазону, введення і вида­лення даних, однакове форматування комірок. Таким чином, ви можете одночасно на декількох листах створювати однакові табли­ці, в одні і ті ж комірки заносити однакові дані і т.п.

Для того щоб зняти угрупування, необхідно тільки клацнути по ярличку будь-якого, не об'єднаного в групу, листа.

У п'ятому розділі ми будемо вчитися виконувати обчислення з використанням формул і функцій. У них як операнди і аргумен­ти часто використовують адреси діапазонів комірок.

Адреса прямокутного діапазону комірок задається координа­тами комірок, які малися в лівому верхньому і правому нижньому кутку прямокутника і розділеними двокрапкою. Адреса доданого не прямокутного діапазону записується через крапку з комою

 

Аналіз даних за допомогою діаграм в таблицях Excel

Excel володіє широкими можливостями для побудови діаграм різних типов та видів.

Розглянемо основні елементи діаграм, а також основні поняття, які використовуються при побудові діаграм. Діаграма завжди будується для якогось діапазону клітин. Розглянемо приклад побудови діаграми для таблиці:

Як правило, на діаграмі відображається послідовність значень певного параметра залежно від значень аргументів. Послідовність значень параметра в Excel 2003 називають рядом даних, а послідовність значень аргументів – категорією.

Для наведеної таблиці, кількість рядів даних і категорій залежить від того, як розміщені дані. Якщо вони розміщені по рядках, то рядів даних – 7 (Озима пшениця, Озиме жито, Ячмінь, Овес, Гречка, Картопля, Овочі), а категорій – 2 (Площа, га, Структура, %). Діаграма має ряд елементів, які наведені в таблиці.

Побудова діаграми. Діаграма може будуватись на активному листі або на новому. Для побудови діаграми спочатку слід виділити діапазон клітин, що складають категорію і долю.

 

Редагування діаграм. Excel має засоби для редагування елементів побудованих діаграм. Для редагування діаграм елемент необхідно виділити. Для виділення елемента діаграми слід активізувати діаграму, клацнувши мишею по полю діаграми, а потім клацнути по елементу.

Ім’я виділеного об’єкта з’являється в полі імені (ліва частина рядка формул). Виділені елементи можна редагувати (переміщувати, міняти розміри, вилучати, форматувати). Список операцій редагування індивідуальний для кожного елемента діаграми. Для редагування виділеного елемента діаграми зручно користуватись контекстним меню, яке викликається натисканням правої кнопки миші. Це меню містить ті операції, які доступні для виділеного елемента.

 

Робота з великими списками в Ексел

Ι. Створення спискiв.

Створення списку треба починати з створення заголовкiв стовпцiв. Символи шрифту ,використовуваного в заголовках ,повиннi мати ха­рактерне написання(жирне чи курсив). Якщо заголовки оформлені iнакше,нiж данi,програма автоматично визначить, що вводиться список i надає допомогу при його створеннi.

Вводити данi до великої таблиці набагато легше якщо заголовки стовпчикiв постiйно вiдображуються на екранi.Для цього необхiдно активiзувати команду Закрепить областименю Окно.

Ознакою кiнця списку є пустий рядок. Функцiї списку не можна використовувати якщо видiленi несумiжнi комірки.

При автоматичному видiленнi областi списку Excel порiвнює зна­чення першого i другого рядкiв. Якщо данi у цих рядках вiдрiзняються по типу чи по оформленню, Excel вважає значення першого рядка заголовками стовпцiв i не опрацьовує його.

A).Функцiя автозаповнення

Для активiзацiї даної функцiї необхiдно встановити опцiю Авто­заполнение значений ячеек на вкладцi вiкнаПараметры. В ре­зультатi при вводi тексту в комірку Excel перевiрить значення iнших комірок.I якщо у них знаходиться текст, першi символи якого спiвпадають з символами введеними вами, то ввiд даних завершиться автоматично.

ΙΙ. Опрацювання спискiв за допомогою форми даних.

Функцiї списку надають додаткову можливiсть опрацювання даних. Так, зi створеним нами списком можна провести такi опе­рацiї:внести або видалити данi,знайти iнформацiю,вiдповiдну зада­ним критерiям, тощо.

A).Вiкно форми даних

У вiкнi форми даних можна проводити пошук iнформацiї,вводити до списку новi записи та видаляти непотрiбнi,а також редагувати список.

Активiзуйте будь-яку комірку списку i вiдкрийте дiалогове вiкно форми даних за допомогою команди Форма з менюДанные.

У вiкнi форми даних програма вказує загальну кiлькiсть записiв у списку та позицiю даного запису.

Б).Редагування записiв

Редагування даних виконується так,як і редагування тексту. Клавiша [Tab] використовується для переходу до наступного поля,а ком­бiнацiя клавiш [Shift+Tab] – для повернення назад. Клавiша Вернутьi [Esc] використовуються для вiдмiнення внесених змiн.

Клавiша Удалитьдає можливiсть видалити поточний запис.Якщо необхiдно вставити новий запис,клацнiть на кнопцiДобавить.

В). Пошук записiв

При пошуку записiв за допомогою форми даних використовуються критерiї пошуку. В результатi натиснення кнопкиКритерий на ек­ранi з’явиться форма даних без записiв. У критерiях можна викори­стовувати символи пiдстановки: * — для замiни деякого числа сим­волiв та ?-для замiни одного невiдомого символа.

 

 

Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 2418 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.