Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—писок використаних джерел

—труктура роботи

–обота повинна м≥стити:

Ј титульний аркуш;

Ј зм≥ст;

Ј перел≥к умовних позначень (за необх≥дн≥стю);

Ј вступ;

Ј огл€д л≥тератури по тем≥ та њњ анал≥з;

Ј висновки та практичн≥ рекомендац≥њ;

Ј список використаних джерел;

Ј додатки (при необх≥дност≥).

 

3. ¬имоги до зм≥сту курсовоњ роботи

“итульний аркуш роботи.

“итульний аркуш (див. додаток 1) роботи м≥стить:

Ј найменуванн€ науковоњ орган≥зац≥њ або вищого навчального закладу, де була виконана робота;

Ј пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥ студента, назву роботи;

Ј пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥ наукового кер≥вника, його науковий ступ≥нь, вчене званн€;

Ј м≥сто, р≥к.

3.2. «м≥ст

«м≥ст подаЇтьс€ на початку роботи. ¬≥н м≥стить найменуванн€ та номери початкових стор≥нок ус≥х розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в та пункт≥в (€кщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновк≥в до розд≥л≥в, загальних висновк≥в, додатк≥в, списку використаноњ л≥тератури.

3.3. ѕерел≥к умовних позначень, символ≥в, одиниць, скорочень ≥ терм≥н≥в.

якщо у робот≥ вжита специф≥чна терм≥нолог≥€, а також використано малов≥дом≥ скороченн€, нов≥ символи, позначенн€ ≥ таке ≥нше, то њх перел≥к може бути поданий у вигл€д≥ окремого списку, €кий розм≥щують перед вступом (див. додаток 2).

ѕерел≥к треба друкувати двома колонками, в €ких зл≥ва за абеткою навод€ть, наприклад, скороченн€, справа Ц њх розшифровка.

якщо в робот≥ спец≥альн≥ терм≥ни, скороченн€, символи, позначенн€ ≥ таке ≥нше повторюютьс€ менше трьох раз≥в, перел≥к не складають, а њх розшифровку навод€ть у текст≥ при першому згадуванн≥.

—л≥д користуватис€ т≥льки загальноприйн€тими скороченн€ми сл≥в ≥ словосполучень. ƒо скорочень, що не потребують спец≥альних по€снень, належать так≥:

Ј та ≥н. Ц та ≥нш≥

Ј ≥ т.д. Ц ≥ так дал≥

Ј ≥ т. ≥н. Ц ≥ таке ≥нше

Ј ≥ под. Ц ≥ под≥бне

Ј ≥ т. под. Ц ≥ таке под≥бне

Ј див. Ц дивись

Ј пор. Ц пор≥вн€й

Ј напр. Ц наприклад

Ј проф. Ц професор

Ј доц. Ц доцент

Ј акад. Ц академ≥к

Ј канд. н. Ц кандидат наук

Ј докт. н. Ц доктор наук

якщо студент користуЇтьс€ малов≥домим скороченн€м, в≥н маЇ розшифрувати його при першому згадуванн≥ в текст≥, написавши його повн≥стю, а пор€д у дужках скорочено, ≥ дал≥ вживати т≥льки скорочено.

—короченн€ мають бути однаковими впродовж усього тексту.

 

¬ступ

” вступн≥й частин≥ розкриваЇтьс€ актуальн≥сть досл≥джуваноњ проблеми, визначаютьс€ ц≥л≥ та задач≥ курсовоњ роботи.

¬исв≥тленн€ актуальност≥ не повинно бути багатосл≥вним. ƒосить к≥лькома реченн€ми висловити головне Ц сутн≥сть наукового завданн€. ‘ормулюють мету роботи ≥ завданн€, €ке необх≥дно вир≥шити дл€ дос€гненн€ даноњ поставленоњ мети. ћета роботи Ц це запланований к≥нцевий результат, €кий обовТ€зково необх≥дно дос€гнути у результат≥ досл≥дженн€. «авданн€ роботи формулюютьс€ у форм≥ перел≥ку д≥й, наприклад: У¬ивчитиЕФ, У¬становитиЕФ, Уѕроанал≥зуватиЕФ, УќбірунтуватиЕФ, У¬и€снитиЕФ тощо.

 

3.5. ќгл€д л≥тератури

ќгл€д л≥тератури оформлюЇтьс€ у в≥дпов≥дност≥ до плану курсовоњ роботи ≥ може включати ≥сторичну дов≥дку з досл≥джуваного питанн€, в≥дображати њњ сучасний стан. Ќеобх≥дно обов'€зково навести дан≥ про сировинну базу об'Їкту вивченн€ чи ≥нгр≥д≥Їнт≥в л≥карського збору (у вигл€д≥ таблиц≥).

” раз≥ в≥дсутност≥ такоњ ≥нформац≥њ в л≥тератур≥ доц≥льно провести ресурсознавче досл≥дженн€.

«ак≥нчуЇтьс€ огл€д л≥тератури короткими висновками на п≥дстав≥ анал≥зу л≥тературних джерел з досл≥джуваноњ проблеми.

«б≥р даних дл€ написанн€ огл€ду л≥тератури студенти розпочинають в науков≥й б≥бл≥отец≥.

—початку анал≥зуЇтьс€ монограф≥чна л≥тература, пот≥м прогл€даютьс€ пер≥одичн≥ та тематичн≥ виданн€, оформлюЇтьс€ б≥бл≥ограф≥чна картотека. –екомендовано користуватис€ мовними засобами, €к≥ використовуютьс€ в науков≥й робот≥ при цитуванн≥ та переказ≥ використаних джерел.

ќгл€д л≥тератури з теми маЇ засв≥дчити глибок≥ знанн€ студента з досл≥джуваного питанн€, проблеми, його вм≥нн€ систематизувати джерела ≥нформац≥њ, критично њх оц≥нювати, в≥докремлювати суттЇве в≥д другор€дного, оц≥нювати попередньо зроблене ≥ншими досл≥дниками, визначати головне у сучасному стан≥ проблеми.

 

3.6. ¬исновки та рекомендац≥њ

¬икладають найб≥льш важлив≥ науков≥ та практичн≥ результати, одержан≥ в курсов≥й робот≥, €к≥ повинн≥ м≥стити формулюванн€ розвТ€заного наукового завданн€, його значенн€ дл€ науки ≥ практики. ƒал≥ формують висновки та рекомендац≥њ щодо наукового та практичного використанн€ здобутих результат≥в.

” висновках важливо вказати на наукову новизну, теоретичну ≥ практичну ц≥нн≥сть досл≥дженн€ ≥ впровадженн€.

ќбс€г висновк≥в ≥ рекомендац≥й 1-3 стор≥нки.

 

—писок використаних джерел

—писок використаних джерел сл≥д розм≥щувати таким способом: у пор€дку по€ви посилань у текст≥ (найб≥льш зручний дл€ користуванн€), в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ перших автор≥в або заголовк≥в, у хронолог≥чному пор€дку.

Ѕ≥бл≥ограф≥чний опис джерел складають в≥дпов≥дно до чинних стандарт≥в з б≥бл≥отечноњ та видавничоњ справи. «окрема, потр≥бну ≥нформац≥ю можна отримати з таких м≥ждержавний ≥ державних стандарт≥в: √ќ—“ 7.1-84 У—»Ѕ»ƒ. Ѕиблиографическое описание документа. ќбщие требование и правила составлени€Ф, ƒ—“” 3582-97 У≤нформац≥€ та документац≥€. —короченн€ сл≥в в украњнськ≥й мов≥ у б≥бл≥ограф≥чному опис≥. «агальн≥ вимоги та правилаФ, √ќ—“ 7.12-93 У—»Ѕ»ƒ. Ѕиблиографическа€ запись. —окращени€ слов на русском €зыке. ќбщие требование и правила Ф, √ќ—“ 7.11-78 У—»Ѕ»ƒ. —окращение слов и словосочетаний на иностранных европейских €зыках в библиографическом описанииФ.

 

ƒодатки

«а необх≥дн≥стю до додатк≥в доц≥льно включити допом≥жний матер≥ал, необх≥дний дл€ повноти сприйн€тт€ курсовоњ роботи:

Ј протоколи ≥ акти випробувань, впроваджень, розрахунки економ≥чного ефекту;

Ј ≥нструкц≥њ ≥ методики;

Ј таблиц≥ допом≥жних цифрових даних;

Ј допом≥жн≥ ≥люстрац≥њ.

 

¬имоги до написанн€ курсових роб≥т:

1.  урсова робота повинна бути друкованою, обс€гом не менше 25 - 30 стор≥нок.

2. ѕол€: верхнЇ - 2 см, нижнЇ - 2 см, л≥ве - 2 см, праве - 1 см.

3. Ўрифт - Times New Roman, розм≥р шрифта - 14, ≥нтервал - одинарний.

4.  ≥льк≥сть р€дк≥в на стор≥нц≥ не менше 30.

5. “аблиц≥, рисунки та додатки нумеруютьс€ в пор€дку згадуванн€.

6. ƒо курсовоњ роботи додаЇтьс€ картотека зареферованоњ л≥тератури, коп≥њ статей, ≥люстрац≥йний матер≥ал (таблиц≥, схеми, гербарн≥ зразки, м≥кропрепарати, зразки сировини, карти поширенн€ л≥карських рослин).

 


 

“≈ћј“» ј  ”–—ќ¬»’ –ќЅ≤“

“ема 1

‘армакогностична характеристика л≥карськоњ рослинноњ сировини за вимогами ƒ‘”

 

јлте€  ропива —обача кропива јртишок Ѕоб≥вник трилистий Ѕузина чорна √≥нго дволопатеве ’вощ —олодка гола ≈леутерокок колючий ≈х≥наце€ –озторопша пл€миста ѕодорожник —ена гостролиста Ѕуркун ¬овчуг √≥рчак ƒуб “ирлич „ебрець ѕерстач ћТ€та перцева ѕолин Ўавл≥€ л≥карська ¬алер≥ана Ѕереза ƒерев≥й √л≥д јрн≥ка г≥рська ћатеринка звичайна Ќаг≥дки л≥карськ≥ Ќаперст€нка ƒурман Ѕеладона звичайна Ѕлекота чорна „истот≥л звичайний Ѕарв≥нок малий  

ѕлан

¬ступ.

1. Ќазва л≥карськоњ рослини, систематика (р≥д, родина, вид) ≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини, в≥домост≥ про походженн€ назви виду (родини), синон≥ми.

2.  оротка ботан≥чна характеристика рослини, ареал розповсюдженн€ ≥ еколог≥чн≥ особливост≥.

3. јнатом≥чн≥ д≥агностичн≥ ознаки л≥карськоњ рослинноњ сировини.

4. ѕоказники добро€к≥сност≥ сировини.

5. ’≥м≥чний склад досл≥джуваноњ Ћ–—, локал≥зац≥€ д≥ючих речовин в органах рослин.

6. —ировинна база, ресурси ≥ можливост≥ загот≥вл≥ дикорослих вид≥в, обс€ги ≥ райони культивуванн€. ќсобливост≥ б≥олог≥њ ≥ культивуванн€, нов≥ сорти.

7. –ац≥ональн≥ прийоми збиранн€ сировини, природоохоронн≥ заходи.

8. Ћ≥карськ≥ препарати, прописи народноњ медицини.

¬исновки.

ѕерел≥к використаноњ л≥тератури.


“ема 2

≤дентиф≥кац≥€, к≥льк≥сне визначенн€ Е. в Ћ–— за методиками ƒ‘”

1. јнтраценпох≥дн≥

2. јлкалоњди

3. јскорб≥нова кислота

4. Ћ≥гнани ≥ ксантони

5. ‘урохромони

6.  умарини

7. ’ромони

8.  атех≥ни

9.  ард≥остероњди

10. ѕол≥сахариди

11. —апон≥ни

12. “ан≥ни

13. “ерпеноњди

14. ≈ф≥рн≥ ол≥њ

15. ‘енологл≥козиди

16. ‘лавоноњди

17. ≤ридоњди

18. √≥дроксикоричн≥ кислоти

19. ќрган≥чн≥ кислоти

ѕлан

¬ступ.

1.  оротка характеристика групи Ѕј–, методик придатних дл€ стандартизац≥њ Ћ–—.

2. ћетодики ƒ‘” дл€ анал≥зу даноњ групи Ѕј–

Ј ≤дентиф≥кац≥€

Ј  ≥льк≥сне визначенн€

3. ”досконаленн€ метод≥в анал≥зу ЕЕЕЕ в л≥карськ≥й рослинн≥й сировин≥.

4. ¬исновки (викладен≥ в јЌƒ методики згрупувати ≥ представити у вигл€д≥ таблиц≥).

ѕерел≥к використаноњ л≥тератури.

ƒодатки.


“ема 3

‘армакогностичний анал≥з Ћ–— родини Е за вимогами ƒ‘”.

1. јйстров≥

2. Ѕобов≥

3. √речков≥

4. ѕасльонов≥

5. ѕодорожников≥

6. ћаренов≥

7. ¬алер≥анов≥

8.  ропивов≥

9. –озов≥

10. –анников≥

11. √убоцв≥т≥

12. Ѕуков≥

13. Ѕерезов≥

ѕлан

¬ступ.

1. Ќазва л≥карськоњ рослини, систематика (р≥д, родина, вид) ≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини, в≥домост≥ про походженн€ назви виду(родини), синон≥ми.

2.  оротка ботан≥чна характеристика рослини, ареал розповсюдженн€ ≥ еколог≥чн≥ особливост≥.

3. ѕоказники €кост≥ Ћ–—:

≤дентиф≥кац≥€

Ј зовн≥шн≥ ознаки;

Ј м≥кроскоп≥чн≥ ознаки;

Ј ≥дентиф≥кац≥€ Ѕј–.

¬ипробуванн€ на чистоту.  ≥льк≥сне визначенн€ показник≥в €кост≥ за нац≥ональними показниками.

4. Ћ≥карськ≥ препарати, њх значенн€ в медицин≥.

5. —учасний стан вивченн€ вид≥в родини Е.

Ј ƒосл≥дженн€ х≥м≥чного складу;

Ј ƒосл≥дженн€ фармаколог≥чних властивостей.

¬исновки.

ѕерел≥к використаноњ л≥тератури.

 


“ема 4

ћетоди фармакогностичного анал≥зу Ћ–—.

1. «ола, не розчинна в хлористоводнев≥й кислот≥.

2. —торонн≥ дом≥шки в л≥карськ≥й рослинн≥й сировин≥.

3. ѕродихи та продиховий ≥ндекс.

4. ѕоказники €кост≥ еф≥рноњ ол≥њ.

5. ¬изначенн€ вм≥сту еф≥рних ол≥й у л≥карських засобах рослинного походженн€.

6. «алишков≥ к≥лькост≥ пестицид≥в.

7. ¬изначенн€ тан≥н≥в у л≥карських засобах рослинного походженн€.

8. ѕоказник г≥ркоти.

9. ¬изначенн€ втрати в мас≥ при висушуванн≥.

10. Ћ≥карська рослинна сировина: в≥дб≥р проб ≥ пробоп≥дготовка.

11. ћ≥кроскоп≥чне досл≥дженн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини (надземн≥ органи).

12. ћ≥кроскоп≥чне досл≥дженн€ л≥карськоњ рослинноњ сировини (п≥дземн≥ органи).

 

ѕлан

 

¬ступ.

1. «агальна характеристика методу анал≥зу Ћ–—.

2. ћетодика анал≥зу числових показник≥в зг≥дно јЌƒ.

3. «астосуванн€ досл≥джуваних метод≥в фармакогноз≥њ при стандартизац≥њ рослин.

a)  оротка ботан≥чна характеристика рослини, х≥м≥чний склад, макро- та м≥кроскоп≥чний анал≥з л≥карськоњ рослинноњ сировини.

b) „ислов≥ показники анал≥зу рослин.

c) ћетоди к≥льк≥сного анал≥зу Ћ–—

4. —учасний стан використанн€ метод≥в анал≥зу в л≥тературних першоджерелах.

¬исновки.

ѕерел≥к використаноњ л≥тератури.

 

ѕерел≥к рекомендованоњ л≥тератури

ќсновна:

1.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000. Ч703 с.

2. ‘армакогнози€: ”чебное пособие / ј.». ѕавлий, ¬.Ќ.  овалев, ј.ћ.  овалева и др. Ц ’.: Ѕ.и., 1994. Ц 269 с.

3. ƒолгова ј.ј., Ћадыгина ≈.я. –уководство к практическим зан€ти€м по фармакогнозии. Ц ћ.: ћедицина, 1977. Ц 256 с.

4. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ч 1-е вид. Ч ƒоповненн€ 3. Ч ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. - 280 с

5. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид. Ц’.: –≤–≈√, 2001. Ц 556 с.

6. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 1. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2004. Ц 493 с.

7. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц 548 с.

8. ћуравьева ƒ.ј. ‘армакогнози€. - ћ.: ћедицина, 1991.Ч560 с.

9. Ћекарственное растительное сырье. ћ.: »здательство стандартов, 1980. - 296 с.

10. ‘армакогнози€. јтлас: учебное пособие. ѕод редакцией Ќ.». √ринкевич, ≈. я. Ћадыгиной. - ћ.: ћедицина, 1989. - 512 с.

11. ’имический анализ лекарственных растений / ѕод редакцией Ќ.». √ринкевич, Ћ.Ќ. —афронич. - ћ.: ¬ысша€ школа, 1983. Ц 218 с.

12. ѕрактикум по фармакогнозии: ”чеб. пособие дл€ студ. вузов / [ѕод общ. ред. ¬. Ќ. овалева].Ц ’.: Ц 2004. Ц 512 с.

13. ѕрактикум по фармакогнозии: ”чеб. пособие дл€ студ. вузов / ¬.Ќ.  овалев, Ќ.¬. ѕопова, ¬.—.  исличенко и др.; ѕод общ. ред. ¬.Ќ.  овалева. Ц ’.: »зд-во Ќ‘а”; «олотые страницы, 2003. Ц 512 с.

14. ¬изначник рослин ”крањни. -  .: ”рожай, 1965. Ц 650 с.

15. Ѕензель Ћ.¬., ќл≥йник ѕ.¬., √рицик ј.–., ƒолинська ќ.ћ. Ћ≥куванн€ соками рослин: ѕос≥бник-ф≥тодов≥дник // ≤вано-‘ранк≥вськ: ¬ид-во ≤‘ƒћј, 2003.- 180с.

16. јнал≥з л≥карськоњ рослинноњ сировини, що вм≥щуЇ алкалоњди. ћетодичний пос≥бник до лабораторних зан€ть ≥ самост≥йних позааудиторних роб≥т з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / Ћ.¬. Ѕензель, ј.–.√рицик, Ќ.ѕ. ÷веюк. Ц Ћьв≥в:  рай, 2002. Ц 30с.

17. јнал≥з л≥карськоњ рослинноњ сировини, що вм≥щуЇ серцев≥ гл≥козиди. ћетодичний пос≥бник до лабораторних зан€ть ≥ самост≥йних позааудиторних роб≥т з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / Ћ.¬. Ѕензель, ј.–.√рицик, Ћ.ћ. √рицик - Ћьв≥в:  рай, 2002. Ц 38 с.

18. ћетоди визначенн€ тотожност≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини р≥зних морфолог≥чних груп. ћетодичний пос≥бник до лабораторних зан€ть з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / Ћ.¬. Ѕензель, ј.–.√рицик, Ћ.ћ. √рицик -. Ц Ћьв≥в:  рай, 2002. Ц 22 с.

19. јнал≥з л≥карськоњ рослинноњ сировини, що вм≥щуЇ фенольн≥ сполуки. Ќавчально-методичний пос≥бник з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / ј.–. √рицик, ћ.¬. ћельник, Ћ.ћ. √рицик. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ”крањни ЂЋьв≥в-≤нформ-–есурсиї, 2010. Ц 52 с.

20. «узук Ѕ.ћ., «узук Ћ.Ѕ. –есурсознавство л≥карських рослин. Ц ¬≥нниц€: Ќќ¬ј  Ќ»√ј, 2009. Ц 144 с.

21. —ереда ѕ.≤., ћаксют≥на Ќ.ѕ., ƒавт€н Ћ.Ћ. ‘армакогноз≥€. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2006. Ц 352 с.

22. јнал≥з збор≥в, р≥зано-пресованоњ, порошкопод≥бноњ л≥карськоњ рослинноњ сировини. Ќавчально-методичний пос≥бник з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / ј.–. √рицик, ћ.¬. ћельник, Ћ.ћ. √рицик. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ”крањни ЂЋьв≥в-≤нформ-–есурсиї, 2011. Ц 59 с.

23. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник / «а ред. академ≥ка јЌ ”——– ј.ћ. √родз≥нського. Ц  .: √олов. ред. укр. рад. енциклопед≥њ ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана, 1992. Ц 344 с.

24. √удвин “., ћерсер Ё. ¬ведение в биохимию растений: ¬ 2 т. Ц ћ.: ћир,1986. Ц “.1. Ц 318 с.; “.2. Ц 320 с.

25.  ретович ¬.Ћ. Ѕиохими€ растений. Ц ћ.: ¬ысш.шк., 1986. Ц 503 с.

ƒодаткова:

1. √рицик Ћ.ћ., Ѕензель Ћ.¬. –озповсюдженн€ ≥ застосуванн€ рослин роду кремена в медицин≥ / ћетодичн≥ рекомендац≥њ. - Ћьв≥в, 2003. Ц 18 с.

2. Ѕензель Ћ.¬., √рицик ј.–., ќл≥йник “.ѕ. Ћ≥карськ≥ рослини у повс€кденному харчуванн≥: ѕр€но-ароматичн≥ рослини. Ц Ћьв≥в: Ћ≥тературна агенц≥€ Дѕ≥рам≥даФ, 2004. Ц 84 с.

3. яковлев √.ѕ., Ѕлинова  .‘. Ѕотанико-фармакогностнческнй словарь. Ц ћ.: ¬ысш. школа, 1990.Ч 272 с.

4. —≥корин ”.Ѕ., √рицик ј.–. ѕоширенн€ та перспективи використанн€ вид≥в роду стародуб в медицин≥ / ћетодичн≥ рекомендац≥њ. Ц Ћьв≥в, 2008. Ц 25 с.

5. ћельник √.≤, √рицик ј.–. –озповсюдженн€, ≥дентиф≥кац≥€ та перспективи використанн€ вид≥в роду „емериц€ / ћетодичн≥ рекомендац≥њ. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ЂЋьв≥в Ц ≤нформ Ц –есурсиї, 2009. Ц 28 с.

6. √рицик ј.–., —трук ќ.ј. «астосуванн€ рослин роду √адючник в медицин≥ / ћетодичн≥ рекомендац≥њ. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ЂЋьв≥в Ц ≤нформ Ц –есурсиї, 2011. Ц 44 с.

7. ѕерспективи використанн€ рослин роду ѕриворотень у медицин≥ та фармац≥њ: ћетодичн≥ рекомендац≥њ / √рицик ј.–., √рицик Ћ.ћ., “учак Ќ.≤. - Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ЂЋьв≥в Ц ≤нформ Ц –есурсиї, 2011. Ц 64 с.

8. –ослини родини ¬ересов≥ Ц перспективн≥ джерела б≥олог≥чно активних речовин: ћетодичн≥ рекомендац≥њ / √рицик ј.–., “ел≥шевська √.ё. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ”крањни ЂЋьв≥в Ц ≤нформ - –есурсиї, 2012. Ц 48 с.

9. √рицик ј.–., –оманько ’.–. ѕрирода л≥куЇЕ ƒосв≥д ≥ перспективи використанн€ горобини звичайноњ в медицин≥ та фармац≥њ. ISBN 978-966-397-194-3. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ЂЋьв≥в-≤нформ-–есурсиї, 2013. Ц 81 с.

10. √рицик ј.–., ћельник ћ.¬. ѕрирода л≥куЇЕ ѕерспективи використанн€ рослин роду –ута у медицин≥ та фармац≥њ. ISBN 978-966-397-117-5Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ЂЋьв≥в Ц ≤нформ Ц –есурсиї, 2013. Ц 33 с.

11. √рицик ј.–., –оманько ’.–. ѕрирода л≥куЇЕ ѕерспективи використанн€ калини звичайноњ в медицин≥ та фармац≥њ. ISBN 978-966-397-215-4 - Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ЂЋьв≥в Ц ≤нформ Ц –есурсиї, 2014. Ц 95 с.


ƒодаток 1

 

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ’ќ–ќЌ» «ƒќ–ќ¬Тя ” –јѓЌ»

≤¬јЌќ-‘–јЌ ≤¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ћ≈ƒ»„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

 афедра фармац≥њ

 

ћ»’ј…Ћ≤¬ ћј–≤я ћ» ќЋјѓ¬Ќј

 

 

Ћ≥карськ≥ рослини Ћ”„Ќ»’ ‘≤“ќ÷≈Ќќ«≤¬

 

 урсова робота студентки ≤≤≤ курсу 41 групи

‘армацевтичного факультету денноњ форми навчанн€

—пец≥альност≥ фармац≥€

 

 

Ќауковий кер≥вник:

√рицик јндр≥й –оманович

ƒоктор фармацевтичних наук,

професор

 

 

≤вано-‘ранк≥вськ

ƒодаток 2

ѕ≈–≈Ћ≤  ”ћќ¬Ќ»’ — ќ–ќ„≈Ќ№

 

Ћ–— Ц л≥карська рослинна сировина;

Ѕј– Ц б≥олог≥чно активн≥ речовини;

Ћ– Ц л≥карськ≥ рослини;

јсј“ Ц аспартатам≥нотрансфераза;

јлј“ Ц алан≥нам≥нотрансфераза;

Ћ« Ц л≥карський зас≥б;

Ћ‘ Ц л≥карська форма.<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
C. ¬≥дсутн≥сть марк≥ровки зг≥дно Ќ“ƒ | –озд≥л 1. “еоретичн≥ основи лог≥стики складуванн€
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 16089 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2100 - | 1828 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.094 с.