Лекции.Орг
 

Категории:


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Список використаних джерел

Загрузка...

Структура роботи

Робота повинна містити:

· титульний аркуш;

· зміст;

· перелік умовних позначень (за необхідністю);

· вступ;

· огляд літератури по темі та її аналіз;

· висновки та практичні рекомендації;

· список використаних джерел;

· додатки (при необхідності).

 

3. Вимоги до змісту курсової роботи

Титульний аркуш роботи.

Титульний аркуш (див. додаток 1) роботи містить:

· найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де була виконана робота;

· прізвище, ім’я, по батькові студента, назву роботи;

· прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання;

· місто, рік.

3.2. Зміст

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури.

3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Якщо у роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом (див. додаток 2).

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх розшифровка.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Слід користуватися тільки загальноприйнятими скороченнями слів і словосполучень. До скорочень, що не потребують спеціальних пояснень, належать такі:

· та ін. – та інші

· і т.д. – і так далі

· і т. ін. – і таке інше

· і под. – і подібне

· і т. под. – і таке подібне

· див. – дивись

· пор. – порівняй

· напр. – наприклад

· проф. – професор

· доц. – доцент

· акад. – академік

· канд. н. – кандидат наук

· докт. н. – доктор наук

Якщо студент користується маловідомим скороченням, він має розшифрувати його при першому згадуванні в тексті, написавши його повністю, а поряд у дужках скорочено, і далі вживати тільки скорочено.

Скорочення мають бути однаковими впродовж усього тексту.

 

Вступ

У вступній частині розкривається актуальність досліджуваної проблеми, визначаються цілі та задачі курсової роботи.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність наукового завдання. Формулюють мету роботи і завдання, яке необхідно вирішити для досягнення даної поставленої мети. Мета роботи – це запланований кінцевий результат, який обов’язково необхідно досягнути у результаті дослідження. Завдання роботи формулюються у формі переліку дій, наприклад: “Вивчити…”, “Встановити…”, “Проаналізувати…”, “Обґрунтувати…”, “Вияснити…” тощо.

 

3.5. Огляд літератури

Огляд літератури оформлюється у відповідності до плану курсової роботи і може включати історичну довідку з досліджуваного питання, відображати її сучасний стан. Необхідно обов'язково навести дані про сировинну базу об'єкту вивчення чи інгрідієнтів лікарського збору (у вигляді таблиці).

У разі відсутності такої інформації в літературі доцільно провести ресурсознавче дослідження.

Закінчується огляд літератури короткими висновками на підставі аналізу літературних джерел з досліджуваної проблеми.

Збір даних для написання огляду літератури студенти розпочинають в науковій бібліотеці.

Спочатку аналізується монографічна література, потім проглядаються періодичні та тематичні видання, оформлюється бібліографічна картотека. Рекомендовано користуватися мовними засобами, які використовуються в науковій роботі при цитуванні та переказі використаних джерел.

Огляд літератури з теми має засвідчити глибокі знання студента з досліджуваного питання, проблеми, його вміння систематизувати джерела інформації, критично їх оцінювати, відокремлювати суттєве від другорядного, оцінювати попередньо зроблене іншими дослідниками, визначати головне у сучасному стані проблеми.

 

3.6. Висновки та рекомендації

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв’язаного наукового завдання, його значення для науки і практики. Далі формують висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

У висновках важливо вказати на наукову новизну, теоретичну і практичну цінність дослідження і впровадження.

Обсяг висновків і рекомендацій 1-3 сторінки.

 

Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати таким способом: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна отримати з таких міждержавний і державних стандартів: ГОСТ 7.1-84 “СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требование и правила составления”, ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требование и правила ”, ГОСТ 7.11-78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании”.

 

Додатки

За необхідністю до додатків доцільно включити допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

· протоколи і акти випробувань, впроваджень, розрахунки економічного ефекту;

· інструкції і методики;

· таблиці допоміжних цифрових даних;

· допоміжні ілюстрації.

 

Вимоги до написання курсових робіт:

1. Курсова робота повинна бути друкованою, обсягом не менше 25 - 30 сторінок.

2. Поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 2 см, праве - 1 см.

3. Шрифт - Times New Roman, розмір шрифта - 14, інтервал - одинарний.

4. Кількість рядків на сторінці не менше 30.

5. Таблиці, рисунки та додатки нумеруються в порядку згадування.

6. До курсової роботи додається картотека зареферованої літератури, копії статей, ілюстраційний матеріал (таблиці, схеми, гербарні зразки, мікропрепарати, зразки сировини, карти поширення лікарських рослин).

 


 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1

Фармакогностична характеристика лікарської рослинної сировини за вимогами ДФУ

 

Алтея Кропива Собача кропива Артишок Бобівник трилистий Бузина чорна Гінго дволопатеве Хвощ Солодка гола Елеутерокок колючий Ехінацея Розторопша плямиста Подорожник Сена гостролиста Буркун Вовчуг Гірчак Дуб Тирлич Чебрець Перстач М’ята перцева Полин Шавлія лікарська Валеріана Береза Деревій Глід Арніка гірська Материнка звичайна Нагідки лікарські Наперстянка Дурман Беладона звичайна Блекота чорна Чистотіл звичайний Барвінок малий  

План

Вступ.

1. Назва лікарської рослини, систематика (рід, родина, вид) і лікарської рослинної сировини, відомості про походження назви виду (родини), синоніми.

2. Коротка ботанічна характеристика рослини, ареал розповсюдження і екологічні особливості.

3. Анатомічні діагностичні ознаки лікарської рослинної сировини.

4. Показники доброякісності сировини.

5. Хімічний склад досліджуваної ЛРС, локалізація діючих речовин в органах рослин.

6. Сировинна база, ресурси і можливості заготівлі дикорослих видів, обсяги і райони культивування. Особливості біології і культивування, нові сорти.

7. Раціональні прийоми збирання сировини, природоохоронні заходи.

8. Лікарські препарати, прописи народної медицини.

Висновки.

Перелік використаної літератури.


Тема 2

Ідентифікація, кількісне визначення …. в ЛРС за методиками ДФУ

1. Антраценпохідні

2. Алкалоїди

3. Аскорбінова кислота

4. Лігнани і ксантони

5. Фурохромони

6. Кумарини

7. Хромони

8. Катехіни

9. Кардіостероїди

10. Полісахариди

11. Сапоніни

12. Таніни

13. Терпеноїди

14. Ефірні олії

15. Фенологлікозиди

16. Флавоноїди

17. Іридоїди

18. Гідроксикоричні кислоти

19. Органічні кислоти

План

Вступ.

1. Коротка характеристика групи БАР, методик придатних для стандартизації ЛРС.

2. Методики ДФУ для аналізу даної групи БАР

· Ідентифікація

· Кількісне визначення

3. Удосконалення методів аналізу ………… в лікарській рослинній сировині.

4. Висновки (викладені в АНД методики згрупувати і представити у вигляді таблиці).

Перелік використаної літератури.

Додатки.


Тема 3

Фармакогностичний аналіз ЛРС родини … за вимогами ДФУ.

1. Айстрові

2. Бобові

3. Гречкові

4. Пасльонові

5. Подорожникові

6. Маренові

7. Валеріанові

8. Кропивові

9. Розові

10. Ранникові

11. Губоцвіті

12. Букові

13. Березові

План

Вступ.

1. Назва лікарської рослини, систематика (рід, родина, вид) і лікарської рослинної сировини, відомості про походження назви виду(родини), синоніми.

2. Коротка ботанічна характеристика рослини, ареал розповсюдження і екологічні особливості.

3. Показники якості ЛРС:

Ідентифікація

· зовнішні ознаки;

· мікроскопічні ознаки;

· ідентифікація БАР.

Випробування на чистоту. Кількісне визначення показників якості за національними показниками.

4. Лікарські препарати, їх значення в медицині.

5. Сучасний стан вивчення видів родини ….

· Дослідження хімічного складу;

· Дослідження фармакологічних властивостей.

Висновки.

Перелік використаної літератури.

 


Тема 4

Методи фармакогностичного аналізу ЛРС.

1. Зола, не розчинна в хлористоводневій кислоті.

2. Сторонні домішки в лікарській рослинній сировині.

3. Продихи та продиховий індекс.

4. Показники якості ефірної олії.

5. Визначення вмісту ефірних олій у лікарських засобах рослинного походження.

6. Залишкові кількості пестицидів.

7. Визначення танінів у лікарських засобах рослинного походження.

8. Показник гіркоти.

9. Визначення втрати в масі при висушуванні.

10. Лікарська рослинна сировина: відбір проб і пробопідготовка.

11. Мікроскопічне дослідження лікарської рослинної сировини (надземні органи).

12. Мікроскопічне дослідження лікарської рослинної сировини (підземні органи).

 

План

 

Вступ.

1. Загальна характеристика методу аналізу ЛРС.

2. Методика аналізу числових показників згідно АНД.

3. Застосування досліджуваних методів фармакогнозії при стандартизації рослин.

a) Коротка ботанічна характеристика рослини, хімічний склад, макро- та мікроскопічний аналіз лікарської рослинної сировини.

b) Числові показники аналізу рослин.

c) Методи кількісного аналізу ЛРС

4. Сучасний стан використання методів аналізу в літературних першоджерелах.

Висновки.

Перелік використаної літератури.

 

Перелік рекомендованої літератури

Основна:

1. Ковальов В.М., Павлій О.I., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підручник для студ. вищих фармац. закладів освіти та фармац. факультетів вищих мед. закладів освіти ІІІ- Іv рівнів акредитації / За ред. В.М. Ковальова. – Х.: Прапор; Вид-во НФаУ, 2000. —703 с.

2. Фармакогнозия: Учебное пособие / А.И. Павлий, В.Н. Ковалев, А.М. Ковалева и др. – Х. : Б.и., 1994. – 269 с.

3. Долгова А.А., Ладыгина Е.Я. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. – М.: Медицина, 1977. – 256 с.

4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». — 1-е вид. — Доповнення 3. — Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. - 280 с

5. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид. –Х. : РІРЕГ, 2001. – 556 с.

6. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид.– Доповнення 1. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2004. – 493 с.

7. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид.– Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 548 с.

8. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. - М. : Медицина, 1991.—560 с.

9. Лекарственное растительное сырье. М.: Издательство стандартов, 1980. - 296 с.

10. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие. Под редакцией Н.И. Гринкевич, Е. Я. Ладыгиной. - М.: Медицина, 1989. - 512 с.

11. Химический анализ лекарственных растений / Под редакцией Н.И. Гринкевич, Л.Н. Сафронич. - М.: Высшая школа, 1983. – 218 с.

12. Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособие для студ. вузов / [Под общ. ред. В. Н.Ковалева].– Х.: – 2004. – 512 с.

13. Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособие для студ. вузов / В.Н. Ковалев, Н.В. Попова, В.С. Кисличенко и др.; Под общ. ред. В.Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 512 с.

14. Визначник рослин України. - К.: Урожай, 1965. – 650 с.

15. Бензель Л.В., Олійник П.В., Грицик А.Р., Долинська О.М. Лікування соками рослин: Посібник-фітодовідник // Івано-Франківськ: Вид-во ІФДМА, 2003.- 180с.

16. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує алкалоїди. Методичний посібник до лабораторних занять і самостійних позааудиторних робіт з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету / Л.В. Бензель, А.Р.Грицик, Н.П. Цвеюк. – Львів: Край, 2002. – 30с.

17. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує серцеві глікозиди. Методичний посібник до лабораторних занять і самостійних позааудиторних робіт з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету / Л.В. Бензель, А.Р.Грицик, Л.М. Грицик - Львів: Край, 2002. – 38 с.

18. Методи визначення тотожності лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп. Методичний посібник до лабораторних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету / Л.В. Бензель, А.Р.Грицик, Л.М. Грицик - . – Львів: Край, 2002. – 22 с.

19. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує фенольні сполуки. Навчально-методичний посібник з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету / А.Р. Грицик, М.В. Мельник, Л.М. Грицик. – Львів: ДП МВС України «Львів-Інформ-Ресурси», 2010. – 52 с.

20. Зузук Б.М., Зузук Л.Б. Ресурсознавство лікарських рослин. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 144 с.

21. Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.Л. Фармакогнозія. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 352 с.

22. Аналіз зборів, різано-пресованої, порошкоподібної лікарської рослинної сировини. Навчально-методичний посібник з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету / А.Р. Грицик, М.В. Мельник, Л.М. Грицик. – Львів: ДП МВС України «Львів-Інформ-Ресурси», 2011. – 59 с.

23. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред. академіка АН УССР А.М. Гродзінського. – К.: Голов. ред. укр. рад. енциклопедії ім. М.П. Бажана, 1992. – 344 с.

24. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений: В 2 т. – М.: Мир,1986. – Т.1. – 318 с.; Т.2. – 320 с.

25. Кретович В.Л. Биохимия растений. – М.: Высш.шк., 1986. – 503 с.

Додаткова:

1. Грицик Л.М., Бензель Л.В. Розповсюдження і застосування рослин роду кремена в медицині / Методичні рекомендації. - Львів, 2003. – 18 с.

2. Бензель Л.В., Грицик А.Р., Олійник Т.П. Лікарські рослини у повсякденному харчуванні: Пряно-ароматичні рослини. – Львів: Літературна агенція „Піраміда”, 2004. – 84 с.

3. Яковлев Г.П., Блинова К.Ф. Ботанико-фармакогностнческнй словарь. – М.: Высш. школа, 1990.— 272 с.

4. Сікорин У.Б., Грицик А.Р. Поширення та перспективи використання видів роду стародуб в медицині / Методичні рекомендації. – Львів, 2008. – 25 с.

5. Мельник Г.І, Грицик А.Р. Розповсюдження, ідентифікація та перспективи використання видів роду Чемериця / Методичні рекомендації. – Львів: ДП МВС «Львів – Інформ – Ресурси», 2009. – 28 с.

6. Грицик А.Р., Струк О.А. Застосування рослин роду Гадючник в медицині / Методичні рекомендації. – Львів: ДП МВС «Львів – Інформ – Ресурси», 2011. – 44 с.

7. Перспективи використання рослин роду Приворотень у медицині та фармації: Методичні рекомендації / Грицик А.Р., Грицик Л.М., Тучак Н.І. - Львів: ДП МВС «Львів – Інформ – Ресурси», 2011. – 64 с.

8. Рослини родини Вересові – перспективні джерела біологічно активних речовин: Методичні рекомендації / Грицик А.Р., Телішевська Г.Ю. – Львів: ДП МВС України «Львів – Інформ - Ресурси», 2012. – 48 с.

9. Грицик А.Р., Романько Х.Р. Природа лікує… Досвід і перспективи використання горобини звичайної в медицині та фармації. ISBN 978-966-397-194-3. – Львів : ДП МВС «Львів-Інформ-Ресурси», 2013. – 81 с.

10. Грицик А.Р., Мельник М.В. Природа лікує… Перспективи використання рослин роду Рута у медицині та фармації. ISBN 978-966-397-117-5– Львів : ДП МВС «Львів – Інформ – Ресурси», 2013. – 33 с.

11. Грицик А.Р., Романько Х.Р. Природа лікує… Перспективи використання калини звичайної в медицині та фармації. ISBN 978-966-397-215-4 - Львів : ДП МВС «Львів – Інформ – Ресурси», 2014. – 95 с.


Додаток 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фармації

 

МИХАЙЛІВ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

 

 

Лікарські рослини ЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ

 

Курсова робота студентки ІІІ курсу 41 групи

Фармацевтичного факультету денної форми навчання

Спеціальності фармація

 

 

Науковий керівник:

Грицик Андрій Романович

Доктор фармацевтичних наук,

професор

 

 

Івано-Франківськ

Додаток 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

ЛРС – лікарська рослинна сировина;

БАР – біологічно активні речовини;

ЛР – лікарські рослини;

АсАТ – аспартатамінотрансфераза;

АлАТ – аланінамінотрансфераза;

ЛЗ – лікарський засіб;

ЛФ – лікарська форма.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
C. Відсутність маркіровки згідно НТД | Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ СКЛАДУВАННЯ

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 1641 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Exercise 4. Просмотрите список выражений и скажите, что вы делали, а что не делали вчера
 2. VI. Список использовавшейся литературы . .40
 3. Аналіз професійних типів в науково-практичних джерелах
 4. Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань
 5. Види прибутку, джерела формування й напрямки використання прибутку
 6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. Виторг від реалізації – основне джерело доходів підприємства
 8. Джерела надходження товаро-матеріальних цінностей до аптек
 9. Джерела небезпеки, небезпечні та шкідливі фактори
 10. Джерела небезпеки, небезпечні та шкідливі фактори. Життя – це одна із форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розвитку, розмноження
 11. Джерела утворення забруднених стічних вод
 12. Джерела фінансування ремонту основних фондів


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.02 с.