Лекции.Орг


Поиск:
Хід виконання практичного заняття. а) Реакції, в результаті яких утворюється осад
Завдання №1

а) Реакції, в результаті яких утворюється осад. В одну пробірку налити 2-3 см3 розчину купрум (ІІ) сульфату, а в другу – натрій сульфату. В першу пробірку додати розчину натрій гідроксиду, а в другу – розчину барій хлориду. Відмітити колір осадів та скласти рівняння реакцій у молекулярному на йонному вигляді.

б) Реакції, в результаті яких виділяться газ. В одну пробірку налити 2-3 см3 розчину натрій сульфіту, а в другу – натрій карбонату. В кожну пробірку додати розчину сульфатної кислоти. Пояснити спостереження, скласти рівняння реакцій у молекулярному на йонному вигляді.

в) Реакції, в результаті яких утворюється малодисоційована речовина. В одну пробірку налити 2-3 см3 розчину калій гідроксиду і додати 2 краплі фенолфталеїну. Потім долити розчин хлоридної кислоти до знебарвлення вмісту пробірки. У другу пробірку влити 5 см3 розчину купрум (ІІ) сульфату і додати трохи розчину натрій гідроксиду до утворення осаду. Потім долити сульфатну кислоту до розчинення осаду. Пояснити явища, що відбуваються, скласти рівняння реакцій у молекулярному на йонному вигляді.

Завдання №2

1. Обчислити ступінь дисоціації та концентрацію йонів Гідрогену в 0,3 М розчині мурашиної (форматної) кислоти, якщо константа дисоціації кислоти 2,1·10-4.

2. Ступінь дисоціації оцтової (ацетатної) кислоти в 0,1 М розчині дорівнює 1,32·10-2. Знайти константу дисоціації кислоти.

3. Вирахувати йонну силу розчину, в 1 дм3 якого міститься 0,005 моль Ba(NO3)2 і 0,02 моль KCl.

Контрольні запитання

1. Що таке електроліти і неелектроліти?

2. Сформулюйте основні положення теорії електролітичної дисоціації.

3. Що таке кислоти та основи з погляду теорії електролітичної дисоціації?

4. Яку роль відіграють електроліти в життєдіяльності організму?

5. Для яких електролітів використовують поняття про активність йонів та йонну силу розчину? За якими формулами їх визначають?

6. Що таке константа дисоціації слабких електролітів? Як вона пов’язана зі ступенем дисоціації?

7. За яким критерієм електроліти поділяють на сильні і слабкі?

8. У яких випадках реакції йонного обміну відбуваються до кінця?

 

Тестові завдання

1. Які хімічні сполуки відносять до електролітів?

А. Провідники першого роду

В. Сполуки з неполярним ковалентним зв’язком

С. Сполуки з ковалентним полярним зв’язком

D. Сполуки з йонним зв’язком

Е. Сполуки з мелічним зв’язком.

 

2. Що таке електролітична дисоціація?

А. Розпад йонних асоціатів на простіші частинки

В. Розпад молекул на атоми

С. Утворення асоціатів під дією розчинника

D. Розпад електролітів на йони під дією розчинника

Е. Сполучення йонів у молекули.

 

3. Зазначте пару речовин, які внаслідок реакції утворюють осад:

А. KNO3 i HCl

B. NaHCO3 i HNO3

C. FeSO4 i KOH

D. Na2CO3 i H2SO4

E. KOH i HCl.

 

4. Дистильована вода належить до:

А. Дуже сильних електролітів

В. Сильних електролітів

С. Електролітів середньої сили

D. Слабких електролітів

Е. Неелектролітів.

 

5. Виберіть речовини, які у водному розчині дисоціюють ступінчасто:

А. HNO2

B. H2CO3

C. KCl

D. NaOH

E. KHS.

6. Напишіть молекулярне та йонно - молекулярне рівняння реакції взаємодії K2CO3 з HNO3 у водному розчині. Вкажіть молекулярну масу газу, що утворюється (г/моль).

А. 28

В. 30

С. 34

D. 38

Е. 44.

 

7. Зазначте загальне число йонів, які утворюються внаслідок електролітичної дисоціації формульної одиниці хром (ІІІ) сульфату:

А. 2

В. 3

С. 4

D. 5

Е. 6

 

8. Ступінь дисоціації гіпохлоритної кислоти HClOД=5·10-8) в 0,1 М розчині становить:

А. 7·10-4

В. 2,5·10-2

С. 0,5·10-4

D. 0,1·10-5

Е. 2·10-8.

Література

1. Медична хімія: підручник / В. П. Музиченко, Д. Д, Луцевич, Л. П. Яворська.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 496 с.

2. Луцевич Д.Д., Мороз А.С., Грибальська О.В. Аналітична хімія.- К.: Медицина, 2009.- 416 с., іл.

3. Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська Л.П. Медична хімія. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 776 с.

4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студентів вищ. Навч. закладів.- Київ: Ірпінь, 2002.- 480 с.

 

 


Практичне заняття

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 645 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

1198 - | 1192 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.